28.12.2020 №304 «Эл аралык толеранттуулук үчүн» КФ арызы жѳнүндѳ

«Эл аралык толеранттуулук үчүн» КФ арызы жѳнүндѳ

 

2020-жылдын 28-декабрында КР Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъектеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун жана шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъектеринин маалымдоо маселеси жана үгүт эрежелери боюнча Жумушчу топтун (мындан ары – Жумушчу топтор) «Эл аралык толеранттуулук үчүн» КФнын 2020-жылдын 25-декабрындагы № 0713/4019 арызы боюнча биргелешкен чечимин карап чыгып, тѳмѳндѳгүлѳрдү белгилгейт.

Өзүнүн арызында «Эл аралык толеранттуулук үчүн» КФ 2020-жылдын 22-декабрында Баткен шаарындагы драм театрынын имаратында шайлоочулар менен үгүт жүргүзүү боюнча жолугушуу учурунда жашы жете элек кыз КР Президентинин кызмат ордуна талапкер А.К. Мадумаровду колдоп чыгып сүйлѳгѳндүгүн билдирген. Ушуга байланыштуу үгүт жүргүзүү иш-чарасына жашы жете элек кыздын катышуусуна укуктук жактан баа берүүнү жана КР Президентинин кызмат ордуна талапкер А.К. Мадумаровго жазуу жүзүндѳ эскертүү берүүнү суранган.

Арызды кароодо жыйынга Zoom платформасы аркылуу катышкан «Эл аралык толеранттуулук үчүн» КФнын коомдук байкоочусу Б. Маасеитов арызда коюлган талапты колдоп чыккан.

КР Президентинин кызмат ордуна талапкердин ыйгарым укуктуу ѳкүлү А.Ж. Бакиров арызда кѳрсѳтүлгѳн жүйѳѳ менен макул эмес экендигин жана кыздын чыгып сүйлѳѳсү үгүт иш-чарасынын сценарийинде жок экендигин жана кандайдыр бир кыз менен, анын ата-энеси менен макулдашуулар болбогондугун билдирди.

Жумушчу топтордун кароосунун жыйынтыгы боюнча – «КР Президентин жана КР Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КР конституциялык Мыйзамынын 22-беренесинде каралган 18 жаш куракка чыга элек адам тарабынан үгүт эрежелерин бузгандыгы үчүн КР Президентинин кызмат ордуна талапкер А.К. Мадумаровго жазуу жүзүндѳ эскертүү берүү Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына сунушталсын.

КР Борбордук шайлоо комиссиясы ѳзүнүн жыйынында аталган Жумушчу топтордун маалыматын жана чечимин, «Эл аралык толеранттуулук үчүн» КФнын коомдук байкоочусу Б. Маасеитовдун, КР Президентинин кызмат ордуна талапкердин ыйгарым укуктуу ѳкүлү А.Ж. Бакировдун негиздемелерин жана түшүндүрмѳлѳрүн угуп жана талкуулап, тѳмѳндѳгүдѳй корутундуга келет.

Видеоматериалда кѳрүнүп тургандай, жашы жете элек кыз КР Президентинин кызмат ордуна талапкер А.К. Мадумаровду колдоо чакырыгы менен чыгып сүйлѳгѳн.

«КР Президентин жана КР Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КР конституциялык Мыйзамынын 22-беренесинин 15-бѳлүгүндѳ «18 жашка толо элек адамдар үгүт жүргүзүүгө, кандай болбосун үгүт материалдарын чыгарууга жана таркатууга укуксуз» экендиги белгиленген.

КР Борбордук шайлоо комиссиясы бекитилген «Санитардык-эпидемиологиялык коопсуздукту жана жарандардын ден соолугун сактоону камсыз кылуу боюнча алгоритмди» (мындан ары –Алгоритм) эске алуу менен, уюштуруучулар тарабынан үгүт жүргүзүү иш-чараларын, үгүт жүргүзүү жолугушууларын ѳткѳрүүдѳ коронавирус инфекциясынын коркунучун жана жайылып кетүү кесепетин эске алуу менен, үгүт жүргүзүүдѳ жашы жете элек адам катышкан кырдаал түзүлбѳѳгѳ тийиш экендигин белгилейт. Алгоритмге ылайык Алгоритм талаптарынын аткарылышы үчүн жоопкерчилик талапкерлердин штабддарынын жетекчилерине жүктѳлѳт.

Ошону менен бирге, видеоматериалда кѳрүнгѳндѳй, КР Президентинин кызмат ордуна талапкер А.К. Мадумаров кандайдыр бир түрдѳ 18 жашка чыга элек адамдын үгүттѳѳ фактысы боюнча түзүлгѳн кырдаалга кийгилишкен эмес.

Ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясы, видеоматериалдан кѳрүнүп тургандай, жашы жете элек адамга байланыштуу кырдаал шайлоочулар менен үгүт жүргүзүү иш-чарасы аяктагандан кийин болгондугун, КР Президентинин кызмат ордуна талапкер А.К. Мадумаров кѳз кѳрүнѳѳ эле түзүлгѳн кырдаалды четтетүүнү каалабагандыгын белгилейт.

Баяндалгандардын негизинде, Баткен шаарында шайлоочулар менен үгүт жүргүзүү жолугушуусун уюштуруу жана анын тартибин сактоо талапкер А.К. Мадумаровдун Баткен району жана Баткен шары боюнча координаторуна жүктѳлгѳндүгүн эске алуу менен КР Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежеси бузулгандыгы үчүн жоопкерчилик Н. Дарвешовго жүктѳлүүгѳ тийиш деп белгилейт.

Мындай шартта талапкер А.К. Мадумаровдун Баткен району жана Баткен шары боюнча координатору Н. Дарвешовдун аракеттеринде «КР Президентин жана КР Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КР конституциялык Мыйзамынын 22-беренесинин 15-бѳлүгүн бузу белгилери бар, ал үчүн Кыргыз Республикасынын Бузуулар жѳнүндѳ кодексинин 44-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык жоопкерчилик каралган.

Баяндалгандардын негизинде, Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 22-беренесинин 10, 15-бѳлүктѳрүн, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жѳнүндѳ кодексинин 44-беренесин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 18-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы тѳмѳндѳгүдѳй

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. «Эл аралык толеранттуулук үчүн» КФнын 2020-жылдын 25-декабрындагы арызы – жарым-жартылай канаатандырылсын.

2. Материалдар Кыргыз Республикасынын Бузуулар жѳнүндѳ кодексине ылайыкталапкер А.К. Мадумаровдун Баткен району жана Баткен шары боюнча координатору Н. Дарвешовду жоопкерчиликке тартуу жѳнүндѳ маселени кароо үчүн Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын ыйгарым укуктуу кызмат адамына жѳнѳтүлсүн.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъектеринин арыздарын дана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А.Т. Асаналиевге жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                  Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2020-жылдын 28-декабры

№ 304