Шайлоочуларды эсепке алуунун бирдиктүү тутуму жѳнүндѳ ЖОБО

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 11-февралындагы № 38 токтому менен бекитилген

Шайлоочуларды эсепке алуунун бирдиктүү тутуму жѳнүндѳ

ЖОБО
(КР БШКнын 2020-жылдын 25-июлундагы №140, 2020-жылдын 30 июлундагы №150, 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497, 2021-жылдын 29-августундагы № 664 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Жалпы жоболор

1. Шайлоочуларды эсепке алуунун бирдиктүү тутуму жөнүндө ушул Жобо (мындан ары - Жобо) мамлекеттик маалымат тутумун - шайлоочуларды эсепке алуунун маалыматтарынын корголушун жана сакталышын камсыздоонун, алардын башка маалымат тутумдары менен өз ара аракеттешүүсүнүн Бирдиктүү тутумун пайдалануу аркылуу Кыргыз Республикасында шайлоочуларды, референдумдун катышуучуларын түзүү, жүргүзүү, жаңыртуу жана эсепке алуу тартибин жөнгө салат.

2. Ушул Жобо "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын депутаттарын шайлоо жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө "Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына, "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө", "Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө", "Электрондук кол тамга жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан.

(КР БШКнын 2021-жылдын 29-августундагы № 664 токтомунун редакциясына ылайык)

3.Жободо:

1) төмөндөгүдөй терминдер пайдаланылат:

шайлоочунун инсандыгын ырастоочу документ - Кыргыз Республикасынын жаранынын улуттук паспортторунун мыйзамдарда белгиленген бардык типтери;

шайлоочунун инсандыгын ырастоочу документ - Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (жарандын паспортундагы жашаган жерин каттоо жөнүндө/электрондук чиптеги жазуу белгиси менен);

Шайлоочуларды эсепке алуунун бирдиктүү тутуму (ШЭБТ) - шайлоочулар, референдумдун катышуучулары (мындан ары - шайлоочулар) тууралуу маалыматтарды түзүү, тутумдаштыруу жана актуалдаштыруу үчүн шайлоолорго жана референдумга катышууга Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарынын кепилдиктерин камсыздоо, шайлоочулардын тизмесин жана референдумга катышуучулардын тизмесин (мындан ары - шайлоочулардын тизмесин) түзүү, шайлоолордун аралыгында статистиканы жана отчетторду түзүү жана Кыргыз Республикасында шайлоолорду жана референдум өткөрүү максатында жүзөгө ашырылуучу мамлекеттик маалымат тутуму;

Кыргыз Республикасынын Калкынын бирдиктүү мамлекеттик реестри (КБМК) - Кыргыз Республикасынын жарандары жана Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган жарандыгы жок адамдар жөнүндө маалыматтарды жыйноо, сактоо, актуалдаштыруу жана талдоого арналган Кыргыз Республикасынын жарандарынын бирдиктүү автоматташтырылган жеке эсептеринин тутуму;

шайлоочулар - жигердүү шайлоо укугу бар Кыргыз Республикасынын жараны;

шайлоо дареги - шайлоочунун туруктуу жашаган жери болуп саналбаган, бирок Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипке ылайык ал добуш берүүнү каалаганын билдирген дареги;

бир мандаттуу шайлоо округу (бир мандаттуу шайлоо округу) - Жогорку Кеңештин бир депутаты шайлануучу шайлоо округу;

бирдиктүү республикалык шайлоо округу (бирдиктүү шайлоо округу) - саясий партиялар көрсөткөн талапкерлердин тизмелери боюнча Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо боюнча өзүнө Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагын камтыган шайлоо округу;

шайлоочунун, референдумдун катышуучусунун жеке маалыматтары - шайлоочунун жеке инсандыгын тастыктаган документте көрсөтүлгөн/электрондук чипте жазылган Кыргыз Республикасынын шайлоочусунун, референдумга катышуучусунун жеке иденттештирүү номери, фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган датасы, туруктуу жашаган жеринин дареги камтылган маалыматтар;

туруктуу жашаган жер - жарандын тиешелүү документинде каттоо органдарынын белгиси менен бышыкталган, Кыргыз Республикасынын аймагында жашап турган жери;

шайлоочулардын тизмеси - электрондук жана кагаз жүзүндө, калктын Бирдиктүү мамлекеттик реестринин негизинде түзүлгөн, добуш берүү күнү жигердүү шайлоо укугу бар Кыргыз Республикасынын жарандарынын тизмеси, ал даяр экендигинин жана багытталышынын деңгээлине жараша алдын ала, контролдук жана биротоло деп бөлүнөт;

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар - Кыргыз Республикасынын жарандарын каттоону жана эсепке алууну ар түрдүү формада ишке ашырган мамлекеттик органдар;

шайлоочуларды, референдумдун катышуучуларын эсепке алуу - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Жободо белгиленген негиздер боюнча шайлоочулардын тизмесине жарандарды киргизүү, чыгарып салуу, шайлоочулар тууралуу маалыматтарга өзгөртүүлөрдү киргизүү;

жергиликтүү жамааттын мүчөсү (жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо) - тийиштүү айыл аймагында, шаарда туруктуу жашаган жана жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө жергиликтүү жамаат менен жалпы кызыкчылыктар байланыштырган Кыргыз Республикасынын жараны. Жергиликтүү жамаатка шайлоочунун мүчөлүгү жарандын паспортунда жашаган жерин каттоо жөнүндө белги аркылуу белгиленет;

жергиликтүү жамааттын мүчөсү - бир мандаттуу шайлоо округунун курамына киргизилген тиешелүү айыл аймагында, шаарда туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын жараны. Шайлоочунун жергиликтүү жамааттагы мүчөлүгү добуш берүү күнүнө чейинки 90 күндөн кем эмес мөөнөттө жарандын паспортунда, паспорттун тибинде жазылган жашаган жерин каттоо жөнүндө белги же болбосо Кыргыз Республикасынын Улуттук паспортторунун мамлекеттик реестринде (УПМР) жашаган жеринин дарегин каттоо менен аныкталат.

2) төмөнкүдөй кыскартуулар пайдаланылат:

СӨМ - Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлиги;

БШК - Борбордук шайлоо комиссиясы;

ОШК – округдук шайлоо комиссиясы;

АШК - аймактык шайлоо комиссиясы;

УШК - участоктук шайлоо комиссиясы;

ЖИН - жеке иденттештирүү номери;

ФАА – фамилиясы, аты, атасынын аты.

(КР БШКнын 2021-жылдын 29-августундагы № 664 токтомунун редакциясына ылайык)

4. ШЭБТдеги шайлоочулар, референдумдун катышуучулары (мындан ары - шайлоочулардын тизмеси) тууралуу маалыматтар Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестринен (мындан ары - КБМР) автоматтык түрдө жүктөлүп алынган маалыматтардын жана Кыргыз Республикасында жарандарды каттоонун жана эсепке алуунун ар түрдүү формаларын ишке ашырган мамлекеттик органдар тарабынан берилген маалыматтардын негизинде түзүлөт.

5. Шайлоочулардын тизмеси мыйзамдарда белгиленген мөөнөттө бүткүл республика боюнча шайлоо участоктору боюнча түзүлгөн электрондук тизме түрүндө түзүлөт жана жаңыланып турат:

- шайлоолорго жана референдумга даярдоо мезгилинде - күн сайын;

- шайлоолордун аралыгында - ай сайын.

Электрондук тизмедеги ар бир жазуу уникалдуу иреттик номерге ээ болот.

6. ШЭБТде камтылган шайлоочулар тууралуу маалыматтарды өзгөртүү КБМКдагы маалыматтардын жана Кыргыз Республикасынын жарандарын эсепке алуунун жана каттоонун ар түрдүү формаларынын негизинде жүргүзүлөт.

ШЭБТде камтылган шайлоочулар тууралуу маалыматтарды өзгөртүүдө себеби көрсөтүлүп, тийиштүү жазуунун уникалдуу иреттик номери сакталып, өзгөртүүлөрдү киргизүүгө багытталган аракеттерди сактоо жүргүзүлөт. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө маалыматтардын кагаз түрүндөгү нускасы кийинки шайлоону өткөргөнгө чейин сакталат.

7. ШЭБТде ар бир шайлоочуга бир гана туруктуу жазуу түзүлөт, ал ушул Жободо белгиленген тартипте түзүлгөн шайлоочулардын төмөндөгү жеке маалыматтарынын топтомун өзүнө камтыйт:

- ПИН;

- фамилия, аты, атасынын аты;

- туулган датасы;

- (КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497 токтомуна ылайык алынып салынды)

- паспортто көрсөтүлгөн туруктуу жашаган жеринин дареги/паспорттун электрондук чипиндеги жазуусу жана катталган факты боюнча жашаган жеринин актуалдуу дареги.

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497, 2021-жылдын 29-августундагы № 664 токтомдорунун редакциясына ылайык)

8. Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодогу бирдиктүү шайлоо округу, референдум боюнча шайлоочулардын тизмесине добуш берүү күнү 18 жаш куракка жеткен, биометрикалык каттоодон өткөн, Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган, Кыргыз Республикасынан сырткары жашаган/жүргөн, консулдук (убактылуу консулдук) эсепте турган Кыргыз Республикасынын жараны киргизилет.

Бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын тизмесине добуш берүү күнүнө карата активдүү шайлоо укугуна ээ болгон, жергиликтүү жамааттын мүчөсү болуп саналган жана биометрикалык каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын бардык жарандары киргизилет.

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын тизмесине добуш берүү күнүнө карата 18 жашка толгон, биометрикалык каттоодон өткөн, тиешелүү жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү болуп саналган Кыргыз Республикасынын жарандары киргизилет.

(КР БШКнын 2021-жылдын 29-августундагы № 664 токтомунун редакциясына ылайык)

9. Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары жашаган жана жүргөн, консулдук (убактылуу консулдук) эсепте турган жана биометрикалык каттоодон өткөн, кылмыш жасоого шектелген жана/же айыпталган катары камакта кармоо жайларында турган шайлоочуларды, аскер бөлүктөрүнүн чектеринде жашап турган аскер кызматчыларын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн, дарылоо-профилактикалык стационарда тургандарды эсепке алуу Кыргыз Республикасында шайлоолорду жана референдумду даярдоо жана өткөрүү мезгилинде шайлоочулардын жана референдумдун катышуучуларынын тизмесин түзүү жана тактоо боюнча Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы менен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын өз ара аракеттешүү тартиби жөнүндө Жобого ылайык ишке ашырылат.

2. Шайлоочулардын тизмесин түзүүнүн жана ШЭБТдеги шайлоочулар тууралуу маалыматтарды тактоонун тартиби

10. Шайлоочулардын алдын ала тизмеси биометрикалык каттоодон өткөн, добуш берүү күнү 18 жаш куракка жеткен, Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган, Кыргыз Республикасынан сырткары жашаган/убактылуу жүргөн, консулдук (убактылуу консулдук) эсепте турган Кыргыз Республикасынын жараны жөнүндө маалыматтарды КБМКдан автоматтык түрдө көчүрүп алуу менен СӨМ тарабынан түзүлөт.

Алдын ала тизме Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарына шайлоо, референдум өткөрүүдө добуш берүү күнүнө чейин 80 (сексен) календардык күн мурда жана Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарына шайлоо өткөрүүдө добуш берүү күнүнө чейин 60 (алтымыш) календардык күн мурда, шайлоочунун туруктуу же болбосо иш жүзүндө жашаган жери, туулган датасы тууралуу маалыматтарды көрсөтпөй туруп, участоктор, райондор жана шаарлар боюнча тааныштыруу жана шайлоочулардын тизмесиндеги көрсөтүлгөн маалыматтарды тийиштүү түрдө оңдоо, каталарын жана так эместиктерди аныктоо үчүн "Тизме" мамлекеттик порталына жайгаштырылат.

(КР БШКнын 2021-жылдын 29-августундагы № 664 токтомунун редакциясына ылайык)

11. СӨМ маалыматтарды кѳчүрүп алганда аларды «Түндүк» ведомстволор аралык электрондук ѳз ара аракеттенүү системасы аркылуу, ошондой эле 1 тиркемеге ылайык кошумча түрдѳ (*.pdf) форматында электрондук кол тамга коюлган электрондук алып жүрүүчүдѳ берет.

БШК шайлоочулардын алдын ала тизмесин добуш берүү күнүнѳ чейин 75 (жетимиш беш) календардык күндѳн мурда (Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону ѳткѳрүүдѳ добуш берүү күнүнѳ чейин 55 (элүү беш) календардык күндѳн мурда) басып чыгаруу жана участкалык шайлоо комиссияларына берүү үчүн округдук, аймактык шайлоо комиссияларына берет.

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497, 2021-жылдын 29-августундагы № 664 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

12. Участоктук шайлоо комиссиясы (мындан ары - УШК) тийиштүү шайлоо участогунун аймагында жашаган шайлоочулардын таанышуусу үчүн шайлоочулардын алардын ала тизмесин добуш берүү күнүнө чейин 70 (жетимиш) календардык күн мурда (Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарына шайлоолорду өткөрүүдө добуш берүү күнүнө чейин 50 (элүү) календардык күн мурда) илип коюуга милдеттүү.

13. БШК добуш берүү күнүнө чейин 35 (отуз беш) календардык күндөн кечиктирбестен шайлоочулар тууралуу актуалдаштырылган маалыматтар камтылган 2-тиркемеге ылайык формада ШЭБТден контролдук тизмени басып чыгарып, УШКга жөнөтөт.

14. Каталар же так эместиктер, шайлоочулардын тизмесинде жок экендиги тууралуу (мындан ары – шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жѳнүндѳ арыз), шайлоо дареги боюнча добуш берүү ниети (мындан ары – шайлоо дарегин ѳзгѳртүү жѳнүндѳ арыз) жѳнүндѳ шайлоочулардын арыздарын кабыл алуушайлоочулардын алдын ала тизмесин тааныштыруу үчүн илген учурдан тартып башталат жана добуш берүү күнүнѳ чейин 15 (он беш) календардык күн калганда токтотулат.

Арыздырды иштеп чыккандан кийин БШК 3 жана 4-тиркемеге ылайык ШЭБТдеги шайлоочулардын биротоло тизмесин түзѳт жана басып чыгаруу үчүн округдук, аймактык шайлоо комиссиясына берет. Мында шайлоочулардын контролдук жана биротоло тизмеси милдеттүү түрдѳ салыштырып текшерүүгѳ жана КБМРдеги маалыматтар менен актуалдаштырууга жатат.

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497, 2021-жылдын 29-августундагы № 664 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

15. БШК добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндө идентификациялоо жабдууларынын комплектерин даярдоо үчүн шайлоочулардын электрондук түрдөгү акыркы тизмесин СӨМгө берет.

(КР БШКнын 2021-жылдын 29-августундагы № 664 токтомунун редакциясына ылайык)

16. БШК добуш берүү күнүнө чейин 7 календардык күн мурда эки нускадагы номер коюлган, көктөлгөн жана мөөр менен күбөлөндүрүлгөн шайлоочулардын биротоло тизмесин тийиштүү УШКга берет. Мында ар бир шайлоо участогу боюнча илинүүгө жаткан шайлоочулардын биротоло тизмесинин кагаз түрүндөгү экинчи нускасында биротоло тизмеге киргизилген шайлоочулардын жашаган жери жөнүндө маалымат камтылууга тийиш эмес. Шайлоочулардын биротоло тизмесинде камтылган жеке маалыматтарды берүү, көчүрүү, жарыялоо жолу менен жайылтуу мыйзамдарда каралган жоопкерчиликке алып келет.

17. Тийиштүү УШК биротоло тизменин кагаз түрүндөгү экинчи нускасын шайлоо участогуна илип коюуга милдеттүү.

18. Шайлоочулардын илинген биротоло тизмесин шайлоочунун же байкоочунун фото-видеотартуусуна чектөө коюлбайт.

19. Шайлоочулардын тизмесине киргизилген жарандар гана добуш берүү күнү добуш берүүгө укуктуу.

20. Шайлоочулардын тизмесине ушул Жобонун 8-пунктунда көрсөтүлгөн жарандар киргизилет, ошондой эле жарандар төмөндөгү себептер боюнча шайлоочулардын тизмесинен чыгарылат:

- жашаган жери боюнча каттоо эсебинен чыгарылгандар;

- соттун өкүмү боюнча эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза өтүүдө;

- сот тарабынан жаран аракетке жөндөмсүз деп таанылганда;

- Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгарылганда;

- өлгөндө, каза болгондугу жөнүндө жарандык абалдын актысында мамлекеттик каттоонун жазуусу менен тастыкталганда же жаранды өлдү деп жарыялоо тууралуу соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргенде.

(КР БШКнын 2020-жылдын 25-июлундагы № 140 токтомунун редакциясына ылайык)

КР БШКнын 2020-жылдын 25-июлундагы № 140 токтомунун мамлекеттик тилде баяндалган 20-пунктка өзгөртүүлөр киргизилди.

3. Шайлоочулар тууралуу маалыматтарды, шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жѳнүндѳ арыздарды жана шайлоо дарегин ѳзгѳртүү жѳнүндѳ шайлоочулардын арыздарын кабыл алуу жана иштеп чыгуу

(Главанын аталышы КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497 токтомунун редакциясына ылайык)

21. Ар бир шайлоочу шайлоочулардын тизмеси менен таанышкан учурдан тартып, каталарды же так эместиктерди байкаган учурда, шайлоочулардын тизмесинде жок болуп калганда, добуш берүү күнүнѳ чейин 15 (он беш) календардык күндѳн кеч эмес тийиштүү участкалык шайлоо комиссиясына, 5-тиркемеге ылайык, милдеттүү түрдѳ Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун кѳчүрмѳсүн тиркѳѳ менен шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо тууралуу арыз менен кайрылууга укуктуу. Мындай учурда шайлоочу биометрикалык каттоодон ѳтѳт.

Мындай арыздарды УШК токтоосуз түрдө тийиштүү чараларды көрүүсү үчүн ОШК/АШКдагы БШКнын тийиштүү системалык администраторуна берет.

Шайлоочу ошондой эле «Шайлоочунун кабинети» сервиси аркылуу арыздарды электрондук форматта берүүгө укуктуу. Арызды электрондук форматта берүү тартиби өзүнчө жобо менен аныкталат.

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497, 2021-жылдын 29-августундагы № 664 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

22. Тийиштүү УШКнын шайлоочулардын тизмесинде шайлоочу жок болуп калган учурда УШКнын мүчѳсү «Тизме» мамлекеттик порталынан шайлоочуну издѳѳ жүргүзѳт. Эгерде шайлоочу башка УШКнын шайлоочуларынын тизмесине киргизилген болсо, УШК мүчѳсү шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо тууралуу арызды кабыл үчүн шайлоочуну идентификациялоо жол-жобосунан ѳткѳрѳт.

Эгерде шайлоочу биометрикалык каттоодон ѳткѳн, бирок шайлоочулардын тизмесинде жок болсо, УШК мүчѳсү шайлоочудан арыз кабыл алып, ОШК/АШКнын системалык администраторуна берет.

Эгерде шайлоочу шайлоочулардын тизмесинде жок болсо жана биометрикалык каттоодон ѳтпѳгѳн болсо, УШК мүчѳсү шайлоочуга шайлоочулардын тизмесине киргизүүнүн тартибин түшүндүрѳт, ошондой эле биометрикалык маалыматтарды чогултуучу жакынкы пункттун дарегин берет.

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497, 2021-жылдын 29-августундагы № 664 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

23. Добуш берген күнү Кыргыз Респуликасынын чектеринен тышкары жашаган же жүргѳн ар бир шайлоочу шайлоочулардын тизмеси менен таанышкан учурдан тартып, бирок добуш берүү күнүнө чейин 15 (он беш) календардык күндөн кечиктирбестен, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүгүнѳ же консулдук мекемесине Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсүн, ал эми ал жок болгондо - Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортунун, кызматтык же дипломатиялык паспортунун көчүрмөсүн милдеттүү түрдө тиркөө менен, 6-тиркемеге ылайык белгиленген үлгүдөгү арызын берүү жолу менен кайрылууга укуктуу. Мында шайлоочу биометрикалык идентификациядан өтөт.

Арыздарды кабыл алгандан кийин Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүгү же консулдук мекемеси шайлоо дарегин ѳзгѳртүү боюнча тийиштүү чараларды көрүүсү үчүн аларды БШКга токтоосуз түрдѳ берет.

Шайлоочу ошондой эле «Шайлоочунун кабинети» сервиси аркылуу арыздарды электрондук форматта берүүгө укуктуу. Арызды электрондук форматта берүү тартиби өзүнчө жобо менен аныкталат.

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497 токтомунун редакциясына ылайык)

24. УШКнын мүчөсү, Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин кызматкери арызды кабыл алууну жүргүзөт жана шайлоочуну биометрикалык идентификациялоо жол-жоболорун ѳткѳрѳт

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497, 2021-жылдын 29-августундагы № 664 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

25. Тутумга шайлоочунун маалыматтарын киргизүүдѳ жана биометиркалык идентификациядан ийгиликтүү ѳткѳндѳн кийин электрондук арыз түзүлѳт жана эки нускада басып чыгарылат.

Шайлоочу ушул маалыматтардын тууралыгын текшерет жана электрондук арыздын эки нускасына кол коет.

УШК мүчѳсү, Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин кызматкери электрондук арыздын эки нускасын мѳѳр менен күбѳлѳндүрѳт, бир нусканы шайлоочуга берилет, экинчи нускасы шайлоочунун паспортунун кѳчүрмѳсүнѳ тиркелет.

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497, 2021-жылдын 29-августундагы № 664 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

26. Шайлоочуларды биометрикалык идентификациялоонун жыйынытыгы боюнча УШК мүчѳсү 7-тиркемеге ылайык арыздардын жыйынды реестрин түзѳт жана тийиштүү чечим кабыл алуу үчүн ОШК/АШКнын системалык админстраторуна жѳнѳтѳт.

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык ѳкүлчүлүгү же консулдук мекемеси 8-тиркемеге ылайык арыздардын жыйынды реестрин түзѳт жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги аркылуу тийиштүү чараларды кабыл алуу үчүн БШКга жѳнѳтѳт.

Жыйынды реестрге шайлоочулар кой койгон арыздар жана паспорттордун кѳчүрмѳлѳрү тиркелет.

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497, 2021-жылдын 29-августундагы № 664 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

27. Шайлоочулардын кагаз түрүндөгү сыяктуу эле, "Шайлоочунун кабинети" аркылуу келип түшкөн арыздарын иштеп чыгуу БШКнын ОШК/АШКдагы тутумдук администратору тарабынан жүргүзүлөт.

Арыздарды иштеп чыгуунун натыйжалары жөнүндө жооп кагаз же электрондук билдирүү түрүндө арыз кабыл алынган күндөн тартып 7 календардык күндөн кечиктирбестен арызда көрсөтүлгөн дарек жана/же байланышуу маалыматтары боюнча жөнөтүлөт.

(КР БШКнын 2021-жылдын 29-августундагы № 664 токтомунун редакциясына ылайык)

27-1. Шайлоо комиссияларынын мүчѳлѳрүнүн, жарандарды идентификациялоо жана автоматтык эсептѳѳчү урналарды тейлѳѳ боюнча кызматтарды камсыз кылган ишке тартылган адамдардын, добуш берген күнү коомдук тартипти камсыз кылган укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин, шайлоо участкаларына бекитилген медицина кызматкерлеринин жана башка адамдардын шайлоо укуктарын жүзѳгѳ ашырууну камсыз кылуу үчүн тийиштүү шайлоо комиссияларынын тѳрагалары добуш берген күнгѳ чейин 15 календердык күн мурда шайлоо комиссияларынын мүчѳлѳрүнүн, жарандарды идентификациялоо жана автоматтык эсептѳѳчү урналарды тейлѳѳ боюнча кызматтарды камсыз кылган ишке тартылган адамдардын, добуш берген күнү коомдук тартипти камсыз кылган укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин, шайлоо участкаларына бекитилген медицина кызматкерлеринин тизмелерин түзѳт жана тийиштүү шайлоо участкаларынын шайлоочуларынын тизмесине киргизүү үчүн паспортторунун жана тийиштүү шайлоо участкаларына бекитүү жѳнүндѳ тийиштүү уюмдардын, мекемелердин (ишканалардын) жетекчилеринин буйруктарынын/тескемелеринин кѳчүрмѳлѳрүн тиркѳѳ менен ОШК/АШКнын системалык администраторуна берет.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоодо жана ѳткѳрүүдѳ ушул пунктта кѳрсѳтүлгѳн шайлоочулар жѳнүндѳ маалыматтар тийиштүү жергиликтүү коомдоштуктун мүчѳсү болуп саналган шайлоочуларга гана берилет.

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497, 2021-жылдын 29-августундагы № 664 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

27-2. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар жана шайлоо комиссияларынын тѳрагалары тарабынан берилген шайлоочулар жѳнүндѳ маалыматтарды иштеп чыгууну ОШК/АШКдагы БШКнын системалык администратору жүргүзѳт.

Шайлоо аяктагандан кийин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар жана шайлоо комиссияларынын тѳрагалары тарабынан берилген маалыматтардын негизинде шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулар паспортто кѳрсѳтүлгѳн туруктуу жашаган жери жѳнүндѳ каттоо белгисине ылайык шайлоочулардын тизмесине киргизилет.

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497, 2021-жылдын 29-августундагы № 664 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

28. Шайлоочулардын таанышуусу үчүн шайлоочулардын тизмеси "Тизме" мамлекеттик порталында ар дайым жеткиликтүү болуп турат.

Шайлоолорду, референдумду даярдоо жана өткөрүү мезгилинде "Тизме" мамлекеттик порталында шайлоочулардын тизмеси күн сайын, ал эми шайлоолор аралыгында ай сайын жаңыланып турат.

29. "Тизме" мамлекеттик порталында жеткиликтүү болгон шайлоочулардын тизмеси төмөндөгүдөй маалыматтарды камтыйт:

- УШК номери;

- шайлоочунун фамилиясы, аты, атасынын аты;

- (КР БШКнын 2020-жылдын 25-июлундагы № 140 токтомуна ылайык алынып салынды)

- шайлоочунун которулуп туруусунун таржымалы.

(КР БШКнын 2020-жылдын 25-июлундагы № 140  токтомунун редакциясына ылайык)

30. (КР БШКнын 2020-жылдын 25-июлундагы № 140 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

4. ШЭБТ маалыматтык тутумундагы маалыматтардын корголушу жана сакталышы

31. ШЭБТде турган жеке маалыматтар купуя маалыматтарга кирет

32. БШК ШЭБТде турган жеке маалыматтардын сакталышын жана коопсуздугун, санкцияланбаган кирүүгө, жок кылууга, өзгөртүүгө же жоготууга жол бербөөнү камсыздайт.

33. ШЭБТге кирүү үчүн БШКнын ШЭБТ администратору ОШК/АШКнын тутумдук администраторлоруна жеке логин жана пароль ыйгарат, ал пайдалануучуну иденттештирүүнү камсыздайт. Тутумга кирүү үчүн жеке паролду ШЭБТде биринчи жолу авторизациялоо учурунда өзгөртүүгө тийиш. Логин жана паролду үчүнчү жактарга өткөрүп берүүгө, жарыялоого жол берилбейт. Пайдалануучулардын бардык аракеттери тутумда логдоштурулат.

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497, 2021-жылдын                 29-августундагы № 664 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

34. ШЭБТге кирүү ШЭБТ коштоо,ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жана тѳмѳн турган шайлоо комиссиясы тарабынан берилген маалыматтарды, ошондой эле шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жана шайлоо даректерин ѳзгѳртүү тууралуу арыздарды иштетүү боюнча жеке маалыматтар менен иштөө үчүн кирүүгө тийиштүү формасы бар БШКнын кызматкерлерине берилет.

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497 токтомунун редакциясына ылайык)

35. Каттоо жана кирүү жол-жобосу Маалыматтык коопсуздук саясатына ылайык жүргүзүлөт.

36. 34-пунктту кошпогондо, башка кызматкерлерге жана башка максаттар менен ШЭБТге кирүүгө тыюу салынат. Ушул пункт бузулган учурда кызматтык текшерүү демилгеленет. Кызматтык текшерүүнү демилгелөө жана жүргүзүү жол-жобосу Маалыматтык коопсуздук саясатына ылайык жүргүзүлөт.

37. Пайдалануучунун бардык аракеттери сессиянын убактысын, пайдалануучунун фамилиясын, атын, атасынын атын жана логинин көрсөтүү менен ШЭБТде милдеттүү түрдө катталат.

38. 34, 35, 36-пункттарда көрсөтүлгөн бузуулар жөнүндө фактылар тууралуу 24 сааттын ичинде БШКнын жетекчилигине жана мүчөлөрүнө кабарланат.

39. ШЭБТдеги маалыматтар базасын сактоону камсыздоо үчүн ШЭБТ администратору тарабынан жума сайын резервдик көчүрмөлөр түзүлөт, алар резервдеги серверде сакталат.

Шайлоолорду жана референдум өткөрүү учурунда резервдик көчүрмөлөр күн сайын арыздарды иштеп чыгуу аяктагандан кийин тутумду пайдалануу зарылдыгы болгондо түнү 00:00дөн 01:00гө чейин түзүлөт.

40. СӨМдөн байланыштын электрондук каналы боюнча, ошондой эле маалыматтардын тышкы сактагычтары аркылуу файлдарды БШКга берүүдө алардын бүтүндүгүн жана укуктук маңызынын сакталышын камсыздоо үчүн берилген бардык файлдарга электрондук санариптик кол тамганы пайдалануу менен берген тараптын ыйгарым укуктуу адамдары тарабынан кол коюлат.

(КР БШКнын 2021-жылдын 29-августундагы № 664 токтомунун редакциясына ылайык)

41. КР жарандарын каттоонун жана эсепке алуунун ар кандай түрлөрүн ишке ашырган Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарынын, мекемелеринин, уюмдарынын жетекчилери шайлоочулар тууралуу өз учурунда эмес, так эмес, толук эмес, анык эмес жана жалган маалыматтарды бергендиги үчүн, ошондой эле жеке мүнөздөгү маалыматтарга тийиштүү маалыматтарды жарыя кылгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.