14.12.2020 №468 Чороев Кубан Аманбековичти Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер катары каттоодон баш тартуужөнүндө

 

Чороев Кубан Аманбековичти Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер катары каттоодон баш тартуужөнүндө

2020-жылдын 31-октябрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна өзүнүн талапкерлигин көрсөтүү жөнүндө Чороев Кубан Аманбековичтен арыз келип түшкѳн.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө»Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – конституциялык Мыйзам) 48-беренесинин 2-бөлүгүнѳ ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо ѳткѳрүүдѳ шайлоо иш-аракеттеринин мөөнөттөрү чейрекке кыскартылат.

2020-жылдын 8-ноябрында конституциялык Мыйзамдын 50-беренесинин 4-бөлүгүнѳ ылайык, К.А. Чороевге Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана конституциялык Мыйзамынын талаптарына ылайыктуулугу жѳнүндѳ маалымкат берилген.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 62-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык:«30 миңден кем эмес шайлоочунун кол тамгасын топтогон адам Президенттикке талапкер болуп каттала алат».

Конституциялык Мыйзамдын 49-беренесинин 1-бөлүгүнѳ ылайык: «Шайлоочулардын 30 миңден кем эмес колун топтогон жана өзүнүн жеке каражатынан же болбосо өз шайлоо фондунун каражатынан Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын эсебине мыйзамда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн он миң эсе өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн төккөн адам Президенттикке талапкер болуп каттала алат».

Конституциялык Мыйзамдын 52-беренесинин 7-бөлүгүнѳ ылайык, «Президенттикке талапкерди колдоп кол чогултуу боюнча кол коюу барактары мыйзамда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн он миң эсе өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсүн төлөгөндүгүн ырастаган документ менен бирге ыйгарым укуктуу өкүлдөр тарабынан шайлоо күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берилет».

Конституциялык Мыйзамдын 48-беренесинин 2-бѳлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер аны колдогондордун кол тамгаларын топтоо боюнча кол коюу барактарын шайлоо күнүнө чейин37 күн калгандан кечиктирбестен, башкача айтканда, 2020-жылдын 4-декабрына чейинки мѳѳнѳттѳ өткөрүп берүүгө тийиш.

3-декабрда Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К. А. Чороевдин шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу ѳкүлү тарабынан Борбордук шайлоо комиссиясына анын талапкерлигин колдогон шайлоочулардын 39 053 сандагы кол тамгасы камтылган кол коюу барактары тапшырылган.

Конституциялык Мыйзамдын 52-беренесинин 2-бѳлүгүнѳ ылайык: «Кол чогултуу талапкердин шайлоо фонду түзүлгөн күндөн тартып жүргүзүлөт жана талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан уюштурулат. Кол коюу барактарын даярдоо жана кол чогултуу менен байланышкан бардык чыгымдар талапкердин шайлоо фонду аркылуу гана жүргүзүлөт. Талапкерди колдогон шайлоочулардын колдорун чогултуу кол коюу барактарын даярдоо акысы төлөнгөн күндөн тартып башталат».

Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы Кѳзѳмѳлдѳѳ-текшерүү тобунун маалыматына ылайык, полиграфиялык кызмат кѳрсѳтүү тууралуу келишимгежараша 2020-жылдын 2-декбарындагы тѳлѳѳ эсебине ылайык 12 250 сом суммасындагы каражат кол коюу барактарын даярдоого талапкер К.А.Чороевдин шайлоо фондусунан 2020-жылдын 3-декабрында жүргүзүлгѳн.

Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча Жумушчу топ тарабынан Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.А. Чороевди колдогон 39 053 кол тамга камтылган 46 кол коюу барактары шайлоо фондусунан кол коюу барактарына акысы тѳлѳнгѳн күнгѳ чейин даярдалгандыгы белгилүү болгон.

Конституциялык Мыйзамдын 52-беренесинин 9-бѳлүгүндѳ «Эгерде ушул беренеде каралган талаптар сакталбаса, кол коюу барактары жараксыз деп эсептелет» деп белгиленген.

Борбордук шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 17-июнундагы № 165 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колдорун чогултуу жана талапкерлер жана (же) алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү берген кол коюу барактарындагы колдорду жана маалыматтарды текшерүү тартиби жөнүндө» Нускаманын (мындан ары – Нускама) 58-пунктунун тѳртүнчү абзацына ылайык, , кол коюу барактарын даярдоого талапкердин шайлоо фондунун каражаттарынан акы төлөнгөн күнгө чейин чогултулган шайлоочулардын бардык колтамгалары анык эмес колтамга деп таанылат.

«Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Чороев Кубан Аманбековичтин кол коюу барактары жѳнүндѳ» Борбордук шайлоо комиссиясынын 2020-жылдын 7-декабрындагы № 287 чечими менен Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.А. Чороевдин шайлоо фондусунун каражаттарынан кол коюу барактарын даярдоого акы тѳлѳнгѳн күнгѳ чейин даярдалган кол коюу барактары анык эмес деп таанылган.

Ошентип, Нускаманын 58-пунктуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.А. Чороевди колдогон шайлоочулардын 39 053 сандагы колтамгаларыанык эмес деп таанылган.

2020-жылдын 10-декабрында К.А. Чороев Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Чороев Кубан Аманбековичтин кол коюу барактары жѳнүндѳ»Борбордук шайлоо комиссиясынын 2020-жылдын 7-декабрындагы № 287 чечимин мыйзамсыз деп таануу жана жокко чыгаруу жѳнүндѳ Бишкек шаарынын Административдик сотуна административдик доо менен кайрылган.

Бишкек шаарынын Административдик сотунун 2020-жылдын 12-декбарындагы чечими менен Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Чороев Кубан Аманбековичтин кол коюу барактары жѳнүндѳ» Борбордук шайлоо комиссиясынын 2020-жылдын 7-декабрындагы № 287 чечимин жокко чыгаруу тууралуу К.А. Чороевдин арызын канаатандыруудан баш тартылган.

Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодекси 203-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык: «соттун чечими ал чыгарылган учурдан тартып мыйзамдуу күчүнө кирет жана аны мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коммерциялык эмес уюмдар, шайлоо комиссиялары жана алардын кызмат адамдары аткарууга милдеттүү».

Конституциялык Мыйзамдын 53-беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык, талапкерди колдоп берилген шайлоочулардын анык кол тамгаларынын жетишсиз саны каттоодон баш тартуу үчүн негиз болуп саналат.

Конституциялык Мыйзамдын 53-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык, Президенттин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо шайлоо күнүнө чейин 35 календардык күн калганда аяктайт, конституциялык Мыйзамдын 48-беренесинин 2-бөлүгүн эске алуу менен - шайлоо күнүнө чейин 26 календардык күн калганда.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 62-беренесин, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 49, 52, 53-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.  Талапкерди колдоп берилген шайлоочулардын ишенимдүү колдорунун санынын жетишсиздигинебайланыштуу Чороев Кубан Аманбековичти Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер катары каттоодон баш тартылсын.

2.  «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Чороев Кубан Аманбековичтин ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳрүн каттоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 4-ноябрындагы № 293 токтому күчүн жоготту деп таанылсын.

3. Кудайбергенов Бакыт Зоотбековичке берилген №1 жана Айдаров Фархат Камаловичке берилген №2 каттоо күбѳлүктѳрү анык эмес деп таанылсын.

4. Ушул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин документтерин кабыл алуу боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А.Ж. Эшимовго жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                            Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2020-жылдын 14-декабры

№ 468