04.02.2020 №29Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 7-октябрындагы № 506 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүүдѳ ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү

-

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 7-октябрындагы № 506 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүүдѳ ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну камсыз кылуу жөнүндө» Жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

Кыргыз Республикасынын ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашыруу үчүн  зарыл жана жетиштүү шарттарды камсыз кылууну өркүндөтүү максатында, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 14, 22, 27, 29-беренелерин, «Жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 12, 22, 27, 29-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесин жетекчиликке алып,  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

         1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 7-октябрындагы № 506 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында шайлооллорду жана референдумдарды өткөрүүдѳ  ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү  чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну камсыз кылуу жөнүндө» Жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

         1) 1.1-пункта «Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына» деген сөздөрдөн кийин «Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына» деген сөздөр менен толукталсын;

         2) 1.3-пункт төмөнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

«1.3. Кыргыз Республикасынын ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулардын шайлоо укуктарын ишке ашыруу үчүн зарыл жана жетиштүү шарттарды камсыз кылуу ушул Жобонун максаты болуп саналат»;

         3) 1.7-пункт «Бул Жободо» деген сөздөрдөн кийин «шайлоо укуктарын ишке ашыруу үчүн» деген сөздөр менен толукталсын;

         4) 1.8-пунктагы «майыптыгы бар» деген сөздөр «ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү» деген сөздөргө алмаштырылсын;

 

         5) 1.9-пунктта:

             - экинчи  абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

         «ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулар – активдүү шайлоо укугуна ээ, жалпы шарттарда шайлоо укуктарын толук кандуу жүзөгө ашырууну чектөөгө алып келген угуу, көрүү, таяныч-кыймыл аппаратынын функциялары бузулган, оорулар, жаракаттардын же кемчиликтердин кесепеттери менен шартталган, организм функциялары туруктуу бузулган, ден соолугу начар Кыргыз Республикасынын жарандары»;

         - үчүнчү абзац күчүн жоготту деп таанылсын;

         - төртүнчү, бешинчи, алтынчы, жетинчи абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«- шайлоо участкасына жеткиликтүүлүк – башка жарандар менен бирге добуш берүү үчүн жайга, жөө жүрү тротуарларын, автомобиль жолдорун, маалыматтык, техникалык жана башка коомдук пайдалануу каражаттарын кошуп алганда, жеткиликтүүлүккө ээ болгон ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулардын эркин жана коопсуз жүрүү мүмкүнчүлүгү;

         - шайлоо участкасына жеткиликтүүлүктү камсыздоо – мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык жана жеке жактар тарабынан алардын меңчигинде же карамагында (ведомстволук караштуулукта) турган инфратүзүм объектилеринин жабдыктарын ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулар үчүн башка жарандар менен бирдей эле ал объектилерге эркин жеткиликтүүлүктү камсыздаган атайын көмөкчү жѳлѳгүчтѳр менен жабдуу боюнча талаптагыдай чараларды көрүү;

         - добуш берүүчү жайга жеткиликтүүлүк – добуш берүүчү жайда жана анын ичинде кабинада же башка атайын жабдылган жерлерде орун которуп жүрүүгө, ошондой эле ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулардын добуш берүүсүн жеңилдетүү үчүн көмөкчү каражаттардын болушуна физикалык тоскоолдуксуз жеткиликтүүлүктү камсыздоочу шарттардын болушу;

         - муктаждык картасы – ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулардын керектөөлөрүн шайлоо участкалары боюнча көрсөтүү менен социалдык өнүктүрүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик  органдын аймактык бөлүмчөлөрү менен биргеликте тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан түзүлгөн таблица;»;

         - сегизинчи абзацтагы «шайлоо бюллетенин» деген сөздөр  «шайлоо документтерин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

         6) 2.1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

         «2.1. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашыруу, анын ичинде добуш берүү үчүн жайга максималдуу мүмкүн болуучу жеткиликтүүлүктү камсыздоо үчүн шарттарды түзүү максатында тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары социалдык өнүктүрүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тийиштүү аймактык бөлүкчөлөрү менен биргеликте добуш берүү күнүнө чейин 60 календардык күндөн кечиктирбестен ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулардын керектөө  картасын түзүшөт.  Анын формасы Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилет.

         Муктаждык картасынын формасы төмөнкүдөй маалыматтарды камтыйт:

- ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү шайлоочулардын жеке маалыматтары (фамилиясы, аты-жөнү, жеке иденттештирүү номери, туулган датасы, туруктуу жашаган жеринин дареги) жөнүндөгү маалыматтарды;

- майыптуулугунун категориясы (I,II,III тобу) жана бузулуулардын түрлөрү (угуусунун, көрүүсүнүн, таяныч-кыймыл аппаратынын функцияларынын бузулушу);

- ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү шайлоочулардын башка зарыл керектөөлөрү жөнүндө эскертмени.»;

         7) 2.2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

         «2.2. Муктаждык картасы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү шайлоочулардын добуш берүүгө катышуусуна, ошондой эле шайлоо участкасында өзгөчө шарттарды түзүүгө муктаж болгондорго конкреттүү жардам көрсөтүү үчүн пайдаланылат.»;

         8) Жобо төмөнкүдөй мазмундагы 2.2-1-пункт менен толукталсын:

« 2.2-1. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү  чектелүү шайлоочулардын эсебин алуу үчүн социалдык өнүктүрүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган көрсөтүлгөн айдын 10унан кечиктирбестен ар бир жылдын 1-февралына жана 1-августуна карата Борбордук шайлоо комиссиясына жогоруда көрсөтүлгөн шайлоочулардын анык саны жөнүндө маалыматты берип турууга милдеттүү. Муктаждык картасынын формасы Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилет.»;

         9) 2.3-пунктунда «көрсөтүлгөн формага ылайык» деген сөздөр алып салынсын;

         10) 2.5-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;

         11) 2.7-пункттагы «Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын өкүлү» деген сөздөр «Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары» деген сөздөргө алмаштырылсын;

         12) 2.8., 2.9.,2.10-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын;

         «2.8. Участкалык шайлоо комиссиясы (мындан ары – УШК) тиешелүү шайлоо участкасынын аймагында жашаган ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулардын муктаждык картасын алгандан кийин добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен добуш берүү үчүн орун-жайлардын  ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү шайлоочулардын керектөөлөрүнө жана маалымат берүүчү материалдардын жеткиликтүү  болушуна ылайык келтирүүнү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жана майыптуулугу бар адамдардын коомдук уюмдарынын өкүлдөрүн тартуу менен текшерүү жүргүзөт.

         2.9. Добуш берүү үчүн орун-жай ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулардын кирүүсү үчүн атайын көмөкчү жѳлѳгүчтѳр менен жабдылбаган учурда, тиешелүү шайлоо комиссиясы шайлоо күнүнө чейин 40 календардык күндөн кечиктирбестен ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү  чектелүү адамдардын добуш берүүсү үчүн орун-жайдын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо боюнча чара көрүү үчүн тиешелүү өз алдынча башкаруу органдарына кайрылуу жөнөтөт.

         2.10. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ошондой эле алардын кызмат адамдары шайлоо комиссиялары кайрылган учурда токтоосуз тиешелүү чараларды ккөрүүгө милдеттүү. Шайлоо комиссиясынын кайрылуусун аткарбоо мыйзамдарда белгиленген жоопкерчиликке алып келет.»;

         13) 2.11-пункттагы «Шайлоо участокторун жана» деген сөздөр алып салынсын;

         14) 2.12-пунктагы «0.75 метрден» деген сөздөр «75 сантиметрден» деген сөздөргө алмаштырылсын;

         15) 2.16-пунктагы «майып болуп саналган» деген сөз «ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү» деген сөздөргө алмаштырылсын;

         16) 3.1-пунктагы «майыптыгы бар» деген сөз «ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү» деген сөздөргө алмаштырылсын;

         17) 3.2-пунктагы «бардык категориядагы майыптуулугу бар адамдар алдын ала кѳп баруучу жерлерде  (калкты социалдык коргоо органдары,” деген сөздөр «ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулар алдын ала кѳп баруучу жерлерде  (социалдык өнүктүрүү органдары,» деген сөздөргө алмаштырылсын;

         18)  3.3-пунктта:

         - биринчи абзацындагы «майыптыгы бар» деген сөздөр «ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү  чектелүү» деген сөздөргө алмаштырылсын;

-«майыптардын» деген сөз «майыптыгы барлардын» деген сөздөргө алмаштырылсын;

         19) 3.4-пунктта:

- биринчи абзацтагы «көрүүсү боюнча майып болуп саналган» деген сөздөр «азиз жана көзү начар көргөн » деген сөздөргө алмаштырылсын;

         - төртүнчү абзацтагы «коррекциялоочу мектептердин,» деген сөздөр «атайын жалпы билим берүүчү уюмдардын,» деген сөздөргө, «коомдук уюмдардын» деген сөздөр «майыптыгы бар адамдардын коомдук уюмдарынын» деген сөздөргө алмаштырылсын.

         20) 3.7-пунктагы «майыптыгы бар» деген сөздөр «ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү» деген сөздөргө, «майыптардын» деген сөз «майыптыгы бар адамдардын» деген сөздөргө, «коррекциялоочу мектептерде,» деген сөздөр «атайын жалпы билим берүү уюмдарда,» деген сөздөргө алмаштырылсын;

         21) 3.8-пункттун биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

         «3.8. Талапкерлер, саясий партиялар, референдум маселеси боюнча үгүт жүргүзүүгө катышкан «макул», «каршы» топтору окуу үчүн ыңгайлуу болгон, чоңойтулуп басылган шрифт менен кол жаңсап которууну же субтитрлөөнү пайдалануу, ошондой эле  ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү шайлоочулар үчүн Брайль шрифтин же башка атайын каражаттарды үгүт материалдарынын нускасынын жалпы санынын бир пайызынан кем эмес санда пайдалануу менен үгүт жүргүзүү материалдарын жарыялоого жана жайылтууга милдеттүү:»;

         22) 4.7-пункт төмөнкүдөй редакциядагы экинчи абзац менен толукталсын:

         «Көрүүсү жагынан ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочуларга маалымдоо үчүн үгүт жүргүзүү тактасына  атайын форматта даярдалган материалдар жайгаштырылат  жана (же) шайлоо участкалары шайлоо өнөктүктөрү жөнүндө аудиоформаттагы (санариптик сактагычтарда) үгүт жүргүзүү материалдары менен (шайлоочулардын тизмесинде өзүн тактоо тартибинде, добуш берүү убактысы жана жери, негизги шайлоо аракеттери, тез байланыш телефондору)  жабдылууга тийиш.»;

         23) 4.8-пунктта:

         - «мүмкүн» деген сѳз «керек» деген сѳзгѳ алмаштырылсын;

  -«80» деген сан «75» деген санга алмаштырылсын;

         24) 6.1-пункттагы «майып болуп саналган» деген сөздөр «ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү» деген сөздөргө алмаштырылсын;

         25) 6.2-пункттагы «майып болуп саналган» деген сөздөр «ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү» деген сөздөргө алмаштырылсын;

         26)  Ушул Токтомдун 1-2-тиркемелерине ылайык Жобо № 2-3-тиркемелер менен толукталсын.

     2. Ушул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылсын.

     3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана рефендум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү Б.С. Кадыровго жүктөлсүн.

 

 

 

ТӨРАГА                                                                Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш. 2020-жылдын 4-февралы

№29