06.07.2023ж. №63 Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Исмаилов Фархат Даткабаевичтин жогорку билими жѳнүндѳ документтери тууралуу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы жѳнүндѳ

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты
Исмаилов Фархат Даткабаевичтин жогорку билими жѳнүндѳ документтери тууралуу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы жѳнүндѳ

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – КР БШК) 2021-жылдын 24-октябрындагы № 859 чечими менен берилген документтердин негизинде, анын ичинде нотариуста күбѳлѳндүрүлгѳн жогорку кесиптик билими жѳнүндѳ дипломдордун кѳчүрмѳлөрүнүн негизинде Исмаилов Фархат Даткабаевич «Ата-Журт Кыргызстан» саясий партиясынын тизмеси боюнча, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатыгына талапкер катары катталган.

КР БШКнын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 836 токтому менен Исмаилов Фархат Даткабаевич бирдиктүү шайлоо округу боюнча «Ата-Журт Кыргызстан» саясий партиясынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин шайланган депутаты болуп таанылган.

КР БШКнын 2021-жылдын 28-декабрындагы № 844 токтому менен Исмаилов Фархат Даткабаевич бирдиктүү шайлоо округу боюнча «Ата-Журт Кыргызстан» саясий партиясынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болуп катталган.

2023-жылдын 5-июлунда КР БШКга Ф.Д. Исмаиловдун жогорку билими жѳнүндѳ дипломдорун жокко чыгаруу тууралуу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин (мындан ары – КР ББжИМ) маалыматы келип түшкѳн.

2023-жылдын 6-июлундагы КР БШКнын отурумуна бул маселени кароо боюнча КР ББжИМ биринчи орун басары Усеков Уланбек Абдулаизизовичтин маалыматы угулду.

Депутат Ф.Д. Исмаилов отурумга чакырылган, бирок катышууга мүмкүнчүлүгү жок экендигин билдирген.

Борбордук шайлоо комиссиясы берилген материалдарды изилдеп чыгып, У.А. Усековдун маалыматын угуп, тѳмѳнкүлөргө келет.

КР ББжИМдин 2023-жылдын 4-июлундагы (№66-КПҮ) катына ылайык, Ф.Д.Исмаиловго жогорку билими тууралуу дипломду берүүнүн мыйзамдуулугуна комиссиялык текшерүү жүргүзүүнүн зарылдыгы жѳнүндѳ КР УКМК нын 2023-жылдын 3-июлундагы катынын негизинде,

КР ББжИМдин 2023-жылдын 4-июлундагы № 4568/1 буйругу менен Ф.Д. Исмаиловго берилген билими тууралуу документтердин аныктыгын текшерүү боюнча комиссия түзүлүп, ал тѳмѳнкүлѳрдү аныктады:

«- Ж.Баласагын атындагы КУУ нун архивдик өздүк курамдын негизинде «Бухгалтердик эсеп жана аудит» адистигинде 2000-жылдын 11-октябрында №72,73,74 кабыл алуу буйруктарында студенттер катарында Исмаилов Ф.Д. жок болуп чыккан;

- мамлекеттик аттестациялык комиссиянын чечимдеринин негизиндеги 25.01.2006-ж. №22/5-2, 02.03.2006-ж. №43/5-2, 14.02.2006-ж. №42/5-2; 29.12.2006-ж. №195/5-2 буйруктарында Ф.Д. Исмаилов жок;

- Ж.Баласагын атындагы КУУ нун Мамлекеттик аттестациялык комиссиясынын 2006-жылдын 24-июнундагы чечими менен Ф.Д. Исмаиловго берилген «Бухгалтердик эсеп жана аудит» адистиги боюнча №CD 060011020, каттоо №72 дипломун жараксыз деп табуу сунушталган;

- Ф.Д. Исмаиловго берилген «Бухгалтердик эсеп жана аудит» адистиги боюнча №CD 060011020, каттоо №72 дипломун жараксыз деп табуу сунушталгандыгына байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнө караштуу Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын Мамлекеттик аттестациялык комиссиясынын 2015-жылдын 15-июнундагы чечими менен берилген «Юриспруденция» багыты боюнча магистр даражасын ыйгаруу жѳнүндѳ 2015-жылдын 30-июлундагы №УМ150342343 каттоо №1465 диплому жокко чыгарылсын деп сунушталган».

КР ББжИМдин 2023-жылдын 5-июлундагы каты менен БШКга, Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 2023-жылдын 5-июлундагы № 2012/4К буйругунун кѳчүрмѳсүн жѳнѳткѳн, анда «2006-жылдын 24-июлундагы чечими менен «Бухгалтердик эсеп жана аудит» адистиги боюнча №CD 060011020, каттоо №72 диплому Ж. Баласагын атындагы КУУ тарабынан Ф.Д. Исмаиловго берилгендиги тастыкталбагандыгына байланыштуу: 1.Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнө караштуу Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын Мамлекеттик аттестациялык комиссиясынын 2015-жылдын 15-июнундагы чечиминин негизинде Ф.Д. Исмаиловго магистр даражасы ыйгарылган чечими жокко чыгарылган; 2. №УМ150342343 каттоо №1465 диплому кайта чакыртылып алынган жана жокко чыгарылган».

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары Ф.Д. Исмаиловду каттоо үчүн документтер менен кошо, Борбордук шайлоо комиссиясына берилген талапкер жѳнүндѳ толтурулган маалыматта (№14-1 формасы) билими тууралуу бөлүгүндө төмөнкү маалыматтар көрсөтүлүп, нотариуста күбѳлѳндүрүлгѳн кѳчүрмѳлѳрү берилген:

1. Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде «Бухгалтердик эсеп жана аудит» адистиги боюнча жогорку билим алгандыгы жѳнүндѳ №CD 060011020, 24.07.2006-ж. каттоо №72 диплому,

2 Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнө караштуу Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын 2015-жылдын 15-июнундагы «Юриспруденция» багыты боюнча магистр даражасын ыйгаруу жѳнүндѳ 2015-жылдын 30-июлундагы №УМ150342343 каттоо №1465 диплому.

«Билим берүү жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесинин тѳртүнчү, алтынчы абзацтарына ылайык «Кесиптик жогорку билими бар адамдар тездетилген программа боюнча экинчи жана үчүнчү кесиптик жогорку билим алышы мүмкүн.

Кесиптик жогорку билим алууга орто жалпы билими жөнүндө аттестаттын, кесиптик орто билими тууралу дипломдун же кесиптик жогорку билими жөнүндө дипломдун (экинчи, үчүнчү, ошондой эле жогорку билим алганда) болушу мүмкүнчүлүк берет».

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган – КР ББжИМ дин жогоруда кѳрсѳтүлгѳн маалыматына ылайык, 2006-жылдын 24-июнундагы Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Мамлекеттик аттестациялык комиссиясынын чечиминин негизинде «Бухгалтердик эсеп жана аудит» адистиги боюнча №CD 060011020, каттоо №72 дипломунун
Ф.Д. Исмаиловго берилгендиги тастыкталган жок
, ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнө караштуу Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынынын 2015-жылдын 30-июлундагы «Юриспруденция» багыты боюнча магистр даражасын ыйгаруу жѳнүндѳ Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын 2015-жылдын 15-июнундагы чечими менен берилген №УМ150342343 каттоо №1465 диплому, жогоруда аталган дипломдун (КУУ) бар экендигин эске алуу менен, кайта чакыртылып алынган жана жокко чыгарылган.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 76-беренесинин 2-бѳлүгүнүн экинчи жана үчүнчү абзацтарына ылайык «Шайлоо күнүнө карата 25 жашка толгон жана шайлануу укугуна ээ болгон Кыргыз Республикасынын жараны Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайлана алат.

Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоонун тартиби конституциялык Мыйзам менен аныкталат».

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3-беренесинин 5-бѳлүгүнѳ ылайык «Жарандар ушул конституциялык Мыйзамда белгиленген талаптарды сактоодо шайлоого жана шайланууга өз укуктарын ишке ашырышат».

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 59-беренесинин 2-бѳлүгүѳ ылайык « Шайлоо күнүнө карата 25 жашка толгон, шайлоого укугу бар, жогорку кесиптик билими бар Кыргыз Республикасынын жараны Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайлана алат».

 

Конституциялык Мыйзамдын 61-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 2 жана 3-пункттарына ылайык, талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына талапкерлердин тизмесине киргизилген ар бир талапкер тарабынан толтурулган, өмүр баянын жана башка маалыматтарды көрсөтүү менен талапкер жөнүндө маалыматтардын атайын формаларын, паспортунун көчүрмөсүн, жогорку кесиптик билим жөнүндө документтин нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн, иштеген же окуган жеринен маалымдаманы, башка мамлекеттин жарандыгы жок экендиги жөнүндө, соттолгондук жөнүндө маалыматтарды, чет мамлекеттин жарандыгы (ошондой эле мурдагы жарандыктары, башка жарандыктары) бар же жок экендиги жагынан жекече маалыматтарын иштетүүгө жазуу жүзүндө макулдугун берет.

Конституциялык Мыйзамдын 46-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык «Шайланган талапкердин каттоосу, талапкер өзүнүн пассивдүү шайлоо укугу жок экени тууралуу маалыматтарды жашырып койгонунун, анын ичинде талапкердин мыйзамда белгиленген тартипте алып салынбаган же жоюлбаган соттолгондугу же ушул конституциялык Мыйзамдын 3-беренесинин 4-бөлүгүндө каралган жагдайлардын бар экени жөнүндө, ага карата соттун айыптоо өкүмү күчүнө киргени жөнүндө, Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканы же жоготкону жөнүндө, башка мамлекеттин жарандыгына таандыгы жөнүндө, колдонуудагы мыйзамдарда белгиленген негиздерде анын башка пассивдүү шайлоо укугу жок экени тууралуу маалыматтар талапкер тарабынан жашырган фактылары далилденген учурларда, ошондой эле талапкер каза болгон учурда, Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жокко чыгарылат».

Конституциялык Мыйзамдын 46-беренесинин 2-бѳлүгүнүн 4-пунктуна ылайык конституциялык Мыйзамдын 21, 53 жана 61-беренелеринде белгиленген талаптар бузулган учурда талапкердин каттоосу жокко чыгарылат.

Мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган КР ББжИМ маалыматынын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 46-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ, 59, 61-беренелерине ылайык, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Ф.Д. Исмаиловдун катттоосу жокко чыгарылсын жана ал КР БШКнын 2021-жылдын 24-октябрындагы №859 чечими менен катталган «Ата-Журт Кыргызстан» саясий партиясынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесинен алып салынсын.

2. «Ата-Журт Кыргызстан» саясий партиясынан талапкер Ф.Д. Исмаиловду бирдиктүү шайлоо округу боюнча «Ата-Журт Кыргызстан» саясий партиясынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттына шайланды деп таануу бѳлүгүндѳ КР БШКнын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 836 токтомунун 7-пункту жокко чыгарылсын.

3. Ф.Д. Исмаиловду «Ата-Журт Кыргызстан» саясий партиясынан бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты катары каттоо бѳлүгүндѳ КР БШКнын 2021-жылдын 28-декбарындагы №844 токтому жокко чыгарылсын.

4. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Исмаилов Фархат Даткабаевичтин күбѳлүгү анык эмес деп таанылсын.

5. Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

6. Бул токтомдун кѳчүрмѳсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жѳнѳтүлсүн.

7. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары Т. Шайназаровго жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                                 Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2023-жылдын 6-июлу

№ 63