«Шайлоочунун кабинети» сервиси жөнүндө ЖОБО

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 25-июлундагы №139 токтому менен бекитилген

«Шайлоочунун кабинети» сервиси жөнүндө

ЖОБО

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497, 2021-жылдын  5-сентябрындагы  № 680 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. «Шайлоочунун кабинети» сервиси жөнүндө ушул Жобо (мындан ары – Жобо) «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө», «Электрондук башкаруу жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө», «Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө», «Электрондук кол тамга жөнүндө» Кыргыз Республикасынын майзамдарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы № 748 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын бирдиктүү идентификациялоо системасы жөнүндө» Жобого жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик актыларына ылайык иштелип чыккан жана «Шайлоочунун кабинети» сервиси аркылуу шайлоочулардын жана референдумдун катышуучуларынын (мындан ары - шайлоочулардын) арыздарды электрондук форматта берүүсүнүн, аларды кабыл алуунун жана иштеп чыгуунун тартибин жөнгө салат.

2. «Шайлоочунун кабинети» сервиси (мындан ары – Шайлоочунун кабинети) тизмедеги каталар же мүчүлүштѳр, шайлоочулардын тизмесинде, референдумдун катышуучуларынын тизмесинде (мындан ары – шайлоочулардын тизмеси) жок экендиги тууралуу жана электрондук форматта шайлоо дареги боюнча добуш берүү ниети жѳнүндѳ шайлоочулардын арыз (мындан ары – шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо тууралуу арыз) берүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жолу менен жарандардын активдүү шайлоо укуктарын жүзѳгѳ ашыруу шарттарын кеңейтүү үчүн арналган. Сервиз мамлекеттик маалыматтык система – шпайлоочуларды эсепке алуунун Бирдиктүү системасы менен интеграцияланган Борбордук шайлоо комиссиясынын санариптик инфратүзүмүнүн компоненти болуп саналат.»;

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Шайлоочунун кабинети мамлекеттик жана расмий тилдерде иштейт.

4. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) Шайлоочунун кабинетинин укук ээси, кармоочусу жана техникалык оператору болуп саналат.

5. Ушул Жободо пайдаланылуучу негизги түшүнүктөр:

авторлоштуруу - Шайлоочунун кабинетине шайлоочунун кирүү укугун текшерүүнүн жол-жоболору;

аутентификациялоо – шайлоочулар тууралуу маалыматтарды, анын ичинде шайлоочу киргизген идентификаторго анын таандуулугун электрондук колтамга текшерүү ачкычынын квалификацияланган сертификаттарын пайдалануу менен текшерүү, ошондой эле идентификатордун аныктыгын тастыктоо жол-жоболору;

бирдиктүү идентификациялоо системасы– шайлоочулардын тизмесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө жана шайлоо дарегин өзгөртүү тууралуу шайлоочулардын арыздарды электрондук форматта берүүсү үчүн Шайлоочунун кабинетинде тийиштүү идентификациялоону, аутентификациялоону, авторлоштурууну жана ага кирүүнү камсыз кылуучу мамлекеттик ресурс;

идентификациялоо –шайлоочунун маалыматтарын текшерүү жол-жобосу, анын ичинде тийиштүү базалык маалыматтык ресурста камтылган ошол шайлоочу жөнүндө маалыматтар менен бирдиктүү идентификациялоо системасына киргизилген шайлоочунун идентификаторун салыштыруу аркылуу колтамга текшерүү ачкычынын квалификацияланган сертификаттарды пайдалануу менен;

шайлоочу – 18 жашка толгон, жигердүү шайлоо укугу бар, белгиленген тартипте биометрикалык маалыматтарын тапшырган Кыргыз Республикасынын жараны;

квалификацияланган электрондук колтамга – квалификациялык сертификатта көрсөтүлгөн текшерүү ачкычын пайдалануу менен маалыматты криптографиялык кайра түзүүнүн натыйжасында алынган электрондук колтамга, анны түзүү жана текшерүү үчүн «Электрондук колтамга жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген талаптарга ылайык ырастама алган электрондук колтамганын каражаттары пайдаланылат;

системалык администратор – тийиштүү округдук, аймактык шайлоо комиссиясындагы (мындан ары – ОШК, АШК) БШКнын ыйгарым укуктуу кызматкери.

(КР БШКнын 2021-жылдын 5-сентябрындагы № 680 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Шайлоочунун кабинетинде авторлоштуруу үчүн талаптар

6. Ар бир шайлоочу Шайлоочунун кабинети аркылуу электрондук форматта шайлоочулдардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо тууралуу арыз берүүгѳ укуктуу. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргѳн шайлоочулар добуш берүү күнү шайлоо даректерин ѳзгѳртүү жѳнүндѳ арыз берүүгѳ укуктуу.

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497 токтомунун редакциясына ылайык)

7. Биометрикалык паспортто (eID-картада) же шайлоочунун квалификациялуу электрондук колтамгасында камтылган электрондук колтамга аркылуу белгиленген тартиптеавторлоштуруудан кийин Шайлоочунун кабинетине кирүү ишке ашырылат.

Шайлоочуну биометрикалык паспортто (eID-картада) камтылган электрондук колтамга боюнча Шайлоочунун кабинетинде идентификациялоо, аутентификациялоо жана авторлоштуруу үчүн биометрикалык паспорттун чибинен маалыматтарды окуй турган жабдуунун болушу зарыл.

Бул учурда идентификациялоо процессин аутентификациялоо үчүн паспортту алганда берилген авторлоштуруу ачкычын (4 орундуу код) киргизүү керек.

Квалификациялуу электрондук колтамга аркылуу шайлоочуну идентификациялоо, аутентификациялоо жана авторлоштуруу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы №748 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Бирдиктүү идентификация системасы жөнүндө» Жободо белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

8. Шайлоочунун кабинетинде авторлоштурууда жана арыз берүүдө шайлоочу Кыргыз Республикасынын Министлер Кабинети бекиткен формада жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө макулдук (мындан ары – Макулдук) берет.

(КР БШКнын 2020-жылдын 5-сентябрындагы № 680 токтомунун редакциясына ылайык)

9. Шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо тууралуу арыз жана шайлоо дарегин ѳзгѳртүү жѳнүндѳ арыз берүү мүмкүнчүлүгү ушул Жобонун 8-пунктуна ылайык Макулдук тастыкталгандан кийин берилет.

Шайлоочунун кабинетинде шайлоочунун жеке маалыматтары тийиштүү идентификатор (ПИН, паспорттун номери жана сериясы) киргизилгенде автоматтык түрдө толтурулат.

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497 токтомунун редакциясына ылайык)

10. Шайлоочу жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө макулдук берүүдөн баш тарткан учурда Шайлоочунун кабинетине арыз берүү мүмкүнчүлүгү болбойт.

11. Шайлоочулар Шайлоочунун кабинетинде берген маалыматтардын аныктыгы үчүн, ошондой эле жүргүзгөн аракеттери үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке жоопкерчилик тартат.

3. Электрондук форматта арыздарды берүүнүн тартиби

12. Кандай гана болбосун каталар же так эместиктер байкалган учурда шайлоочу Шайлоочунун кабинети аркылуу электрондук форматта шайлоочулдардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо тууралуу арыз берүүгѳ укуктуу.

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргѳн шайлоочулар добуш берүү күнү шайлоо даректерин ѳзгѳртүү жѳнүндѳ арыз берүүгѳ укуктуу.

Шайлоочунун кабинетинде шайлоочулардын алдын ала тизмеси менен таанышкан учурдан тартып жана добуш берүүгѳ чейин 15 календардык күндѳн кеч эмес убакытта арыз берүү мүмкүнчүлүгү бар.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо тууралуу арыз гана кабыл алынат.

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497 токтомунун редакциясына ылайык)

13.Шайлоочулдардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо тууралуу арыз жана шайлоо дарегин ѳзгѳртүү жѳнүндѳ арыз электрондук формада толтурууда шайлоочу тийиштүү шайлоо комиссиясын (ОШК, АШК, УШК) көрсөтүү менен өзүнүн жеке маалыматтарын (ПИН, паспортунун сериясын жана номерин) киргизет.

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497, 2021-жылдын              5-сентябрындагы № 680 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

14. Жеке маалыматтарды киргизгенден кийин Шайлоочунун кабинетинде автоматтык түрдө арыз түзүлөт, мында датасын жана убактысын көрсөтүү менен арыз бергендиги тууралуу бышыктоо берилет.

15. Шайлоо дарегин ѳзгѳртүү жѳнүндѳ арыз толтурууда добуш берүү күнү Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргөн шайлоочу Кыргыз Республикасынан тышкары түзүлгөн тийиштүү шайлоо комиссиясын көрсөтүү менен өзүнүн жеке маалыматтарын (ПИН, паспортунун сериясын жана номерин) киргизет. Шайлоо дарегин ѳзгѳртүү жѳнүндѳ арыз толтурууда шайлоочу Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары (убактылуу) консулдук каттоого коюу үчүн тышкы иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын маалыматтык системасына андан ары жөнөтүү үчүн мөөнөтүн көрсөтүү менен (убактылуу) консулдук каттоого коюу үчүн тапшырык бергендиги жөнүндө белги коёт.

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497, 2021-жылдын                     5-сентябрындагы № 680 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

16. Шайлоочу арызды системалык администратор иштеп чыкканга чейин шайлоо дарегин ѳзгѳртүү жѳнүндѳ берилген электрондук арызын жокко чыгаруу/чакыртып алуу мүмкүнчүлүгүнѳ ээ.

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497 токтомунун редакциясына ылайык)

17. Электрондук арыз жана Макулдук онлайн режиминде тийиштүү шайлоо комиссиясына келип түшөт.

4. Электрондук форматтагы арыздарды иштеп чыгуунун тартиби

18. Арыздар келип түшкөн учурдан тартып тийиштүү шайлоо комиссиясынын системалык администратору тарабынан иштелип чыгууга тийиш.

19. Тийиштүү шайлоо комиссиясы арыздарды кароонун жыйынтыгы боюнча арыз келип түшкөн учурдан тартып 7 календардык күндүн ичинде Шайлоочунун кабинетине билдирмени жөнөтөт.

20. Шайлоочу тийиштүү шайлоо комиссиясынын системалык администратору акыркы иштеп чыккан арызда көрсөтүлгөн шайлоо участогунун шайлоочуларынын тизмесине киргизилет.

21. Шайлоо аяктагандан кийин шайлоо дарегин ѳзгѳртүү жѳнүндѳ арыздын негизинде орун которгон шайлоочу паспортунда кѳрсѳтүлгѳн туруктуу жашаган жери жѳнүндѳ катоо белгилсине ылайык шайлоочулардын тизмесине киргизилет.

(КР БШКнын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 497 токтомунун редакциясына ылайык)

5. Шайлоочунун кабинетинин иштеп турушун жана коопсуздугун камсыздоо

22. Шайлоочунун кабинетин техникалык колдоону, иштеп турушун жана коопсуздугун камсыз кылууну уюштуруу ушул Жободо жана БШКнын башка ченемдик актыларында аныкталган тартипте БШКнын аппаратынын ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмү (мындан ары – ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүм) тарабынан ишке ашырылат.

23. Жеке маалыматтарды жана маалыматтык коопсуздукту коргоону камсыз кылуу тартибин маалыматтык коопсуздуктун ички саясатына жана аны жүзѳгѳ ашырууда алынган регламентка ылайык Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан ишке ашырылат.

24. Ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүм төмөндөгү иш-милдеттерди жүзөгө ашырат:

- арыздарды кабыл алуу, каттоо жана иштеп чыгуу боюнча иштерди уюштурууну;

- Шайлоочунун кабинетинин иштеп турушун, программалык-техникалык жактан колдоону камсыз кылууну;

- Шайлоочунун кабинетинин киберкоопсуздугун камсыз кылууну;

- Шайлоочулардын жеке маалыматтарын коргоону;

- Шайлоочунун кабинетин өркүндөтүүнү жана модернизациялоону;

- ички регламентте аныкталган башка аракеттерди.