Кыргыз Республикасынын шайлоосун жана референдумун өткөрүүдө айрым категориядагы жарандардын шайлоо укугун камсыз кылуу жөнүндө ЖОБО

КР БШКнын 2016-жылдын
17-ноябрындагы №216 токтому
менен бекитилген.

Кыргыз Республикасынын шайлоосун жана референдумун өткөрүүдө айрым категориядагы жарандардын шайлоо укугун камсыз кылуу жөнүндө

ЖОБО

(Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 4-июлундагы N200, 2017-жылдын 15-сентябрындагы N 452 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1.Жалпы жоболор

2. Ден-соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын шайлоо укугун камсыз кылуу боюнча ишти уюштуруу

3.Добуш берүү күнү социалдык тейлөө жана саламаттыкты сактоо мекеме уюмдарында болгон жарандардын шайлоо укугун камсыз кылуу боюнча ишти уюштуруу

4.Аскер кызматын чакыруу боюнча же контракт боюнча өтөп жаткан аскер кызматкерлеринин шайлоо укугун камсыз кылуу боюнча ишти уюштуруу

5. Кылмыш кылууга шектүү же айыпталуучу катары камакта кармоо жайларында кайтарууда турган жарандардын шайлоо укугун камсыз кылуу боюнча ишти уюштуруу

6. Айрым категориядагы жарандардын добуш берүүсү үчүн добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүүнү уюштуруу

7. «Айрым категориядагы жарандарды кабарландыруу боюнча ишти уюштуруу жана алардын арасында шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартиби»

1. Жалпы жоболор

1.1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Конституциясына, “Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары- БШК) укук ченемдик актыларына ылайык иштелип чыкты.

1.2. Ушул Жобонун максаты төмөнкүлөр кирген айрым категориядагы жарандардын шайлоо укугун камсыздоо болуп саналат:

- добуш берүү участогуна ден соолугунун абалы же майыптыгы боюнча келе албаган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулар;

- добуш берүү күнү социалдык тейлөө жана саламаттыкты сактоо мекеме уюмдарында болгон шайлоочулар;

- аскер кызматын чакыруу боюнча же контракт боюнча өтөп жаткан аскер кызматкерлери;

- кылмыш кылууга шектелип же айыпталуучу катары камакта кармоо жайларында турган шайлоочулар.

1.3. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер, уюмдар жана ишканалар, ошондой эле алардын кызмат адамдары шайлоо комиссияларына аталган категориядагы жарандардын шайлоо укугун камсыз кылууга кол кабыш кылат. Ушул Жобо алардын өз ара аракеттерин аныктайт, анын ичинде:

 • шайлоо комиссияларынын;
 • калкты каттоо жаатында ыйгарым укуктуу органдын (мындан ары-МКК);
 • жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын (мындан ары –ЖӨБО);
 • социалдык өнүктүрүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин;
 • социалдык тейлөө көрсөтүү жана саламаттыкты сактоо мекемелеринин жана уюмдарынын жетекчилеринин;
 • Кыргыз Республикасынын жарандары чакыруу же контракт боюнча аскер милдетин өтөп жаткан аскер бөлүктөрүнүн командирлеринин;
 • камакта кармоо жайларында кылмыш кылууга шектелип же айыпталган адамдар кармалып турган мекемелердин жетекчилеринин.

1.4. Шайлоо комиссиялары ЖӨБО менен өз ара аракеттенип, айрым категориядагы жарандарга кирген шайлоочулар жөнүндө маалыматтарды тактоо боюнча ишти координациялайт, аларга маалымдоо боюнча ишти уюштурат жана алардын шайлоо укугун камсыздоо чараларын алдын ала көрөт.

1.5. МКК тиешелүү мекеме уюмдардын жетекчилери, аскер бөлүктөрүнүн командирлери менен бирге айрым категориядагы жарандарды биометрикалык каттоо, аларды шайлоочулардын, референдумга катышуучулрдын тизмесине (мындан ары- шайлоочулардын тизмеси) киргизүү, зарыл болгон учурда аларды личностун тастыктаган документтер менен камсыз кылуу боюнча ишти уюштурат.

1.6. ЖӨБО шайлоо комиссияларына ден-соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген, анын ичинде кресло – арабанын же башка кошумча ыңгайлаштырылган каражаттар менен жүрүүчү шайлоочулардын муктаждыктарына жооп берген добуш берүүчү жайларды берүү маселелерин чечүүдө кол кабыш кылат.

2. Ден-соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын шайлоо укугун камсыз кылуу боюнча ишти уюштуруу

2.1. ЖӨБО шайлоонун же референдумдун датасы жарыялангандан кийин социалдык өнүктүрүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аймагында жашаган жана шайлоочулардын тизмесинде өзүнүн бар же жок экенин тактоо үчүн жана добуш берүү үчүн шайлоо участогуна келе албаган ден-соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын тизмесин берүү боюнча сурап алууну жөнөтөт.

2.2. Социалдык өнүктүрүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмдөрү сурап алуу келип түшкөндөн кийин беш күндүк мөөнөт ичинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына суралган маалыматтарды берет.

2.3.ЖӨБО бар болгон маалыматтардын негизинде ден-соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын тизмесин түзөт жана муниципалдык мекемелер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун коомдук аймактык органдары (муниципалдык аймактык башкармалыктар, үй, көчө жана кварталдык комитеттери, жамааттар ж.б.) аркылуу аларды тиешелүү шайлоо участогунун шайлоочуларынын тизмесинен тактоо боюнча ишти уюштурат.

2.4.Жергиилктүү кеңештердиндепутаттарыншайлоодошайлоочулардын тизмесине жергиликтүү коомчулуктун мүчөсү болгон жарандар (ID-картасында жашаган жеринин каттоосу туурасындагы белгиси барлар) киргизилет.

2.5. Жаран тиешелүү шайлоо участогунун шайлоочуларынын тизмесинде жок болуп чыккан учурда, ЖӨБО МККнын Тейлөө борборунан (акысыз 119 номерине чалуу менен) шайлоочу жөнүндө төмөнкү маалыматты текшерет:

А) шайлоочунун башка шайлоо участогунун тизмесинде бар экендигин;

Б) шайлоочунун шайлоочулардын тизмесинде жок экендигин.

2.6. Эгерде шайлоочу башка шайлоо участогунун шайлоочуларынын тизмесине киргизилген болсо же анын жеке маалыматтарында так эместиктер (туура эмес жазылган дареги, ФАЖ., ж.б) аныкталса, анда ЖӨБОнун өкүлү Форма 3 (ушул Жобого 3 тиркеме) боюнча арызды толтурууга кол кабыш кылат жана личностун тастыктаган документтин (ID-картасынын көчүрмөсү) көчүрмөсү менен добуш берүү күнүнө чейин 15 календарлык күндөн кечиктирбей аларды участкалык шайлоо комиссиясына өткөрүп берет.

2.7.Участкалык шайлоо комиссиясы келип түшкөн арыздарды реестрге киргизет жана аларды андан ары МККга өткөрүп берүү үчүн аймактык шайлоо комиссиясына өткөрүп берет. Аймактык шайлоо комиссиясы келип түшкөн бардык арыздарды АШКнын реестрине каттайт жана шайлоочулардын тизмесине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн МККнын аймактык органынын кызматерине өткөрүп берет.

 1. Шайлоочу эгерде шайлоочулардын тизмесинде жок жок болсо, анда добуш берүүгө 15 күн калганда ЖӨБО МКК менен бирге аталган жаранды биометрикалык каттоодон өтүүсүн камсыз кылат. Биометрикалык мааалыматтарды чогултуу боюнча МККнын сыртка чыгуучу тобунун иш графиги жарандардын каалоосун эске алуу менен ЖӨБО өкүлдөрү менен бирге түзүлөт. Биометрикалык каттоодон өткөндөн кийин анын маалыматтары МКК тарабынан тиешелүү шайлоо участогунун шайлоочуларынын тизмесине киргизилет.

3. Добуш берүү күнүнө социалдык тейлөө көрсөтүү, саламаттыкты сактоо уюмдарында, мекемелеринде турган жарандардын шайлоо укугун камсыз кылуу боюнча ишти уюштуруу

3.1.Социалдык тейлөө көрсөтүүчү уюмдардын жетекчилери социалдык тейлөө көрсөүү мекемелелеринде турган жарандардын шайлоого жана референдумга катышуусун камсыздоо боюнча ишти уюштурат.

3.2. Мекеменин өкүлү аталган категориядагы жарандардын аталган мекеме жайгашкан шайлоо участогундагы шайлоочулардын тизмесинде бар экенин тактайт.

3.3. Жаран тиешелүү шайлоо участогундагы шайлоочулардын тизмесинде жок болуп чыккан учурда социалдык тейлөө көрсөтүүчү мекеменин өкүлү МККнын Тейлөө борбору аркылуу (акысыз 119 номерине чалуу менен) шайлоочу жөнүндө төмөнкү маалыматты тактайт:

А) шайлоочунун башка шайлоо участогунун тизмесинде бар экендигин;

Б) шайлоочунун шайлоочулардын тизмесинде жок экендигин.

3.4. Эгерде шайлоочу башка шайлоо участогунун шайлоочуларынын тизмесине киргизилген болсо же анын жеке маалыматтарында так эместиктер (туура эмес жазылган дареги, ФАЖ.,ж.б) аныкталса, анда аталган жарандын паспортунун көчүрмөсүн тиркөө менен Форма 3 толтурулат (ушул Жобого 3-тиркеме).

3.5. Шайлоочулардын тизмесине киргизүү мекемелердин жетекчилеринин колу жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн маалыматтар добуш берүү күнүнө чейинки 12 календарлык күндөн кечиктирилбей тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына берилет жана төмөнкү маалыматтарды: жарандардын ушул Жобонун № 1 тиркемесине ылайык тизмесин жана жарандардын форма 3 боюнча алардын паспортторунун көчүрмөсү тиркелген (ушул Жобого 3-тиркеме) арызын камтыйт.

3.6. Шайлоо комиссиялары тарабынан маалыматтар алынгандан кийин жарандарды шайлоочулардын тизмесине киргизүү ушул Жобонун 2.7. пунктунда каралган тартипке окшош.

3.7. Шайлоочу эгерде шайлоочулардын тизмесинде жок жок болсо, анда добуш берүүгө 15 күн калганда социалдык тейлөө көрсөтүүчү мекеменин жетекчиси МККнын өкүлдөрү менен бирге аталган жаранды биометрикалык каттоодон өтүүсүн камсыз кылат.

3.8. Биометрикалык каттоодон өткөндөн кийин МКК жаранды тиешелүү шайлоо участогунун шайлоочуларынын тизмесине киргизет.

3.9. Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо жана референдум өткөрүүдө добуш берүү күнүнө чейин 12 календарлык күндөн кечиктирбей стационардык дарыланууда жаткан шайлоочулар жөнүндө маалыматты аталган мекеме аймагында жайгашкан тиешелүү шайлоо участогуна жиберет. Шайлоочулардын тизмесине киргизүү мекемелердин жетекчилеринин колу жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн маалыматтар: жарандардын ушул Жобонун № 1 тиркемесине ылайык тизмесин жана жарандардын форма 2 боюнча алардын паспортторунун көчүрмөсү тиркелген (ушул Жобого 2-тиркеме) арызын камтыйт.

3.10. Аталган мекеме жайгашкан шайлоо участогунун аймагында жашаган жарандарга форма 2 (ушул Жобого 2 –тиркеме) толтурулбайт.

3.11.Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоо участогуна маалыматтар паспортундагы белгисине ылайык шайлоо өткөрүлүп жаткан жана алар стационардык дарылоодо жаткан дарылоо мекемеси жайгашкан администрациялык-аймактык бирдиктин аймагында туруктуу жашаган жарандарга гана берилет.

3.12.Шайлоо комиссиялары тарабынан маалыматтар алынгандан кийин жарандарды шайлоочулардын тизмесине киргизүү ушул Жобонун 2.7. пунктунда каралган тартипке окшош.

3.13. Участкалык шайлоо комиссиясына берилген маалыматтар добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүү үчүн шайлоочулардын реестрине киргизилет.

4. Аскер кызматын чакыруу же контракт боюнча өтөп жаткан аскер кызматкерлеринин шайлоо укугун камсыз кылуу боюнча ишти уюштуруу

4.1. Аскер бөлүктөрүнүн командирлери аскер кызматын чакыруу же контракт боюнча өтөп жаткан аскер кызматкерлеринин шайлоо укугун, анын ичинде аскер кызматкерлерин добуш берүүгө киргизүү үчүн личностун тастыктаган документтер менен камсыз кылуу үчүн жоопкерчилик тартат.

4.2.Аскер кызматкерлеринде документтер жок болгон учурда аскер бөлүктөрүнүн командирлери аларды алуу үчүн МКК менен өз ара аракеттенет.

4.3. Аскер кызматкерлеринин биометрикалык каттоосу жок болгон учурда командирлер аскер кызматкерлерин биометрикалык каттоодон өткөрүү боюнча ишти уюштурат. Аскер кызматкерлерин аскер бөлүктөрүнүн аймагында шайлоочулардын биометрикалык маалыматтарын чогултуу добуш берүү күнүнө чейин 15 календарлык күндөн кечиктирилбестен уюштурулушу мүмкүн. Биометрикалык мааалыматтарды чогултуу боюнча МККнын сыртка чыгуучу тобунун иш графиги аскер бөлүгүнүн командири менен бирге түзүлөт. Биометрикалык каттоодон өткөндөн кийин МКК жарандарды ID – картада көрсөтүлгөн маалыматтарга ылайык шайлоо участогунун шайлоочуларынын тизмесине киргизет.

4.4. Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо жана референдум өткөрүүдө аскер бөлүгүн командири тарабынан күбөлөндүрүлгөн аскер кызматкерлери жөнүндө маалыматтар шайлоочулардын тизмесине киргизүү үчүн добуш берүү күнүнө чейин 12 календарлык күндөн кечиктирибей тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына жиберилет жана ал өзүнө төмөнкүлөрдү: ушул Жобонун № 1 тиркемесине ылайык жарандардын тизмесин жана аскер кызматкерлеринин форма 2 боюнча алардын паспортторунун көчүрмөсү тиркелген арыздарын (ушул Жобонун №2 тиркемеси) камтыйт.

4.5. Шайлоо комиссиялары тарабынан маалыматтар алынгандан кийин жарандарды шайлоочулардын тизмесине киргизүү ушул Жобонун 2.7. пунктунда каралган тартипке окшош.

4.6. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө аскер бөлүктөрүнүн командирлериаскер кызматкерлерине шайлоо өткөрүлүп жаткан, алар туруктуу жашаган жана алардын аскер кызматынын орду жайгашкан жана паспортундагы белгисине ылайык киргизилген шайлоо участогунда добушберүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат.

4.7. Аскер бөлүктөрүнүн командирлери аскер кызматкерлерине тиешелүү шайлоо участогунун аймагында добуш берүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат.

4.8. Аскер бөлүктөрүнүн командирлери добуш берүү күнүнө чейин 3 күндөн кечиктирбей тиешелүү шайлоо комиссиясына добуш берүү күнү добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүүнү камсыздоо үчүн кызмат өтөп жаткан аскер кызматкерлеринин тизмесин берет.

5. Кылмыш кылууга шектүү жана айыпталуучу катары камакта кармоо жайларында кайтарууда турган жарандардын шайлоо укугун камсыз кылуу боюнча ишти уюштуруу

5.1.Жарандар кылмышкашектүү жана айыпталуучу катары турган камакта кармоо мекемелеринин жетекчилери алардын шайлоо укугун, анын ичинде аларды добуш берүүгө киргизүү үчүн личностун тастыктаган документтер менен камсыз кылуу үчүн жоопкерчилик тартат.

5.2. Аталган категориядагы адамдардын документтери жок болгон учурда мекеме жетекчилери аларды алуу үчүн МКК менен өз ара аракеттенет.

5.3. Аталган категориядагы жарандардын биометрикалык каттоосу жок болгон учурда мекеме жетекчилери аларды биометрикалык каттоодон өткөрүү боюнча ишти уюштурат. Камакта кармоо жайларында жарандардын биометрикалык маалыматтарын чогултуу добуш берүү күнүнө чейин 15 календарлык күндөн кечиктирилбестен уюштурулат.Биометрикалык мааалыматтарды чогултуу боюнча МККнын сыртка чыгуучу тобунун иш графиги мекемелердин жетекчилери менен бирге түзүлөт. Биометрикалык каттоодон өткөндөн кийин МКК жарандарды ID – картада көрсөтүлгөн маалыматтарга ылайык шайлоо участогунун шайлоочуларынын тизмесине киргизет.

5.4. Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо жана референдум өткөрүүдө тиешелүү мекемелердин жетекчилери тарабынан күбөлөндүрүлгөн кайтарууда турган жарандар жөнүндө маалыматтар шайлоочулардын тизмесине киргизүү үчүн добуш берүү күнүнө чейин 12 календарлык күндөн кечиктирибей тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына жиберилет жана ал өзүнө төмөнкүлөрдү: ушул Жобонун № 1 тиркемесине ылайык жарандардын тизмесин форма 2 боюнча алардын паспортторунун көчүрмөсү тиркелген арыздарын (ушул Жобонун №2 тиркемеси) камтыйт.

5.5. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоо өткөрүлүп жаткан, алар туруктуу жашаган, кайтарууда турган орду жайгашкан жана паспортундагы белгисине ылайык киргизилген шайлоо участогунда добуш берүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат.

5.6.Шайлоо комиссиялары тарабынан маалыматтар алынгандан кийин жарандарды шайлоочулардын тизмесине киргизүү ушул Жобонун 2.7. пунктунда каралган тартипке окшош.

5.7.Участкалык шайлоо комиссиясына берилген маалыматтар добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүү үчүн шайлоочулардын реестрине киргизилет.

6. Айрым категориядагы жарандардын добуш берүүчу жайдан тышкары добуш берүүсүн уюштуруу

 1. 1. Участкалык шайлоо комиссиясы жашаган жери же иш жүзүндө турган орду боюнча шайлоочулардын тизмесине киргизилген айрым категориядагы жарандардын добуш берүүгө катышуусун камсыздайт.

6.2 Участкалык шайлоо комиссиясы жарандардын төмөнкү категориясы үчүн жайдан тышкары добуш берүүнү уюштурат:

 • ден-соолугу же майыптыгы боюнча добуш берүү үчүн шайлоо участогуна келе албаган шайлоочулардын;
 • добуш берүү күнү ооруканада жаткан же социалдык тейлөө көрсөтүү мекемелеринде турган шайлоочулардын;
 • добуш берүү күнү аскер бөлүктөрүндө кызмат өтөп жаткан аскер кызматчыларынын;
 • добуш берүү күнү камакта кармоо жайларында кайтарууда турган шайлоочулардын.

6.3. Добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүү ЖӨБО же тиешелүү мекемелердин жетекчилери берген маалыматтардын негизинде же шайлоочунун кат түрүндө берген арызы боюнча добуш берүү күнүнө 1 күн калганда жүргүзүлөт.

6.4.Добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүү жөнүндө арыз добуш берүү күнүнө чейин 3 календарлык күндөн кечиктирилбей берилүүгө тийиш. Добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүү мүмкүнчүлүгүн берүү жөнүндө арызда шайлоочунун добуш берүүчү жайга келе албагандыгын себеби жана аталган шайлоочу жөнүндө маалыматтар көрсөтүлүүгө тийиш.

6.5. Участкалык шайлоо комиссиясы жайдан тышкару добуш берүүгө келип түшкөн бардык арыздарды каттайт жана добуш берүү күнүнө 2 күн калганда жалпыга тааныштыруу үчүн жайдан тышкары добуш берүүчу шайлоочулардын тизмесин илет.

Добуш берүүчү жайдан тышкары жерде добуш берүү жөнүндө арыздардын реестрине добуш берүү күнү шайлоо участкаларында пайдалануу үчүн БШКдан алынган шайлоочулардын акыркы тизмесинде камтылган шайлоочулар гана киргизилет. Реестрдин негизинде участкалык шайлоо комиссиясы добуш берүүчү жайдан тышкары жерде добуш берүүчү шайлоочулардын тизмесин түзөт, аны менен добуш берүүчү жайдан тышкары жерде добуш берүүчү шайлоочуларга барат. Добуш берүүчү жайдан тышкары жерде добуш берүүчү шайлоочулардын тизмесинин формасы добуш берүү күнү шайлоо участокторунда пайдалануу үчүн БШКдан алынган шайлоочулардын акыркы тизмесинде көрсөтүлгөн графаларды камтыйт. Добуш берүүчү жайдан тышкары жерде добуш берүү аяктагандан кийин шайлоочулардын акыркы тизмесине «Өзгөчө белгилер» графасында « Добуш берүүчү жайдан тышкары жерде добуш берди» белгиси коюлат.

(Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 4-июлундагы N200, токтомунун редакциясына ылайык).

7. «Айрым категориядагы жарандарды кабарландыруу боюнча ишти уюштуруу жана алардын арасында шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартиби»

7.1. Шайлоолорду маалыматтык камсыз кылуу өзүнө шайлоочуларды кабарландырууну, шайлоо алдындагы үгүттү камтыйт жана жарандардын эркин аң-сезимдүү билдирүүсүнө жана шайлоонун ачык-айкындуулугуна түрткү берет.

(Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 15-сентябрындагы N 452 токтомунун редакциясына ылайык).

7.2. Шайлоочуларды кабарландыруу мамлекеттик органдарга жана шайлоо комиссияларына жүктөлөт.

(Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 15-сентябрындагы N 452 токтомунун редакциясына ылайык).

7.3. Уюмдардын жана социалдык тейлөөчү жана саламаттыкты сактоо мекемелеринин, аскер бөлүктөрүнүн, кылмыш жасоого шектелүүчү жана айыпталуучу катары камакта кармалып турган адамдар турган мекемелердин жетекчилери аймагында аталган мекемелер жана аскер бөлүктөрү турган шайлоо комиссиялары менен биргеликте айрым категориядагы жарандарды алдыда боло турган шайлоо жана референдум жөнүндө өз убагында жана анык кабарландыруу үчүн жоопкерчилик тартат.

(Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 15-сентябрындагы N 452 токтомунун редакциясына ылайык).

7.4. Социалдык тейлөөчү жана саламаттыкты сактоо мекемелеринин, аскер бөлүктөрүнүн, кылмыш жасоого шектелүүчү жана айыпталуучу катары камакта кармалып турган адамдар турган мекемелердин орун жайларында кабарландыруу максатында шайлоо дайындалган учурдан тартып маалыматтык материалдарды илип коюу үчүн атайын жеткиликтүү жерлер уюштурулат.

Шайлоого тийиштүү маалыматтык материалдар аталган мекемелердин жана аскер бөлүктөрүнүн жетекчилерине тийиштүү шайлоо комиссиялары тарабынан берилет.

(Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 15-сентябрындагы N 452 токтомунун редакциясына ылайык).

7.5. Маалыматтык материалдардын мазмууну объективдүү, анык болууга тийиш, талапкерлердин, саясий партиялардын теңдигин бузбоого тийиш. Маалыматтык материалдарда кайсы бир талапкерге, саясий партияга, референдумдун «макул»/«каршы» тобуна артыкчылык берилбөөгө тийиш.

(Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 15-сентябрындагы N 452 токтомунун редакциясына ылайык).

7.6. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин ар бирине, Жогорку Кеңешке же шаардык кеңешке шайлоо үчүн талапкерлердин тизмесин көрсөткөн партияларга, референдумдун «макул»/«каршы» топторуна социалдык тейлөөчү жана саламаттыкты сактоо мекемелериндеги, аскер бөлүктөрүндөгүжарандар арасында шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тең шарттары камсыз кылынат.

Өзгөчө режимде тургандыгына байланыштуу кылмыш жасоого шектелүүчү жана айыпталуучу катары камакта кармалып турган жарандар арасында үгүттөө талапкерлер, саясий партиялардын өкүлдөрү, алардын ишенимдүү кишилери, ыйгарым укуктуу өкүлдөрү,  референдумдун «макул»/«каршы» тобунун өкүлдөрү менен жолугушуу таризинде өткөрүлбөйт. Аталган категориядагы шайлоочуларды үгүттөө нускалары тийиштүү шайлоо комиссиялары тарабынан аталган мекемелердин жетекчилерине берилген басма үгүт материалдарын таратуу таризинде гана жүргүзүлөт. Талапкерлерге, саясий партияларга өзүнүн үгүт материалдарын таратуу үчүн тең шарттар камсыздалууга тийиш.

(Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 15-сентябрындагы N 452 токтомунун редакциясына ылайык).

7.7. Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү бардык талапкерлерди, талапкерлердин тизмесин каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып башталат жана добуш берүүгө 24 саат калганда токтотулат.

(Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 15-сентябрындагы N 452 токтомунун редакциясына ылайык).

7.8. Талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрүнүн, алардын ишенимдүүкишилеринин, ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн,  референдумдун «макул»/«каршы» тобунун өкүлдөрүнүн социалдык тейлөөчү жана саламаттыкты сактоо мекемелериндеги, аскер бөлүктөрүндөгү жарандар менен жолугушууларын уюштуруу аймактык шайлоо комиссияларына жана жогоруда көрсөтүлгөн мекемелердин жетекчилерине, аскер бөлүктөрүнүн командирлерине жүктөлөт.

Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын өкүлүнүн суроо талабы боюнча көрсөтүлгөн мекемелердин жетекчилери, аскер бөлүктөрүнүн командирлери аларда турган шайлоочулар талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрүнүн, алардын ишенимдүү кишилеринин, ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн,  референдумдун «макул»/«каршы» тобунун өкүлдөрүнүн жолугушуусу өткөрүлө турган күндү белгилейт. Алынган маалыматтын негизинде жолугушуулардын графиги түзүлөт, ал аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан жеткиликтүү жерге илинип коюлат.

Аймактык шайлоо комиссиясы талапкерлерди, саясий партиялардын өкүлдөрүн, алардын ишенимдүү кишилерин, ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн,  референдумдун «макул»/«каршы» тобунун өкүлдөрүн график жөнүндө кабарландырат.

(Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 15-сентябрындагы N 452 токтомунун редакциясына ылайык).

7.9. Ар бир мекемеде үгүт жүргүзүүмезгилинде шайлоо комиссиялары тарабынан белгиленген графикке ылайык жана талапкерлер, саясий партиялар, ыйгарым укуктуу өкүлдөр, ишенимдүү кишилер тарабынан белгиленген убакытка мекемелердин жетекчилери тарабынан акысыз берилген орун жайлар жөнүндө арызга ылайык бир жолу жалпы жолугушуу өткөрүлөт.

Жолугушууга катышуу жөнүндө арызда милдеттүү түрдө ФАА жана байланыш маалыматтары көрсөтүлөт.

Жогоруда көрсөтүлгөн мекемелердеги шайлоочулар менен жолугушууларда бир талапкерден, саясий партиядан, референдумдун «макул»/«каршы» тобунан экиден көп эмес өкүл катыша алат.

(Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 15-сентябрындагы N 452 токтомунун редакциясына ылайык).

7.10. Талапкерлердин жана/же алардын ишенимдүү кишилеринин бардык жолугушууларында аймактык же участкалык шайлоо комиссиясынын өкүлү милдеттүү түрдө катышат.

(Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 15-сентябрындагы N 452 токтомунун редакциясына ылайык).

7.11. Шайлоо комиссиялары мыйзамдарда белгиленген тартипте шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү тартибинин сакталышын контролдойт. Мекемелердин жетекчилери шайлоо комиссияларына кол кабыш кылууга жана маалыматтык жана үгүттөө иш-чараларын өткөрүүдө коопсуздукту камсыз кылууга милдеттүү.

(Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 15-сентябрындагы N 452 токтомунун редакциясына ылайык).