Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо талапкерлердин, саясый партиялардын шайлоо өнөктүгүн каржылоо эрежелери жөнүндө

18 августа 2022

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 9-августундагы ПЖ №280 Жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Кадамжай районунун Майдан айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо 2022-жылдын 9-октябрына дайындалды.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча комиссиясына караштуу Көзөмөлдөө-текшерүү тобу Баткен облусунун Кадамжай районунун Майдан айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоого катышуучу талапкерлердин, саясый партиялардын шайлоо өнөктүгүн каржылоо эрежелери жөнүндө маалымат берет жана шайлоо процессинин бардык катышуучуларын мыйзам ченемдерин сактоону жана шайлоо өнөктүгүн каржылоонун ушул эрежелерин жетекчиликке алууну өтүнөт.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ченемдерине ылайык талапкерлер Майдан айылдык кеңешинин депутаттыгына өзүн өзү көрсөткөн учурдан тартып, саясий партиялар талапкерлерди көрсөткөн учурдан тартып шайлоо өнөктүгүн каржылоо үчүн өздөрүнүн шайлоо фонддорун түзөт (2022-жылдын 8-сентябры шайлоо фондун түзүү жана шайлоо күрөөсүн төгүү үчүн акыркы мөөнөт болуп саналат).

КР БШКнын депозит эсебине шайлоо күрөөсүн которуу үчүн шайлоо күрөөсүнүн суммасы 1000 сомду түзөт.

Айылдык кеңештерге талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддору төмөнкү акча каражаттарынын эсебинен түзүлүшү мүмкүн мыйзам менен белгиленген тыюу салууларды кошпогондо):

- талапкердин өз каражаттарынын, алар 50 000 сомдон ашышы мүмкүн эмес;

- саясий партиянын өз каражаттарынын, алар 100 000 сомдон ашышы мүмкүн эмес;

- жеке жактардын кайрымдуулуктарынын, алардын ар бири 50 000 сомдон ашышы мүмкүн эмес;

- юридикалык жактардын кайрымдуулуктарынын, алардын өлчөмү 50 000 сомдон ашышы мүмкүн эмес.

Мында айлоо фондунун каражаттарынын эсебинен чыгымдардын чектелген суммасы 500 000 сомдон ашышы мүмкүн эмес.

Талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондунун атайын эсеп өзүнүн акча каражаттарын акысыз кошуу ыктыярдуу кайрымдуулук берүү катары таанылат.

Шайлоо фонддоруна төмөнкүлөрдүн ыктыярдуу кайрымдуулук көрсөтүүсүнө тыюу салынат:

- чет мамлекеттердин, чет өлкөлүк юридикалык жактардын, алардын бөлүмдөрүнүн жана өкүлчүлүктөрүнүн, чет өлкөлүк жарандардын, эл аралык уюмдардын;

- жарандыгы жок адамдардын;

- мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын;

- мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин жана ишканалардын, аскер бөлүктөрүнүн, аскердик мекемелердин жана уюмдардын, укук коргоо органдарынын, соттордун ж.б.;

- кайрымдуулук менен алектенген уюмдардын;

- диний уюмдардын;

- атын атабай кайрымдуулук кылуучулардын (атын атабай кайрымдуулук кылуучу дегенде, төмөнкү жаран түшүнүлөт, эгерде ал төмөнкү маалыматтардын кайсынысын болбосун көрсөтпөй койсо: фамилиясын, атын, атасынын атын, жашаган жеринин дарегин, паспорттук маалыматтарын, ошондой эле ал тарабынан өзү жөнүндө анык эмес маалыматтар көрсөтүлсө).

Шайлоо фондун түзгөн бардык акча каражаттары талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддорундагы каражаттар боюнча атайын эсептерди ачуу, жүргүзүү, эсепке алуу жана отчёттуулук үчүн КР БШК аныктаган (КР БШКнын 10.08.2022-ж. №74 токтому) «РСК Банк» ААКтын жана «Айыл Банк» ААКтын банк мекемелериндеги атайын эсепке которулат.

Шайлоо фондуларына түшкөн акча каражатар улуттук валютада кабыл алынат.

Талапкер, саясий партия өз шайлоо фондун түзүү үчүн бир гана атайын эсеп ачууга укуктуу. Мында айылдык кеңешке талапкерлерди көрсөткөн саясий партия айылдык кеңешке ар бир талапкер үчүн белгиленген түшүүлөрдүн жана сарптоолордун чектик суммаларына карата талаптарды сактоого тийиш. Саясий партиялар тарабынан айылдык кеңешке көрсөтүлгөн талапкерлер өз шайлоо фондун түзүүгө укуксуз.

Шайлоо фонддорунун каражаттары максаттуу багытка ээ. Алар шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө байланышкан чыгымдарды жабууга гана пайдаланылышы мүмкүн.

Талапкер, саясий партия жарандар жана юридикалык жактар добуш берүү күнүнө чейин белгиленген тартипте которуп, берген кайрымдуулуктарды гана пайдаланууга укуктуу.

Шайлоо фондуна келип түшкөн каражаттардан тышкары, башка акча каражаттарын жумуштарга, кызмат көрсөтүүлөргө төлөө, шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү, башка шайлоо алдындагы иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн пайдаланууга тыюу салынат.

Юридикалык жактарга, алардын филиалдарына, өкүлчүлүктөрүнө, жеке жактарга шайлоолор менен түздөн-түз же кыйыр байланышкан жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү, товарларды сатып өткөрүүнү акысыз аткарууга же негизсиз төмөндөтүлгөн баалар боюнча аткарууга тыюу салынат.

Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди көрсөткөн талапкер, саясий партия 2022-жылдын 8-сентябрына чейин (кошуп алганда) ар бир талапкер үчүн өздөрүнүн шайлоо фонддорундагы каражаттардын эсебинен мыйзамда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн он эсе өлчөмүндө (бир миң сом) жеке өзү же ыйгарым укуктуу өкүлдөрү аркылуу КР БШКнын депозит эсебине шайлоо күрөөсүн төгөт.

Банк мекемелери Борбордук шайлоо комиссиясына талапкердин, саясий партиянын атайын эсебинде турган каражаттардын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө маалыматтарды берип турат.

Көрсөтүлгөн банк маалыматтары «Түндүк» электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттешүү тутуму (ЭВӨТ) аркылуу электрондук таризде берилет жана шайлоо фонддорун каржылоонун айкындуулугу жана ачыктыгы максатында КР БШКнын https://www.shailoo.gov.kg/ расмий сайтында (Башкы бет/Талапкерлер жана партиялар) көрсөтүлүп турат. Майдан айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин шайлоо фонддору боюнча кыйла кеңири маалыматты жалпыга жеткиликтүү https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/kenesh_aiyl шилтемеси боюнча алууга болот.

Талапкерлер, саясий партиялар Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясына өз фондунун өлчөмдөрү жана аны түзгөн бардык булактар жөнүндө, ошондой эле бардык сарпталган чыгымдар жөнүндө отчет берүүгө милдеттүү.

1) Биринчи финансылык отчет – добуш берүү күнүнө чейин 10 күн калгандан кечиктирилбестен (2022-жылдын 28-сентябрына чейин (кошуп алганда).

2) Экинчи жыйынтыктоочу финансылык отчет (жыйынды маалыматтар) – добуш берүү күнүнөн кийин 10 күндөн кечиктирилбестен (2022-жылдын 19-октябрына чейин (кошуп алганда).

Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддорунун каражаттарын түзүү жана сарптоо тартибине Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясы контролдук жүргүзөт.

Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддоруна каражаттардын түшүү булактарына, ал каражаттарды туура эсепке алууга жана пайдаланууга, шайлоо күрөөсүн төгүүгө жана кайтарып берүүгө, талапкерлердин, саясий партиялардын финансылык отчетторун текшерүүгө Борбордук шайлоо комиссиясына караштуу Көзөмөлдөө-текшерүү тобу контролдук жүргүзөт.