Талапкерлердин статусу

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ

Бишкек шаары, 2011-жылдын 2-июлу N 68

Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө

21-берене. Талапкерлердин статусу

1. Бардык талапкерлер бирдей укуктарга ээ болушат жана ушул конституциялык Мыйзамда белгиленген учурларды кошпогондо, тең милдеттерди тартышат.

2. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды, ошондой эле мамлекеттик, муниципалдык ишканалардын, мекемелердин, мамлекеттик (муниципалдык) катышуунун үлүшү 30 пайыздан ашкан ишканалардын жана алардын бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин кызматын ээлеген талапкерлер, өздөрүнүн кызмат орундук жана кызматтык абалдарынын артыкчылыктарын пайдаланууга укуксуз.

3. Кызмат орундук же кызматтык абалдардын артыкчылыктарын пайдалануу дегенде, ушул конституциялык Мыйзамда төмөнкүлөрдү түшүнүү керек:

1) баш ийүүсүндө же башка кызматтык көз карандылыкта турган адамдарды, башка мамлекеттик же муниципалдык кызматчыларды көрсөтүүгө жана (же) шайланууга өбөлгө түзүүчү иштерди жүзөгө ашыруу үчүн тартууну;

2) эгерде башка талапкерлер ушул жайларды ушундай эле шарттарда пайдалана албаган учурда, мамлекеттик органдар же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ээлеп турган жайларды көрсөтүүгө жана (же) шайланууга өбөлгө түзүүчү иштерди жүзөгө ашыруу үчүн пайдаланууну;

3) мамлекеттик мекемелердин же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин камсыз кылуучу телефондук, факсимилдик жана байланыштын башка түрлөрүн, маалыматтык кызматтарды, уюштуруу техникаларын көрсөтүүгө жана (же) шайланууга өбөлгө түзүүчү иштерди жүзөгө ашыруу үчүн пайдаланууну;

4) мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган транспорт каражаттарын акысыз же жеңилдетилген шарттарда көрсөтүүгө жана (же) шайланууга өбөлгө түзүүчү иштерди жүзөгө ашыруу үчүн пайдаланууну;

5) мамлекеттик кызматкерлердин же муниципалдык кызматчылардын кызматтык иш сапарларынын жүрүшүндө кол чогултууларын, шайлоо алдында үгүт жүргүзүүлөрүн;

6) кол чогултуу же шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү максатында жалпыга маалымдоо каражаттарына артыкчылыктуу (башка талапкерлерге салыштырмалуу) жетүүлөрүн.

4. Ушул берененин 3-бөлүгүндө саналган чектөөлөрдү сактоо шайланылуучу кызмат адамдарына шайлоочулар алдындагы өз милдеттерин аткарууларына тоскоолдук кылбашы керек.

5. Жогорку Кеңештин депутаттарын, Президентти кошпогондо, мамлекеттик саясий, администрациялык мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды ээлеп турган же жалпыга маалымдоо каражаттарында иштеген, каттоого алынган талапкерлер каттоодон өткөн учурдан тартып жана шайлоонун натыйжалары аныкталганга чейин кызмат орундук же кызматтык ыйгарым укуктарын аткарууну токтото турушат.

6. Катталган талапкер кызмат кылган, иштеген мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жетекчилери, аскер бөлүктөрүнүн командирлери жана башка тиешелүү кызмат адамдары, талапкер арыз, рапорт менен кайрылган учурдан тартып 3 календардык күндүн ичинде, менчигинин түрүнө карабастан мекеменин, ишкананын, уюмдун эсебинен эмгек акысынын орточо өлчөмүн сактоо менен, кызматтык ыйгарым укуктарын аткаруусун токтото турууга милдеттүү.

7. Талапкерлер же болбосо алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катталган күндөн тартып 5 календардык күндөн кечиктирбестен, Борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү буйруктардын (тескемелердин) күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн берет.

8. Талапкерлерди, талапкерлердин тизмесин каттоону жүзөгө ашыруучу Борбордук шайлоо комиссиясы каттап жатканда, талапкерди, саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн, талапкерде жогоруда көрсөтүлгөн жагдайлар бар экени жөнүндө эскертүүгө милдеттүү.

9. Шайлоо өткөрүү убагында катталган талапкер администрациянын (жумуш берүүчүнүн) демилгеси боюнча жумуштан (кызматтан) бошотулушу же анын макулдугусуз башка жумушка (кызматка) которулушу мүмкүн эмес.

Катталган талапкердин шайлоого катышкан мезгили, ал талапкер болуп катталганга чейин иштеген адистиги боюнча жалпы эмгек стажына кошулат.

10. Кылмыш жасаган жеринде кармалган учурларды кошпогондо, катталган талапкер шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоонун натыйжалары расмий жарыялаган күнгө чейин, Борбордук шайлоо комиссиясынын макулдугусуз сот тартибинде салынуучу кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартылышы, кармалышы, камакка алынышы же администрациялык жаза чараларына тартылышы мүмкүн эмес. Кылмыш-жаза ишин козгоо талапкердин шайлануу укугун ишке ашыруусуна тыюу салуу үчүн негиз болуп саналбайт.

11. Катталган талапкер шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоонун натыйжалары жалпыга маалымдоо каражаттарында расмий жарыяланган учурдан тартып, ал эми мөөнөтүнөн мурда чыгып калганда - чыгып калган учурдан тартып, талапкердин статусу менен байланышкан укуктарынан айрылат жана милдеттеринен бошотулат. Эгерде шайлоо комиссиясы кайра добуш берүү дайындаган учурда, талапкерликтери боюнча кайра добуш берүү өткөрүлбөгөн катталган талапкерлер өз статусун, шайлоо комиссиясы тарабынан кайра добуш берүү дайындалган күндөн тартып жоготот.

12. Талапкер, саясий партия ушул конституциялык Мыйзамда каралган тартипте, шайлоо комиссияларындагы өкүлдөрдү, ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү, ишенимдүү адамдарды дайындоого укуктуу. Талапкер, саясий партия ушул конституциялык Мыйзамда каралган учурларда, өз өкүлдөрүнүн ушул конституциялык Мыйзамдын талаптарын бузган аракеттери үчүн жоопкерчилик тартышат.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Бишкек шаары, 2011-жылдын 14-июлу N 98

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө

17-берене. Талапкерлердин статусу

1. Бардык талапкерлер бирдей укуктарга ээ жана ушул Мыйзамда белгиленген учурларды кошпогондо, бирдей милдеттерди тартат.

2. Саясий, жогорку администрациялык жана атайын мамлекеттик кызмат орундарын, саясий муниципалдык кызмат орундарын, ошондой эле мамлекеттик, муниципалдык ишканалардын, мекемелердин жетекчилеринин кызмат орундарын, мамлекеттин (муниципалдык) катышуусу 30 пайыздан ашуун болгон үлүшү бар юридикалык жактардын, алардын бөлүмдөрүнүн кызмат орундарын издеген талапкерлер өзүнүн кызматтык ордунун жана кызматтык абалынын артыкчылыгын пайдаланууга укугу жок.

Өзүнүн кызматтык милдеттеринин же кызматтык абалынын артыкчылыктарын пайдалануу деп, бул Мыйзамда төмөндөгүлөр түшүнүлүшү керек:

1) көрсөтүүгө жана (же) шайланууга көмөк көрсөтүүчү ишти жүзөгө ашыруу үчүн баш ийген же кызмат жагынан башка көз карандылыкта турган адамдарды, мамлекеттик же муниципалдык кызматчыларды тартуу:

2) көрсөтүүгө (сунуштоого) жана (же) шайланууга көмөк көрсөтүүчү ишти жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик органдар же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ээлеген жайларды, эгерде ушул эле жайларды ушундай эле шарттарда башка талапкерлер пайдалана албаса, пайдалануу;

3) шайлоого жана (же) шайланууга көмөк көрсөтүүчү ишти жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик мекемелердин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштешин камсыз кылуучу телефондук, факсимильдик, дагы башка байланыш каражаттарын, маалыматтык кызматтарды, оргтехниканы пайдалануу;

4) шайлоого жана (же) шайланууга көмөк көрсөтүүнү жүзөгө ашыруу үчүн муниципалдык жана мамлекеттик менчикте турган транспорт каражаттарын акысыз же жеңилдик шарттарында пайдалануу;

5) кызматтык иш сапарлардын жүрүшүндө мамлекеттик кызматчылар же муниципалдык кызматчылар тарабынан шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүлүшү;

6) шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү максатында жалпыга маалымдоо каражаттарынан артыкчылыктуу (башка талапкерлерге салыштырмалуу) пайдалануу.

Саналып өткөн чектөөлөрдү сактоо шайлануучу кызмат адамдары шайлоочулар алдында өздөрүнүн милдеттерин аткарышына жолтоо болбошу керек.

3. Саясий, жогорку администрациялык жана атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеген адамдар жана алардын орун басарлары, саясий муниципалдык кызматтарды ээлеген адамдар, алардын орун басарлары, укук коргоо жана фискалдык органдардын, алардын аймактык түзүмдүк бөлүкчөлөрүнүн жетекчилери жана алардын орун басарлары, уставдык капиталында мамлекеттик жана муниципалдык 30 пайыздан ашык үлүшү бар мамлекеттик мекемелердин, ишканалардын жетекчилери, эгерде ал көрсөтүлгөн жергиликтүү кеңешке депутаттарды шайлоо боюнча шайлоо округу жогоруда көрсөтүлгөн органдар менен мекемелердин таасири астында турса, катталган учурдан тартып жана шайлоонун натыйжалары аныкталганга чейин кызматтык милдеттерин же кызматтык ыйгарым укуктарын токтото турат. Бул эреже жергиликтүү кеңештердин депутаттарына жайылтылбайт.

Бул учурда жогоруда көрсөтүлгөн органдардын иши жана кызматтары жайылтылган администрациялык-аймактык бирдик же анын аймагынын бир бөлүгү таасир кылуу зонасы болуп саналат.

4. Ушул берененин 3-бөлүгүндө көрсөтүлбөгөн мамлекеттик же муниципалдык кызмат орундарын ээлеген катталган талапкерлер же болбосо жалпыга маалымдоо каражаттарында иштеген талапкерлер катталган учурлардан тартып жана шайлоонун натыйжалары аныкталганга чейин кызматтык милдеттерин же кызматтык ыйгарым укуктарын аткарууну токтото турат.

Мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жетекчилери, аскер бөлүктөрүнүн командирлери жана катталган талапкер иштеген, кызмат өтөгөн органдардын башка тиешелүү кызмат адамдары талапкер кайрылган учурдан тартып 3 календардык күндүн ичинде талапкердин арызы, рапорту боюнча менчигинин түрүнө карабастан тиешелүү органдын, мекеменин, ишкананын, уюмдун эсебинен эмгек акысынын орточо өлчөмүн сактап калуу менен аны кызмат ордуна тиешелүү (кызматтык) милдеттерин аткаруудан бошотулууга же болбосо кызматтык ыйгарым укуктарын аткарышын токтотууга милдеттүү.

Талапкерлер же болбосо алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тиешелүү буйруктардын (тескемелердин) күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн шайлоо комиссиясына катталган күндөн тартып 5 календардык күндөн кечиктирилбестен берет.

Талапкерлерди, талапкерлердин тизмесин каттоону жүзөгө ашыруучу шайлоо комиссиясы каттоодо талапкерде жогоруда көрсөтүлгөн жагдайлардын бар экендиги жөнүндө талапкерге, саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө эскертүүгө милдеттүү.

5. Шайлоо өткөрүү убагында катталган талапкер администрациянын (иш берүүчүнүн) демилгеси боюнча иштен (кызматтан) бошотулушу же анын макулдугу болмоюнча башка ишке (кызматка), уюмду (юридикалык жакты) жойгон же болбосо иш берүүчүнүн (жеке жак) иши токтогон учурларды кошпогондо, которулушу мүмкүн эмес.

Каттоодон өткөн талапкердин шайлоого катышкан убактысы ал талапкер болуп катталганга чейин иштеген адистиги боюнча жалпы эмгек стажына кошулат.

6. Кылмыш жасаган жеринде кармалган учурларды албаганда, катталган талапкер шайлоонун жыйынтыктары шайлоо комиссиясы тарабынан жалпыга маалымдоо каражаттарында расмий жарыялаган күнгө чейин Борбордук шайлоо комиссиясынын макулдугусуз жазык жоопкерчилигине тартылышы, кармалышы, камакка алынышы же сот тартибинде салынуучу администрациялык жаза чараларына дуушар болушу мүмкүн эмес. Жазык ишин козгоо талапкердин өзүнүн шайлануу укугун ишке ашыруусуна тыюу салуу үчүн негиз болуп саналбайт.

7. Шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоонун натыйжалары жалпыга маалымдоо каражаттарында расмий жарыяланган учурдан тартып, ал эми мөөнөтүнөн мурда чыгып калганда - чыгып калган учурдан тартып катталган талапкер талапкердин статусуна байланышкан укуктарын жоготот жана милдеттеринен бошотулат.

(КР 2014-жылдын 21-ноябрындагы N 158, 2016-жылдын 21-январындагы N 8 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)