23.04.2021 №70 Э.Ж. Сыйданованын арызы жѳнүндѳ (кир. №01-12/1281, 15.04.2021-жыл)

Э.Ж. Сыйданованын арызы жѳнүндѳ

(кир. №01-12/1281, 15.04.2021-жыл)

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) Москва аймактык шайлоо комиссиясынын (мындан ары – Москва АШК) 2021-жылдын 14-апрелиндеги № 14 чечимин жокко чыгаруу тууралуу Чүй облусунун Москва районундагы Беловодское айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкер Э.Ж. Сыйдановадан 2021-жылдын 15-апрелинде (кир. №01-12/1281) арыз келип түшкѳн.

Сунуш кылынган документтерди ар тараптуу кароо максатында 2021-жылдын 21-апрелинде Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун жыйынына Беловодское айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкер Э.Ж. Сыйданова (оффлайн катышты) жана Москва АШКнын тѳрагасы (онлайн катышты) Т.К. Сейитпаев чакырылган.

Жогоруда аталган арызда арыз ээси №7291 участкалык шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарууну жана аталган участкада бюллетендерди кайра эсептѳѳнү суранган. Ошондой эле ал Москва АШКнын 2021-жылдын 14-апрелиндеги № 14 чечимин жокко чыгарууну ѳтүнгѳн.

2021-жылдын 21-апрелиндеги Жумушчу топтун жыйынында арыз ээси 2021-жылдын 17-апрелинде Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчѳсү К.М. Осмоналиевдин катышуусунда № 7291 УШКда бюллетендерди кол менен эсептѳѳ ѳткѳрүлгѳндүгүн, ушуга байланыштуу ал оозеки түрүндѳ 2021-жылдын 14-апрелиндеги арызын чакыртып алуу тууралуу сунуштаманы билдиргендигин, бул факт боюнча дооматы жок экендигин белгилеген.

Москва АШКнын тѳрагасы Т.К. Сейитпаев да Э.Ж. Сыйданованын арызы боюнча 2021-жылдын 17-апрелинде Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчѳсү К.М. Осмоналиевдин катышуусунда № 7291 УШКда бюллетендерди кол менен эсептѳѳ ѳткѳрүлгѳндүгүн, мында бюллетендерди эсептѳѳдѳ эч кандай бузуулар болбогондугун жана бул аракеттер боюнча акты түзүлгѳндүгүн белгиледи (кол менен эсептѳѳ актысынын кѳчүрмѳсү бар).

Ушуга байланыштуу Жумушчу топ бюллетендерди кол менен эсептѳѳ «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Респуюликасынын Мыйзамынын 37-беренесинин 6-бѳлүгүнѳ ылайык жүргүзүлгѳндүгүн, Мыйзамга ылайык «Кайталап эсептөө Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн (мүчөлөрүнүн) милдеттүү катышуусунда жүргүзүлөт. Добуштарды кайталап эсептөөдө талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрү жана байкоочулар катышууга укуктуу» экендигин белгилейт.

Москва АШКнын 2021-жылдын 17-апрелиндеги №16 чечими менен бюллетендерди кайталап эсептѳѳнүн жыйынытыгы боюнча бузуулар фактысы белгилүү болгон жок.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 35, 36, 41, 42-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерин, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 7-июлундагы № 212 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүдө шайлоо комиссияларынын шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) кароосунун тартиби жөнүндө» жобону жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана рефрендум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы тѳмѳндѳгүдѳй

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Чүй облусунун Москва районундагы Беловодское айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкер Э.Ж. Сыйданованын 2021-жылдын 14-апрелиндеги № 14 арызы эске алынсын.

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана рефрендум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А. Асаналиевге жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                             Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш. 2021-жылдын 23-апрели

№ 70