БШКнын Кыргыз Республикасынын жарандарына жана саясий партиялардын өкүлдөрүнө Кайрылуусу

23 июля 2021

Урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары жана саясий партиялардын өкүлдөрү!

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы Кыргыз Республикасынын кээ бир аймактык шайлоо комиссияларынын-Баткен облусу Кадамжай, Лейлек Жалал-Абад облусу Ала-Бука, Базар-Коргон, Ноокен, Сузак, Чаткал, Майлуу-Суу, Нарын облусунун Ат-Башы, Кочкор, Талас облусунун Талас шаардык, Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз, Каракол, Түп, Ош облусунун Кара-Кулжа, Өзгөн, Чүй облусу Ысык-Ата, Москва, Токмок аймактык шайлоо комиссияларынын резервдерин толуктоо максатында, саясий партиялардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун өкүлчүлүктүү органдарынан өкүлдөрдү көрсөтүү тууралуу жарыялайт.

Аймактык шайлоо комиссиялары–жарандардын шайлоо укуктарын коргоону жана ишке ашырууну камсыз кылган, шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү уюштурган коллегиалык орган болуп саналат. Аймактык шайлоо комиссияларынын курамындагы иш жооптуу жана шайлоо мыйзамдарына ылайык так жүргүзүлөт.

Ошол себептен, аймактык шайлоо комиссияларынын резервдерине талапкерлерди көрсөтүүдө жарандардын макулдугун, алардын шайлоо комиссияларынын ишине даярдык деңгээлин, иш тажрыйбасын эске алуу зарыл.

         Аймактык шайлоо комиссияларынын резервдерине жарандардын чогулушунан, коомдук бирикмелерден талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө протоколдору чогулуштун төрагасынын жана катчысын кол тамгасы менен күбөлөндүрүлүшү керек. Протоколго жашаган жери көрсөтүлгөн жана кол тамгалары менен күбөлөндүрүлгөн чогулушка катышкандардын тизмеси тиркелүүгө тийиш.

Саясий партиялардан талапкерлерди көрсөтүү алардын уставына ылайык жүргүзүлөт. БШКага саясий партиянын жетекчисинин (жана чогулуштун төрагасынын)кол тамгасы жана мөөрү менен күбөлөндүргөн тийиштүү документ тапшырылат.

         Жогорудакөрсөтүлгөндокументтергетөмөнкүлөртиркелет:

-аймактыкшайлоокомиссиялардынрезервиндеиштөөгөмакулдугужөнүндөталапкердинарызыжанаКыргызРеспубликасыныншайлоомыйзамдарынынченемдеринсактоожөнүндөмилдеттенмеси;

-паспортунункөчүрмөсү;

-иштеген,окуганжерин,билиминкөрсөтүүмененөмүрбаянынатиешелүүмаалыматтары(кадрлардыэсепкеалуубоюнчажекебаракчасыжерезюмеси);

-байланышмаалыматтары:жашаганжерининдареги,телефону.

«КыргызРеспубликасыныншайлоожанареферендумөткөрүүбоюнчашайлоокомиссияларыжөнүндө»КыргызРеспубликасынынМыйзамынын22-беренесининнегизиндетөмөнкүлөрАШКнынмүчөсүболоалбайт:

-ЖогоркуКеңештиндепутаты,жергиликтүүкеңештиндепутаты;

-мамлекеттикоргандардынжанажергиликтүүөзалдынчабашкарууоргандарынынкызматадамдары;

-судья,укуккоргоожанафискалдыкоргандынкызматкери,аскеркызматчысы;

-талапкер,талапкердинжанасаясийпартиянынөкүлү;

-башкамамлекеттинжарандыгыбарадам;

-мыйзамдабелгиленгентартипте,соттуулугуалыпсалынбаганжежоюлбаганадам;

-башкашайлоокомиссиясынынмүчөсү;

-шайлоокомиссиясынынмүчөлүгүнөнмөөнөтүнөнмурдатерснегиздербоюнчабошотулганадамдар.

Көрсөтүүсубъектилеришайлоокомиссиясынынмүчөлүгүнөталапкер,эрежекатары,тиешелүүкалкжашаганпункттажашашыкерекэкенинэскеалууларызарыл.

Жарандардынчогулушунан,коомдукуюмдарданаймактыкшайлоокомиссияларынынрезервдеринеталапкерлердикөрсөтүүжөнүндөпротоколдор2021-жылдын2-августунунсаат18-00гөчейинжергиликтүүөзалдынчабашкаруунунөкүлчүлүктүүоргандарында(шаардык,айылдыккеңештерде)кабылалынат.Жергиликтүүөзалдынчабашкаруунунөкүлчүлүктүүоргандарысессиясындакаралгандокументтерди(сессиялардынтоктомдоружанакөрсөтүлгөнталапкерлердинтизмесименен)тиешелүүАШКгаберет.БШКнынтиешелүүАШКдагыатайынөкүлүбүтдокументтердиБШКгатапшырат.

Аймактыкшайлоокомиссияларынынрезервдеринесаясийпартияларданталапкерлердикөрсөтүүжөнүндөпротоколдор2021-жылдын2-августунунсаат18-00гөчейинсаясийпартиянынжетекчиорганынынөкүлүтарабынанБШКгатапшырылат.

         «Шайлоокомиссияларынтүзүүжанатаратуутартибижөнүндө» жана «Шайлоокомиссияларынынрезервинтүзүүжанажүргүзүүтартибижөнүндө» жоболормененКыргызРеспубликасынынШайлоожанареферендумөткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясынынwww.shailoo.gov.kgрасмийсайтынантаанышсаңыздарболот.

Маалыматалуутелефону:(0312)66-01-16,(0312)66-01-18

Эскертүү: «КыргызРеспубликасыныншайлоожанареферендумөткөрүүбоюнчашайлоокомиссияларыжөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесинин 2-пунктунун негизинде аймактык шайлоо комиссияларынын курамында ар бир саясий партиядан бирден ашык эмес өкүл болушу мүмкүн, башкача айтканда, тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясынын курамында турган саясий партиялар (БШКнын расмий сайтын караңыз) ошол аймактык шайлоо комиссиясынын резервине документтерди берүүсү мүмкүн эмес.