Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топ жөнүндө» ЖОБО

КР БШКнын
2017-жылдын 20-июнундагы № 170
токтому менен бекитилген

 

Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топ жөнүндө»
ЖОБО

(КР БШК 2020-жылдын 4-ноябрындагы №296 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 1. Жалпы жоболор
 1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлер жана (же) алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) бере турган Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун максаттарын, милдеттерин, аларды түзүү тартибин жана ишинин тартибин аныктайт.
 2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу тобун (мындан ары – Жумушчу топ) Борбордук шайлоо комиссиясы түзөт.
 3. Жумушчу топ өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Борбордук шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 17-июнундагы № 165 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колдорун чогултуу жана талапкерлер, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү берген кол коюу барактарындагы колдордун аныктыгын текшерүү тартиби жөнүндө» Нускаманы (мындан ары – Нускама), ушул Жобону жана Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын буйруктарын жетекчиликке алат.

II. Жумушчу топтун милдеттери

 1. Жумушчу топтун милдеттери болуп Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү берген кол коюу барактарынын «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын, Нускаманын жана Борбордук шайлоо комиссиясынын башка актыларынын талаптарына шайкештигин текшерүү саналат.
 2. Бул милдеттерди ишке ашыруу үчүн Жумушчу топ төмөнкүлөрдү жүзөгө ашырат:

- ыйгарым укуктуу өкүлдөрдөн Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колтамгалары бар кол коюу барактарын кабыл алуу;

-- шайлоочулардын кеминде 30 миң ишенимдүү колдорун аныктаганга чейин колтамгаларды текшерүү;

- кол коюу барактарында камтылган колтамгаларды жана шайлоочулар жөнүндө маалыматтарды текшерүү учурунда Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерге бирдей шарттарды камсыз кылуу;

- кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары боюнча Жумушчу топтун текшерүүлөрүнүн ведомостторун, корутундуларын жана Нускамада каралган башка документтерди тиркөө менен кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө протоколдорду даярдоо.

III. Жумушчу топту түзүү тартиби жана курамы

 1. Жумушчу топту түзүү жөнүндө чечим Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.
 2. Жумушчу топтун курамына Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлери, ишке тартылган эксперттер жана адистер киргизилет.
 3. Жумушчу топтун курамы Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын буйругу менен, топтун жетекчиси  Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен бекитилет.
 4. Жумушчу топтун ишин камсыз кылуу жана анын милдеттерин аткаруу үчүн каттоо кызматтарынын кызматкерлери, сот-эксперттик иш чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын эксперттери, төмөн турган шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жана башка мамлекеттик органдардын адистери тартылат.
 5. Жумушчу топтун ишке тартылуучу адистеринин сандык курамы талапкерлер жана (же) талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү берген документтердин көлөмүнө, текшерүү мөөнөттөрүнө таянуу менен аныкталат жана топтун ишинин ар башка этаптарында Жумушчу топтун жетекчиси тарабынан өзгөртүлүшү мүмкүн.

IV. Жумушчу топтун ишинин тартиби

 1. Жумушчу топтун жетекчиси Жумушчу топтун ишине жетекчилик кылат, аны зарылчылыкка жараша чакырат жана тапшырмаларды топтун мүчөлөрүнүн ортосунда бөлүштүрөт, ошондой эле кошумча адистерди жана эксперттерди тартуу жөнүндө маселелерди чечет.
 2. Жумушчу топтун жетекчисинин жана анын орун басарынын оозеки жана жазуу жүзүндөгү көрсөтмөлөрүн Жумушчу топтун мүчөлөрү, анын ичинде келишимдик негизде тартылган штаттан тышкаркы адистер менен эксперттер аткарууга милдеттүү.
 3. Жумушчу топ өз ишин мыйзамдуулук, коллегиялуулук, көзкарандысыздык, маалымдуулук жана адилеттүүлүк принциптеринде жүзөгө ашырат.
 4. Жумушчу топтун кол коюу барактарын текшерүүнүн протоколун бекитүү жөнүндө чечими, корутундулары Жумушчу топтун жыйналыштарында добуш берүү аркылуу, топтун мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүгү тарабынан кабыл алынат.
 5. Жумушчу топтун бардык мүчөлөрү бирдей укуктарга ээ.
 6. Жумушчу топтун жыйналышында анын ар бир мүчөсү бир добушка ээ.
 7. Жумушчу топ кабыл алган чечимге макул болбогон Жумушчу топтун мүчөсү өзгөчө пикирин жазуу жүзүндө баяндоого укуктуу, ал Жумушчу топтун чечимине тиркелет.
 8. Текшерүү жүргүзүүнүн ар бир учуру жөнүндө каттоо үчүн колдорду тапшырган тиешелүү талапкер же каттоодон өтүү үчүн колтамга тапшырган анын ыйгарым укуктуу өкүлү  кабарландырылышы керек. Коюлган колдорду текшерүүдө колдордун белгиленген санын тапшырган бардык талапкерлер жана/же алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катышууга укуктуу.
 9. Жумушчу топтун жетекчисинин уруксаты менен Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерге же алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, алардын өтүнүчү боюнча, өтүнүч (оозеки, жазуу жүзүндө) келип түшкөн учурга карата кол коюу барактарын текшерүүнүн жүрүшү жөнүндө маалымат берилет. Мында жогоруда көрсөтүлгөн адамдар кол коюу барактарын текшерүүнүн технологиялык процессине кийлигишүүгө, Жумушчу топтун мүчөлөрү өз милдеттерин жүзөгө ашырышына тоскоолдук кылууга укуксуз.
 10. Жумушчу топтун жыйналыштарына жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышууга укуктуу.
 11. Жумушчу топтун ишин камсыз кылууну Борбордук шайлоо комиссиясынын аппараты жүзөгө ашырат.

V. Жумушчу топтун чечимдери

 1. Берилген кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары боюнча, Жумушчу топ кол коюу барактарын текшерүүнүн ведомостторун, кол коюу барактарында камтылган шайлоочулардын колтамгаларынын жана маалыматтардын ишенимдүүлүгүн текшерүү боюнча Жумушчу топтун корутундуларын жана Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна ар бир талапкер боюнча кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө протоколду түзөт.
 2. Жумушчу топтун жетекчисинин колу жана БШКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн кол коюу барактарын текшерүүнүн ведомостторун, кол коюу барактарында камтылган шайлоочулардын колтамгаларынын жана маалыматтардын ишенимдүүлүгүн текшерүү боюнча Жумушчу топтун корутундуларын жана кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө протоколду кабыл алгандан кийин Жумушчу топ аларды тиешелүү талапкерге же болбосо кол коюу барактары текшерилген ыйгарым укуктуу адамга берет.
 3. Кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө протоколду Жумушчу топ Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналышына алып чыгат.
 4. БШК текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө протоколду карап жатканда талапкер же болбосо анын ыйгарым укуктуу өкүлү Жумушчу топ чыгарган корутундуга өзүнүн «макул» же «каршы» далилдерин келтире алат.

VI. Жумушчу топтун документтери

 1. Жумушчу топтун иши аяктагандан кийин, Жумушчу топтун бардык документтери белгиленген тартипте жана мыйзамдарда белгиленген мөөнөттөрдө Борбордук шайлоо комиссиясынын архивине өткөрүп берилет.
 2. Документтерди өткөрүп берүү үчүн жоопкерчиликти Жумушчу топтун жетекчиси тартат.