«Ыкчам чара көрүүчү координациялык топтун (ЫЧКТ) ишмердүүлүгүнүн тартиби жөнүндө» Жобо

«Ыкчам чара көрүүчү координациялык топтун

(ЫЧКТ) ишмердүүлүгүнүн тартиби жөнүндө» Жобо жөнүндө

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7,18-беренелерине ылайык, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 43-беренесинин 4-пунктун, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 43-беренесинин 4-пунктун ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. «Ыкчам чара көрүүчү координациялык топтун ишмердүүлүгүнүн тартиби жөнүндө» Жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Ушул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук  комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                   Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2020-жылдын 4-февралы

 33

 

Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдум өткөрүү

боюнча борбордук комиссиясынын

2020-жылдын 4-февралындагы

№33 токтомуна тиркеме

 

 

Ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобунун (ЫЧКТ)

ишинин тартиби жөнүндө

ЖОБО

 

1. Жалпы Жоболор

 

1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобунун иш тартибин аныктайт.

2. Ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобу шайлоо мыйзамдарынын бузулушуна жана жарандарды көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө маалымдоого ыкчам чара көрүү максатында шайлоолорду даярдоо жана өткөрүүдө түзүлөт.

3. Ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобу өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамын, “Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

4. Ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобу өз ишин мыйзамдуулук, ачык жана айкындуулук принциптеринде жүзөгө ашырат.

 

2. Ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобун түзүүнүн тартиби

 

5. Кыргыз Республикасынын шайлоолорун даярдоо жана өткөрүү мезгилинде шайлоо комиссияларынын чечимдери менен Борбордук шайлоо комиссиясынын, аймактык шайлоо комиссияларынын деңгээлинде ыкчам чара көрүүнүн координациялык топтору түзүлөт, алардын курамына тиешелүүлүгүнө жараша Борбордук шайлоо комиссиясынын, аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлери, прокуратура органдарынын, ички иштер органдарынын, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдарынын тиешелүү деңгээлдеги органдарынын (укук коргоо органдарынын) өкүлдөрү кирет.

6. Укук коргоо органдары Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде Борбордук шайлоо комиссиясынын жана/же аймактык шайлоо комиссияларынын суроо-талабы боюнча ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобунун курамына киргизүү үчүн өз өкүлдөрүнүн маалыматтарын шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыяланган күндөн тартып 5 календардык күнүнөн кечиктирбестен жөнөтүшөт.

Мында топтордун курамына тиешелүү деңгээлдердеги (борбордук, областык, райондук, шаардык) органдардын жетекчилери, ошондой эле жумушчу тартибинде өз ара аракеттенүү үчүн башка кызаткерлер да кирүүгө тийиш.

 

3. Ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобунуну милдеттери

 

7. Ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобу төмөнкүдөй милдеттерди жүзөгө ашырат:

- шайлоо мыйзамдарын бузуу фактылары боюнча берилген билдирүүлөрдү жана маалыматтарды  кабыл алуу жана алмашуу жаатында шайлоо комиссияларынын жана укук коргоо органдарынын биргелешкен аракеттенүүлөрүн жүзөгө ашырууну жана координациялоону;

- келип түшкөн билдирүүлөрдү, шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъектилеринин арыздарын жана даттанууларын, ММКнын билдирүүлөрүн жана Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын бузуу фактылары боюнча интернет басылмаларды кабыл алууну, толуктап иштеп чыгууну жана ыкчам талдоону;

- ар бир сигнал, кайрылуу, арыз, зарыл чаралар жөнүндө ыкчам тапшырмаларды берүү боюнча аракеттердин алгоритмин талкулоону жана иштеп чыгууну;

- арыздарда, даттанууларда жана шайлоочулар менен шайлоо процессинин башка субъектилеринин кайрылууларында Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын бузуу фактылары боюнча баяндалган маалыматтардын (сигналдардын) жана фактылардын аныктыгын токтоосуз текшерүүнү, ыкчам чара көрүү үчүн  тиешелүү чечим кабыл алууга тийиш болгон тиешелүү органдарга жөнөтүүнү;

- добуш берүү күнү ар кандай формадагы тартип бузуу иштеринин абалы жана көрүлгөн чаралар жөнүндө укук коргоо органдарынын жана шайлоо комиссияларынын каналдары боюнча жарандарды мезгилдүү маалыматтарды туруктуу негизде жыйноону;

- коопсуздуту жана коомдук тартипти камсыздоо, ошондой эле жарандардын шайлоо укуктарын бузган же шайлоо комиссиясынын ишине жолтоо болгон аракеттерди, шайлоочуларды сатып алуу аракеттерин болтурбоо боюнча чараларды көрүү боюнча сунуштоону.

 

4. Ыкчам чара көрүүнүн координциялык тобунун ишин уюштуруу

 

8. Ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобунун жетекчиси болуп тиешелүү деңгээлдеги шайлоо комиссиясынын мүчөсү аныкталат. Ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобунун жетекчиси жок болгон учурда анын милдетин ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобунун мүчөлөрүнүн бири аткарат.

Ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобунун жетекчиси топтун мүчөлөрүнүн арасында милдеттерди бөлүштүрөт, ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобунун жетекчисинин оозэки жана жазуу жүзүндөгү тапшырмасы келишимдик негизде ишке тартылган штаттан тышкаркы адистер менен эксперттерди кошуп алганда, ыкчам чара көрүүнүн коррдинациялык тобунун баардык мүчөлөрү тарабынан аткаруу үчүн милдеттүү болуп саналат.

9. Ыкчам чара көрүүнүн коррдинациялык тобунун бардык мүчөлөрү бирдей укукка ээ жана бирдей милдеттерди алып жүрүшөт. Чечимдер консенсусдун негизинде кабыл алынат.

10. Ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобунда эксперттик жана аналитикалык иштерди жүргүзүүдө мыйзам менен белгиленген тартипте эксперттер да тартылат.

ЫЧКТда маалыматтык-документациялык эсеп жүгүртүү үчүн катчы дайындалат.

11. Ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобунун иши шайлоо комиссияларында уюштурулат.

Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары координациялык топко иштерди уюштурууда, материалдык-техникалык жана коммуникациялык камсыздоого зарыл көмөктөрдү көрсөтөт.

12. Ыкчам чара көрүү тобу тиешелүү шайлоо комиссиясы менен биргеликте жарандардын кайрылууларына жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу максатында маалыматтардын келип түшүүсүн камсыздоо үчүн тиешелүү шарттарды түзөт жана маалыматтык иш чараларды жүргүзүп турат.

 

5. Ыкчам чара көрүүнүн коррдинациялык тобунун документтери

 

13. Ыкчам чара көрүүнүн коррдинациялык тобунун иши аяктагандан кийин бардык документтер Борбордук шайлоо комиссиясынын архивине белгиленген тартипте жана мыйзамдар менен белгиленген мөөөнөттөрдө өткөрүлүп берилет.

14. Документтердин өткөрүлүп берилишине жоопкерчиликти ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобунун жетекчиси жана катчысы тартат.

_____________________________________________________________