23.06.2021 №118 Ч. Мамажунусовдун арызы жѳнүндѳ

Ч. Мамажунусовдун арызы жѳнүндѳ

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) Ош облусунун Кара-Суу районундагы Нариман айыл ѳкмѳтүнүн башчысынын кызмат ордуна добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу 2021-жылдын 10-июнундагы Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин анык эмес деп таануу жѳнүндѳ Ч. Мамажунусовдон 2021-жылдын 15-июнунда (№ 01-10/1898) арыз келип түшкѳн.

Арызда 2021-жылдын 10-июнундагы Нариман айыл ѳкмѳтүнүн башчысынын кызмат ордуна шайлоо бузуулар менен ѳттү деп билдирилген, анткени Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын тѳрагасы К. Кимсанов депутаттардын алдында программа менен чыгып сүйлѳѳгѳ мүмкүнчүлүк берген эмес.

Арыз ээси ошондой эле айыл ѳкмѳтүнүн башчысынын кызмат ордуна талапкер Н. Хосилов Ош шаарында мамлекеттик тилди билүүсү боюнча тестирлѳѳдѳн ѳткѳн, бул сертификатты жасалма деп эсептейт, анткени анын ордун тестирлѳѳнү башка адам тапшырган. Арыз ээси ошондой эле Н. Хосилов тарабынан депутаттарды сатып алуу болушу мүмкүн экендиги жѳнүндѳ билдирген.

Ушуга байланыштуу 2021-жылдын 10-июнундагы Ош облусунун Кара-Суу районундагы Нариман айыл ѳкмѳтүнүн башчысынын кызмат ордуна добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин анык эмес деп таанууну суранган.

Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынына арыз ээси жана башка кызыктар тараптар видеобайланыш режиминде катышкан.

Борбордук шайлоо комиссиясы арызды, сунуш кылынган материалдарды угуп жана талкуулап, тѳмѳндѳгүлѳрдү белгилейт.

Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын тѳрагасы айыл ѳкмѳтүнүн башчысын шайлоо процесси мыйзамдарда белгиленген жол-жоболорду жана эрежелерди бузбай ѳткѳндүгүн белгиледи.

Шайлоо ачык ѳткѳн, бюллетендерди эсептѳѳ талапкерлердин жана депутаттардын катышуусунда жүргүзүлгѳн, добуш берүүнүн жашырындуулугу бузулган эмес, добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгы жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протокол түзүлгѳн.

Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан берилген фотоматериалдар шайлоо ачык ѳткѳндүгүн айгинелейт.

2021-жылдын 17-июнунда Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан Н.Н. Хосиловго сертификат берүүнүн аныктыгына жана жол-жоболоруна тийиштүү «Кыргызтест» мамлекеттик бирикмесине суроо-талап (№04-1-08/63) жѳнѳтүлгѳн.

2021-жылдын 18-июнунда Борбордук шайлоо комиссиясынын суроо-талабына «Кыргызтест» мамлекеттик бирикмесинин жообунда тѳмѳндѳгүлѳр маалымдалган:

- 2021-жылдын 29-майында Н.Н. Хосилов биринчи жолу «Кыргызтест» системасы боюнча Ош шаарында тестирлѳѳдѳн ѳткѳн, тестирлѳѳнүн натыйжасы боюнча канааттандырарлык эмес баа алган;

- 2021-жылдын 31-майында Н.Н. Хосилов экинчи жолу «Кыргызтест» системасы боюнча Жалал-Абад шаарында тестирлѳѳдѳн ѳткѳн.

Алган баллына (канааттандырарлык натыйжа) ылайык Н.Н. Хосиловго «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинин сертификаты берилген, деңгээли – Ортодон жогору (В2) № 3018776 , 2021-жылдын 31-майы.

Тиркелген видео жана фотоматериалдарда Н.Н. Хосиловдун ѳзү тестирлѳѳ жол-жобосунан ѳтүп жаткандыгы кѳрүнүп турат.

Ошентип арыз ээсинин Н.Н. Хосиловго берилген мамлекеттик тилди билүү деңгээли тууралуу «Кыргызтесттин» сертификатынын анык эместиги (жасалма) жѳнүндѳ жүйѳсү тастыкталган жок.

Ч. Мамажунусовдун Н.Н. Хосилов тарабынан Нариман айылдык кеңешинин депутаттарын сатып алуу мүмкүнчүлүгү жѳнүндѳ арызы боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы арыз ээси тарабынан кандайдыр-бир далилдер берилбегендигин белгилейт.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, Борбордук шайлоо комиссиясы Ч. Мамажунусовдун арызы боюнча талаптар канааттандыруудан баш тартууга жатат деп эсептейт.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 48, 49-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерин, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 7-июлундагы № 212 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүдө шайлоо комиссияларынын шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) кароосунун тартиби жөнүндө» жобону жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы тѳмѳндѳгүдѳй

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. 2021-жылдын 10-июнундагы Ош облусунун Кара-Суу районундагы Нариман айыл ѳкмѳтүнүн башчысынын кызмат ордуна добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин анык эмес деп таануу жѳнүндѳ Ч. Мамажунусовдун арызы боюнча талаптарды канааттандыруудан баш тартылсын.
2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А. Асаналиевге жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                                Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш. 2021-жылдын 23-июну

№ 118