Шайлоо комиссиялары

Шайлоо комиссиялары

(«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку КеҢешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын12-беренеси)

 

1. Шайлоо комиссиялары Кыргыз Республикасында шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү уюштурат, Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарын ишке ашырууну жана коргоону камсыз кылат.

2. Кыргыз Республикасынын шайлоо комиссияларынын бирдиктүү тутумун төмөнкүлөр түзөт:

1) Борбордук шайлоо комиссиясы;

2) аймактык шайлоо округдары: Бишкек, Ош шаардык шайлоо комиссиялары, шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча райондук шайлоо комиссиялары, Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими боюнча – шаардык шайлоо комиссиялары;

3) участкалык шайлоо комиссиялары.

3. Шайлоо комиссиялары өз ишин төмөнкү принциптерде жүзөгө ашырат:

1) мыйзамдуулук;

2) айкындык;

3) ачыктык;

4) көз карандысыздык;

5) коллегиалуулук;

6) адилеттүүлүк.

4. Шайлоо комиссияларынын укуктук абалы, ишин уюштуруу жана иш тартиби, ошондой эле көз карандысыздыгынын кепилдиктери шайлоо комиссияларынын иш тартибин жөнгө салуучу мыйзамда, ушул конституциялык Мыйзамда жана башка ченемдик укуктук актыларда белгиленет.