02.11.2020 ж. №287 «2021-жылдын 10-январына дайындалган КРнын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын бекитүү жөнүндө» КРнын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук коми

«2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 26-октябрындагы № 268 токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө

«Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 24-октябрындагы № 263 токтомунун, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 25-октябрындагы № 265 токтому менен бекитилген 2021-жылдын 10-январы өткөрүү датасы деп аныкталган Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чараларынын календардык планынын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 40, 48-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2, 11, 12-пункттарын, 25-беренесинин 1, 2, 3-бөлүктөрүн жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы,

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. «2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 26-октябрындагы № 268 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 1-пунктта «549 161 100 (беш жүз кырк тогуз миллион жүз алтымыш бир миң бир жүз)» деген сөздөр «686 451 337 (алты жүз сексен алты миллион төрт жүз элүү бир миң үч жүз отуз жети)» деген сөздөргө алмаштырылсын.

- 1-пункт төмөнкү мазмундагы 3-пунктча менен толукталсын:

«3) 137 290 267 (жүз отуз жети миллион эки жүз токсон миң эки жүз алтымыш жети) сом суммасында Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоодо кайра добуш берүү (дайындалган учурда) үчүн чыгымдардын кошумча сметасын (4-тиркеме). »;

- токтом ушул токтомдогу тиркемеге ылайык 4-тиркеме менен толукталсын.

2. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине жөнөтүлсүн.

3. Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдук жүргүзүү Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                                  Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек шаары,

2020-жылдын 2-ноябры № 287