КР БШКнын шайлоочуларга жана саясий партиялардын өкүлдөрүнө Кайрылуусу!

23 апреля 2019

Урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары жана саясий партиялардын өкүлдөрү!

“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык Жалал-Абад аймактык шайлоо комиссиясынын (мындан ары – АШК) курамы Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – БШК) 2017-жылдын 18-апрелиндеги №93 токтому менен түзүлүп, 2 жылга бекитилген.

Учурда Жалал-Абад АШКнын жаңы курамын түзүү үчүн резервде саясий партиялардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынан өкүлдөр зарыл санда болбой жатат.

Ушуга байланыштуу БШК Жалал-Абад АШКнын резервине саясий партиялардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынан өкүлдөрдү көрсөтүү жөнүндө кулактандырат.

Мыйзамга ылайык АШК тийиштүү АШКнын резервинде турган адамдардан он бир мүчөдөн кем эмес курамда эки жылдык мөөнөткө саясий партиялардын өкүлдөрүнүн экиден биринин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын өкүлдөрүнүн экиден биринин курамында түзүлөт. АШКнын резерви 5 жылдык мөөнөткө түзүлөт.

АШК шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү уюштуруучу, жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну жана коргоону камсыздоочу коллегиялуу орган болуп саналат. АШКнын курамында иштөө жооптуу жана андагы иш шайлоо мыйзамдарга ылайык так жүргүзүлөт.

Ушуга байланыштуу АШКнын резервине талапкерлерди көрсөтүү учурунда жарандардын өздөрүнүн макулдугун, алардын ишке даярдыгынын даражасын, шайлоо комиссияларында иш тажрыйбасын эске алуу зарыл.

Жарандардын, коомдук бирикмелердин чогулуштарынан талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө протоколдор чогулуштун төрагасынын жана катчысынын кол тамгалары менен ырасталышы зарыл. Протоколго чогулуштун катышуучуларынын жашаган жерлери көрсөтүлүп, алардын кол тамгалары менен ырасталган тизмеси тиркелүүгө тийиш.

Саясий партиялардан талапкерлерди көрсөтүү алардын уставына ылайык жүргүзүлөт. БШКга саясый партиянын жетекчисинин (же чогулуштун төрагасынын) кол тамгасы жана мөөр менен ырасталган тийиштүү документ берилет.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтерге төмөнкүлөр тиркелет:

- талапкердин АШКда иштөөгө макулдугу жөнүндө арызы жана Кыргыз Республикасынын шайлоо жөнүндө мыйзамдарынын ченемдерин сактай турганы жөнүндө милдеттенмеси;

- паспорттун көчүрмөсү;

- иштеген, окуган жерин, билимин көрсөтүү менен өмүр баяны (кадрларды каттоо баракчасы же резюмеси);

- байланыш маалыматтары: жашаган дареги, телефон номурлары.

“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесине ылайык төмөнкүлөр АШКга мүчө боло албайт:

- Жогорку Кеңештин депутаты, жергиликтүү кеңештин депутаты;

- мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары;

- судья, укук коргоо жана фискалдык органдын кызматкери, аскер кызматчысы;

- талапкер, талапкердин жана саясый партиянын өкүлү;

- башка мамлекеттин жарандыгы бар адам;

- мыйзамда белгиленген тартипте, соттуулугу алып салынбаган же жоюлбаган адам;

- башка шайлоо комиссиясынын мүчөсү;

- шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн милдеттеринен терс негиздер боюнча мөөнөтүнөн мурда бошотулган адамдар.

Талапкерди көрсөтүү субъектилери шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнө талапкер, эреже катары, тийиштүү калк жашаган пункттун аймагында жашоосу керек экенин эске алуу зарыл.

АКШнын резервине жарандардын, коомдук бирикмелердин чогулуштарынан талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө протоколдор жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органында (Жалал-Абад шаардык кеңеш) 2019-жылдын 20-майынын саат 18-00үнө чейин кабыл алынат. Жалал-Абад шаардык кеңеш сессияда каралган документтерди (сессиянын токтомун сунушталган талапкерлердин тизмесин тиркөө менен) Жалал-Абад АШКга өткөрөт. БШКнын Жалал-Абад АШКдагы атайын өкүлү документтердин бүт пакетин БШКга берет.

АШКнын резервине саясий партиялардан талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө протоколдор 2019-жылдын 20-майынын саат 18-00үнө чейин саясий партиянын жетекчи органынын өкүлү тарабынан БШКга берилет.

“Шайлоо комиссияларын түзүү жана таратуу тартиби жөнүндө” жана “Шайлоо комиссияларынын резервин түзүү жана жүргүзүү тартиби жөнүндө” жоболор менен БШКнын www.shailoo.gov.kg расмий сайтынан таанышууга болот.

Маалымат алуу үчүн телефону: (0312) 66-01-18, (0312) 66-01-16.