16.06.2023 ж. № 126. №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ чыгашалардын сметасынын аткарылышы жѳнүндѳ

         Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-мартындагы ПЖ № 70 Жарлыгы менен №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоо дайындалган.

         Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2023-жылдын 30-мартындагы № 27 токтому менен №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ чыгашалардын сметасы 18 636,5 миң сом суммасында бекитилген.

         №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ чыгашалар иш жүзүндѳ 15 413,9 миң сомду түздү.

 №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ  чыгашалардын сметасынын аткарылышы тууралуу маалыматты угуп, «Кыргыз Республикасыныни Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 40-беренесин,   «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын  4, 8, 14-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын   Мыйзамынын  25-беренесин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ  КЫЛАТ:

  1. №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ  чыгашалардын сметасынын аткарылышы тууралуу финансылык отчет эске алынсын (тиркелет).

 2.  Ушул чечим “Эркин Тоо” газетасына жана  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын кѳзѳмѳлдѳѳ Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳсү, Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун жетекчиси  И.Т. Гайпкуловго жүктѳлсүн.

 

 

 

ТӨРАГА                                                             Н.ШАЙЛДАБЕКОВА                  

Бишкек ш., 2023-жылдын 16-июну

№ 126

                                       

 

Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдум

ѳткѳрүү боюнча борбордук

комиссиясынын

2023-жылдын 16-июнундагы 

№ 126 чечимине тиркеме

 

№26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын

 мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ

 чыгашалардын сметасынын аткарылышы жѳнүндѳ

 финансылык отчет

 

«№26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону дайындоо жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-мартындагы №70  жарлыгын жүзѳгѳ ашырууда  Борбордук шайлоо комиссиясы 2023-жылдын 30-мартындагы № 27 токтому менен  №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ чыгашалардын сметасын   18 636,5 миң сом суммасында   бекиткен, алар тѳмѳндѳгү чыгашалардын сметасы боюнча бѳлүштүрүлгѳн:

1. Тѳмѳн турган шайлоо комиссияларына борборлоштурулган сатып алуулар үчүн зхарыл каражаттарды кошкондо КР БШК чыгымдары - 12 569,9 миң сом, анын ичинде чыгашалардын тѳмѳндѳгү беренелери боюнча:

- 2111 «Эмгек акы»                                          - 8 427,2 миң сом;

- 2121 «Соц.фондго чегерүүлѳр»                  - 1 453,7 миң сом;

- 2212 «Байланыш кызматы»-            -    144,8 миң сом;

- 2215 «Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуулар» - 2 044,2 миң сом (шайлоолорду маалыматтык камсыз кылуу боюнча екызматтарга тѳлѳѳ, ОШК жана УШК үчүн шайлоо участкаларынын илинмелерин басып чыгаруу, маалыматтык билборддорду даярдоо  жана орнотуу, участкаларды жасалгалоо, шайлоо документтерин басып чыгаруу, шайлоо бюллетендерин, тесттитк бюллетендерди, Брайль тамгасы менен начар кѳргѳндѳр жана азиздер үчүн  шайлоо бюллетендерин жана ага трафареттерди, актыларды протоколдорду ж.б.басып чыгаруу);

- 2222 «Учурдагы чарбалык муктаждыктар үчүн предметтерди жана товарларды сатып алуулар   -500,0 миң сом (шайлоону жана окутууну ѳткѳрүү үчүн ОШК жана УШК үчүн кеңсе товарларын сатып алуу (кагаздар үчүн папка, блокнот, ручка, карандаш, ватман, клей,  файл, скочт ж.б.) жана шайлоочуларды эсепке алганда   А4 кагазы ж.б.

2.  Ленин округдук шайлоо комиссиясынын (миындан ары – ОШК) жана 51 участкалык шайлоо комиссиясынын (мындан ары – УШК)  чыгымдары - 6 066,6 миң сом, анын ичинде чыгашалардын тѳмѳндѳгү беренелери боюнча:

          - 2111 «Эмгек акы»                                   -2 903,0 миң сом;

          - 2121 «Соц.фондго чегерүүлѳр»           -   500,7 миң сом;

          - 2214 «Транспорт чыгымдары» -  110,5 миң сом;

     -2215 «Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуулар» Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуулар»» -2 552,4 миң сом, (окутуу, маалыматтык-түшүндүрүү иштери үчүн чыгымдарга тѳлѳѳ, шайлоо комиссияларынын мүчѳлѳрүнѳ, идентификациялоо опрераторлоруна, ошондой эле коопсуздукту жана коомдук тартипти камсыз кылууга тартылган ИИМ кызматкерлерине (102 адам) тѳлѳѳ ж.б.)

Маалыиат иретинде : ОЩК жана УШК мүчѳлѳрүнүн жалпы саны 721 адамды түзѳт, алардын ичинен Ленин ОШК – 13 адам, 51 УШК- 708 адам түзѳт (бир шайлоо комиссиясында мүчѳлѳрдүн саны 13-14 адамдын чегинде белгиленген),

 Мындан тышкары, “Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуулар» чыгашалар беренеси боюнча 15 адам санында техникалык колдоо тобу, ишке тартылган АЭУ операторлору-27 адам  ишке тартылган (аталган адистердин саны шайлоочулардын санына жараша болот.)

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ байланышкан иш-чараларга акча каражаттары шайлоо мыйзамдарынын талаптарына жараша ѳз учурунда жана толук кѳлѳмдѳ бѳлүнүп берилди.

  Бѳлүнгѳн 18 636,5 миң сомдон иш жүзүндѳ 15 413,9 миң сом тѳмѳндѳгү чыгашалардын түрлѳрү боюнча сарпталды:

  1. КР БШКнын тѳмѳндѳгү беренелер боюнча чыгашалары  9 628,6 миң сомду түздү:

- 2111 «Эмгек акы»                                                - 6 444,8 миң сом;

- 2121 «Соц.фондго чегерүүлѳр»                        - 1 111,7 миң сом;

- 2212 «Байланыш кызматы»                               -    144,2 миң сом;

- 2215 «Башка товарларды жана

кызматтарды сатып алуулар»                              - 1 554,2 миң сом.

  1. Ленин ОШКнын тѳмѳндѳгү беренелер боюнча чыгашалары  5 785,3 миң сомду түздү:

- 2111 «Эмгек акы»                                    - 2 677,0 миң сом;

- - 2121 «Соц.фондго чегерүүлѳр»                      -    460,8 миң сом;

- 2212 «Байланыш кызматы»                               -    110,5 миң сом;

- 2215 «Башка товарларды жана

кызматтарды сатып алуулар»                              - 2 537,0 миң сом.

Республикалык бюджеттин пайдаланылбаган каражаттарынын калдыктары   – 3 222,6 миң сом, анын ичинде:

1.  КР БШК  чыгашаларынын калдыктары  3 222,6 миң сом, беренелер боюнча:

- 2111 «Эмгек акы»                                    - 1 982,4 миң сом;

- 2121 «Соц.фондго чегерүүлѳр»            -    341,9 миң сом;

- 2212 «Байланыш кызматы»                               -        0,6 миң сом;

- 2215 «Башка товарларды жана

кызматтарды сатып алуулар»                              -    490,0 миң сом.

2. ОШК чыгашаларынын калдыктары - 281,3 миң сом, беренелер боюнча:

- 2111 «Эмгек акы»                                    - 226,0 миң сом;

- 2121 «Соц.фондго чегерүүлѳр»            -   39,9 миң сом;

- 2215 «Башка товарларды жана

кызматтарды сатып алуулар»                              -   15,4 миң сом.

Маалымат иретинде: Иш жүзүндѳ шайлоочулардын тизмесине киргизилген бир шайлоочуга чыгаша 123 сом 40 тыйынды (15 413 863  сом/124908 шайлоочулардын саны) түздү.