Пилоттук режимде электрондук добуш берүүнүн тартиби жѳнүндѳ убактылуу ЖОБО

 Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2023-жылдын 22-февралындагы

№12-токтому менен бекитилген

 

Пилоттук режимде электрондук добуш берүүнүн тартиби жѳнүндѳ

УБАКТЫЛУУ ЖОБО

(БШКнын 2023-жылдын 7-мартындагы №17-токтомунун, БШКнын 2023-жылдын 22 мартындагы №19-токтомунун редакцияларында)

1. Жалпы жоболор

1. Ушул пилоттук режимде электрондук добуш берүүнүн тартиби жѳнүндѳ Убактылуу жобо (мындан ары – Убактылуу жобо) 2023-жылдын 9-апрелине дайындалган Баткен облусунун Баткен районунун Самаркандек, Ак-Сай жана Ак-Татыр айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоодо электрондук формада добуш берүүнү ѳткѳрүүнүн тартибин жѳнгѳ салат.

2. Электрондук добуш берүү дегенди электрондук шайлоо бюллетенин пайдалануу менен добуш берүү үчүн жайдан тышкары добуш берүү жана электрондук системада добуш берүүнүн маалыматтарын автоматтык түрдѳ кошуп бириктирүү билдирет.

3. Электрондук добуш берүүнү жүргүзүүдѳ убактылуу жок болгондугуна байланыштуу туруктуу катталган жери боюнча добуш берүү мүмкүнчүлүгү жок шайлоочуларга добуш берүүнүн жашыруундугун сактоо менен ѳз эркин билдирүүнү ишке ашыруу мүкүнчүлүгү, добуш берүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалыматтарды кошуп бириктирүүдѳ шайлоочулардын эркин билдирүүсүн эсепке алуунун аныктыгы, жарандык контролдун жана мониторингдин ѳбѳлгѳлѳрү камсызданат.

2. Электрондук добуш берүүчү шайлоочулардын тизмесин түзүү

4. Элекрондук формада добуш берүү үчүн жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо өткөрүлүп жаткан тиешелүү администрациялык-аймактык бирдиктин жергиликтүү жамаатынын мүчөсү болуп саналган шайлоочу, добуш берүү күнүнѳ чейин 15 календардык күндѳн кеч эмес тийиштүү участкалык шайлоо комиссиясына электрондук формада добуш берүү ниети жѳнүндѳ арыз менен (Тиркеме 1) биометрикалык идентификациялоодон өтүү менен  же болбосо мыйзамдарда белгиленген тартипте авторизаия же жеке жана биометрикалык маалыматтары боюнча идентификациялоодон, анын ичинде «Liveness» режиминде өң-түсүнүн геометриясы боюнча, ѳтүү менен мамлекеттик порталда «Шайлоочунун кабинети» сервиси аркылуу (Тиркеме 2) кайрылууга укуктуу.

5. Электрондук формада добуш берүү үчүн арыз берилгенден кийин, шайлоо участкасында добуш берүүгѳ катышуу үчүн арыз кабыл алынбайт.

6. Электрондук формада добуш берүү тууралуу шайлоочулардын арызы тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясындагы (мындан ары – АШК) КР БШКнын системалык администратору тарабынан иштелип чыгат.

7. Арызды иштеп чыгуунун натыйжасы жѳнүндѳ жооп арыз кабыл алынган күндѳн тартып 7 календардык күндѳн кеч эмес шайлоочуга электрондук маалымдоо түрүндѳ шайлоочунун кабинетине же болбосо шайлоочунун арызында кѳрсѳтүлгѳн электрондук дарегине жѳнѳтүлѳт.

8. Электрондук добуш берүүчү шайлоочулардын тизмеси ар бир шайлоо участогу боюнча ѳзүнчѳ түзүлѳт жана «Тизме» мамлекеттик порталынын ѳзүнчѳ бѳлүгүнѳ жайгаштырылат.

9. Электрондук добуш берүүчү шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочунун биометрикалык маалыматтары шайлоо участокторунда колдонулуучу идентификациялоонун локалдуу системасына киргизип жүктѳѳгѳ жатпайт.

Шайлоочулардын биротоло түзүлгѳн тизмесинин кагаз түрүндѳгү вариантында электрондук добуш берүү үчүн арыз берген жана электрондук добуш берүүчү шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулардын тушуна, «кол тамга» деген графага «ЭДБ арызы» (электрондук добуш берүү боюнча арыз) деген белги коюлат.

10. Электрондук добуш берүүчү шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочу электрондук добуш берүүгѳ гана катышууга укуктуу.

11. Электрондук добуш берүүгѳ катышкан шайлоочулардын тизмеси 3 календардык күндѳн кеч эмес КР БШКнын расмий сайтынын атайын бѳлүгүнѳ, ошондой эле шайлоо участогуна жайгаштырылат.

3. Электрондук шайлоо бюллетени

12. Электрондук формада добуш берүү үчүн электрондук шайлоо бюллетени (мындан ары – электрондук бюллетень) пайдаланылат.

13. Талапкерлердин сүрѳтү менен электрондук бюллетендин формасын жана текстин мамлекеттик жана расмий тилдерде КР БШК бекитет, мында талапкерлерди жайгаштыруу тартиби кагаз түрүндѳгү шайлоо бюллетенинин текстине дал келтирилет.

14. Электрондук бюллетендин формасы бекитилгенден кийин талапкер чыгып кеткен учурда электрондук бюллетендеги талапкердин позициясы активдештирилбейт, бул чыгып кеткен талапкер үчүн добуш берүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат.

15. Электрондук добуш берүү башталгандан кийин электрондук бюллетенге ѳзгѳртүүлѳр киргизилбейт.

4. Электрондук добуш берүүнүн тартиби

16. Электрондук добуш берүү шайлоо күнү, жергиликтүү убакыт боюнча 8:00дѳн 20:00гѳ чейин жүргүзүлѳт.

17. Электрондук формада добуш берүү үчүн электрондук бюллетень колдонулат.

Шайлоочу мобилдик жабдуусуна атайын тиркемени киргизүүсү же жеке компьютери аркылуу КР БШКнын атайын электрондук порталына кирүүсү зарыл.

18. Шайлоочунун мыйзамдарга ылайык авторизация, жана/же жеке жана беометрикалык маалыматтары боюнча, анын ичинде «Liveness» режиминде өң-түсүнүн геометриясы боюнча,  идентификациялоо жол-жоболорунан ѳтүүсү зарыл.

19.Шайлоочу биометрикалык идентификациялоодон ийгиликтүү өткөн учурда системада шайлоо округун көрсөтүү менен ал жөнүндө маалымат жана сүрөтү чыгат.

Андан киин система тийиштүү шайлоо округунун электрондук бюллетенине жол берет.

20. Шайлоочу электронндук бюллетень көрсөтүлгөндөн киин добуш берүүгө киришет.

21. Электрондук формада ѳз билдирүүн тандап алган талапкерлеринин тийиштүү позицияларына же болбосо «Баарына каршы» позициясына («Тандоо» кнопкасын бусуу менен) электрондук бюллетенге белгини коюу аркылуу ишке ашырылат.

Шайлоочу добуш берүү  аяктаганга чеин өзүнүн тандоосун тактоого укуктуу.

Андан кийин электрондук добуш берүү жабдуусунун экранындагы «Добуш берүү» кнопкасын басуу менен шайлоочу ѳзүнүн тандап алуусун тастыктайт жана добуш берүү процессин аяктайт.

22. Шайлоочу добуш бере турган талапкерлердин саны шайлоо округу боюнча мандаттардын санынан ашпоого тийиш.

23. «Баарына каршы» позициясын тандап алган учурда башка позициялар үчүн добуш берүү мүмкүнчүлүгү бѳгѳттѳлѳт.

24. Өз эркин билдиргенден кийин же болбосо кайра билдиргенден кийин ѳз эркин ѳзгѳртүүгѳ жол берилбейт

25. Электрондук добуш берүүнү жүргүзүүдѳ шайлоочулардын эркин билдирүүсүнүн натыйжалары блокчейн технологияларын пайдалануу менен аларды түзүү аяктаганда анонимдештирилет.

5. Элекрондук добуш берүүнүн жүрүшүнѳ байкоо жүргүзүүнүн тартиби

26. Электрондук добуш берүү үчүн байкоочулар шайлоо процессинин субьекттери тарабынан дайындалат жана «Жергиликтүү кеңештердин депуттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген тартипте АШК жана КР БШК тарабынан катталат.

27. Электрондук добуш берүүгѳ байкоо жүргүзүү үчүн КР БШКда электрондук добуш берүүгѳ байкоо жүргүзүү борбору түзүлѳт.

6. Электрондук добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протокол

28. Электрондук добуш берүү аяктагандан кийин система автоматтык түрдѳ ар бир шайлоо округдары боюнча бекитилген формада электрондук добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протокол (мындан ары – электрондук протокол) түзѳт.

29. Электрондук протокол тѳмѳндѳгү маалыматтарды ѳзүнѳ камтыйт:

- алган добуштарынын санын кѳрсѳтүү менен талапкерлердин тизмеси;

- «Бардык талапкерлерге каршы» позициясына берилген добуштардын саны;

- электрондук добуш берүүчү шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулардын саны;

- электрондук добуш берүү үчүн идентификациядан ѳтүшкѳн шайлоочулардын саны;

- электрондук формада добуш беришкен шайлоочулардын саны.

30. Электрондук протокол ар бир шайлоо округдары  боюнча ѳзүнчѳ басылып чыгарылат. Электрондук протоколдун маалыматтары тийиштүү деңгээлде добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгарууда эске алынат.

31. Эгерде электрондук добуш берүүнү жүргүзүүдѳ электрондук добуш берүүнүн катышуучуларынын ѳз эркин билдирүүсүнүн натыйжаларын так аныктоого мүмкүнчүлүк бербеген бузууларга жол берилсе, шайлоо участкалары, шайлоо округу боюнча электрондук добуш берүүнүн жыйынтыгы АШК тарабынан анык эмес деп таанылат.

Мындай учурда шайлоонун натыйжалары электрондук добуш берүүлѳрдү эсепке албай туруп, шайлоо участкаларындагы добуш берүүлѳрдүн жыйынтыгы боюнча белгиленет.