Бүркѳк электрондук колтамганы ѳлкѳнүн бардык аймактарында ачылган  Жарандык жана санариптик билим берүү борборлорунан алса болот

31 января 2023

Бүркѳк электрондук колтамга (БЭК) ѳлкѳнүн бардык аймактарында ачылган  Жарандык жана санариптик билим берүү борборлорунан (ЖСБББ)  алса болот.

Ошол эле жерден каалоочулардын баары Тундук -https://portal.tunduk.kg/. кызмат кѳрсѳтүүнүн мамлекеттик порталын пайдаланууну окуп үйрѳнѳ алат.

БЭК акысыз берилет. Электрондук колтамга толук юридикалык күчкѳ ээ жана «кол менен коюлган колтамганын» эквиваленти болуп саналат. БЭК аркылуу жарандар идентификацияланат жана «Түндүк» порталынан кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү ала алат.

Жалпысынан мамлекеттик порталда 149 кызмат кѳрсѳтүү бар. ЖСБББ борборлорунда Интернетке жетүүнү пайдалануу  аркылуу электрондук документтерди алуу, ошондой эле порталда бар керектүү маалымкаттарды жана маалыматтарды (жарандын катталган жери жѳнүндѳ маалымкатты, кыймылсыз мүлуккѳ укугунун кѳчүрмѳсүн, транспорт каражаты жана айып пулдардын бар экендиги тууралуу маалыматты, салык тѳлѳѳлѳр боюнча маалыматты, никеге катталгандыгы жѳнүндѳ маалыматты, баланын туулгандыгы жѳнүндѳ күбѳлүк маалыматын жана башкаларды)  бастырып чыгарып алуу үчүн арыз берип, мамлекеттик порталдын кызматынан пайдаланса балат.

Борбордун кызматкерлери күн сайын жумушчу күндѳрү саат 10.00дѳн 11.00гѳ чейин электорондук кызмат кѳрсѳтүүлѳрдүн мамлекеттик проталын пайдалануунун эржелерин окутууну жүргүзѳт. Жарандык жана санариптик билим берүүнүн айрым борборлорунда иштѳѳнүн башка графиги белгилениши мүмкүн. Жамааттардын тапшырыктары боюнча ЖСБББ макулдашылган график боюнча топ-топтордун тренингин ѳткѳрѳ алат.

Бүркѳк элекрондук колтамга дайыма  бир күндүн ичинде берилет.

Аймактардагы жарандык жана санариптик билим берүү борборлорунун даректерин жана иштѳѳ графигин ушул жерден кѳрсѳ болот .

Пайда болгон куроолор боюнча 1255, +312 620171 телефону же болбосо   bilim@shailoo.gov.kg электорндук почтасына кайруу алкылуу билсе болот.

Маалымат иретинде: Жарандык жана санариптик билим берүүнүн 70 борборунда бүткүл республика боюнча китепканалардын, жаштар борборлорунун, маданият үйлѳрүнүн, ЖӨАБ имараттарынын базасында ачылган.

Бул долбоор Санариптик ѳнүктүрүү министрлиги («Түндүк» МИ жана «Инфоком» МИ), БШКнын жарандык билим берүү борбору жана Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги  менен биргеликте жүзѳгѳ ашырылууда.

Борборлордо жарандык билим берүүнүн программалары ишке ашырылып, калктын бардык катмалары үчүн санариптик кѳндүмдѳрдү үйрѳтүү жүргүзүлѳт. Борборлордун ишинин алкагында иш-чаралардын форматы ѳлкѳдѳ жарандык, укуктук жана санариптик билим берүүгѳ багытталган онлайн/оффлайн курстарды окутуу, тренингдерди, семинарларды, конференцияларды, дебаттарды, аялдар клубдарын  ѳткѳрүү каралган.

КР БШКнын Жарандык билим берүү жана IT  борбору