БШКда Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоого карата Москва жана Тюмень шаарларында кошумча шайлоо участкаларын ачуу боюнча маселе талкуулады

07 декабря 2020

БШКда БШКнын мүчѳлѳрүнүн, Тышкы иштер министрлигинин, Мамлекеттик каттоо кызматынын, Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнѳ караштуу  Миграция мамлекеттик кызматынын (мындан ары – ММК) ѳкүлдѳрүнүн катышуусу менен  КР аймагынын сырткары жашап жаткан же жүргѳн КР жарандарынын шайлоо укуктарын жүзѳгѳ ашырууну камсыз кылуу боюнча Жумушчу топтун кезектеги жыйыны болуп ѳттү.

ММКнын тѳрагасы Т.Каймазаров 2021-жылдын 10-декабрына дайындалган КР Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоого карата чет ѳлкѳлѳрдѳ шайлоо участкаларынын географиясын кеңейтүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жѳнүндѳ маалымдады. Россиянын аймагында Москва, Тюмень жана  Красноярск шаарларында ММКнын 3 ѳкүлчүлүктѳрү иштеп жатканын  белгиледи.

Красноярскиде элчиликтин канцеляриясынын базасында мурда түзүлгѳн шайлоо участкасынын бар экендигине байланыштуу, Жумушчу топтун мүчѳлѳрү Красноярск шаарында кошумча участканы ачуунун зарылчылыгы жок экендиги тууралуу пикирге келишти.

Жарандардын абалын, ошондой эле Кыргызстандын жарандары кѳп жашаган Тюмень шаарында эч качан шайлоо участкасы ачылбаганын  эске алуу менен, Жумушчу топтун мүчѳлѳрү ошол жерде ММКнын базасында участка ачууну максатка ылайыктуу деп табышты.

Москва шаарындагы Кыргызстандын элчилигинде 3 шайлоо участкасы түзүлгѳн,  бирок Москва шаарында жана Москва облусунда жашаган жарандардын санынын кѳп экендигин эске алуу менен Москвада ММКнын ѳкүлчүлүгүнүн базасында кошумча участка ачуунун зарыл экендиги таанылды.

Маалымат иретинде: Россиянын аймагында 12 шайлоо участкалары: Москва (3 участка), Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток, Якутск, Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, Түштүк-Сахалинск шаарларында түзүлгѳн.

Россиядагы ММКнын ѳкүлчүлүктѳрүнүн базасында Москва  жана Тюмень шаарларында кошумча участкаларды түзүүгѳ,  ошондой эле санитардык-эпидемиологиялык кырдаалдын жагдайына байланышкан бардык жол-жоболук маселелер чечилген учурда, алдыда болуучу Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоого карата  Россиядагы бардык шайлоо учсасткаларынын жалпы саны 14-15 участкага ѳсѳт.

ММК жана анын Россиядагы ѳкүлчүлүктѳрү, ошондой эле ТИМдин чет ѳлкѳлѳрдѳгү мекемелери чет ѳлкѳлѳрдѳ жашаган  КР жарандарынын биометиркалык маалыматтарын жыйноо жана аларды консулдук эсепке коюу боюнча ишти активдештирүү максатында кыргызстандыктардын коомдук бирикмелер менен ѳз ара аракеттенүүсү боюнча күч-аракеттерин жумшайт.

Чет ѳлкѳлѳрдѳ жашаган жарандардын кѳптѳгѳн кайрылууларын эске алып, ошондой эле  2021-жылы Жогорку Кеңештин депутаттарын кайра шайлоо ѳткѳрүлѳ тургандыгын эске алуу менен, Жумушчу топтун мүчѳлѳрү келечекте шайлоо участкаларын түзүү үчүн негиз катары Хабаровск, Казань, Уфа, Оренбург, Анталья ж.б. шаарларында консулдук мекемелерди ачуу боюнча ТИМдин сунушун колдоду.

БШК «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» конституциялык Мыйзамдын 15-беренесинин 6-бѳлүгүнѳ ылайык добуш берүү күнү шайлоочулардын тизмесине киргизилген жарандар гана добуш берүүгө укуктуу экендигин эске салат.

Биометрикалык маалыматтарын берген жана КР чет ѳлкѳлѳрдѳгү мекемелеринде консулдук эсепте турган жарандар тийиштүү участкадагы шайлоочулдардын тизмесине автоматтык түрдѳ киргизилет.

Кыргызстандын чегинен тышкары жашаган же жүргѳн ар бир шайлоочу шайлоочулардын тизмеси менен таанышкан учурдан  тартып,  2020-жылдын 29-декбарын кошуп алгандан кеч эмес, тастыктаган документтерин тиркѳѳ жана биометиркалык идентификациядан ѳтүү менен КР чет ѳлкѳлѳрдѳгү мекемелерине белгиленген үлгүдѳгү арыз менен  тѳмѳндѳгү учурларда кайрылууга укуктуу:

  • кандай гана болбосун каталарды же так эместиктерди тапса, ошондой эле шайлоочулардын алдын ала же контролдук тизмесинде жок болуп чыкса;
  • жашаган же жүргѳн жеринин шайлоо дареги боюнча добуш берүүгѳт ниеттенсе.

Арыз «Тизме» мамлекеттик порталында http://www.tizme.gov.kg «Шайлоочунун кабинети» сервизи аркылуу  электрондук форматта берилиши мүмкүн – мында шайлоочу белгиленген формадагы авторлоштуруудан ѳтѳт.

БШК чет ѳлкѳлѳрдѳ жашаган Кыргызстандын жарандарын «Тизме» мамлекеттик порталында http://www.tizme.gov.kg жашаган жери боюнча  шайлоочулардын тизмесине киргизилгендиги жѳнүндѳ маалыматты текшерүүгѳ  жана добуш берүүгѳ катышуу боюнча ѳз учурунда чараларды кабыл алууга чакырат.