23.12.2020 №497 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын шайлоочулардын тизмеси маселелери боюнча айрым ченемдик укуктук актыларына ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жѳнүндѳ

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын шайлоочулардын тизмеси маселелери боюнча айрым ченемдик укуктук актыларына ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жѳнүндѳ

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын ченемдик укуктук актыларын «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ѳзгѳртүүлѳрдү  киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2020-жылдын 11-ноябрындагы № 2 конституциялык Мыйзамына ылайык келтирүү, ошондой эле аларда камтылган нормаларды унификациялоо максатында, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 11-февралындагы №38 токтому менен бекитилген Шайлоочуларды эсепке алуунун бирдиктүү тутуму жѳнүндѳ Жобого тѳмѳнкүдѳй ѳзгѳртүүлѳр киргизилсин:
1) 7-пунктта:

- бешинчи абзац алып салынсын;

- алтынчы абзац «/паспорттун электрондук чипиндеги жазуусу жана катталган факты боюнча жашаган жеринин актуалдуу дареги» деген сѳздѳр менен толукталсын;

2)11-пункт тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«11. МКККБМР маалыматтарды кѳчүрүп алганда аларды «Түндүк» ведомстволор аралык электрондук ѳз ара аракеттенүү системасы аркылуу, ошондой эле 1 тиркемеге ылайык кошумча түрдѳ(*.pdf) форматында электрондук кол тамга коюлган электрондук алып жүрүүчүдѳ берет.

БШК шайлоочулардын алдын ала тизмесин добуш берүү күнүнѳ чейин 75 (жетимиш беш) календардык күндѳн мурда (Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону ѳткѳрүүдѳ добуш берүү күнүнѳ чейин 55 (элүү беш) календардык күндѳн мурда) басып чыгаруу жана участкалык шайлоо комиссияларына берүү үчүн аймактык шайлоо комиссияларына берет.»;

3)14-пункт тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«14. Каталар же так эместиктер, шайлоочулардын тизмесинде жок экендиги тууралуу (мындан ары – шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жѳнүндѳ арыз), шайлоо дареги боюнча добуш берүү ниети (мындан ары – шайлоо дарегин ѳзгѳртүү жѳнүндѳ арыз) жѳнүндѳ шайлоочулардын арыздарын кабыл алуушайлоочулардын алдын ала тизмесин тааныштыруу үчүн илген учурдан тартып башталат жана добуш берүү күнүнѳ чейин 15 (он беш) календардык күн калганда токтотулат.

Арыздырды иштеп чыккандан кийин БШК 3 жана 4-тиркемеге ылайык ШЭБТдеги шайлоочулардын биротоло тизмесин түзѳт жана басып чыгаруу үчүн аймактык шайлоо комиссиясына берет. Мында шайлоочулардын контролдук жана биротоло тизмеси милдеттүү түрдѳ салыштырып текшерүүгѳ жана КБМРдеги маалыматтар менен актуалдаштырууга жатат.»;

4)3-главанын аталышы тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«3. Шайлоочулар тууралуу маалыматтарды, шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жѳнүндѳ арыздарды жана шайлоо дарегин ѳзгѳртүү жѳнүндѳ шайлоочулардын арыздарын кабыл алуу жана иштеп чыгуу»;

 5)21-пункт тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«21. Ар бир шайлоочу шайлоочулардын тизмеси менен таанышкан учурдан тартып, каталарды же так эместиктерди байкаган учурда, шайлоочулардын тизмесинде жок болуп калганда, добуш берүү күнүнѳ чейин 15 (он беш) календардык күндѳн кеч эмес тийиштүү участкалык шайлоо комиссиясына, 5-тиркемеге ылайык, милдеттүү түрдѳ Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун кѳчүрмѳсүн тиркѳѳ менен шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо тууралуу арыз менен кайрылууга укуктуу.  Мындай учурда шайлоочу биометрикалык каттоодон ѳтѳт.

Мындай арыздарды УШК токтоосуз түрдө тийиштүү чараларды көрүүсү үчүн АШКдагы БШКнын тийиштүү системалык администраторуна берет.

Шайлоочу ошондой эле «Шайлоочунун кабинети» сервиси аркылуу арыздарды электрондук форматта берүүгө укуктуу. Арызды электрондук форматта берүү тартиби өзүнчө жобо менен аныкталат.»;

6)22-пункт тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«22. Тийиштүү УШКнын шайлоочулардын тизмесинде шайлоочу жок болуп калган учурда УШКнын мүчѳсү «Тизме» мамлекеттик порталынан шайлоочуну издѳѳ жүргүзѳт. Эгерде шайлоочу башка УШКнын шайлоочуларынын тизмесине киргизилген болсо, УШК мүчѳсү шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо тууралуу арызды кабыл үчүн шайлоочуну идентификациялоо жол-жобосунан ѳткѳрѳт.

Эгерде шайлоочу биометрикалык каттоодон ѳткѳн, бирок шайлоочулардын тизмесинде жок болсо, УШК мүчѳсү шайлоочудан арыз кабыл алып, АШКнын системалык администраторуна берет.

Эгерде шайлоочу шайлоочулардын тизмесинде жок болсо жана биометрикалык каттоодон ѳтпѳгѳн болсо, УШК мүчѳсү шайлоочуга шайлоочулардын тизмесине киргизүүнүн тартибин түшүндүрѳт, ошондой эле биометрикалык маалыматтарды чогултуучу жакынкы пункттун дарегин берет.»;

7) 23-пункт тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«23. Добуш берген күнү Кыргыз Респуликасынын чектеринен тышкары жашаган же жүргѳн ар бир шайлоочу шайлоочулардын тизмеси менен таанышкан учурдан тартып, бирок добуш берүү күнүнө чейин 15 (он беш) календардык күндөн кечиктирбестен, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүгүнѳ же консулдук мекемесине Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсүн, ал эми ал жок болгондо - Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортунун, кызматтык же дипломатиялык паспортунун көчүрмөсүн милдеттүү түрдө тиркөө менен, 6-тиркемеге ылайык белгиленген үлгүдөгү арызын берүү жолу менен кайрылууга укуктуу. Мында шайлоочу биометрикалык идентификациядан өтөт.

Арыздарды кабыл алгандан кийин Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүгү же консулдук мекемеси шайлоо дарегин ѳзгѳртүү боюнча тийиштүү чараларды көрүүсү үчүн аларды  БШКга токтоосуз түрдѳ берет.

Шайлоочу ошондой эле «Шайлоочунун кабинети» сервиси аркылуу арыздарды электрондук форматта берүүгө укуктуу. Арызды электрондук форматта берүү тартиби өзүнчө жобо менен аныкталат.»;

8)  24-пункт тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«24. УШК мүчѳсү, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүгүнүн же консулдук мекемесинин кызматкери арыздарды кабыл алууну жүргүзѳт жана шайлоочуну биометиркалык идентификациялоо жол-жоболорун ѳткѳрѳт.»;

9)   25-пункт тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«25. Тутумга шайлоочунун маалыматтарын киргизүүдѳ жана биометиркалык идентификациядан ийгиликтүү ѳткѳндѳн кийин электрондук арыз түзүлѳт жана эки нускада басып чыгарылат.

Шайлоочу ушул маалыматтардын тууралыгын текшерет жана электрондук арыздын эки нускасына кол коет.

УШК мүчѳсү, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүгүнүн же консулдук мекемесинин кызматкери электрондук арыздын эки нускасын мѳѳр менен күбѳлѳндүрѳт, бир нусканы шайлоочуга берилет, экинчи нускасы шайлоочунун паспортунун кѳчүрмѳсүнѳ тиркелет.»;

10)  26-пункт тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«26. Шайлоочуларды биометрикалык идентификациялоонун жыйынытыгы боюнча УШК мүчѳсү 7-тиркемеге ылайык арыздардын жыйынды реестрин түзѳт жана тийиштүү чечим кабыл алуу үчүн АШКнын системалык админстраторуна жѳнѳтѳт.

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүгү же консулдук мекемеси 8-тиркемеге ылайык арыздардын жыйынды реестрин түзѳт жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги аркылуу тийиштүү чараларды кабыл алуу үчүн БШКга жѳнѳтѳт.

Жыйынды реестрге шайлоочулар кой койгон  арыздар жана паспорттордун кѳчүрмѳлѳрү тиркелет.»;

11) Жобо тѳмѳнкүдѳй мазмундагы 27-1, 27-2-пункттар менен толукталсын:

«27-1. Шайлоо комиссияларынын мүчѳлѳрүнүн, жарандарды идентификациялоо жана автоматтык эсептѳѳчү урналарды тейлѳѳ боюнча кызматтарды камсыз кылган ишке тартылган адамдардын, добуш берген күнү коомдук тартипти камсыз кылган укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин, шайлоо участкаларына бекитилген медицина кызматкерлеринин жана башка адамдардын шайлоо укуктарын  жүзѳгѳ ашырууну камсыз кылуу үчүн тийиштүү шайлоо комиссияларынын тѳрагалары добуш берген күнгѳ чейин 15 календердык күн мурда   шайлоо комиссияларынын мүчѳлѳрүнүн, жарандарды идентификациялоо жана автоматтык эсептѳѳчү урналарды тейлѳѳ боюнча кызматтарды камсыз кылган ишке тартылган адамдардын, добуш берген күнү коомдук тартипти камсыз кылган укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин, шайлоо участкаларына бекитилген медицина кызматкерлеринин тизмелерин түзѳт жана тийиштүү шайлоо участкаларынын шайлоочуларынын тизмесине киргизүү үчүн паспортторунун жана тийиштүү шайлоо участкаларына бекитүү жѳнүндѳ тийиштүү уюмдардын, мекемелердин (ишканалардын) жетекчилеринин буйруктарынын/тескемелеринин кѳчүрмѳлѳрүн тиркѳѳ менен АШКнын системалык администраторуна берет.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоодо жана ѳткѳрүүдѳ ушул пунктта кѳрсѳтүлгѳн шайлоочулар жѳнүндѳ маалыматтар тийиштүү жергиликтүү коомдоштуктун мүчѳсү болуп саналган шайлоочуларга гана берилет.

27-2. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар жана шайлоо комиссияларынын тѳрагалары тарабынан берилген шайлоочулар жѳнүндѳ маалыматтарды иштеп чыгууну АШКдагы БШКнын системалык администратору жүргүзѳт.

Шайлоо аяктагандан кийин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар жана шайлоо комиссияларынын тѳрагалары тарабынан берилген маалыматтардын негизинде шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулар паспортто кѳрсѳтүлгѳн туруктуу жашаган жери жѳнүндѳ каттоо белгисине ылайык шайлоочулардын тизмесине киргизилет.»;

12) 34-пункт тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«34. ШЭБТге кирүү ШЭБТ коштоо,ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жана тѳмѳн турган шайлоо комиссиясы тарабынан берилген  маалыматтарды, ошондой эле шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жана шайлоо даректерин ѳзгѳртүү тууралуу арыздарды  иштетүү боюнча   жеке маалыматтар менен иштөө үчүн кирүүгө тийиштүү формасы бар БШКнын кызматкерлерине берилет.»;

13) 5, 6, 8-пункттар ушул жобонунун 1-тиркемесине ылайык жаңы редакцияда баяндалсын.

2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 11-февралындагы №40 токтому менен бекитилген Шайлоочулардын жана референдумдун катышуучуларынын тизмесин түзүү жана тактоо боюнча Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары менен өз ара аракеттенүү тартиби жөнүндө Жобого тѳмѳнкүдѳй ѳзгѳртүүлѳр киргизилсин:

1) 11-пункт тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«11. КР БШК добуш берген күнгѳ чейин 85 (сексен беш) календардык күндѳн кечиктирбестен консулдук (убактылуу консулдук) эсепте турган жана биометрикалык каттоодон ѳткѳн, Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган жана турган шайлоочулар тууралуу КР ТИМ берген маалыматтарды КБМРде камтылган маалыматтар менен салыштыруу жана шайлоочулардын алдын ала тизмесин түзүү үчүн МККга расмий түрдѳ берет.

МКК консулдук (убактылуу консулдук) эсепте турган жана биометрикалык каттоодон ѳткѳн, Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган жана турган шайлоочулар тууралуу берилген маалыматтардын КБМРде камтылган маалыматтар менен ылайык келбѳѳчүлүктѳрдү тапкан учурда тактоо үчүн КР БШКга жана КР ТИМге ылайык келбѳѳчүлүк тууралуу расмий маалыматты жѳнѳтѳт.»;

2) 13-пункттун 1-пунктчасы тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«1) МКК добуш берүү күнүнѳ чейин 80 (сексен) календардык күн мурда шайлоо участокторунун чек араларын эсепке алуу менен 18 жаш куракка чыккан, биометрикалык маалыматтарды тапшырган жарандар жѳнүндѳ маалыматтарды КБМРде ШЭБТга жүктѳѳ, андан ары ШЭБТдан «Тизме» мамлекеттик порталына жүктѳѳ менен шайлоочулардын алдын ала тизмесин түзѳт.

МККтүзүлгѳн алдын ала маалыматтарды«Түндүк» ведомстволор аралык электрондук ѳз ара аракеттенүү системасы аркылуу, ошондой эле кошумча түрдѳ(*.pdf) форматында элекрондук кол тамга коюлган электрондук алып жүрүүчүдѳ жанаКР БШК тарабынан бекитилген формада КР БШКга берет.

 Мында электрондук кол тамга коюлган электрондук алып жүрүүчүдѳ АШК/УШК боюнча шайлоочулардын тизмесинин сандык жана сапаттык курамы менен аналитикалык маалымат жѳнѳтүлѳт. Шайлоочулардын тизмесин актуалдаштырган учурда да ушундай эле маалымат жѳнѳтүлѳт.

Шайлоочулардын алдын ала тизмесине тѳмѳндѳгү жарандар киргизилбейт:

- добуш берүү күнүнѳ карата 18 жаш куракка чыкпагандар;

- биометиркалык каттоодон ѳтпѳгѳндѳр;

- Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгарылгандар;

- соттун мыйзамдуу күчүнѳ кирген ѳкүмү боюнча эркиндигинен ажыратылган жерлерде тургандар;

- сот тарабынан аракетке жѳндѳмсүз деп таанылгандар;

- каза болгондор (өлгөндүгү жөнүндө акты жазуусундагы мамлекеттик каттоонун негизинде).»;

3) 14-пункттун 1-пунктчасы тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«1) МКК добуш берүү күнүнѳ чейин 60 (алтымыш) календардык күн мурда паспортто/паспорттун электрондук чипиндеги жазууда кѳрсѳтүлгѳн дарекке ылайык,  шайлоо участокторунун чек араларын эсепке алуу менен, 18 жаш куракка чыккан, биометрикалык маалыматтарды тапшырган жарандар жѳнүндѳ маалыматтарды КБМРден ШЭБТга жүктѳѳ, андан ары ШЭБТдан «Тизме» мамлекеттик порталына жүктѳѳ менен шайлоочулардын алдын ала тизмесин түзѳт.

МКК  түзүлгѳн алдын ала маалыматтарды  «Түндүк» ведомстволор аралык электрондук ѳз ара аракеттенүү системасы аркылуу, ошондой эле кошумча түрдѳ(*.pdf) форматында элекрондук кол тамга коюлган электрондук алып жүрүүчүдѳ жана КР БШК тарабынан бекитилген формада КР БШКга берет.

Мында электрондук кол тамга коюлган электрондук алып жүрүүчүдѳ АШК/УШК боюнча шайлоочулардын тизмесинин сандык жана сапаттык курамы менен аналитикалык маалымат жѳнѳтүлѳт. Шайлоочулардын тизмесин актуалдаштырган учурда да ушундай эле маалымат жѳнѳтүлѳт.

Шайлоочулардын тизмесине тѳмѳндѳгү жарандар киргизилбейт:

- шайлоолор ѳткѳрүлүп жаткан тийиштүү администрациялык-аймактык бирдиктин жергиликтүү жамаатынын мүчѳсү болуп саналбагандар (жарандын паспортундагы жашаган жерин каттоо жѳнүндѳ/электрондук чиптеги жазуу белгиси менен аныкталат);

- добуш берүү күнүнѳ карата 18 жаш куракка чыкпагандар;

- биометиркалык каттоодон ѳтпѳгѳндѳр;

- Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгарылгандар;

- соттун мыйзамдуу күчүнѳ кирген ѳкүмү боюнча эркиндигинен ажыратылган жерлерде тургандар;

- сот тарабынан аракетке жѳндѳмсүз деп таанылгандар;

- каза болгондор (өлгөндүгү жөнүндө акты жазуусундагы мамлекеттик каттоонун негизинде).»;

4) 15-пункт тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«15.Шайлоочулардын мамлекеттик эсеби КБМРде камтылган маалыматтардын негизинде КР БШК тарабынан ишке ашырылат.

Шайлоочулардын «Тизме» мамлекеттик порталындагы шайлоочулардын тизмеси шайлоолордун аралыгындагы мезгилде ай сайын, шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү  мезгилинде күн сайын жаңыртылып турат.

Шайлоочулардын контролдук жана биротоло тизмеси КБМРде камтылган маалыматтар менен милдеттүү түрдѳ салыштырылууга жана актуалдаштырууга жатат.

МКК шайлоо ѳткѳрүү мезгилинде – күн сайын, ал эми шайлоолор аралыгында – ай сайын 5–числодон кеч эмес, ШЭБТга жүктѳѳ үчүн тѳмѳндѳгү жарандар жѳнүндѳ КБМРдегы маалыматтарды жаңылап турат:

- 18 жаш куракка чыккандар;

- КР жаранынын паспортун алгандар;

- биометрикалык каттоодон  ѳткѳндѳр;

- паспортто/паспорттунэлектрондук чипиндеги жазууда кѳрсѳтүлгѳн туруктуу жашаган жеринин дарегин, жана/же дарек-маалымдама бюросундагы каттоо фактысы боюнча жашаган жеринин дарегин алмаштыргандар;

- каза болгондор;

- КР жарандыгынан чыккандар.

ШЭБТга киргизүү үчүн МКК тарабынан берилген маалыматтарды актуалдаштырууда кагаз жана электрондук алып жүрүүчүдѳ мурдагы актуалдаштырууга салыштырууда (4-тиркемеге ылайык) АШК/БШКбоюнча КБМР маалыматтары боюнча шайлоочулардын тизмесине киргизилген/чыгарылган шайлоочулар тууралуу маалыматтар менен бирге аналитикалык маалымат берилет.

Добуш берүү күнүнѳ чейин 10 (он) календардык күндѳн мурда МКК шайлоочулардын тизмесин актуалдаштыруу үчүн КБМР маалыматы боюнча шайлоочулар тууралуу маалыматтарды КР БШКга берүүнү токтотот.»; 

5) 16-пункттун биринчи сүйлѳмүндѳгү «аларды басып чыгарат жана тийиштүү шайлоо комиссияларына жѳнѳтѳт» деген сѳздѳр алып салынсын, «түзүп,» деген сѳз «түзѳт.» деген сѳзгѳ алмаштырылсын;

6) 17, 18, 19-пункттар күчүн жоготту деп таанылсын;

7)  20, 21-пункттар тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«20. Шайлоо ѳткѳрүү мезгилинде МКК арыз бергенде жана добуш берген күнүшайлоочуларды биометиркалык идентификациялоону программалык камсыз кылууну техникалык жактан колдоону камсыз кылат.

Программалык камсыз кылууга жумшалуучу чыгымдарды МКК менен келишимдик негизде КР БШК жүргүзѳт жана шайлоолордун сметасына киргизет.

21. Шайлоочулардан келип түшкѳн арыздар, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан берилген маалыматтар иштелип чыккандан кийин жана КБМРде камтылган маалыматтар менен шайлоочулардын тизмеси  актуалдаштырылгандан кийин КР БШК шайлоочулардын биротоло тизмесин түзѳт.»;

8) 30-пункт тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«30. Мында КР ТИМ 18 жаш куракка чыккандыгын, биометрикалык каттоосунун бар экендигин, Кыргыз Республикасынын жарандыгын, берилген маалыматтардагы шайлоочулардын ПИН тактыгын текшерет.»;

9) 31-пункт тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«31. Чет ѳлкѳлѳрдѳгү Кыргыз Республикасынын тийиштүү дипломатиялык ѳкүлчүлүктѳрүнүн жана консулдук мекемелеринин жетекчилери шайлоолорду жана референдумдарды даярдоо жана ѳткѳрүү учурунда КР ТИМ аркылуу консулдук (убактылуу консулдук) эсепте турган жана (1а тиркемесине ылайык) биометрикалык каттоодон ѳткѳн шайлоочулар тууралуу маалыматтарды күн сайын КР БШКга берет.

Добуш берүү күнүнѳ чейин 12 (он эки)календардык күндѳн мурда КР ТИМ ушул пунктта кѳрсѳтүлгѳн шайлоочулар тууралуу маалыматтарды КР БШКга берүүнү токтотот.»;

10) 33-пункт тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«33. Чет ѳлкѳлѳрдѳгү Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүктѳрү, консулдук мекемелери добуш берүү күнүнѳ чейин 15 (он беш) календардык күн мурда шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо, шайлоо даректерин алмаштыруу жѳнүндѳ шайлоочулардын арыздарын кабыл алууну токтотот.»;

11) Жобо ушул токтомго 2-тиркемеге ылайык 1а тиркеме менен толукталсын.

 

3. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 26-июнундагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган
же жүргөн жарандардын шайлоо укуктарын жүзѳгѳ ашырууну камсыз кылуу жѳнүндѳ Жобого тѳмѳнкүдѳй ѳзгѳртүүлѳр киргизилсин:

1) 10-пункттун тѳртүнчү абзацы тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

« - шайлоо дареги боюнча добуш берүүгѳ ниеттенген шайлоочунун арызы (мындан ары – шайлоо дарегин ѳзгѳртүү жѳнүндѳ арыз)  келип түшкѳн учурдан тартып, шайлоочунун арызында кѳрсѳтүлгѳн мѳѳнѳткѳ убактылуу консулдук каттоого турган адам катары шайлоочуну каттайт жана шайлоо дарегин ѳзгѳртүү боюнча тийиштүү чараларды кабыл алуу үчүн арыз  Тышкы иштер министрлиги аркылуу Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) тез арада жѳнѳтѳт;»;

2) 24-пункт тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«24. Ар бир шайлоочу шайлоочулардын тизмеси менен таанышкан учурдан тартып, бирок добуш берүү күнүнө чейин 15 (он беш) календардык күндөн кечиктирбестен, кандай гана болбосун каталарды же так эместиктерди байкаган учуруда, шайлоочулардын тизмесинде жок болгондо тийиштүү участкалык шайлоо комиссиясына   Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсүн милдеттүү түрдѳ тиркѳѳ менен шайлоочулардын тизмесминдеги маалыматтарды тактоо жѳнүндѳ арыз менен кайрылууга укуктуу. Мында шайлоочу биометрикалык идентификациядан өтөт.

Добуш берген күнү Кыргыз Респуликасынын чектеринен тышкары жашаган же жүргѳн ар бир шайлоочу шайлоочулардын тизмеси менен таанышкан учурдан тартып, бирок добуш берүү күнүнө чейин 15 (он беш) календардык күндөн кечиктирбестен, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүгүнѳ же консулдук мекемесине Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсүн, ал эми ал жок болгондо - Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортунун, кызматтык же дипломатиялык паспортунун көчүрмөсүн милдеттүү түрдө тиркөө менен, шайлоо дарегин ѳзгѳртүү тууралуу  арыз менен кайрылууга укуктуу. Мында шайлоочу биометрикалык идентификациядан өтөт.

Дипломатиялык өкүлчүлүк же консулдук мекеме шайлоо дарегин өзгөртүү тууралуу шайлоочудан арыз келип түшкөн учурдан тартып акысыз негизде убактылуу консулдык эсепке турган адам катары шайлоочуну каттайт. Мындай каттоо шайлоочунун арызында көрсөтүлгөн мөөнөткө жүргүзүлөт.»;

3) 25-пунктта:

- биринчи абзац тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«25. Шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жана шайлоо дарегин ѳзгѳртүү тууралуу шайлоочулардын арызы токтоосуз түрдѳ тийиштүү чараларды кабыл алуу үчүн Бишкек аймактык шайлоо комиссиясындагы Борбордук шайлоо комиссиясынын системалык администраторуна ѳткѳрүлүп берилет.»;

- үчүнчү абзац тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«Кыргыз Республикасынын чектеринен тышкары шайлоо комиссиялары, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүктѳрү жана консулдук мекемелери шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жана шайлоо дарегин ѳзгѳртүү тууралуу шайлоочулардын келип түшкѳн арыздарынын эсебин жүргүзѳт.»;

4) 28-пункттагы «1 жана 2-формадагы» деген сѳздѳр «шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жана шайлоо дарегин ѳзгѳртүү тууралуу» деген сѳздѳр менен алмаштырылсын;

5) 31-пункттун үчүнчү абзацындагы  «1 жана 2-формадагы» деген сѳздѳр «шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жана шайлоо дарегин ѳзгѳртүү тууралуу» деген сѳздѳр менен алмаштырылсын;

6) 32-пункттагы «участкалык шайлоо комиссияларына» деген сѳздѳрдѳн кийин «, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүктѳрүнѳ, консулдук мекемелерине» деген сѳздѳр менен толукталсын;

7) 34-пункттагы «же болбосо» деген сѳздѳр алып салынсын, «мүчѳлѳрү тарабынан» деген сѳздѳрдѳн кийин «же болбосо Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүктѳрүнүн, консулдук мекемелеринин  кызматкерлери тарабынан» деген сѳздѳр менен толукталсын;

4. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 25-июлундагы № 139 токтому менен бекитилген «Шайлоочунун кабинети» сервиси жөнүндө жобого тѳмѳнкүдѳй ѳзгѳртүүлѳр киргизилсин:

1)  2-пункттун биринчи сүйлѳмү тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«2. «Шайлоочунун кабинети» сервиси  (мындан ары – Шайлоочунун кабинети) тизмедеги каталар же мүчүлүштѳр, шайлоочулардын тизмесинде, референдумдун катышуучуларынын тизмесинде (мындан ары – шайлоочулардын тизмеси) жок экендиги  тууралуу жана электрондук форматта шайлоо дареги боюнча добуш берүү ниети  жѳнүндѳ шайлоочулардын арыз (мындан ары – шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо тууралуу арыз) берүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жолу менен жарандардын активдүү шайлоо укуктарын жүзѳгѳ ашыруу шарттарын кеңейтүү үчүн арналган.»;

2) 6-пункт тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«6. Ар бир шайлоочу Шайлоочунун кабинети аркылуу электрондук форматта шайлоочулдардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо тууралуу арыз берүүгѳ укуктуу. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргѳн шайлоочулар добуш берүү күнү шайлоо даректерин ѳзгѳртүү жѳнүндѳ арыз берүүгѳ укуктуу.»;

3) 9-пункттун биринчи абзацы тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«9. Шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо тууралуу арыз жана шайлоо дарегин ѳзгѳртүү жѳнүндѳ арыз берүү мүмкүнчүлүгү ушул Жобонун 8-пунктуна ылайык Макулдук тастыкталгандан кийин берилет.»;

4) 12-пункт тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«12. Кандай гана болбосун каталар же так эместиктер байкалган учурда шайлоочу Шайлоочунун кабинети аркылуу электрондук форматта шайлоочулдардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо тууралуу арыз берүүгѳ укуктуу.

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргѳн шайлоочулар добуш берүү күнү шайлоо даректерин ѳзгѳртүү жѳнүндѳ арыз берүүгѳ укуктуу.

Шайлоочунун кабинетинде шайлоочулардын алдын ала тизмеси менен таанышкан учурдан тартып жана добуш берүүгѳ чейин 15 календардык күндѳн кеч эмес убакытта арыз берүү мүмкүнчүлүгү бар.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо тууралуу арыз гана кабыл алынат.»;

5) 13-пункттагы «1-форма боюнча арыз жана 2-форма боюнча арыз» деген сѳздѳр «шайлоочуладардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо тууралуу арыз жана шайлоо дарегин ѳзгѳртүү жѳнүндѳ арыз» деген сѳздѳргѳ алмаштырылсын;

6) 15-пункттагы «2-форма боюнча» деген сѳздѳр «шайлоо дарегин ѳзгѳртүү жѳнүндѳ» деген сѳздѳргѳ алмаштырылсын;

7) 16-пункт тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«16. Шайлоочу арызды системалык администратор иштеп чыкканга чейин шайлоо дарегин ѳзгѳртүү жѳнүндѳ берилген электрондук арызын жокко чыгаруу/чакыртып алуу мүмкүнчүлүгүнѳ ээ.»;

8) 21-пункт тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

 «21. Шайлоо аяктагандан кийин шайлоо дарегин ѳзгѳртүү жѳнүндѳ арыздын негизинде орун которгон шайлоочу паспортунда кѳрсѳтүлгѳн туруктуу жашаган жери жѳнүндѳ катоо белгилсине ылайык шайлоочулардын тизмесине киргизилет.».

5. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 3-августундагы № 154 токтому менен бекитилген шайлоочуларды идентификациялоо тартиби жөнүндө Нускамага тѳмѳнкүдѳй ѳзгѳртүүлѳр киргизилсин:

1) 4-пункттун бешинчи абзацы  тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«идентификациялоо оператору –арыздарды кабыл алууда шайлоочуларды идентификациялоо үчүн жоопту, атайын окутулган  участкалык шайлоо комиссиясынын мүчѳсү, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүктѳрүнүн жана консулдук мекемелеринин кызматкери, же болбосо  шайлоочулардын арыздарды кабыл алууда жана шайлоо участкаларында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоочуларды идентификациялоо жол-жоболорун камсыз кылуу үчүн тартылган адам.»;

2) 7-пункт тѳмѳнкүдѳй мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Арыздарды кабыл алууда шайлоочуну идентифтикациялоо Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүктѳрүндѳ жана консулдук мекемелеринде арыздарды кабыл алууда идентификациялоо үчүн жооптуу Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүктѳрүнүн жана консулдук мекемелеринин кызматкери тарабынан жүргүзүлѳт. »;

3) 14-пункт «Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүктѳрүндѳ жана консулдук мекемелеринде –жетекчиге» деген сѳздѳр менен толукталсын;
4) Нускама тѳмѳнкүдѳй мазмундагы 24-1-пункт менен толукталсын:

«24-1. Шайлоочулардан арыздарды кабыл алууда шайлоочунун маалыматтары системага киргизилгенден кийин жана биометиркалык идентификациянын жол-жобосунун ийгиликтүү ѳткѳндѳн кийин арыздын электрондук формасы эки нускада түзүлѳт жана басып чыгарылат. Шайлоочу басылып чыгарылган арызда кѳрсѳтүлгѳн маалыматтардын тууралыгын текшерет жана ага кол коет. »;

5) 25-пункт тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«25. Добуш берүүдѳ биометрикалык идентификациядан ѳткѳндүгү жѳнүндѳ чек тѳмѳндѳгү маалыматтарды кѳрсѳтүү менен басып чыгарылат:

- идентификациядан ѳткѳндѳгү дата жана убакыт;

- чектин катар номери;

- шайлоо участкасынын номери;

- шайлоочунун жеке идентификациялык номери;

- шайлоочунун ФАА;

- шайлоочулардын тизмесиндеги шайлоочунун катар номери.»;

6) 26-пунктта «бирок чек» деген сѳздѳрдѳн кийин «/электрондук арыз» деген сѳздѳр менен толукталсын;

7) 29-пункт тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

 «29. Идентифиакциялоо процесси аяктагандан кийин идентификациялоочу оператор шайлоочуга паспортун жана чек/кол коюлган электрондук арыздын бир нускасынкайтарып берет.

Электрондук арыздын бир нускасы арызды иштеп чыгуу статусун текшерүү үчүн шайлоочуга берилет.»;

8) 30-пункттагы «чекти» деген сѳздѳн кийин «/электрондук арызды» деген сѳздѳр менен толукталсын;».

6. Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоодо «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 48-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык шайлоо иш аракеттеринин мөөнөттөрү чейрекке кыскартылуусу эске алынсын.

7.Ушул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана рефрендум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

8. Ушул токтомдун аткрылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана рефрендум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                                                                 Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2020-жылдын 23-декабры

№497