«Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топ жөнүндө» ЖОБО

КР БШКнын 2017-жылдын
10-июлундагы № 217 токтому
менен бекитилген

«Кыргыз Республикасындашайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топ жөнүндө»

ЖОБО

1.Жалпы жоболор

2.Борбордук шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобун түзүү жана курамы

3.Борбордук шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобунун ыйгарым укуктары жана ишинин тартиби

4.Борбордук шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобунун чечимдери жана келип түшкөн арыздарды/даттанууларды карап чыгуусунун мөөнөттөрү

5.Аймактык шайлоо комиссиясынын Кыргыз Республикасындашайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын/даттанууларын кароонунмаселелери боюнча Жумушчу тобунун иши

1. Жалпы жоболор

1.1. Ушул Жобо шайлоону жана референдумдарды даярдоо жана өткөрүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) келип түшкөн Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароомаселелери боюнча Жумушчу топтун (мындан ары – Жумушчу топ) максаттарын, милдеттерин, аны түзүү тартибин, ыйгарым укуктарын жана ишинин тартибин аныктайт.

1.2. Жумушчу топшайлоонун эркиндигинин кепилдиктерин камсыз кылуу, шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынынконституциялык укуктарын, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, алардын кызмат адамдарынын, шайлоо комиссияларынын, саясий партиялардын жана башка органдар менен уюмдардын аракеттерине (аракетсиздигине) же чечимдерине даттануу мүмкүнчүлүктөрүн  сактоо жана ишке ашыруумаксатында түзүлөт.

1.3. Жумушчу топ өз ишинде «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын, «Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын,Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын ченемдик укуктук актыларын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.

2. Жумушчу топту түзүүжана курамы

2.1. Жумушчу топБорбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен түзүлөт. Жумушчу топтун курамы Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн, Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлеринин жана тартылган адистердин ичинен Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын буйругу менен бекитилет.

2.2. Жумушчу топ шайлоо жана референдум дайындалгандан кийин 5 жумушчу күндүн ичинде түзүлөт.

2.3. Жумушчу топкеминде 7 мүчөнүн курамында түзүлөт.

2.4. Жумушчу топтун курамын өзгөртүүнү Жумушчу топтун сунуштамасы боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы жүзөгө ашырат.

3. Борбордук шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобунун ыйгарым укуктары жана ишинин тартиби

3.1. Жумушчу топтун ыйгарым укуктарына төмөнкүлөр кирет:

 • шайлоочулардын жана шайлоонун жана референдумдардын башка катышуучуларынын шайлоо укуктарын бузуулар жөнүндө арыздарда/даттанууларда камтылган фактыларды иликтөө жана алдын ала талдоо;
 • арыз/даттанууменен кайрылган адамдардын түшүндүрүүлөрүн жана далилдерин угуу;
 • иш жүзүндөгү кырдаалдардын иликтөө, айкындоо жана арыз ээлерин берген далилдерди талдоо;
 • эксперттердин жана адистердин корутундуларын алуу үчүн арыз/даттанууменен байланышкан материалдарды жөнөтүү;
 • Борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна келип түшкөн арыздар/даттанууларбоюнча тиешелүү чечим кабыл алуу үчүн алар боюнча жумушчу топтордун чечимдеринин долбоорлорун чыгаруу;
 • Борбордук шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктарына кирбеген арыздарды/даттанууларды чечүү тартиби жөнүндө консультацияларды берүү.

3.2. Жумушчу топтун отуруму Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн катышып олтурса чечим кабыл алууга укуктуу болуп саналат.

3.3. Жумушчу топтун чечимдери Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн отурумга катышып олтурган санынын көпчүлүк добушу менен ачык добуш берүүаркылуу кабыл алынат.

Жумушчу топтун бардык мүчөлөрүбирдей укуктарга ээ.

Жумушчу топтун отурумунда анын ар бир мүчөсү бир добушка ээ.

Жумушчу топ кабыл алган чечимге макул болбогон Жумушчу топтун мүчөсү өзгөчө пикирин жазуу жүзүндө баяндоого укуктуу, ал Жумушчу топтун чечимине тиркелет.

3.4. Жумушчу топарыздарды/даттанууларды кароо күнү, убактысы жана орду жөнүндө арыз ээсине, аракеттери (аракетсиздиги) даттанылып жаткан адамдарга жана башка таламдаш тараптарга же алардын өкүлдөрүнө (электрондук почта боюнча, жазуу жүзүндө, телефон байланышы менен) милдеттүү тартипте маалымдайт, бул жөнүндө акт түзүлөт.

Жумушчу топту анын жетекчиси зарылчылыкка жараша чакырат жана тапшырмаларды Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн ортосунда бөлүштүрөт, ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы менен макулдашуубоюнча кошумча адистерди тартуу маселелерин чечет.

Жумушчу топтун жетекчиси жокто аны Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары алмаштырат.

Жумушчу топ өз ишин мыйзамдуулук, ачыктык, коллегиялуулук, көзкарандысыздык, маалымдуулук жана адилеттүүлүк принциптеринде жүзөгө ашырат. Жумушчу топтун иши тапшырма формасында жүзөгө ашырылат.

Жумушчу топ өз ишин өзүнүн компетенциясына кирген маселелерди ачык талкуулоонун негизинде жүзөгө ашырат.

Зарылчылыкболгон учурда Жумушчу топтун мүчөлөрүалда канча кең-кесири маалымат алуу үчүн жер-жерлерге барат, ошондой эле иштин иш жүзүндөгү жагдайларын угуу жана түшүндүрмөлөрдү берүү үчүн арыз ээлери жана аракеттери (аракетсиздиги) даттанылып жаткан адамдар чакырылат.

Жумушчу топтун отурумдарына Жумушчу топтун мүчөсү болуп саналбаган Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү катышууга жана өз пикирин айтууга укуктуу. Жумушчу топтун отурумуна ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлери, төмөн турган шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, каралып жаткан маселе боюнча адистер жана эксперттер чакырылышы мүмкүн.

Жумушчу топтун ишин камсыз кылууну Борбордук шайлоо комиссиясынын аппараты жүзөгө ашырат.

4. Борбордук шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобунун чечимдери жана келип түшкөн арыздарды/даттанууларды карап чыгуусунун мөөнөттөрү

4.1. Арыздарды/даттанууларды карап чыгуунун жыйынтыктары боюнча Жумушчу топ чечим кабыл алат. Жумушчу топтун чечими сунуштама мүнөзүндө болот.

4.2. Жумушчу топкелип түшкөн арыздар/даттанууларбоюнча чечим кабыл алат жана аны Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумуна алып чыгуу үчүн төмөнкүдөй мөөнөттөрдө даярдайт:

 • арыздар/даттануулар келип түшкөн учурдан тартып 3 күндүк мөөнөттө, ал эми шайлоону даярдоонун жүрүшүндө келип түшкөн арыздарда (даттанууларда) камтылган фактылар кошумча текшерүүнү талап кылган учурларда алар боюнча чечимдер 5 күндүк мөөнөттөн кечиктирбестен кабыл алынат;
 • добуш берүү күнү же добуш берүү күнүнөн мурунку күнү келип түшкөнарыздар/даттанууларЖумушчу топ тарабынан токтоосуз каралууга тийиш.

4.3. Арыздарды/даттанууларды карап чыгуунун жыйынтыктары боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алган чечимдер Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылат.

5. Аймактык шайлоо комиссиясынын Кыргыз Республикасындашайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын/даттанууларын кароонун маселелери боюнча Жумушчу тобунун иши

5.1. Аймактык шайлоо комиссиясынын Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарынжана даттанууларын кароонун маселелери боюнча Жумушчу тобу (мындан ары – Жумушчу топ) аймактык шайлоо комиссиясынын чечими менен Жумушчу топтун жетекчисинин, жетекчисинин орун басарынын жана мүчөлөрүнүн курамында түзүлөт. Жумушчу топаймактык шайлоо комиссиясынын, Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын өкүлүнүн жана тартылган эксперттердин курамында түзүлөт. Жумушчу топтун ишинин мөөнөтү түзүүжөнүндө чечимде аныкталат.

5.2. Аймактык шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобу кеминде 5 мүчөнүн курамында түзүлөт.

5.3. Аймактык шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобу өзүнүн ыйгарым укуктарынын алкагында төмөнкүдөй ишти жүзөгө ашырат:

 • шайлоочулардын жана шайлоонун башка катышуучуларынын шайлоо укуктарын бузуулар жөнүндө арыздарда/даттанууларда камтылган фактыларды иликтөө жана алдын ала талдоо;
 • арыз/даттанууменен кайрылган адамдардын түшүндүрүүлөрүн жана далилдерин угуу;
 • иш жүзүндөгү кырдаалдарды иликтөө, айкындоо жана арыз ээлери берген далилдерди талдоо;
 • эксперттердин жана адистердин корутундуларын алуу үчүн арыз/даттануумененбайланышкан материалдарды жөнөтүү;
 • келип түшкөн арыздар/даттанууларбоюнча чечимдердин долбоорлорун алар боюнча тиешелүү чечим кабыл алуу үчүн аймактык шайлоо комиссиясынын кароосуна киргизүү;
 • аймактык шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктарына кирбеген арыздарды/даттанууларды чечүү тартиби жөнүндө консультация берүү.

5.4. Аймактык шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобун анын жетекчиси зарылчылыкка жараша чакырат жана тапшырмаларды Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн ортосунда бөлүштүрөт, ошондой эле кошумча адистерди тартуу маселелерин чечет.

Аймактык шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобу өз ишин мыйзамдуулук, коллегиялуулук, көзкарандысыздык, ачыктык, маалымдуулук жана адилеттүүлүк принциптеринде жүзөгө ашырат. Жумушчу топтун иши отурумдар формасында жүзөгө ашырылат.

Жумушчу топ өз ишин өзүнүн компетенциясына кирген маселелерди ачык талкуулоонун негизинде жүзөгө ашырат.

Арыздарды/даттанууларды карап чыгуунун жыйынтыктары боюнча Жумушчу топ чечим кабыл алат. Жумушчу топтун чечими сунуштама мүнөзүндө болот.

Жумушчу топтун отурумдарына Жумушчу топтун мүчөсү болуп саналбаган аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү катышууга жана өз пикирин айтууга укуктуу. Жумушчу топтун отурумдарынаошондой эле, төмөн турган шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, каралып жаткан маселе боюнча адистер жана эксперттер чакырылышы мүмкүн.

Жумушчу топтун ишин камсыз кылууну аймактык шайлоо комиссиясынын катчысы жүзөгө ашырат.

5.5. Жумушчу топ келип түшкөн арыздар/даттануулар боюнча чечим кабыл алат жана аны аймактык шайлоо комиссиясынын отурумуна алып чыгуу үчүн даярдайт.

Келиптүшкөн арыздар/даттануулар жагынан өз ишинде аймактык шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобу ушул Жобонун 4-бөлүмүндө белгиленген мөөнөттөрдү жетекчиликке алат.

5.6. Талаштарды кароо менен байланышкан материалдарКыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сакталууга тийиш.