23.04.2021 №69 Чүй облусунун Аламүдүн районунун Лебединовка айылдык кеңешинин №5 шайлоо округунан депутаттыкка талапкерлер К. Алмазбековдун, Б. Батыркановдун, Н. Турдалиевдин жана башкалардын даттануулары тууралуу

Чүй облусунун Аламүдүн районунун Лебединовка айылдык кеңешинин №5 шайлоо округунан депутаттыкка талапкерлер К. Алмазбековдун, Б. Батыркановдун, Н. Турдалиевдин жана башкалардын даттануулары тууралуу

2021-жылдын 13 жана 16-апрелинде Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу жана кайра шайлоо дайындоо тууралуу, ошондой эле шайлоо мыйзамдарын бузгандыгы үчүн Аламүдүн аймактык шайлоо комиссиясынын (мындан ары – Аламүдүн АШК) төрагасын жоопкерчиликке тартуу жөнүндө Чүй облусунун Аламүдүн районунун Лебединовка айылдык кеңешинин №5 шайлоо округунан депутаттыкка талапкерлер К. Алмазбековдун, Б. Батыркановдун, Н. Турдалиевдин жана башкалардын даттануулары түшкөн.

Кайрылуусунда Лебединовка айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлер Лебединовка айылдык кеңешинин шайлоо округдарын түзүүдө Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын Аламүдүн АШКдагы атайын өкүлү тараптан №5 шайлоо округунда 4 мандат бар деп түшүндүрүлгөн. Кийинчерээк №5 шайлоо округунда 3 мандат бар экендиги белгилүү болду.

2021-жылдын 12-апрелинде Аламүдүн АШКга Лебединовка айылдык кеңешинин №5 шайлоо округунан депутаттыкка талапкерлерден окшош мазмундагы даттануулар берилген.

2021-жылдын 13-апрелинде Аламүдүн АШК жыйналышында карап, Лебединовка айылдык кеңешинин №5 шайлоо округунан депутаттыкка талапкерлердин даттанууларын канааттандыруудан баш тартуу жөнүндө №122 чечим кабыл алган.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топ Лебединовка айылдык кеңешинин №5 шайлоо округунан депутаттыкка талапкерлер К.Алмазбековдун, Б.Батыркановдун, Н.Турдалиевдин жана башкалардын даттанууларын, ошондой эле алар боюнча берилген материалдарды карап чыгып, 2021-жылдын 22-апрелиндеги жыйналышында төмөнкүлөрдү белгиледи.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесине ылайык “жергиликтүү кеңештердин депутаттарын көп мандаттуу шайлоо округдары боюнча шайлоону өткөрүү үчүн аймактык шайлоо комиссиялары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен, ушул Мыйзам менен белгиленген жоболорду эске алуу менен добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен шайлоо округдарынын схемасын жана чек араларын иштеп чыгат жана аларды бекитүү үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына киргизет”.

Мында шайлоо системасына жараша тиешелүү аймакта катталган шайлоочулардын саны жөнүндө маалыматтардын негизинде бирдиктүү шайлоо округдары жана көп мандаттуу шайлоо округдары түзүлөт. Шайлоо округдарын түзүүдө төмөнкүдөй талаптар сакталууга тийиш:

1) шайлоочулардын саны боюнча шайлоочулардын өкүлчүлүгүнүн орточо ченеминен 10 пайыздан ашпаган, ал эми жетүүгө кыйын жана алыскы жерлерде 15 пайыздан ашпаган жол берилген орточо ченеминен четтөө менен шайлоочулардын саны боюнча шайлоо округдарынын болжолдуу бирдейлиги;

2) шайлоо округу бирдиктүү аймакты түзөт, бири-бири менен чектешпеген шайлоо округдарында шайлоо округун түзүүгө жол берилбейт.

Чүй облусунун Аламүдүн районунун Лебединовка айыл аймагынын аймагында 3 айыл – Лебединовка, Восток жана Дачное айылдары жайгашкан. 2021-жылдын 1-январына карата статистикалык маалыматтардын негизинде калктын саны 25601 жаранды түзөт, ошого байланыштуу “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 23-беренесине ылайык мандаттардын саны – 31 депутатты түзөт.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесине ылайык Лебединовка айылдык кеңешинде төмөнкү жети шайлоо округу түзүлгөн:

1) №1 шайлоо округу (Лебединовка айылы) – 4 мандат (№7183 шайлоо участогу – шайлоочулардын саны – 2352), шайлоочулардын өкүлчүлүгүнүн орточо ченеминен четтөө - 10%;

2) №2 шайлоо округу (Лебединовка айылы) – 5 мандат (№7184 шайлоо участогу – шайлоочулардын саны – 2441), шайлоочулардын өкүлчүлүгүнүн орточо ченеминен четтөө - 7%;

3) №3 шайлоо округу (Лебединовка айылы) – 5 мандат (№7185 шайлоо участогу – шайлоочулардын саны – 2492), шайлоочулардын өкүлчүлүгүнүн орточо ченеминен четтөө - 5%;

4) №4 шайлоо округу (Лебединовка айылы) – 6 мандат (№7186 шайлоо участогу – шайлоочулардын саны – 3139), шайлоочулардын өкүлчүлүгүнүн орточо ченеминен четтөө - 4%;

5) №5 шайлоо округу (Лебединовка айылы) – 3 мандат (№7187 шайлоо участогу – шайлоочулардын саны – 1859), шайлоочулардын өкүлчүлүгүнүн орточо ченеминен четтөө - 6%;

6) №6 шайлоо округу (Восток айылы) – 5 мандат (№7188 шайлоо участогу – шайлоочулардын саны – 2618), шайлоочулардын өкүлчүлүгүнүн орточо ченеминен четтөө - 1%;

7) №7 шайлоо округу (Дачное айылы) – 3 мандат (№7189 шайлоо участогу – шайлоочулардын саны – 1427), шайлоочулардын өкүлчүлүгүнүн орточо ченеминен четтөө - 9%;

Аламүдүн АШКнын чечими менен Аламүдүн районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда Лебединовка айылдык кеңешинин шайлоо округдарынын схемалары жана чек аралары иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына бекитүүгө сунушталды.

Аламүдүн АШКнын чечиминин негизинде Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 19-февралындагы №46 токтому менен Чүй облусунун Аламүдүн районунун Лебединовка айылдык кеңешинин шайлоо округдарынын схемалары жана чек аралары бекитилди.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 42-беренесинин 8-бөлүгүнө ылайык шайлоо комиссияларынын чечимдерине арыздар (даттануулар) шайлоо процессинин субъектине анын шайлоо укуктары бузулгандыгы, чечимдер кабыл алынгандыгы, аракеттер (аракетсиздиктер) жасалгандыгы жөнүндө белгилүү болгон учурдан тартып токтоосуз, бирок 3 календардык күндөн кечиктирилбестен берилет.

Жогоруда баяндалганды эске алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы Чүй облусунун Аламүдүн районунун Лебединовка айылдык кеңешинин шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын түзүүдө “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ченемдери сакталган деген тыянакка келүүдө.

Арыз ээлеринин Лебединовка айылдык кеңешинде кайра шайлоо өткөрүү жөнүндө талаптарына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы төмөнкүдөй жыйынтыкка келди.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 39-беренесине ылайык эгерде шайлоо болбой калса, жараксыз деп табылса, добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча талапкер (талапкерлердин тизмеси) шайланбай калса кайталап шайлоо дайындалат.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 38-беренесине ылайык Аламүдүн АШК тарабынан Лебединовка айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону жараксыз же болбой калды деп таануу үчүн негиздер жок, ошого байланыштуу кайра шайлоо өткөрүү үчүн дагы негиздер жок.

Жогоруда баяндалгандын негизинде, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10, 42-беренелерин, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18, 20-беренелерин, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 20-январындагы № 4 токтому менен бекитилген “Шайлоо округдары менен шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын башкаруу тартиби жөнүндө” Жобону, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 7-июлундагы № 212 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) шайлоо комиссиялары карап чыгышынын тартиби жөнүндө” Жобону жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы тѳмѳндѳгүдѳй

ЧЕЧТИ:

1. Чүй облусунун Аламүдүн районунун Лебединовка айылдык кеңешинин №5 шайлоо округунан депутаттыкка талапкерлер К. Алмазбековдун, Б. Батыркановдун, Н. Турдалиевдин ж.б. даттануулары боюнча талаптарды канааттандыруудан баш тартылсын.

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү, Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А.Т. Асаналиевге жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                               Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-жылдын 23 -апрели

№69