БШК Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.А. Чороевдин кол коюу барактарын анык эмес деп тааныды

08 декабря 2020

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы  2020-жылдын 7-декабрындагы жыйынында шайлоо фондунун каражаттарынан кол коюу барактарын даярдоого акы тѳлѳѳ күнүнѳ чейин даярдалган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Чороев Кубан Аманбековичтин кол коюу барактарын анык эмес деп таануу чечимин кабыл алды.

2020-жылдын 3-декабрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча Жумушчу тобу тарабынан «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын талаптарын аткарууда Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.А. Чороевдин ыйгарым укуктуу ѳкүлү  Б.З. Кудайбергеновдон Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.А. Чороевди колдогон кол коюу барактары кабыл алынган.

Конституциялык Мыйзамдын 52-беренесинин 2-бѳлүгүнѳ ылайык, «Кол чогултуу талапкердин шайлоо фонду түзүлгөн күндөн тартып жүргүзүлөт жана талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан уюштурулат. Кол коюу барактарын даярдоо жана кол чогултуу менен байланышкан бардык чыгымдар талапкердин шайлоо фонду аркылуу гана жүргүзүлөт. Талапкерди колдогон шайлоочулардын колдорун чогултуу кол коюу барактарын даярдоо акысы төлөнгөн күндөн тартып башталат».

БШКнын алдындагы Кѳзѳмѳлдѳѳ-текшерүү тобунун маалыматына ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.А. Чороевдин шайлоо фонду 2020-жылдын 11-ноябрында ачылган. Кол коюу барактарын даярдоо үчүн акы тѳлѳѳ талапкер К.А. Чороевдин шайлоо фондусунун каражатынан 2020-жылдын 3-декабрында жүргүзүлгѳн.     

Конституциялык Мыйзамдын 52-беренесинин 9-бѳлүгүндѳ «Эгерде ушул беренеде каралган талаптар сакталбаса, кол коюу барактары жараксыз деп эсептеле» тургандыгы белгиленген.

БШКнын 2017-жылдын 17-июлундагы № 165 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын кол тамгаларын чогултуу жана талапкерлер жана (же) алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү сунуш кылган кол коюу барактарындагы кол тамгаларды жана маалыматтарды текшерүү тартиби жөнүндө»  нускаманын 58-пунктунун тѳртүнчү абзацына ылайык, кол коюу барактарын даярдоого талапкердин шайлоо фондунун каражаттарынан акы төлөнгөн күнгө чейин чогултулган шайлоочулардын бардык кол тамгалары анык эмес колтамга деп таанылат.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 52-беренесин, БШКнын 2017-жылдын 17-июлундагы № 165 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын кол тамгаларын чогултуу жана талапкерлер жана (же) алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү сунуш кылган кол коюу барактарындагы кол тамгаларды жана маалыматтарды текшерүү тартиби жөнүндө»  нускаманын 6, 20, 56,  58-пункттарын жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы шайлоо фондунун каражаттарынан кол коюу барактарын даярдоого акы тѳлѳѳ күнүнѳ чейин даярдалган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Чороев Кубан Аманбековичтин кол коюу барактарын анык эмес деп таануу боюнча чечим кабыл алды.

КР БШК маалымат бѳлүмү