Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлер үчүн иш кагаздардын формалары жана үлгүлөрү

 

1-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум

өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына

Кыргыз Республикасынын жараны


__________________________(дан)

ФАА                           

 

(туулган датасы, негизги иштеген жери же кызматы (иштин түрү)

 

(жашаган жеринин дареги, телефону)

 

 

АРЫЗ

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 49-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык, _____________саясий партиясынан Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер болуп катталууга макулдугумду берем.

Шайланган учурда, Кыргыз Республикасынын Президентинин статусуна шайкеш келбеген ишмердүүлүктү токтотууга милдеттенем.

______________________ __________________________________

колу (талапкердин ФААсы)

______________________

(датасы)

 

 

 

 

2-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум

өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына

Кыргыз Республикасынын жараны
__________________________(дан)

ФАА                                 

 

(туулган датасы, негизги иштеген жери же кызматы (иштин түрү)

 

(жашаган жеринин дареги, телефону)

 

АРЫЗ

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 49-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер болуп катталууга ниеттенем, ушуга байланыштуу өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде өз талапкерлигимди көрсөтөм.

Шайланган учурда, Кыргыз Республикасынын Президентинин статусуна шайкеш келбеген ишмердүүлүктү токтотууга милдеттенем.

______________________ __________________________________

(талапкердин ФААсы)

______________________

(датасы)

 

 

 

3-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум

өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз

Республикасынын Президентинин кызмат ордуна

катталган талапкер
__________________________(дан)

ФАА (күбөлүк №)                         

 

АРЫЗ

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 53-беренесинин 9-бөлүгүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлигимди алып салам.

______________________ __________________________________

колу (талапкердин ФААсы)

______________________

(датасы)

 

 

4-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер жөнүндө

МААЛЫМАТТАРДЫН ФОРМАСЫ

 

ФОТО

Фамилиясы___________________________________________________

Аты_________________________________________________________

Атасынын аты________________________________________________

Туулган жылы, айы, күнү_______________________________________

Туулган жылы________________________________________________

Улуту________________________________________________________

Башка мамлекеттин жарандыгы _____________________________ 

                                                                      (Бар/Жок)

Кыргыз Республикасында жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашагандыгы      

                             ___________________________________

(Бар/Жок)

Билими_______________________________________________________________

(окуу жайдын аталышы жана анын жайгашкан орду)

_____________________________________________________________________________________

 

Илимий даражасы____________________________________________________

Мамлекеттик тилди билиши (эркин билем, түшүндүрө алам, билбейм)

Иштеген жери же кызматы, ээлеген кызмат орду _________________________________________________________________________

Партияга тиешелүүлүгү__________________________________________

Паспорту: сериясы, номери, ким тарабынан берилген, берилген дата _________________________________________________________________________

Жашаган жеринин дареги_______________________________________________

Талапкердин штабынын телефону, факсы_______________________________

Толтурулган дата ______________

Көрсөтүлгөн маалыматтарды тастыктаймын ____________________

                                                                               (Өз колтамгасы)

 

5-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум

өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз

Республикасынын Президентинин кызмат

ордуна талапкер
__________________________(дан)

ФАА                                      

 

АРЫЗ

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 19-беренесинин 1,3-бөлүктөрүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын төмөндө көрсөтүлгөн жарандарды менин шайлоого катышкандыгым менен байланыштуу маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катары каттоону өтүнөм.

 

№ к/н

ФАА (толугу менен)

туулган датасы

паспортунун сериясы жана номери, аны берген датасы

жашаган жеринин дареги

негизги иштеген жеринин орду же кызматы, ээлеген кызмат орду (негизги иштеген жеринин орду же кызматы жок болгон учурда – иштин түрү)

Берилген ыйгарым укуктар

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

колу (талапкердин ФААсы)

 

______________________

(датасы)

 

Тиркеме: ыйгарым укуктуу өкүл катары иш жүргүзүүгө ар бир көрсөтүлгөн адамдын жазуу жүзүндөгү макулдугу

 

 

6-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум

өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз

Республикасынын Президентинин кызмат

ордуна талапкер
__________________________(дан)

ФАА                                   

 

АРЫЗ

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 19-беренесинин 1,3-бөлүктөрүнө ылайык мен тараптан финансылык документтерге кол коюу укугу менен каржы маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү катары дайындалган адамды каттоону өтүнөм.

________________________________________________________________________________________________

(ФАА, туулган датасы, паспортунун номери жана сериясы, ал берилген дата, жашаган жеринин дареги, негизги иштеген орду же кызматы, ээлеген кызмат орду (негизги иштеген жери же кызматы жок болгон учурда – иштин түрү), телефон номери)

 

________________________________________________________________________________________________

колу (ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы)

______________________

(датасы)

Тиркеме: финансылык документтерге кол коюу укугу менен каржы маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү катары ишти жүзөгө ашырууга адамдын жазуу жүзүндөгү макулдугу

 

 

 

7-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум

өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына

__________________________________

АА, туулган датасы,

__________________________________

паспортунун номери жана сериясы,

__________________________________

ал берилген дата,

___________________________________

жашаган жеринин дареги,

___________________________________

негизги иштеген орду же кызматы, ээлеген кызмат орду (негизги иштеген жери же кызматы жок болгон учурда – иштин түрү)

___________________________________

телефон номери)

 

АРЫЗ

Мен, __________________________________________________________________

(ФАА)

___________________________________________өзүн-өзү көрсөткөн жолу менен көрсөтүлгөн

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна

талапакердин _______________________________________________________________

(талапкердин ФААсы)

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 19-беренесинин 3-бөлүгү менен каралган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна шайланууга түрткү болгон ишмердүүлүктү ишке ашыруу үчүн шайлоо/каржы маселелери боюнча (керектүүсү сызылсын) ыйгарым укуктуу өкүлү болууга макулдугумду берем.

______________________ _______________________________________________

колу (ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы)

______________________

(датасы)

 

 

8-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча борбордук

комиссиясына Кыргыз Республикасынын

Президентинин кызмат ордуна

катталган талапкер

__________________(дан)

ФАА, күбөлүктүн №

 

БИЛДИРҮҮ

Мен, _____________________________________________________________

(талапкердин ФААсы)

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна катталган талапкер, өзүмдүн шайлоо/каржы маселелери боюнча (керектүүсү сызылсын) ыйгарым укуктуу өкүлүмдү ________________________________чакыртып

         (ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы)

алам.

______________________ __________________________________

талапкердин колу) (талапкердин инициалдары, фамилиясы)

______________________

(датасы)

 

 

 

9-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча борбордук

комиссиясына Кыргыз Республикасынын

Президентинин кызмат ордуна талапкер

__________________(дан)

ФАА                              

 

АРЫЗ

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 20-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, төмөндө көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын жарандарын менин шайлоого катышкандыгыма байланышкан маселелер боюнча мен тараптан дайындалган ишенимдүү адамдарды каттоону өтүнөм

 

№ к/н

ФАА

туулган датасы

жашаган жеринин дареги

негизги иштеген жери, ээлеген кызматы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ __________________________________

колу (талапкердин ФААсы)

______________________

(датасы)

 

Тиркеме: жарандын ишенимдүү адам болууга макулдугу жөнүндө өз арызы

 

 

 

10-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум

өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына

__________________________________

(ФАА, туулган датасы,

__________________________________

жашаган жеринин дареги,

___________________________________

негизги иштеген орду же кызматы, ээлеген кызмат орду)

___________________________________

 

АРЫЗ

 

Мен, ______________________________________________________________________

АА)

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна

талапкердин_______________________________________________________________

(талапкердин ФААсы)

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 20-беренесинин 5-бөлүгү менен каралган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна шайланууга түрткү болгон үгүт жана башка ишмердүүлүктү ишке ашыруу үчүн ишенимдүү адамы болууга макулдугумду берем.

______________________ _______________________________________________

колу (ишенимдүү адамдын ФААсы)

______________________

(датасы)

 

 

 

11-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум

өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз

Республикасынын Президентинин кызмат

ордуна талапкер

__________________(дан)

ФАА                      

 

 

 

БИЛДИРҮҮ

 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 20-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык, мен тараптан ишенимдүү адам болуп дайындалган

___________________________________чакыртып алам жана ага

(ишенимдүү адамдын ФААсы)

 

2017-жылдын "___" ________берилген күбөлүктү жокко чыгарууну өтүнөм.

______________________ __________________________________

колу (талапкердин ФААсы)

______________________

(датасы)

 

 

12-тиркеме

 

________________________________________

(участкалык, аймактык,

__________________________________________

Борбордук шайлоо комиссиясына)

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин

кызмат ордуна катталган талапкер

 

(ФАА, күбөлүктүн №)

 

АРЫЗ

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 17-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, ____________________________________________________өзүмдүн

                                                                 (Борбордук, аймактык, участкалык N__) шайлоо комиссиясында

өкүлүм катары дайындагандыгым тууралуу Сиздерге билдирем.

 

№ к/н

ФАА

туулган датасы

жашаган жеринин дареги

негизги иштеген жери, ээлеген кызматы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ ____________________

колу (талапкердин ФААсы)

______________________

(датасы

 

 

 

13-тиркеме

 

________________________________________

(участкалык, аймактык,

__________________________________________

Борбордук шайлоо комиссиясына)

Кыргыз Республикасынын Президентинин

кызмат ордуна катталган талапкер

_______________________________(дан)

(ФАА, күбөлүктүн №)                

 

ЧЕЧИМ

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 18-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык,

___________________________________________________

                (Борбордук, аймактык, участкалык N__) шайлоо комиссиясында

 

өзүмдүн өкүлүм катары дайындалган___________________________________(ды)

                (талапкердин өкүлүнүн ФААсы)

чакыртып алам.

______________________ __________________________________

колу (талапкердин ФААсы)

______________________

(датасы)