Шаар мэрин шайлоо тартиби жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдум өткөрүү

боюнча борбордук комиссиясынын

2017-жылдын 6-январындагы №3

токтому менен бекитилген

Шаар мэрин шайлоо тартиби жөнүндө

ЖОБО

(КР Борбордук шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 27-февралындагы № 54, 2018-жылдын 17-февралындагы № 32, 2018-жылдын 27-августундагы № 170, 2020-жылдын 30-январындагы № 25, 2021-жылдын 23-июнундагы № 555 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

I.   Негизги жоболор

II. Шаар мэринин кызмат ордуна талапкерди каттоо тартиби

III. Шайлоону уюштуруу

IV. Шайлоону өткөрүү жана добуш берүү тартиби

V. Шаар мэрин шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгын белгилөө жана шайлоонун натыйжасын аныктоо жана аларды жарыялоо тартиби

V I. Шаар мэрин кайра  шайлоо

VII. Шаар мэринин шайланбай калуусунун  натыйжалары

VIII. Шаардын шайланган мэринин кызмат ордуна киришүүсү

IX. Жаңы ачылган жагдайларга жана шаар мэрин шайлоодо белгиленген тартипти бузуу фактылары табылганына байланыштуу маселелерди  жөнгө салуу

X. Бул Жободо каралган эсептерди жүргүзүү тартиби

I. Негизги жоболор                              

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Конституциясынын,  “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ченемдерин жүзөгө ашыруу максатында иштелип чыккан жана шаар мэрин шайлоону өткөрүү тартибин аныктайт.

Шаар мэрин шайлоо Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдары, “Жергиликтүү өз алдынча бащкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана ушул Жобо менен жөнгө салынат.

2. Шаар мэри тиешелүү шаардык кеңештин сессиясында депутаттар тарабынан анын чакырылган мөөнөтүнө жашырын добуш берүү жолу менен шайланат.

3. Шаар мэри кызмат ордуна талапкерди көрсөтүүгө шаардык кеңештин депутаттык фракциялары жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министри укуктуу.

4. Жогорку билими жана мамлекеттик, муниципалдык кызматта же билим берүү, саламаттык сактоо мамлекеттик мекемелеринде иш стажы бар же жеке менчик формасындагы уюмдардын, мекемелердин жана чарбакер субъекттердин жетекчилик кызмат орундарында 3 жылдан кем эмес иш стажы бар, мамлекеттик тилди билген, аракетке жөндөмдүү Кыргыз Республикасынын жараны шаар мэри боло алат.

Кыргыз Республикасынын төмөнкү жарандары шаар мэри боло албайт:

- талапкерлерди каттоо мөөнөтү аяктаганга чейин кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгондугу мыйзамдарда белгиленген тартипте жоюлбаган, ошондой эле соттолгондугу мыйзамдарда белгиленген тартипте жоюлгандыгына же жоюлбагандыгына карабастан, оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн соттолгон жарандар.

 4-1. Шаар мэринин кызмат ордуна талапкер карым-катыштын бардык чөйрөлөрүндө кесиптик ишти жүзөгө ашыруу үчүн коммуникативдик компетенциянын деңгээлинде мамлекеттик тилди билүүгө тийиш, бул деңгээл Өкмөт бекиткен "Кыргызтест" мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо тутумунун талаптарына ылайык "ортодон жогорку" деңгээл катары мүнөздөлөт. Тилди билүү деңгээли белгиленген үлгүдөгү сертификат (мындан ары - мамлекеттик тилди билүү деңгээли тууралуу сертификат) менен ырасталат.

Мамлекеттик тилди билүү деңгээли тууралуу сертификат тестирлөөнүн жыйынтыктары боюнча мамлекеттик тилди билүү деңгээлине баа берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган же мекеме тарабынан берилет.

Шаар мэринин кызмат ордуна талапкердин мамлекеттик тилди билүү деңгээли тууралуу өз сертификатын аймактык шайлоо комиссиясына бербей коюусу каттоодон баш тартууга негиз болуп саналат.Кылмыш кылгандыгы үчүн соттолгон жана соттолгондугу мыйзамда белгиленген тартипте алынып салынбаган же жоюлбаган Кыргыз Республикасынын жараны шаардын мэри боло албайт.

5. Шаар мэрин шайлоо жаңы шайланган шаардык кеңештин биринчи жыйналышы өткөн күндөн тартып 10 календарлык күндөн кечиктирилбестен Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан  дайындалат.

Шаар мэри ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы бош орун түзүлгөн күндөн тартып 10 календардык күндөн кечиктирбестен шаар мэрин шайлоону дайындайт.

Прокуратура органдары тарабынан белгиленген, мыйзамдарды, Президенттин жана Өкмөттүн ченемдик укуктук актыларын же өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктары аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн Премьер-министр тарабынан ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда, шаар мэри кабыл алынган чечимдин мыйзамдуулугу жөнүндө арыз менен сотко кайрылса, жаңы шайлоону дайындоо сот арызды биротоло карап бүткөнгө чейин токтотулуп турат.

Шаар мэри шаардык кеңештин чакырылыш мөөнөтү аяктаганга чейин 90 календардык күн калганда ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда жаңы шайланган шаардык кеңештин биринчи жыйналышы өткөнгө чейин шаар мэрин шайлоо Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан дайындалбайт.

6. Шаар мэрин шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо дайындалган күндөн тартып 20 календарлык күндүн ичинде өткөрүлөт.

7. Борбордук шайлоо комиссиясынын тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларындагы атайын өкүлдөрү шаар мэрин шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү координациялоону жүргүзүшөт.

8. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы шаар мэрин шайлоону координациялоо жана байкоо жүргүзүү үчүн тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүн жиберүүгө укуктуу.

 

II. Шаар мэринин кызмат ордуна талапкерди каттоо тартиби

 

9. Шаар мэринин кызмат ордуна талапкерди каттоо үчүн шаар мэринин кызмат ордуна талапкерди көрсөткөн шаардык кеңештин депутаттар фракциясы жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министри шайлоо күнүнө чейин 5 жумушчу күндөн кечиктирбестен тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына төмөнкү документтерди берүүгө тийиш:

1) шаар мэринин кызмат ордуна талапкерди көрсөтүү жөнүндө чечим;

2) талапкердин көрсөтүлүүгө макулдугу жөнүндө арызы;

3) талапкердин фамилиясы, аты-жөнү, туулган күнү,  ээлеген кызматы (ишинин түрү) жана жашаган жерин көрсөтүлгөн өмүр баянынын маалыматтары;

4) шаар мэринин кызмат ордуна талапкердин бул жобонун I главасынын 4-пунктунда көрсөтүлгөн тиешелүү билими жана иш стажысы бар экендигин ырастаган эмгек китепчесинин жана жогорку билими тууралуу дипломунун нотариус тарабынан күбөлөндүргөн көчүрмөлөрү;

5) шаар мээринин кызмат ордуна талапкерде соттуулугунун жоктугу жөнүндө маалымкатты же соттуулугунун жоюлгандыгы жөнүндө (оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн соттуулугунан тышкары) соттун мыйзам тартибинде белгиленген чечимин;

6) мамлекеттик тилди билүү деңгээли жөнүндө сертификат;

7) белгиленген формадагы жеке маалыматтарды жыйноого жана иштеп чыгууга толтурулган макулдук.

9-1. Талапкер шайлоо комиссиясына берилген маалыматтардын аныктыгын ырастайт жана көрсөтүү, каттоо, же болбосо шайлоо максатында анык маалыматтарды берүүсү үчүн жоопкерчиликтүү болот.

10. Тийиштүү шайлоо комиссиясы документтер кабыл алынгандан тартып үч календарлык күндүн ичинде талапкердин жана шаар мэринин кызмат ордуна  талапкерди көрсөтүү тартибинин  “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана ушул Жобонун талаптарына ылайыктыгын текшерет жана талапкерди каттоо жөнүндө же каттоодон баш тартуу жөнүндө жүйөлүү чечим кабыл алат. 

  Тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясы катталган же катталбаган талапкерлер жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына дароо кабарлайт.

11. Эгерде аймактык шайлоо комиссиясы шаар мэринин кызмат ордуна талапкерди каттоо үчүн тоскоол болуп саналган талапкердин документтериндеги ылайык келбөөчүлүктү аныктаса, документтер кабыл алынгандан тартып 24 сааттын ичинде шайлоо комиссиясы талапкерди көрсөткөн шаардык кеңештин депутаттык фракциясына, Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине ылайык келбөөчүлүк тууралуу маалымдоого милдеттүү.

Талапкерди шаар мэрине көрсөткөн шаардык кеңештин депутаттык фракциясы, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри, маалыматты алган учурдан тартып, 48 сааттын ичинде зарыл өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жана оңдолгон документтерди тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясына берүүгө укуктуу.

12. Шаар мэринин кызмат ордуна талапкерди каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган учурда тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясы ал кабыл алынган учурдан тартып бир сутканын ичинде талапкерди шаар мэринин кызмат ордуна көрсөткөн шаардык кеңештин депутаттык фракциясына, Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине аймактык шайлоо комиссиясынын баш тартуусунун  негиздери баяндалган чечиминин көчүрмөсүн берүүгө милдеттүү. 

13. Шаар мэринин кызмат ордуна талапкерди каттоодон баш тартууга төмөнкүлөр негиз болот:

1) “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган көрсөтүү тартибин сактабагандык;

2)  талапкердин пассивдүү шайлоо укугунун жоктугу;

3) талапкердин башка мамлекеттин жарандыгына тиешелүү экендиги;

4) талапкерди шаар мэринин кызмат ордуна көрсөткөн субъектилер тарабынан (шаардык кеңештин депутаттык фракциясы, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри)  “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 53-беренесинин 1-бөлүгүндө жана ушул Жобонун II главасынын 9-пунктунда  көрсөтүлгөн каттоо үчүн бардык зарыл документтерди берилбегендиги;

5)  шаар мэринин кызмат ордуна талапкердин аймактык шайлоо комиссиясына мамлекеттик тилди билүү деңгээли тууралуу сертификатты бербегендиги.

14. Талапкерди шаар мэринин кызмат ордуна каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим Борбордук шайлоо комиссиясына же сотко даттанылышы мүмкүн.

15. Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы бардык талапкерлерди каттагандан кийин  2 календарлык күндүн ичинде шаар мэрин  шайлоону уюштурат.

16. Шаар мэринин кызмат ордуна талапкер каалаган учурда, бирок добуш берүү күнүнө чейин 2 күндөн кечиктирбестен тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына жазуу жүзүндө арыз берүү менен шайлоого андан ары катышуудан баш тартууга укуктуу. Бул учурда талапкерди шаар мэринин  кызмат ордуна каттаган тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы талапкердин каттоосун жокко чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алууга милдеттүү.

17. Талапкерди шаар мэринин кызмат ордуна көрсөткөн шаардык кеңештин депутатттык фракциясы, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри  бардык учурда, бирок добуш берүү күнүнө чейин 2 календарлык күндөн кечиктирбестен, тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына жазуу жүзүндө арыз берүү менен талапкерди кайра чакыртып алууга укуктуу. Мындай учурда тийиштүү талапкерди шаар мэринин кызмат ордуна  каттаган аймактык шайлоо комиссиясы талапкердин каттоосун жокко чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алууга милдеттүү.

18. Эгерде белгиленген мөөнөттөрдө бир дагы талапкер катталбаса, же болбосо катталган талапкерлер добуш берүүгө катышуудан баш тартса, бул Жобонун VI главасына ылайык кайталап шайлоо дайындалат жана өткөрүлөт.

Эгерде кайталап шайлоого бир дагы талапкер катталбаса, же болбосо катталган талапкер добуш берүүгө катышуудан баш тартса, шаардык кеңештин фракциясы, шаардык кеңештин фракцияларынын коалициясы жана Премьер-министр тарабынан талапкерди көрсөтүү менен кайталап шайлоо өткөрүлөт.

 

III. Шайлоону уюштуруу

 

19. Аймактык шайлоо комиссиясы шайлоо  бюллетендеринин текстин жана формасын жана тиешелүү кеңештеги депутаттардын тизмесин бекитет, аларды даярдоону жана сактоону камсыз кылат, өздөрүнүн жыйналыштарынын протоколун алып барууну уюштурат, ушул Жобого ылайык башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

20. Шайлоо бюллетендери жана тиешелүү кеңештин депутаттарынын тизмеси комьпютердик жол менен мамлекеттик жана расмий тилдерде  даярдалат, ошондой эле аймактык шайлоо комиссиясынын мөөрү басылып, аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасынын жана катчысынын колу менен күбөлөндүрүлөт.

21. Бюллетенге шаар мэринин кызмат ордуна катталган талапкердин аты-жөнү алфавиттик тартипте жазылат. Бюллетендин акыркы сабына – “бардык талапкерлерге каршы” позициясы киргизилет.

22. Шаар мэриясынын аппараты аймактык шайлоо комиссияларына шайлоону уюштурууда атайын жай берүү, добуш берүү үчүн кабиналарды, добуш берүү үчүн үкөктөрдү коюу жана башка  шайлоону өткөрүүгө байланышкан  башка  маселелерди чечүү жолу менен жардам берүүгө милдеттүү.

 23. Депутаттардын катышуусун камсыз кылуудагы жоопкерчиликти тиешелүү шаардык кеңештин төрагасы тартат. Тийиштүү шаардык  кеңештин төрагасы добуш берүү башталуучу убакка чейин 24 саат калгандан кечиктирбестен, тийиштүү шаардык кеңештин депутаттарына шаар мэрин шайлоонун орду, күнү жана убактысы жөнүндө маалымдоого милдеттүү.

24. Добуш берүү жол-жобосун камсыз кылуу боюнча жоопкерчиликти аймактык шайлоо комиссиясы тартат.

 

IV. Шайлоону өткөрүү жана добуш берүү тартиби

 

25. Шаар мэрин шайлоо шаардык кеңештин жыйналыштары  өтүүчү жайда өткөрүлөт. Шаар мэрин шайлоо саат 9:00дөн 12.00гө чейин, же саат 15:00дөн 18.00гө чейин өткөрүлөт.

 26. Добуш берүү алдында добуш берүү үкөгү текшерилип, пломба коюлат жана комиссиянын төрагасынын жана катчысынын колу коюлуп, аймактык шайлоо комиссиясынын мөөрү басылат.

27. Ар бир депутат жеке өзү добуш берет, башка адам  үчүн добуш берүүгө жол берилбейт. Ар бир депутат шаар мэрине бир гана талапкерге же “бардык талапкерлерге каршы” позициясы үчүн добуш бере алат.  Бир талапкерден ашык талапкерге белги коюлган бюллетень жараксыз деп табылат.

28. Шайлоо бюллетенин алгандыгы үчүн депутат шаардык кеңештин депутаттар тизмесине кол коет.

 

V. Шаар мэрин шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгын белгилөө жана шайлоонун натыйжасын аныктоо жана аларды жарыялоо тартиби

 

29. Добуш берүү убактысы аяктагандан кийин аймактык шайлоо комиссиясы добуш берүү  жол-жобосу токтотулгандыгы жана шаар мэрин  шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгын белгилөө жана шайлоонун жыйынтыктарын аныктоо жол-жобосу башталгандыгы жөнүндө кулактандырат.

30. Добуштарды эсептөө ачык-айкын, аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү тарабынан гана жүргүзүлөт жана добуш берүү үчүн бөлмөдө тыныгуусуз өткөрүлөт.

 31. Пайдаланылбаган бюллетендер аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан эсептелип, добуш берүү үкөгүн ачканга чейин жок кылынат.  Жок кылынган бюллетендердин саны тууралуу маалымат добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө Протоколго жана анын добуш берүү үчүн жайга илинген чоңойтулган көчүрмөсүнө жазылат.

32. Аймактык шайлоо комиссиясы добуш берүү үкөгүн ачууну жүргүзөт. Үкөктөн алынып чыккан бюллетендердин негизинде добуш берүүгө катышкан депутаттардын жалпы санын, жараксыз бюллетендердин санын, ар бир талапкерге “макул” деп берилген добуштардын санын жана шаар мэринин  кызмат ордуна көрсөтүлгөн “бардык талапкерлерге каршы” позициясына берилген добуштардын санын аныктайт.

Добуш берүүчүнүн эрк-ниет билдирүүсүн аныктоого мүмкүн болбогон, бирден ашык талапкерге белги коюлган, тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясынын мөөрү басылбаган жана же аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү кол койбогон бюллетендер жараксыз болуп саналат.

33. Аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан белгиленген, добуш берүү үкөгүнөн алынып чыккан бюллетендердин негизиндеги бардык маалыматтар добуш берүүнүн жыйынтыгы тууралуу Протоколго жана анын добуш берүүчү жайга илинген чоңойтулган көчүрмөсүнө жазылат. Протокол аймактык шайлоо комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт жана аймактык шайлоо комиссиясынын белгиленген санынын көпчүлүк бөлүгүнөн аз эмес  мүчөлөрүнүн колу коюлат.

34. Протоколго кол коюлгандан кийин аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы добуш берүүнүн жыйынтыгын шаардык кеңештин депутаттарынын  жана катышкан адамдардын алдында дароо жарыялайт.

35. Аймактык шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө Протоколдун негизинде шайлоонун натыйжасын аныктайт.

Аймактык шайлоо комиссиясы эгерде ага шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгү катышса, шаар мэринин  кызмат ордуна шайлоо өттү деп тааныйт. Мындай болбогон учурда бул Жобонун  VI главасына ылайык кайра шайлоо өткөрүлөт.

 Эгерде шайлоо өттү деп таанылса, аймактык шайлоо комиссиясы – тиешелүү шаардык  кеңештеги  депутаттардын көпчүлүк бөлүгүнүн (жарымынан көбүнүн) добушуна ээ болгон талапкерди шаар мэри болуп шайланды деп эсептейт.

Эгерде:

- эки талапкер катталып жана алардын бири дагы зарыл болгон добушту албаса, көбүрөөк сандагы добуш алган бир талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт;

- экиден ашык талапкер катталып, биринчи турда талапкерлердин бири көбүрөөк сандагы добуш алып, кийинки эки талапкер бирдей сандагы добуш алып калса, көбүрөөк сандагы добуш алган бир талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт;

- экиден ашык талапкер катталып жана биринчи турда эки талапкер баарынан көбүрөөк сандагы бирдей добуш алып калса, ал эми башка талапкерлер азыраак добуш алса, көбүрөөк сандагы бирдей добуш алган эки талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт;

- экиден ашык талапкер катталып алардын бири да депутаттардын зарыл сандагы добушун ала албаса, көбүрөөк сандагы добуш алган эки талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт.

Добуш берүүнүн экинчи туру, бул Жобонун  III, IV, V главаларында белгиленген тартипте өткөрүлөт.

Эгерде:

- шаар мэринин кызмат ордуна бир талапкер катталып, ал депутаттардын зарыл сандагы добушун ала албай калса, шаар мэрин кайра шайлоо өткөрүлөт;

- эки талапкер катталып жана биринчи турда эки талапкер тең депутаттардын бирдей сандагы добушун алып калса, шаар мэрин кайра шайлоо өткөрүлөт;

- экиден ашык талапкер катталып жана биринчи турда бардык талапкерлер бирдей сандагы добуш алса, кайра шайлоо өткөрүлөт;

- депутаттар талапкерлерге караганда “бардык талапкерлерге каршы” позициясы үчүн көбүрөөк сандагы добуш берсе, кайра шайлоо өткөрүлөт;

Добуш берүүнүн натыйжасын аныктоодо бул Жободо каралбаган башка жагдай келип чыккан учурларда кайра шайлоо өткөрүлөт.

Кайра шайлоо өткөрүү бул Жобонун VI главасында белгиленген тартипте дайындалат жана өткөрүлөт.

36. Аймактык шайлоо комиссиясы шайлоонун натыйжасын аныктагандан кийин шайлоонун натыйжасы жөнүндө Протокол түзүп, ага аймактык шайлоо комиссиясынын бардык катышкан мүчөлөрүнүн белгиленген санындагы көпчүлүгүнөн аз эмес сандагы мүчөлөрү кол коюшат.

Протоколго кол коюлгандан кийин аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы шаар мэрин шайлоо натыйжасын шаардык кеңештин депутаттарынын жана катышкан адамдардын алдында дароо жарыялайт.

37. Добуш берүүнүн жыйынтыгы жана шайлоонун натыйжасы тууралуу Протоколдун биринчи нускасы мөөр басылган бардык шайлоо документтери менен бирге (депутаттардын тизмеси, шайлоо бюллетендери ж.б.)  Борбордук шайлоо комиссиясына бекитүү жана расмий жарыялоо үчүн жөнөтүлөт. Экинчи нускасы аймактык шайлоо комиссиясында сакталат. Күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү, тиешелүү шаардык кеңешке жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине жөнөтүлөт, ошондой эле бардык катышуучуларга алардын талабы боюнча берилет.

38. Аймактык шайлоо комиссиясы жергиликтүү жалпыга каражаттарына шайлоонун натыйжасы тууралуу жалпы маалыматты жарыялайт.

39. Шайланган шаар мэрине тиешелүү аймактык комиссиясы тарабынан күбөлүк берилет. Күбөлүктүн формасы жана тексти  Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилет.

40. Добуш берүүнүн жыйынтыгын жана шайлоонун натыйжасын аныктоо боюнча аймактык шайлоо комиссиясынын чечимине, аракетине же аракетсиздигине даттануу, ошондой эле шаар мэрин шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгынын жана шайлоонун натыйжасынын өзүнө даттануу, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 43-беренесинде белгиленген тартипте жана мөөнөттө жүргүзүлөт.

VI. Шаар мэрин кайра шайлоо

41. Бул Жобонун 18, 35-пункттарында каралган негиздер келип чыккан учурларда, жаңы талапкерлерди көрсөтүү менен  шаар мэрин кайра шайлоо бул Жобонун II-V главаларында белгиленген тартипте өткөрүлөт.

42. Борбордук шайлоо комиссиясы шаар мэри шайланбай калган күндөн тартып, үч календарлык күндүн ичинде жаңы талапкерлерди көрсөтүү менен кайра шайлоону дайындайт.

43. Жаңы талапкерлерди көрсөтүү менен кайра шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан  кайра шайлоо дайындалган күндөн тартып 15 календарлык күндөн кечиктирилбестен өткөрүлөт.

44. Эгерде кворум болбой калгандыктан, башкача айтканда, добуш берүүгө шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнөн азы катышып калса, Борбордук шайлоо комиссиясы үч календарлык күндүн ичинде кайра шайлоо дайындайт.

Бул учурда аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан кайра шайлоо дайындалган күндөн тартып, он беш календарлык күндөн  кечиктирилбестен, бул Жобонун III-V главаларына ылайык мурда катталган талапкерлер боюнча кайра шайлоо өткөрүлөт.

44-1. Шаар мэрин кайра шайлоо өткөрүлгөн учурда, иш-аракеттери шайлоону жараксыз деп таануу үчүн негиз болгон талапкерлер шайлануучу кызмат орундарына талапкерликке кайрадан көрсөтүлүшү мүмкүн эмес.

44-2. Мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарынын, шайлоо комиссияларынын чечимдери, аракеттери (аракетсиздиги) добуш берүүнүн жыйынтыктарын жана (же) шайлоонун натыйжаларын жараксыз деп таануу үчүн негиз катары кызмат кылган учурда, кайра шайлоо шайлоого катышкан талапкерлердин арасында өткөрүлөт. Эгерде мурда катталган баардык талапкерлер шаар мэрин шайлоого катышуудан баш тартышса, кайра шайлоо жаңы талапкерлерди көрсөтүү менен өткөрүлөт.

VII. Шаар мэринин шайланбай калуусунун натыйжалары

47. Эгерде тиешелүү кеңештин депутаттары белгиленген мөөнөттөрдө шаар мэрин шайлай албаган учурда, Кыргыз Республикасынын Президенти Борбордук шайлоо комиссиясынын сунушу боюнча жергиликтүү кеңешти таркатат жана тиешелүү жергиликтүү кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындайт.

Мэрди шайлоо, эгерде:

- кворумдун жоктугунан эки жолу болбой калса, кайра шайлоо өткөрүлөт;

- эки жолу болсо, бирок талапкерлер добуштардын зарыл санын албай капса, кайра шайлоо өткөрүлөт.

Эгерде шайлоо кворумдун жоктугунан улам болбой калган, ал эми кайра шайлоо талапкерлер зарыл болгон добуштардын санын албаганынан улам болбой калган учурда, Борбордук шайлоо комиссиясы мэрди кайра шайлоону дайындоого укуктуу.

 Эгерде шайлоо талапкерлердин добуштардын зарыл санын албаганынан улам болбой калган, ал эми кайра шайлоо кворумдун жоктугунан улам болбой калган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы мэрди кайра шайлоону дайындоого укуктуу.

Эгерде кайра шайлоонун жыйынтыгы боюнча шаар мэри жогоруда көрсөтүлгөн себептер боюнча шайланбай калса, Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңешти таркатуу жана мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоо жөнүндө сунушту Кыргыз Республикасынын Президентине жөнөтөт.

48. Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тиешелүү шаардык кеңештин жаңы депутаттар курамы шаар мэрин шайлаганга чейин шаар мэринин милдетин аткаруучуну дайындайт.

VIII. Шаардын шайланган мэринин кызмат ордуна киришүүсү

49. Шаардын шайланган мэринин кызмат ордуна Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо натыйжасы бекитилип жана расмий жарыялангандан кийин  киришет.  Шаар мэринин кызматына киришүү датасын аймактык шайлоо комиссиясы атайын реестрге киргизүү үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына расмий кат жүзүндө берет.

IX. Жаңы ачылган жагдайларга жана шаар мэрин шайлоодо белгиленген тартипти бузуу фактылары табылганына байланыштуу маселелерди  жөнгө салуу

50. Эгерде шаар мэрин  шайлоонун натыйжасы аныкталгандан кийин жана шаардын шайланган мэри кызмат кызмат ордуна киришкенге чейин  анын пассивдүү  шайлоо укугу жоктугу же болбосо анын шаар мэринин кызмат ордуна белгиленген тартипти бузуу менен шайланган фактылары аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан ырасталса, Борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алынган чечимдерди жана токтомдорду жокко чыгарып, добуш берүүнүн жыйынтыгын жана шайлоонун натыйжаларын жараксыз деп тааныйт, шайлоону өткөн жок деп тааныйт жана зарыл болсо шаар мэринин кызмат ордуна талапкерди каттоону жокко чыгарат.

51. Эгерде шаар мэри кызмат кызмат ордуна киришкенден кийин анын пассивдүү  шайлоо укугу жоктугу же анын шаар мэринин кызмат ордуна белгиленген тартипти бузуу менен шайланган фактылары ырасталса,  Борбордук шайлоо комиссиясы чечим кабыл алат жана көрсөтүлгөн фактылар, жагдайлар жана негиздер белгиленген күндөн тартып, бир айдан кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине аны ээлеген кызмат ордуна мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу сунуштама менен кайрылат.

X. Бул Жободо каралган эсептерди жүргүзүү тартиби

52. Шаар мэрин щайлоо жана шайлоону өттү же өткөн жок деп таануу үчүн бул Жободо тиешелүү шаардык кеңештин депутаттарынын белгиленген санына (жалпы санына) карата депутаттардын керектүү саны аныкталган. 

53. Депутаттардын белгиленген саны (жалпы саны) – 21 болгон шаардык кеңештер үчүн:

- белгиленген сандын (жалпы саны) үчтөн экисин түзгөн депутаттардын саны – 14;

- жалпы санынын көпчүлүгүн (жарымынан көбү) түзгөн депутаттардын саны – 11;

54. Депутаттардын белгиленген саны (жалпы саны) – 31 болгон шаардык кеңештер үчүн:

- белгиленген сандын (жалпы саны) үчтөн экисин түзгөн депутаттардын саны – 21;

- жалпы санынын көпчүлүгүн (жарымынан көбү) түзгөн депутаттардын саны – 16.