16.03.2021 №34 «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясынын Сүлүктү шаары боюнча координатору М.И. Шадиевдин даттануусу жѳнүндѳ

«Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясынын Сүлүктү шаары боюнча координатору М.И. Шадиевдин даттануусу жѳнүндѳ

2021-жылдын 13-мартында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына Сүлүктү аймактык шайлоо комиссиясынын (мындан ары – Сүлүктү АШК) 2021-жылдын 11-мартындагы № 18 чечимине «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясынын Сүлүктү шаары боюнча координатору М.И. Шадиевдин ишеним кат боюнча ѳкүлү – С.А. Топбаевден даттануу келип түшкѳн.

Даттанууда арыз ээси «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесинин 3-бѳлүгүнүн 1-пунктуна ылайык, пропорционалдык система боюнча шайлоодо саясий партия ар бир бирдиктүү шайлоо округу боюнча ошол жергиликтүү кеңеш үчүн белгиленген депутаттык орундардын санынан бир жарым эседен кем эместен ашкан сандагы талапкерлерди кѳрсѳтүүгѳ укуктуу. Сүлүктү АШКга «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясы документтерин берген учурда кѳрсѳтүлгѳн тизмеде 47 талапкер болгон, бул жогоруда кѳрсѳтүлгѳн нормага ылайык келет (Сүлүктү шаардык кеңешинде – 31 мандат).

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесинин 9-бѳлүгүн ылайык, Саясий партия тарабынан бирдиктүү шайлоо округу боюнча көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмеси саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына ушул Мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө басылган түрдө берилет.Аталган берене, арыз ээсинин пикири боюнча, документтерди берген учурда жогоруда кѳрсѳтүлгѳн норма бузулбагандыгын тастыктайт, муну Мыйзамдын 53-беренесинин 2-бѳлүгүнѳ ылайык документтерди алгандыгы тууралуу Сүлүктү АШК тарабынан берилген тастыктоо айкындап турат.

Арыз ээси ошондой эле «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 53-беренесинин 4-бѳлүгүн ылайык, «Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы документтерди кабыл алган күндөн тартып, 10 календардык күндүн ичинде талапкерлердин көрсөтүү тартиби ушул Мыйзамдын талаптарына ылайыктыгын текшерет жана талапкерлердин тизмесин каттоону жүзөгө ашырат же болбосо каттоодон баш тартуу жөнүндө жүйөөлөштүрүлгөн чечим чыгарат. Мында шайлоо комиссиясы документтерден талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн тоскоолдук болуп саналган ылайык келбөөчүлүктү тапса, документтер алынгандан кийин 24 сааттын ичинде шайлоо комиссиясы бул ылайык келбөөчүлүктөр жөнүндө саясий партияга маалымдоого милдеттүү. Саясий партия маалымдоо алынган учурдан тартып 48 сааттын ичинде зарыл болгон өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жана оңдолгон документтерин тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына берүүгө укуктуу» экендигин кѳрсѳткѳн.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде арыз ээси «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесинин 4-бѳлүгүнѳ таянуу менен Сүлүктү АШК талапкерлердин тизмесин каттабай коюуга укугу жок, анткени АШК талапкерлерди каттоодон баш тартуу үчүн баарын камтыган негиздерди берген 53-берененин 8-бѳлүгүн жетекчиликке алышы керек эле деп эсептейт.

«Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясынын Сүлүктү шаары боюнча координатору М.И. Шадиевдин ишеним кат боюнча ѳкүлү– С.А. Топбаев «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 53-беренесинин 10-бѳлүгүн жетекчиликке алуу менен тѳмѳндѳгүлѳрдү суранган:

- Сүлүктү шаардык кеңешине талапкерлердин тизмесин каттоодон баш тартуу тууралуу Сүлүктү АШКнын 2021-жылдын 11-мартындагы № 18 чечимин мыйзамсыз деп таанууну;

- «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын нормаларынын алкагынан чыгуучу чечимдерди чыгарууга жол бербѳѳ жѳнүнүндѳ Сүлүктү АШКга эскертме берүүнү;

- Сүлүктү шаардык кеңешинин депутаттыгына «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясы кѳрсѳткѳн талапкерлердин тизмесин каттоону.

М.И. Шадиевдин ишеним кат боюнча ѳкүлү С.А. Топбаевдин даттануусун кароо үчүн Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана башка шайлоо процессинин субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо бюонча Жумушчу топ (мындан ары – Жумушчу топ) тарабынан бардык шарттарды алдын ала кароо жана иликтѳѳ үчүн даттанууда баяндалган жагдайлар боюнча Сүлүктү АШКдан түшүдүрмѳлѳр суратылган.

«Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясынын талапкерлеринин тизмесин каттоодон баш тартуу боюнчаСүлүктү АШК тѳрагасы Н. Исабаев кол койгон 2021-жылдын 15-мартындагы №01-15/114 катында аталган саясий партия 2021-жылдын 20-февралында 2021-жылдын 11-апрелине дайындалган Сүлүктү шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоого катышуу тууралуу билдиргендиги айтылат.

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 53-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 9-февралындагы № 35 токтому менен бекитилген 2021-жылдын 11-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чаралардын календардык планына ылайык, талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн саясий партиялардын ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳрү добуш берүү күнүнѳ чейин 40 календардык күндѳн кеч эмес (2021-жылдын 1-мартынын 24.00 саатына чейин) тийиштүү аймактык шайлоо комиссияларына зарыл документтерди тапшырат, бул тууралуу саясий партияларга маалымдалган.

2021-жылдын 1-мартында саат22.50 дө «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясынын ыйгарым укуктуу ѳкүлү А.С. Мажитов тарабынан Сүлүктү АШКга 2021-жылдын 20-февралында саясий партиянын конференциясында кабыл алынган № 1 чечими, ошондой эле 47 талапкердин тизмеси жана башка зарыл документтер берилген. Документтерди кабыл алуу жана текшерүү боюнча Жумушчу топ «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясы берген документтерди текшерип чыгып тизмеде 35 эркек жана 12 аял бар экендигин жана эркектердин саны 70% ашыкча экендигин аныктаган. Сүлүктү АШК «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясы тарабынан «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесинин 7-бѳлүгүнүн талаптары эсепке алынбагандыгын, ага ылайык шаардык кеңештерге талапкерлердин тизмесин түзүүдө саясий партиялар, бир жыныстагы адамдардын 70 пайыздан ашпаган өкүлчүлүгүн эске алууга милдеттүү, мында саясий партиядан, шайлоочулардын топторунан көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесинде аялдардын жана эркектердин кезегинин айырмасы эки позициядан ашпоого тийиш экендигин билдирген. Сүлүктү АШК «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясынын талапкерлеринин тизмесинде 37-номерден кийинки 8 позицияны эркектер ээлегенин, тизмедеги үч талапкердин паспортунун мѳѳнѳтү аяктаганын жана 1 талапкер белгиленген жаш куракка жете элек экендигин аныктаган.

Сүлүктү АКШ тарабынан А.С. Мажитовго «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 53-беренесинин 4-бѳлүгүнѳ ылайык документтердеги белгилүү болгон ылайык келбѳѳчүлүктү оңдоо үчүн 48 саат берилген. Ошентип, А.С. Мажитов тарабынан 38 талапкерден турган тизме берилген, анда талапкерлердин тизмесиндеги эркектер менен аялдардын кезектүүлүгүнѳ тийиштүү белгилүү болгон ылайык келбѳѳчүлүк четтетүү үчүн паспортунун мѳѳнѳтү ѳтүп кеткен талапкер, ошондой эле талаптарга ылайык келбеген талапкер тизмеден алынган.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, Сүлүктү АШК 38 талапкерден турган, сунуш кылынган тизме «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесинин 3-бѳлүгүнүн талаптарына ылайык келбей тургандыгын билдирген, анткени кѳрсѳтүлгѳн талапкерлердин тизмесинде талапкерлердин саны 47ден кем эмес болууга тийиш. Документтерди каабыл алуу жана текшерүү боюнча Жумушчу топтун корутундусун эске алуу менен Сүлүктү АШК «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясынын тизмесин каттоодон баш тарткан.

Даттанууну жана берилген материалдарды, ошондой эле арыз ээсинин жүйѳсүн жана Сүлүктү АШКнын түшүндүрмѳлѳрүн угуп, тѳмѳндѳгүлѳр белгилүү болду.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди кѳрсѳтүүнүн тартиби «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесинде белгилеген.

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесинин 7-бѳлүгүнѳ ылайык «Шаардык кеңештерге талапкерлердин тизмесин түзүүдө саясий партиялар, бир жыныстагы адамдардын 70 пайыздан ашпаган өкүлчүлүгүн эске алууга милдеттүү, мында саясий партиядан, шайлоочулардын топторунан көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесинде аялдардын жана эркектердин кезегинин айырмасы эки позициядан ашпоого тийиш.».

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесинин 3-бѳлүгүнүн 1-пунктуна ылайык Сүлүктү шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесинде саясий партиялар кѳрѳткѳн талапкерлердин саны 47 адамдан кем болбоого тийиш, анткени Сүлүктү шаардык кеңешинде депутаттык мандаттардын саны 31 мандатты түзѳт.

Сүлүктү АШКга «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясы берген талапкерлердин тизмесинде 35 (74,47%) – эркек, 12 (25,53 %) – аял болгон, бул жыйындысында 47 талапкерди түзѳт. Ошондой эле тизмеде 37-номерден 47-номерге чейин бир жыныстагы адамдар (эркектер) түзгѳн.

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесинин 7-бѳлүгүнүн нормасына ылайык бир жыныстагы адамдардын 70 пайыздан ашпаган өкүлчүлүгү, ошондой эле талапкерлердин тизмесинде аялдардын жана эркектердин кезектиги кѳрсѳтүү процессинде Сүлүктү АШКга берген «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясынын талапкерлеринин тизмесинде сакталган эмес.

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 53-беренесинин 4-бѳлүгүнѳ ылайык «тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы документтерди кабыл алган күндөн тартып, 10 календардык күндүн ичинде талапкерлердин көрсөтүү тартиби ушул Мыйзамдын талаптарына ылайыктыгын текшерет жана талапкерлердин тизмесин каттоону жүзөгө ашырат же болбосо каттоодон баш тартуу жөнүндө жүйөөлөштүрүлгөн чечим чыгарат.».

Сүлүктү АШК тарабынан «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясынын документтериндеги белгилүү болгон ылайык келбѳѳчүлүк жѳнүндѳ билдирме «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 53-беренесинин 4-бѳлүгүнѳ ылайык (2021-жылдын 9-мартында 01-15/115) берилген.

Сүлүктү шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин түзүүдѳ «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясы «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесинин 7-бѳлүгүнүн талаптарын сактабагандыгын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы Сүлүктү АШКнын 2021-жылдын 11-мартындагы № 18 чечиминде кѳрсѳтүлгѳн нормага туура шилтеме жасалган деген тыянакка келет.

Ушуга байланыштуу Сүлүктү АШК «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясы тарабынан кѳрсѳтүлгѳн Сүлүктү шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоодон баш тарткан.

Ошондой эле «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 53-беренесинин 8-бѳлүгүнүн 1-пунктуна ылайык ушул Мыйзамда каралган кѳрсѳтүүнүн тартибин сактабагандык талапкерлердин тизмесин каттоодон баш тартууга негиз болушу мүмкүн.

Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы 2021-жылдын 11-мартындагы № 18 чечиминде «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 53-беренесинин 8-бѳлүгүнүн 1-пунктунун нормасы толук эмес кѳрсѳтүлгѳнүн Сүлүктү АШКга кѳрсѳтүүнү зарыл деп эсептейт, бирок мындай шарттар даттанылган чечимди жокко чыгарууга негиз боло алабайт деп белгилейт.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 41, 42, 49, 53-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерин, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 7-июлундагы № 212 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүдө шайлоо комиссиялары тарабынан шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) кароонун тартиби жөнүндө» жобону жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы тѳмѳндѳгүдѳй

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. Сүлүктү АШКнын 2021-жылдын 11-мартындагы № 18 чечими мыйзамдуу болгондугуна байланыштуу Сүлүктү шаары боюнча «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясынын координатору М.И. Шадиевдин даттануусу боюнча талаптарды канаатандыруудан баш тартылсын.

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳсү, Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А.Т. Асаналиевге жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                                                    Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

 

г. Бишкек, 16 марта 2021 года

№34