07.08.2023 жыл №146 2023-жылдын 28 жана 29-июлдарындагы Б.М. Керимбековдун кайрылуулары жѳнүндѳ (кир.№К-31, №К-32 )

2023-жылдын 28 жана 29-июлдарындагы Б.М. Керимбековдун кайрылуулары жѳнүндѳ (кир.№К-31, №К-32 )

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) 2023-жылдын 28-июлундагы кир.№К-31 жана 2023-жылдын 29-июлундагы кир.№К-32 Керимбеков Бакыт Макеновичтин кайрылуулары келип түшкѳн.

Өзүнүн кайрылууларында Б.М. Керимбеков тѳмѳндѳгүлѳрдү белгилейт:

1. «№ 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары 2023-жылдын 10-сентябрына дайындалган «№ 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын кайра шайлоого катышууга макулдугумду берем. Мени № 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча кайра шайлоого кѳрсѳтүүнү ѳтүнѳм, анткени мен мурда катталган талапкер болгом»;

2. «Шайлоо күрѳѳсү кайтарылып берилген эмес жана Борбордук шайлоо комиссиясынын эсебинде турат.»;

3. «Жаңы талапкерлерди кѳрсѳтүү жокко чыгарылсын, анткени бул шайлоо мыйзамдарына каршы келет жана анын шайлануу укугун бузат».

1) «№26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-мартындагы ПЖ №70 Жарлыгы менен №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 2023-жылдын 28-майына дайындалган жана өткөрүлгөн.

Борбордук шайлоо комиссиясынын 2023-жылдын 16-июнундагы № 58 токтому менен №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоонун натыйжалары анык эмес деп таанылган.

Конституциялык мыйзамдын 38-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык «Эгерде шайлоо жараксыз жана болбой калды деп таанылган, добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча талапкер, саясий партия шайланбай калган учурда, кайра шайлоо дайындалат. Кайра шайлоо бир айдын ичинде Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан дайындалат жана тиешелүү шайлоо комиссиялары тарабынан өткөрүлөт. Талапкерлерди, талапкерлердин тизмелерин көрсөтүү жана каттоо, башка аракеттер, анын ичинде шайлоо боюнча шайлоо аракеттеринин мөөнөттөрүн аныктоо, ушул конституциялык Мыйзамда жана Борбордук шайлоо комиссиясынын актыларында каралган тартипте жүзөгө ашырылат».

Борбордук шайлоо комиссиясынын 2023-жылдын 12-июлундагы №64 токтому менен №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын кайра шайлоо 2023-жылдын 10-сентябрына дайындалган.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» конституциялык мыйзамдын 601 – беренесинин 3-бѳлүгүнѳ ылайык «Өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерди депутаттыкка көрсөтүү талапкердин өзүнүн ушул шайлоо округу боюнча талапкерлигин добушка коюу ниети жөнүндө арызын Борбордук шайлоо комиссиясына берүү жолу менен жүргүзүлөт. Мында талапкер жеке каражаттарынан Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын эсебине мыйзамдарда көрсөтүлгөн эсептик көрсөткүчтүн миң эселенген өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн төгөт».

Талапкер конституциялык мыйзамда белгиленген кѳрсѳтүү тартибин сактаганда жана конституциялык мыйзамдын 61-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 2 жана 3-пункттарында көрсөтүлгөң документтерди бергенде кайра шайлоого катышуу үчүн катталат.

Ушуга байланыштуу, Б.М. Керимбековдун макулдугунун жана аны шайлоого кѳрсѳтүү ѳтүнүчүнүн негизинде кайра шайлоого талапкер катары каттоо талабы канаатандырылууга жатпайт.

Конституциялык мыйзамдын жогоруда кѳрсѳтүлгѳн беренесинин 7-бѳлүгүнүн 1-пунктуна ылайык «талапкерди, талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн ушул конституциялык Мыйзамга ылайык зарыл болгон документтерди бербөөсү» катттоодон баш тартуу үчүн негиз болуп саналат.

2) Конституциялык мыйзамдын 41-беренесинин 16-бѳлүгүнүн 1 жана 4-пункттарына ылайык «эгерде шайлоо өткөн жок же жараксыз деп таанылса» шайлоо күрѳѳсү талапкерлерге, Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин кѳрсѳткѳн саясий партияларга кайтарылат.

Борбордук шайлоо комиссиясынын 2023-жылдын 16-июнундагы №128 чечими менен талапкерлерге кайтарылып берилүүгѳ жаткан шайлоо күрѳѳсүнүн суммасы жана бюджетке чегерилүүгѳ жаткан суммасы аныкталган.

Аталган чечимдин 3-пунктуна ылайык 2023-жылдын 30-июнундагы №17712 тѳлѳм тапшырыгы менен 100 миң сом ѳлчѳмүндѳгү тѳгүлгѳн шайлоо күрѳѳсүнүн суммасы Б.М. Керимбековго кайтарылып берилген.

 

3) Б.М. Керимбековдун жаңы талапкерлердин көрсөтүлүүсүн жокко чыгаруу боюнча талабына Борбордук шайлоо комиссиясы белгилейт, конституциялык мыйзамдын 38-беренесинин 2-бѳлүгүндѳ, 59-беренесинин 7-бѳлүгүндѳ, 61-беренесинин 7-бѳлүгүндѳ, 65-беренесинин 6-бѳлүгүндѳ белгиленген учурларды кошпогондо, кайра шайлоого кѳрсѳтүлүүгѳ ниети бар жаңы талапкерлер үчүн чектѳѳ каралган эмес.

Баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Б.М. Керимбековдун 2023-жылдын 28-июлундагы кир.№К-31 жана 2023-жылдын 29-июлунда кир.№К-32 кайрылуулары боюнча талаптарын канаатандыруудан баш тартылсын.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул чечимдин аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары Н.Ч. Койчукеевге жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                           Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2023-жылдын 7-августу

№146