20.01.2021 №19 КР Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону жана КРнын башкаруу формасын аныктоо боюнча рефререндумду даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ республикалык бюджеттин каражаттарынан чыгашалардын сметасынын аткарылышы тууралуу алдын ала маалымат жѳнүндѳ

 

Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону жана Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча рефререндумду даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ республикалык бюджеттин каражаттарынан чыгашалардын сметасынын аткарылышы тууралуу алдын ала маалымат жѳнүндѳ

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 48-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ ылайык Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 24-октябрындагы № 263 токтому менен Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоонун датасы 2021-жылдын 10-январына белгиленген.

«Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумду (бүткүл элдик добуш берүүнү) дайындоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 10-январындагы № 6 Мыйзамына ылайык  2021-жылдын 10-январына референдум дайындалган.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 42-беренесинин 6-бѳлүгүнѳ ылайык «Көзөмөлдөө-текшерүү тобу Борбордук шайлоо комиссиясынын жазуу жүзүндөгү тапшырмасы боюнча:1) ...төмөн турган шайлоо комиссияларынын каржылык отчетторун текшерет; 2) ... шайлоо комиссияларынан өзүнүн компетенциясына кирген бардык маселелер боюнча маалыматтарды суратат жана алат”.

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 25-беренесинин 9,10,11-беренелерине ылайык «9. Аймактык шайлоо комиссиясы республикалык бюджеттин каражаттарынын келип түшүшү жана чыгымдалышы жөнүндө отчету добуш берүү датасынын күнүнөн кийинки жыйырма календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясына берет».

Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 48-беренесинин 2-бѳлүгүнѳ ылайык «… Бул учурда ушул конституциялык Мыйзамда белгиленген шайлоо иш аракеттеринин мөөнөттөрү  (Президентти мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоо) чейрекке кыскартылат»

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы (мындан ары – БШК) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону жана Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумду даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ чыгашалардын сметасын 728 907,3 миң сом суммасында бекиткен, алардын:

- 551 671,0 миң сому – Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоого;

- 137 290,3 миң сому – Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоого кайра добуш берүүнү ѳткѳрүүгѳ кошумча смета;

- 39 946,0 миң сому – Кыргыз Республикасынын референдумун ѳткѳрүүгѳ.

(Маалымат иретинде: чет өлкөлөрдө убактылуу жүргөн же жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарынын конституциялык укуктарын жүзѳгѳ ашыруу үчүн, чет ѳлкѳлѳрдѳгү дипломатиялык ѳкүлчүлүктѳрдѳгү жана консулдук мекемелердеги шайлоо участкаларын уюштуруу үчүн БШК  19 897,6 миң сом суммасындагы чыгашалардын сметасын бекиткен, ал КР Финансы министрлиги аркылуу КР ТИМ, КРӨ караштуу МКК жана КРӨ караштуу ММК ѳткѳрүлүп берилген).

Алдын ала маалыматтар:

- Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө иш жүзүндѳ 507 248,1 миң сом сарпталган, үнѳмдѳѳ алдын ала 168 821 миң сомду түзѳт;

-  Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумду даярдоо жана өткөрүүгө 30 772,0 миң сом сарпталган,  үнѳмдѳѳ 2 168,6 миң сомду түзѳт.

Жалпысынан 2021-жылдын 10-январында ѳткѳн Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону жана референдумду даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ чыгашалардын сметасы 728 907,3 (ТИМ, ММК,МКК сметасын кошуп алганда 19 897,6 миң сом сумманы) сомду түздү.

Иш жүзүндѳ эки өнөктүккө алдын ала 538 020,1 миң сом  чыгымдалган. Үнѳмдѳѳ алдына ала эсептѳѳдѳ 170 989,6 миң сомду түзгѳн.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 42-беренесинин 6-бѳлүгүн, 47-беренесинин 2, 3-бѳлүктѳрүн, 48-беренесинин 2-бѳлүгүн, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳтикѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18-беренелерин  жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы тѳмѳндѳгүдѳй

ЧЕЧТИ:

1. 2021-жылдын 10-январында болуп ѳткѳн Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ жана Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ бѳлүнгѳн республикалык бюджеттин каражаттарын чыгымдоо сметасынын алдын ала аткарылышы жѳнүндѳ Кѳзѳмѳлдѳѳ-текшерүү тобунун маалыматы эске алынсын.

2. Кѳзѳмѳлдѳѳ-текшерүү тобу 2021-жылдын 10-январында болуп ѳткѳн Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону жана Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ тѳмѳн турган шайлоо комиссияларынын республикалык бюджеттин каражаттарын чыгымдоо сметасын аткаруусу,   бѳлүнгѳн акча каражаттарынын максаттуу чыгымдалышы боюнча конституциялык мѳѳнѳттѳргѳ ылайык текшерүү жүргүзсүн.

3. Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону жана Кыргыз Республикасынын референдумун ѳткѳрүүгѳ бѳлүнгѳн бюджеттик каражаттардын чыгымдалышы жѳнүндѳ финансылык отчет шайлоонун, референдумдун натыйжалары жарыяланган күндѳн тартып үч айдан кечиктирилбестен Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

5. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо КР БШКнын тѳрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                       Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 20-январь 2021-жыл

№ 19