Гендердик маселелер боюнча эл аралык жана улуттук документтер

1.

Аялдардын саясий укуктары жѳнүндѳ конвенция;

1953-жылдын 31-мартында Нью-Йорк шаарында кабыл алынган.

КР Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын 1996-жылдын 25-январындагы № 321-1 токтому жана КР Эл ѳкүлдѳр жыйынынын  1996-жылдын 6-мартындагы № 258-1 токтому менен  КР кошулган

2.

Никеге кошулууга макулдук жѳнүндѳ, нике курагы жѳнүндѳ жана никени каттоо жѳнүндѳ конвенция;

1962-жылдын 10-декабрында  Нью-Йорк шаарында кабыл алынган.

Кыргыз Республикасы КР  Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын 1996-жылдын 25-январындагы № 322-1 токтому жана КР Эл ѳкүлдѳр жыйынынын  1996-жылдын 6-мартындагы № 260-1 токтому менен кошулган

3.

Күйѳѳгѳ чыккан аялдардын жарандыгы жѳнүндѳ конвенция;

1957-жылдын 29-январында Башкы Ассамблеянын 1040 резолюциясы (ХI) мененкабылалынган

Кыргыз Республикасы КР Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын 1996-жылдын 25-январындагы № 323-1 токтому жана КР Эл ѳкүлдѳр жыйынынын  1996-жылдын 6-мартындагы № 259-1 токтому менен  кошулган

4.

Аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлѳрүн жоюу жѳнүндѳ конвенция (CEDAW);

 

1979-жылдын 18-декабрында БУУнун  Башкы Ассамблеясы тарабынан кабыл алынган

Кыргыз Республикасы КР Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын 1996-жылдын 25-январындагы № 320-1 токтому жана КР Эл ѳкүлдѳр жыйынынын  1996-жылдын 6-мартындагы № 257-1 токтому менен  кошулган

5.

Энени коргоо жѳнүндѳ конвенция (МОТ).

1952-жылдын 28-июнунда Женева шаарында кабыл алынган

Кыргыз Республикасы КР Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын 1996-жылдын 25-январындагы № 324-1 токтому жана КР Эл ѳкүлдѳр жыйынынын  1996-жылдын 6-мартындагы № 256-1 токтому менен  кошулган

6.

Аялдарга карата күч колдонууну жоюу тууралуу декларация

1993-жылдын 20-декабрында БУУнун  Башкы Ассамблеясынын 48/104 резолюциясы менен кабыл алынган

7.

Пекин Декларациясы жана аракеттердин  платформасы

Аялдардын абалы боюнча тѳртүнчү эл аралык конференцияда кабыл алынган

Пекин, 4–15 сентябрь 1995-жыл

8.

“2000-жылдагы аялдар: аялдар менен эркектердин ортосундагы теңчилик, XXI кылымда ѳнүгүү жана тынчтык” саясий декларациясы

2000-жылдын 16-декабрында  Башкы Ассамблеянын 2200 А (XXI) резолюциясы менен кабыл алынга

9.

Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар тууралуу Эл аралык пакт

1966-жылдын 16-декабрында  Башкы Ассамблеянын 2200 А (XXI) резолюциясы менен кабыл алынга

10.

Жарандык жана саясий укуктар жѳнүндѳ эл аралык  пакт

1966-жылдын 16-декабрында  Башкы Ассамблеянын 2200 А (XXI) резолюциясы менен кабыл алынган

11.

“Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” КР мыйзамы

2008-жылдын 4-августунда № 184 Бишкек шаарында кабыл алынган

12.

"Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР конституциялык мыйзамы (Пропорциялык системада шайланган аял депутаттардын мандаттарын резервдѳѳ жѳнүндѳ норма)

"Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилген (26.08.2021-ж., № 103, 64-бер.

13.

"Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» КР мыйзамы (Ар бир шайлоо окуругдары боюнча аялдар үчүн айылдык кеңештердин мандаттарынын 30% кем эмесин резервдѳѳ жѳнүндѳ норма)

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилген ( 8.08.2019-ж., № 117, 59-1, 62-беренелер).

14.

“2030-жылга чейин гендердик теңчиликке жетүү боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиясы жана Кыргыз Республикасында гендердик теңчиликке жетүү боюнча 2022-2024-жылдарга улуттук иш-аракеттер планы жөнүндөКыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтому

 1-тиркеме

2030-жылга чейин гендердик теңчиликке жетүү боюнча улуттук стратегиясы

Бишкек ш., 2022-жылдын 16-сентябры,  № 513