БШК 2023-жылдын 9-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын Нарын, Баткен, Ош, Талас жана Чүй облустарынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ чыгашалардын сметасын бекитти

08 февраля 2023

«Кыргыз Республикасынын Нарын, Баткен, Ош, Талас жана Чүй облустарынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону дайындоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 6-февралындагы ПЖ № 19 Жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын Нарын, Баткен, Ош, Талас жана Чүй облустарынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо 2023-жылдын 9-апрелине дайындалган.

«Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын   4, 8, 14-беренелерин, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесин, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 25-беренесин жетекчиликке алып, Борбордук шайлоо комиссиясы айрым жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону ѳткѳрүү үчүн жалпы суммасы  18 874,9 миң сом чыгашалардын сметасын бекитти, анын ичинде:

- Борбордук шайлоо комиссиясынын чыгашалары, айрым жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ зарыл болгон шайлоо комиссиялары үчүн борборлоштурулган сатып алууларды ишке ашыруу үчүн каражаттарды кошуп  алганда   12 854,3 миң сом суммасында;

- 9 аймактык шайлоо комиссияларынын (мындан ары – АШК) жана 52 участкалык шайлоо комиссияларынын (мындан ары – УШК) чыгашалары 6020,6 миң сом жалпы суммасында, булар Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен  тѳмѳн турган шайлоо комиссиялары үчүн чыгашалардын сметасына ылайык бѳлүнѳт.   

Маалымат иретинде: Смета тѳмѳн турган шайлоо комиссияларын ачууга, техникалык жабдууга жана иштеп турушуна зарыл болгон бардык чыгашаларды эске алуу менен эсептелинет (бир шайлоо комиссиясында мүчѳлѳрүнүн саны 13-14 адамдын чектеринде). АШК жана УШК  мүчѳлѳрүнүн жалпы саны 761 адамды түзѳт:

- 9 АШК – 110 адам;

- 52 УШК – 651 адам.

Ошондой эле, 25 адамдан турган техникалык колдоо тобунун ишке тартылган адистерине акы тѳлѳѳ,  саны 27 адамдан турган ( алардын саны шайлоочулардын санына жараша эсептелинет) автоматтык эсептѳѳ жабдууларынын (АЭЖ) ишке тартылган опреаторлоруна сый акы  кирет.

Мындан тышкарысутка бою иштерине байланыштуу  добуш берген күнү жана добуш берердин алдыңкы күнү АШК жана УШК мүчѳлѳрүнѳ, идентификациялоо операторлоруна, ошондой эле коопсуздукту жана тартипти камсыз кылуу үчүн тартылган ИИМ кызматкерлерине (122 адам)    500 сом эсебинде тамак-ашка суткалык чыгымдарды тѳлѳп берүү  мыйзамда каралган.

Мында “Мамлекеттик сатып алуулар жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын нормаларына ылайык, шайлоолорду ѳткѳргѳн мезгилде  Борбордук шайлоо комиссиясынын ишин, ошондой эле тѳмѳн турган шайлоо комиссияларынын иштерин камсыз кылууну Борбордук шайлоо комиссиясы борборлоштурулган тартипте  ишке ашырат:

- байланыш кызматын (түйүндүк байланышты);

- кенселик буюм-тайымдарды сатып алууну;

- интернет байланышынын кызматын (анын ичинде автоматтык эсептѳѳчү урналар жана планшеттер үчүн);

- басылма продукциясынын кызматтарын (бюллетендерди, тест бюллетендерин, шайлоочулар үчүн маалымат плакаттарын, усулдук журналдарды ж.б.) даярдоо;

- ЖМКда маалыматтарды жарыялоо үчүн кызматтар;

- шайлоо жабдууларын, шайлоо документтерин жана таркатылуучу материалдарды жеткирип берүү боюнча кызматтар;

- шайлоо комиссияларынын ыйгарым укуктарын жана ишин камсыз кылууга байланыштуу башка чыгымдар.