Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы тарабынан шайлоо процесстеринде колдонулуучу программалык камсыз кылууну жана шайлоо жабдууларын жана алардын комплектѳѳчү жабдыктарын иштеп чыгууга, ѳркүндѳтүүгѳ, ишке кирг

Кыргыз Республикасынын
Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын
2021-жылдын 17-августундагы
№651 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы тарабынан шайлоо процесстеринде колдонулуучу программалык камсыз кылууну жана шайлоо жабдууларын жана алардын комплектѳѳчү жабдыктарын иштеп чыгууга, ѳркүндѳтүүгѳ, ишке киргизүүгѳ жана коштоого байланышкан товарларды, жумуштарды жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү сатып алууну ишке ашыруунун

ЭРЕЖЕЛЕРИ

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) тарабынан шайлоо процесстеринде колдонулуучу программалык камсыз кылууну жана шайлоо жабдууларын жана алардын комплектѳѳчү жабдыктарын иштеп чыгууга, ѳркүндѳтүүгѳ, ишке киргизүүгѳ жана коштоого байланышкан товарларды, жумуштарды жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү сатып алууну ишке ашыруунун Эрежелери (мындан ары – Эрежелер) «Улуттук коргонууга, улуттук коопсуздукка, мамлекеттик сырды, маалыматтык коопсуздукту коргоого жана табыгый кырсыктардын кесепеттерин жоюуга байланышкан товарларды, жумуштарды жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү сатып алуунун тартибин бекитүү жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн 1998-жылдын 1-июлундагы № 398 токтомуна ылайык иштелип чыккан.

2. Ушул Эрежелер шайлоо процесстеринде колдонулуучу программалык камсыз кылууну жана шайлоо жабдууларын жана алардын комплектѳѳчү жабдыктарын иштеп чыгууга, ѳркүндѳтүүгѳ, ишке киргизүүгѳ жана коштоого байланышкан товарларды, жумуштарды жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү сатып алууну жѳнгѳ салат жана тыюу салуунун тѳмѳндѳгү принциптерине негизделет:

- сатып алуулардын жол-жоболору боюнча расмий жазууларга коомчулуктун жетүүсү;

- ачык жарыя кылуу жана конкурстук соодалашууга катышууга чакыруу;

- убакыт боюнча чектѳѳ;

- каршы болуулар жана даттануулар;

- сатып алуунун усулун мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар менен макулдашуу.

3. Программалык камсыз кылууну жана шайлоо жабдууларын жана алардын комплектѳѳчү жабдыктарын иштеп чыгууга, ѳркүндѳтүүгѳ, ишке киргизүүгѳ жана коштоого байланышкан товарларды, жумуштарды жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү сатып алууда алардын купуялуулугунун жана бүтүндүгүнүн кепилдиктерин камсыз кылуу, авторлоштурулбаган ѳзгѳртүүдѳн же алып салуудан, шифрлештирүүнүн пайдаланылган системасын ачуудан жана криптогорафиялык каражаттарын коргоо боюнча атайын чараларды талап кылган шайлоо процессинде колдонулуучу маалыматтык ресурстарда камтылган маалыматтарды максималдуу түрдѳ коргоо жана коопсуздугун камсыз кылуу ушул Эрежелердин максаттары жана мидеттери болуп саналат.

2. Сатып алууларды ѳткѳрүүнүн жол-жоболору

4. Сатып алуунун жабык жол-жоболорун ѳткѳргѳндѳ ушул Эрежелердин сатып алуулар ыкмасы колдонулат.

5. Борбордук шайлоо комиссиясы ушул Эрежелерде белгиленген маалыматтык коопсуздукту камсыз кылууга байланышкан товарларды алып келүүнү, жумуштарды аткарууну, кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү жүргүзүү зарылчылыгы жаралганда сатып алуулардын жабык жол-жоболорун жүргүзөт.

6. Сатып алуулардын жабык жол-жоболорун жүргүзүүдө маалыматтык коопсуздукту түзгѳн товарлар, аткарылуучу жумуштар, кызмат кѳрсѳтүүлѳр жѳнүндѳ маалыматтар сатып алуулар жѳнүндѳ кабарламада, сатып алуунун жол-жоболорунун документтеринде же болбосо келишимдин долбоорунда камтылат.

7. Сатып алуунун жабык жол-жоболоруна катышууга Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан чакырылган берүүчүлѳргѳ гана жол берилет.

8. Сатып алуунун жабык жол-жоболорун ѳткѳрүүдѳ аны ѳткѳрүү жѳнүндѳ маалымдама, сатып алуулар жѳнүндѳ документтер, аларга ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү, ошондой эле сатып алуулар жѳнүндѳ документтерде чагылдырылган түшүндүрмѳлѳр жалпыга маалымдоо каражаттарында, мамлекеттик сатып алуулар чѳйрѳсүндѳгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын расмий сайтында жарыяланууга жатпайт.

9. Сатып алуулардын жабык жол-жобосуна катышууга электрондук документтер түрүндѳ тапшырык берүүгѳ, ошондой эле жабык сатып алуулар, аларга ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жѳнүндѳ документтерди берүүгѳ, сатып алуулар жѳнүндѳ документтердин жоболоруна түшүндүмѳ берүү жѳнүндѳ суроо-талаптарды жѳнѳтүүгѳ жана мындай түшүндүрмѳлѳрдү электрондук документ түрүндѳ берүүгѳ жол берилбейт.

10. Сатып алуулардын жабык жол-жоболорун ѳткѳрүүдѳ аудио- жана видео жазып алууларга тыюу салынат.

11. Сатып алуулардын жабык жол-жоболорунун натыйжалары, протокол менен жол-жоболоштурулат.

12. Өткѳрүлгѳн сатып алуулардын жабык жол-жоболорунун натыйжалары боюнча келишим түзүлѳт.

13. Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын жооптуу түзүмдүк бѳлүмү Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасына иштелип чыккан жана бекитилген техникалык спецификацияны, шайлоо процессинде колдонулуучу программалык камсыз кылууну жана шайлоо жабдууларын жана алардын комплектѳѳчү жабдыктарын иштеп чыгууга, ѳркүндѳтүүгѳ, ишке киргизүүгѳ жана коштоого байланышкан товарлардын, жумуштардын жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдүн санын, аталыштарын ж.б. берет.

14. Борбордук шайлоо комиссиясынын буйругу менен жүргүзүлүүчү ар бир сатып алууларга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жол берилген, курамы 5 адамдан кем эмес ѳзүнчѳ конкурсттук комиссия түзүлѳт. Конкурсттук комиссиянын мүчѳлѳрүнүн саны жуп эмес болууга тийиш, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басарларынын бири жетекчиси болуп дайындалат.

15. Конкурсттук комиссия:

- конкурсттук комиссиянын жыйынынын протоколун жүргүзѳт;

- тандап алуунун критерийлерин жана талаптарын түзѳт;

- зарыл сатып алуулардын потенциалдуу берүүчүлѳрүн аныкташат;

- берүүчүлѳрдү катышууга чакырат;

- катышуучулардын сунуштарын карайт жана Берүүчүнү (аткаруучуну) аныктайт.

16. Борбордук шайлоо комиссиясы жеткирүүчүнү, подрядчыны же аткаруучуну сатып алуулардын жабык жол-жоболорунун натыйжалары боюнча конкурсттук комиссиянын протоколуна (сунуштамасына) ылайык аныктайт. Жеткирүүчү, подрядчы же аткаруучу менен келишим түзүү жол -жобосун тескѳѳ Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмү тарабынан ишке ашырылат.

17. Колдо бар программалык камсыз кылууну же жабдууну, анын комплектелүүчү жабдыгын толуктап иштеп чыгуу боюнча кызмат кѳрсѳтүү зарыл болгон учурда Борбордук шайлоо комиссиясы жогоруда аталган жол-жоболорду ѳткѳрбѳй туруп, аларды иштеп чыккандар менен келишим түзүүгѳ укуктуу.

18. Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү учурунда Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары же болбосо Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган башка эл аралык макулдашуулар тыюу салгандарды кошпогондо, коммерциялык жана/же коммерциялык эмес эл аралык уюмдар же чет мамлекеттерден башка аткаруучулар менен аталган товарларды, жумуштарды жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү берүү жѳнүндѳ сүйлѳшүүлѳр жолу менен жогоруда кѳрсѳтүлгѳн жол-жоболорду жүргүзбѳй туруп товарларды, жумуштарды жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү сатып алууга келишим/келишимдерди же макулдашууларды түзүүгѳ укуктуу.