Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн жарандардын шайлоо укуктарын жүзѳгѳ ашырууну камсыз кылуу жѳнүндѳ ЖОБО

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын

2020-жылдын 26-июнундагы № 120 токтому менен

бекитилген

Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн жарандардын шайлоо укуктарын жүзѳгѳ ашырууну камсыз кылуу жѳнүндѳ

ЖОБО

(БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарын жүзѳгѳ ашырууну камсыз кылуу боюнча ушул Жобо (мындан ары – Жобо) Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргөн жарандардын шайлоо укуктарын жүзѳгѳ ашыруунун тартибин аныктайт.

2. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Конституциясына, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ», «Кыргыз Республикасынын референдуму жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнѳ кирген эл аралык келишимдерге, шайлоолорду жана референдумдарды ѳткѳрүү жаатындагы жалпыга таанылган эл аралык укуктун принциптерине жана нормаларына, эл аралык шайлоо стандарттарына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан.

3. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары Кыргыз Республикасынын Конституциясына, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык шайлоо укуктарына ээ болот.

Шайлоолор эркин болуп саналат жана, жалпы, тең жана түз шайлоо укугунун негизинде жашыруун добуш берүү менен өткөрүлөт. Кыргыз Республикасынын 18 жашка толгон жарандары шайлоого укуктуу.

4. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары ѳздѳрүнүн шайлоо жана шайлануу укуктарын «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамында белгиленген талаптарды сактоо менен жүзѳгѳ ашырышат.

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары добуш берүү күнү шайлоочулардын тизмесине киргизилген жарандар гана добуш берүүгө укуктуу.

5. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары шайлоочулардын тизмесине добуш берген күнү активдүү шайлоо укугуна ээ, биометрикалык каттоодон ѳткѳн жана мыйзамдарга ылайык Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүгүнүн жана консулдук мекемелеринин консулдук (убактылуу консулдук) каттоодо турган жарандар киргизилет.

6. Сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп таанылган же соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмү боюнча эркиндигинен ажыратуу жайларында кармалып турган жарандар шайлоого, шайланууга укуксуз.

7. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары аккредитациялаган өлкөнүн тиешелүү органдары менен макулдашуу боюнча тышкы иштер маселелерин тескеген органдын (мындан ары – Тышкы иштер министрлиги) сунушу боюнча түзүлгөн шайлоо участокторунда, эреже катары, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн, консулдук мекемелеринин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөрүнүн аймагында добуш беришет

8. Ушул Жобонун нормалары Кыргыз Республикасынын референдумун уюштурууда жана ѳткѳрүүдѳ жайылтылат.

2. Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарын жүзѳгѳ ашырууну камсыз кылуу боюнча дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн, консулдук мекемелердин иши

9. Шайлоо мезгилинде анын чегинен тышкары жашаган жана жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктары, өздөрүнүн дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери аркылуу Тышкы иштер министрлиги тарабынан камсыз кылынат.

10. Дипломаттык өкүлчүлүктөрдүн жана консулдук мекемелердин жетекчилери:

- биометрикалык каттоодон ѳткѳн жана консулдук (убактылуу консулдук) каттоодо турган, Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жүргѳн же жашаган шайлоочулардын эсебин жүргүзѳт.

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жүргѳн же жашаган жарандардын биометрикалык маалыматтарын топтоону, аларды корголгон байланыш каналдары боюнча материалдык же электрондук алып жүрүүчүлѳр түрүндѳ калкты каттоо чѳйрѳсүндѳгү мамлекеттик органга (мындан ары – Мамлекеттик каттоо кызматы) берүүнү ишке ашырат;

- шайлоо дареги боюнча добуш берүүгѳ ниеттенген шайлоочунун арызы (мындан ары – шайлоо дарегин ѳзгѳртүү жѳнүндѳ арыз) келип түшкѳн учурдан тартып, шайлоочунун арызында кѳрсѳтүлгѳн мѳѳнѳткѳ убактылуу консулдук каттоого турган адам катары шайлоочуну каттайт жана шайлоо дарегин ѳзгѳртүү боюнча тийиштүү чараларды кабыл алуу үчүн арыз Тышкы иштер министрлиги аркылуу Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) тез арада жѳнѳтѳт;

- аларды жайгаштыруу жана жабдуу үчүн орун-жай бѳлүп берүү менен Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүктѳрүнүн, консулдук мекемелеринин, чет ѳлкѳлѳрдѳгү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын ѳкүлчүлүктѳрүнүн аймактарында шайлоо участкаларын түзүү боюнча ишти уюштурат, мыйзамдардын талаптарына ылайык участкалык шайлоо комиссияларын түзүүгѳ кѳмѳктѳшѳт;

- Кыргыз Республикасынын жарандарынын арасында маалыматтык-түшүндүрүү иштерин жүргүзѳт, Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгѳн шайлоо участкалары тууралуу, Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргѳн Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоолорго катышуусунун тартиби, шайлоолорго катышып жаткан талапкерлер жана партиялар жѳнүндѳ Тышкы иштер министрлигинин, дипломатиялык ѳкүлчүлүктѳрдүн, консулдук мекемелердин, чет ѳлкѳлѳрдѳгү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын ѳкүлчүлүктѳрүнүн расмий сайттарында жана маалымат аянтчаларында маалыматтарды жайгаштырууну камсыз кылат;

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгѳн участкалык шайлоо комиссияларына, анын ичинде шайлоо документтерин, добуш берүү үчүн жабдууларды жеткирүүгѳ, жана башка уюштуруу-техникалык маселелерге (байланышты камсыз кылуу ж.б.) кѳмѳк кѳрсѳтѳт;

- Кыргыз Республикасында шайлоого даярдыктын жана ѳткѳрүүнүн жүрүршүндѳ шайлоо процессинин субъекттерине бирдей шарттарды түзүүгѳ милдеттүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык шайлоолорду даярдоого жана уюштурууга кѳмѳктѳшүү боюнча башка иштерди жүзѳгѳ ашырат.

3. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары шайлоо участкаларын түзүү

11. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары шайлоо участкалары шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү мезгилинде аккредитациялаган өлкөнүн тиешелүү органдары менен макулдашуу боюнча Тышкы иштер министрлигинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн, консулдук мекемелеринин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөрүнүн аймагында Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан түзүлѳт жана Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилет.

12. «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык бир участоктогу шайлоочулардын санынын чегине тийиштүү норма (2500) Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары шайлоо комиссияларын түзүүдѳ колдонулбайт.

13. Эгерде бир шайлоо участкасында Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргѳн шайлоочулардын саны мыйзамдарда белгиленген шайлоочулардын санынан ашык болгон учурда, Тышкы иштер министрлигинин жана аккредитациялаган ѳлкѳнүн компетенттүү органдары менен макулдашуу боюнча бир орун-жайда эки же андан кѳп шайлоо участкалары түзүлүшү мүмкүн.

14. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгѳн шайлоо участкалары тууралуу маалымат Борбордук шайлоо комиссиясынын, турган ѳлкѳдѳ аккредитацияланган Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн, консулдук мекемелеринин, мамлекеттик органдарынын чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөрүнүн сайттарында алар бектилиген күндѳн тартып 5 календардык күндѳн кеч эмес жайгаштырылат.

 

4. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары участкалык шайлоо комиссияларын түзүү жана иштѳѳ тартиби

 

15. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары шайлоолорду уюштуруу жана ѳткѳрүү боюнча аймактык шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктарын Бишкек аймактык шайлоо комссиясы аткарат.

16. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары участкалык шайлоо комиссиялары шайлоолорду даярдоо жана ѳткѳрүү мезгилинде Тышкы иштер министрлигинин сунуштамасы боюнча Бишкек аймактык шайлоо комссиясы тарабынан түзүлѳт.

17. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары шайлоолорду даярдоонун жана ѳткѳрүүнүн ѳзгѳчѳлүктѳрүнѳ байланыштуу, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын шайлоо комиссияларынын сандык жана сапаттык курамы боюнча талаптары Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары участкалык шайлоо комиссияларын түзүүдѳ колдонулбайт.

18. Участкалык шайлоо комиссияларынын курамы Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргѳн Кыргыз Республикасынын жарандарынын,Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн, консулдук мекемелеринин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлеринин, ошондой эле саясий партиялардын ѳкүлдѳрүнүн ичинен түзүлүшү мүмкүн.

19. Участкалык шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктуу мѳѳнѳтү анын биринчи жыйыны ѳткѳн күндѳн тартып башталат жана шайлоолордун натыйжалары расмий жарыяланган учурдан тартып токтотулат.

5. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары шайлоочулардын тизмеси

20. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган жана жүргөн, консулдук (убактылуу консулдук) каттоого турган жана биометрикалык каттоодон өткөн шайлоочулар жөнүндө маалыматтарды берүүнүн формасы, түрү жана тартиби Борбордук шайлоо комиссиясынын 2020-жылдын 11-февралындагы № 40 токтому менен бектилиген шайлоочулардын жана референдумдун катышуучуларынын тизмесин түзүү жана тактоо боюнча Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар менен ѳз ара аракеттеринин тартиби жѳнүндѳ

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын шайлоочулардын жана референдумдун катышуучуларынын тизмесин түзүү жана тактоо боюнча Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары менен өз ара аракеттешүүсү жөнүндө Жобо жобо менен белгиленет.

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган жана жүргөн, консулдук (убактылуу консулдук) каттоого турган жана биометрикалык каттоодон өткөн шайлоочулар жөнүндө маалыматтар тийиштүү дипломатиялык ѳкүлчүлүктѳрдүн жана консулдук мекемелердин жетекчилери тарабынан түзүлѳт, Тышкы иштер министрлиги аркылуу добуш берүү күнүнѳ чейин 85 календардык күндѳн кеч эмес Борбордук шайлоо комиссиясына берилет. Бул маалыматтар андан ары шайлоочулардын эсебинин Бирдиктүү системасына киргизүү үчүн тиешелүү мамлекеттик органдардын автоматташтырылган маалымат системасына актуалдаштырылат.

21. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары шайлоочулардын алдын ала тизмеси курагы 18 жашка толгон, биометрикалык каттоодон ѳткѳн, консулдук (убактылуу консулдук) каттоого турган жарандар жөнүндө маалыматтарды Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестринен автоматтык жүктөп алуу жолу менен түзүлөт жана добуш берүү күнүнө чейин 80 календардык күн калганда «Тизмем» мамлекеттик порталында участоктор боюнча, шайлоочунун туруктуу же иш жүзүндө жашаган жери, туулган күнү жөнүндө маалыматтарысыз, таанышуу жана көрсөтүлгөн маалыматтарды тиешелүү түрдө тактоо, тизмедеги каталарды жана так эместиктерди аныктоо үчүн жайгаштырылат.

22. Шайлоочулардын мамлекеттик порталында жайгаштырылган жана ар бир шайлоо участогу боюнча түзүлгөн алдын ала тизме добуш берүү күнүнө чейин 75 календардык күндүн ичинде участкалык шайлоо комиссияларына өткөрүп берилет.

23. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары участкалык шайлоо комиссиялары тийиштүү шайлоо участкасында жашаган шайлоочулардын таанышуусу үчүн шайлоочулардын алдын ала тизмесин добуш берүү күнүнѳ чейин 70 календардык күндѳ илип клоюуга милдеттүү.

6. Шайлоочулардын тизмеси менен таанышуу, шайлоочулардын контролдук жана биротоло тизмеси, шайлоо дарегин ѳзгѳртүү

24. Ар бир шайлоочу шайлоочулардын тизмеси менен таанышкан учурдан тартып, бирок добуш берүү күнүнө чейин 15 (он беш) календардык күндөн кечиктирбестен, кандай гана болбосун каталарды же так эместиктерди байкаган учуруда, шайлоочулардын тизмесинде жок болгондо тийиштүү участкалык шайлоо комиссиясына Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсүн милдеттүү түрдѳ тиркѳѳ менен шайлоочулардын тизмесминдеги маалыматтарды тактоо жѳнүндѳ арыз менен кайрылууга укуктуу. Мында шайлоочу биометрикалык идентификациядан өтөт.

Добуш берген күнү Кыргыз Респуликасынын чектеринен тышкары жашаган же жүргѳн ар бир шайлоочу шайлоочулардын тизмеси менен таанышкан учурдан тартып, бирок добуш берүү күнүнө чейин 15 (он беш) календардык күндөн кечиктирбестен, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүгүнѳ же консулдук мекемесине Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсүн, ал эми ал жок болгондо - Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортунун, кызматтык же дипломатиялык паспортунун көчүрмөсүн милдеттүү түрдө тиркөө менен, шайлоо дарегин ѳзгѳртүү тууралуу арыз менен кайрылууга укуктуу. Мында шайлоочу биометрикалык идентификациядан өтөт.

Дипломатиялык өкүлчүлүк же консулдук мекеме шайлоо дарегин өзгөртүү тууралуу шайлоочудан арыз келип түшкөн учурдан тартып акысыз негизде убактылуу консулдык эсепке турган адам катары шайлоочуну каттайт. Мындай каттоо шайлоочунун арызында көрсөтүлгөн мөөнөткө жүргүзүлөт.

25. Шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жана шайлоо дарегин ѳзгѳртүү тууралуу шайлоочулардын арызы токтоосуз түрдѳ тийиштүү чараларды кабыл алуу үчүн Бишкек аймактык шайлоо комиссиясындагы Борбордук шайлоо комиссиясынын системалык администраторуна ѳткѳрүлүп берилет.

Шайлоочунун арызына жооп Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары тийиштүү шайлоо комиссиясы тарабынан 7 календардык күндѳн кеч эмес кагаз түрүндѳгү же электрондук билдирүү менен шайлоочу кѳрсѳткѳн дарекке жѳнѳнтүлѳт.

Билип туруп анык эмес маалыматтарды бергендиги үчүн шайлоочу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликти тартат.

Кыргыз Республикасынын чектеринен тышкары шайлоо комиссиялары, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүктѳрү жана консулдук мекемелери шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жана шайлоо дарегин ѳзгѳртүү тууралуу шайлоочулардын келип түшкѳн арыздарынын эсебин жүргүзѳт..

26. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргѳн шайлоочу ошондой эле белгиленген тартипте автордоштуруудан ѳтүү менен мамлекеттик порталдагы «Шайлоочунун кабинети» сервиси аркылуу электрондук форматта арыз берүүгѳ укуктуу.

«Шайлоочунун кабинети» сервиси аркылуу электрондук форматта арыз берген Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргѳн шайлоочу тууралуу маалымат консулдук (убактылуу консулдук) эсепке коюу үчүн электрондук форматта Кыргыз Республикасынын тийиштүү дипломатиялык ѳкүлчүлүктѳрүнѳ жана консулдук мекемелерине жѳнѳтүлѳт. Мындай учурда шайлоочудан кошумча документтер талап кылынбайт.

27. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү күнүнө чейин 35 календардык күндөн кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргѳн шайлоочулар жөнүндө актуалдашкан маалыматты камтыган шайлоочулардын контролдук тизмесин түзөт жана участкалык шайлоо комиссияларына жиберет.

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары участкалык шайлоо комиссиясы добуш берүү күнүнѳ чейин 30 календардык күн калганда шайлоочулардын таанышып чыгуусу үчүн шайлоочулардын контролдук тизмесин илүүгө милдеттүү.

Контролдук тизмеде Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары тиешелүү участок боюнча тизмелерге киргизилген шайлоочулардын фамилиясынан, атынан, атасынын атынан, ошондой эле шайлоо участогунун номеринен башка маалыматтарды камтыбоого тийиш.

28. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргѳн шайлоочулардын биротоло тизмеси калктын Бирдиктүү мамлекеттик реестиринде шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жана шайлоо дарегин ѳзгѳртүү тууралуушайлоочулардын арыздарын эске алуу менен добуш берүү күнүнѳ чейин 10 күн мурда Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан түзүлѳт.

29. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү күнүнө чейин 7 календардык күн калганда номерленген, көктөлгөн, Борбордук шайлоо комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн шайлоочулардын биротоло тизмелерин эки нускада басып чыгарат жана Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары тийиштүү шайлоо комиссияларына өткөрүп берет.

Мында илүү үчүн арналган, ар бир шайлоо участогу боюнча биротоло тизменин кагаз жүзүндөгү нускасы биротоло тизмеге киргизилген шайлоочулардын жашаган жери жөнүндө маалыматты камтыбашы керек.

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары тиешелүү участкалык шайлоо комиссиялары добуш берүү күнүнө чейин 7 календардык күндөн кечиктирбестен тиешелүү шайлоо участогунун шайлоочуларынын биротоло тизмесинин кагаздагы экинчи нускасын шайлоо участогуна илүүгө милдеттүү.

Берүү, кѳчүрүү, жарыялоо жолу менен шайлоочуларынын биротоло тизмесинде камтылган маалыматтарды жарыя кылуу мыйзамдарда каралган жоопкерчиликке алып келет.

Шайлоочулардын илинген биротоло тизмелерин шайлоочу же байкоочу тарабынан фото-, көрмө тартууларга чектөө коюлбайт.

  • биротоло тизмеси «Тизме» мамлекеттик порталында жайгаштырылат.

7. Шайлоо документтерин, автоматтык эсептѳѳчү урналарды жана идентифиакциялоочу жабдууларды алуу жана жеткирүү

30. Тышкы иштер министрлиги Борбордук шайлоо комиссиясы жана Кыргыз Республикасынын Өкүмѳтүнѳ караштуу мамлекеттик каттоо кызматы менен бирдикте Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгѳн шайлоо комиссияларына идентификациялоо жабдууларын, автоматтык эсептѳѳ урналарын, шайлоо бюллетендерин жана шайлоо документтерин жеткирүүнү уюштурат.

31. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгѳн участкалык шайлоо комиссияларынын мүчѳлѳрү үчүн тѳмѳндѳгүдѳй окутууну уюштурат:

- добуш берүүнү уюштуруунун жана добуш берүүнүн жыйынтыгын чыгаруунун тартиби боюнча;

- шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жана шайлоо дарегин ѳзгѳртүү тууралууарыздарды кабыл алууда жана иштетүүдѳ шайлоочуларлды идентификациялоонун жол-жоблорунун тартиби боюнча;

- добуш берген күнү шайлоочуларлды идентификациялоонун жол-жоблорунун тартиби боюнча;

- автоматтык эсептѳѳчү урналарды пайдалануу боюнча;

- шайлоо комиссияларынын иштерине байланыштуу башка маселелер боюнча.

32. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгѳн участкалык шайлоо комиссияларына, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүктѳрүнѳ, консулдук мекемелерине идентификациялоо жабдууларынын, автоматтык эсептѳѳ урналарынын, шайлоо документтеринин комплекттери Акт боюнча Боорбордук шайлоо комиссиясы тарабынан берилет.

33. Бобордук шайлоо комиссиясы добуш берүү күнүнѳ чейин 10 календардык күн калганда Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына акт боюнча шайлоо бюллетендерин Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгѳн участкалык шайлоо комиссияларына жѳнѳтүү үчүн берет.

Участкалык шайлоо комиссияларына берилген шайлоо бюллетендеринин саны шайлоо участогу боюнча шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулардын санынан 0,1 пайыздан ашпоого тийиш.

Участкалык шайлоо комиссиясынын мүчѳлѳрү жана идентификациялоочу операторлор милдеттүү түрдѳ шайлоочулардын жеке маалыматтарын коргоо жѳнүндѳ белгиленген форомадагы милдеттенмеге кол коюшат.

34. Шайлоолор аяктагандан жана добуш берүүнүн жыйынытыгы чыгарылгандан кийин автоматтык эсептѳѳ урнасы комплекттери менен (SD эстутум картасы, USB топтоочусу жана административдик Smart картасы), идентификациялоо боюнча жабдуунун комплектиси участкалык шайлоо комиссиясынын тѳрагасы, катчысы, мүчѳлѳрү тарабынан, же болбосо Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүктѳрүнүн, консулдук мекемелеринин кызматкерлери тарабынан Акт боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктуу кызматкерине берилет. Берүү-кабыл алуу Актысынын бир нускасы Борбордук шайлоо комиссиясына берилет.

8. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгѳн шайлоо комиссияларында добуш берүүнү уюштуруу

35.Шайлоо күнү добуш берүү участкалык шайлоо комиссиясы түзүлгѳн мамлекеттин жергиликтүү убактысы боюнча саат 8ден саат 20га чейин жүргүзүлөт.

36. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары добуш берүү убактысы жана орду жөнүндө участкалык шайлоо комиссиялары шайлоочуларды жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу же башкача ыкма менен добуш берүү күнүнө 10 календардык күн калгандан кечиктирбестен кабарлоого милдеттүү.

37. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары добуш берүүнүн жана добуш берүүнүн жыйынтыгын чыгаруунун тартибин уюштуруу «Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо добуш берүүнү, добуш берүүнүн жыйынтыгын аныктоону жана шайлоонун натыйжаларын белгилѳѳнү уюштуруу жѳнүндѳ», «Жарандардын айрым категорияларынын добуш берүүсүнүн тартиби жѳнүндѳ», «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоо комиссиялары тарабынан добуш берүүнү жана добуш берүүнүн жыйынтыгын аныктоону уюштуруу жана анын тартиби жѳнүндѳ», «Кыргыз Республикасынын референдумун ѳткѳрүүдѳ шайлоо комиссиялары тарабынан добуш берүүнү жана добуш берүүнүн жыйынтыгын аныктоону уюштуруу жана анын тартиби жѳнүндѳ» жоболорго жана Борбордук шайлоо комиссияларынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык ишке ашырылат.

9. Добуш берүүнүн жыйынтыктары жѳнүндѳшайлоо комиссияларынын протоколдорун берүү

38. Шайлоолордо добуш берүү аяктагандан кийин Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары участкалык шайлоо комиссиялары добуш берүүнүн алдын ала жыйынытыктарын Борбордук шайлоо комиссиясынын борбордук серверине жѳнѳтѳт.

Шайлоочулардын добуштары кол менен эсептелгенден кийин Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары участкалык шайлоо комиссиялары добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу эки нускада протокол түзүшѳт жана датасын жана убактысын коюу менен (саат, мүнѳт) участкалык шайлоо комиссияларынын катышкан мүчѳлѳрүнүн баары кол коюшат.

 

39. Добуш берүүнүн жыйынтыктары жарыялангандан кийин, участкалык шайлоо комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протокол, шайлоочуларды жана автоматтык эсептөөчү урналарды идентификациялоо тууралуу алгачкы, жыйынтыктоочу чектер Борбордук шайлоо комиссиясынын борбордук серверине жөнөтүлөт (сканерлөө версиясы).

Добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протокол ката толтурулган учурда, Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары участкалык шайлоо комиссиясы тиешелүү акт түзөт, ал да сканерленет жана жаңыдан толтурулган жана кол коюлган добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протокол менен бирге Борбордук шайлоо комиссиясынын борбордук серверине жөнөтүлөт.

Борбордук шайлоо комиссиясынын борбордук серверине келип түшкөн сканерленген документтер протоколду толтуруунун тууралыгы текшерилгенден кийин Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына жарыяланат

40. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары тийиштүү участоктор боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протоколдун биринчи нускасы кол коюлгандан кийин, шайлоо бюллетендерин кошуп алганда шайлоочулардын тизмелери, арыздар (даттануулар), алар боюнча кабыл алынган чечимдер, участкалык шайлоо комиссиясы түзгөн актылар, автоматтык эсептөөчү урналардын отчеттору, идентификация боюнча баштапкы жана жыйынтык отчет менен бирге 7 календардык күндѳн кеч эмес Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына жеткирилет.

 

10. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары шайлоо участкаларында добуш берүүнү уюштурууга байланышкан чыгымдарды финасылык камсыз кылуу

 

41. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары шайлоо участкаларында добуш берүүнү уюштурууга байланышкан чыгымдарды финасылык камсыз кылуу Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен чыгашалардын сметасынын чектеринде республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлѳт.

42. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгѳн шайлоо комиссиялары шайлоолорду даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ каражаттарды чыгымдоо жѳнүндѳ отчетту шайлоолор ѳткѳрүлгѳндѳн кийин 7 календардык күндѳн кеч эмес Тышкы иштер министрлигине берет.

43.Тышкы иштер министрлиги республикалык бюджеттин каражаттарын чыгымдоо тууралуу отчетту шайлоо ѳткѳрүлгѳндѳн кийин 20 календардык күндѳн кеч эмес Борбордук шайлоо комиссиясына берет.

44. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгѳн шайлоо комиссияларынын тѳрагалары акча каражаттарын тескешет жана финансылык документтердин мыйзамда белгиленген мѳѳнѳттѳ жана тартипте финансылык отчетторду берүүнүн финансылык маселелери боюнча шайлоо комиссияларынын чечимдерине ылайык келүүсү үчүн жеке жоопкерчиликти алып жүрүшѳт.

 

11. Форс-мажордук шарттар

 

45. Окуудан ѳтүү, жабдууларды, шайлоо бюллетендерин жана башка шайлоо документтерин алып келүү үчүн Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгѳн шайлоо комиссияларынын мүчѳлѳрүнүн Борбордук шайлоо комиссиясына келүүсүнѳ тийиштүү ушул Жобонун тийиштүү пункттарын аткарууга бѳгѳт болгон форс-мажордук шарттар пайда болгон учурда, Борбордук шайлоо комиссиясы Тышкы иштер министрлиги, Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнѳ караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы жана Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдары менен биргеликте Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган жана жүргѳн жарандардын шайлоо укуктарын жүзѳгѳ ашырууну камсыз кылуу үчүн мыйзамдарга ылайык тийиштүү чараларды кѳрѳт.