Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин документтерин кабыл алуу боюнча Жумушчу топ жөнүндө ЖОБО

КР БШКнын 
2017-жылдын 20-июнундагы
№ 169 токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин документтерин кабыл алуу боюнча

Жумушчу топ жөнүндө ЖОБО

I. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлер жана алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан каттоо үчүн Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына(мындан ары текст боюнча – Борбордук шайлоо комиссиясы) берилген документтерин кабыл алуу боюнча Жумушчу топтун максатын, милдеттерин, түзүү тартибин, ыйгарым укуктарын жана иш тартибин аныктайт.

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин документтерин кабыл алуу боюнча Жумушчу топ (мындан ары текст боюнча – Жумушчу топ) Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилине карата түзүлөт.

3. Жумушчу топ өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, башка укуктук ченемдик актыларды, Борбордук шайлоо комиссиясынын актыларын, ошондой эле ушул Жобону жана Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын буйруктарын жетекчиликке алат.

II. Жумушчу топтун милдеттери

4. Жумушчу топтун милдеттери болуп Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо үчүн берилген шайлоо документтеринин, талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, ишенимдүү адамдарынын, шайлоо комиссияларындагы өкүлдөрүнүн “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын жана “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын башка укуктук ченемдик актыларынын жана Борбордук шайлоо комиссиясынын актыларынын талаптарына шайкештигин текшерүү саналат.

5. Бул милдеттерди ишке ашыруу үчүн Жумушчу топ төмөнкүлөрдү жүзөгө ашырат:

- Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан каттоо үчүн берилген документтерди кабыл алууну, текшерүүнү жана каттоо күбөлүктөрүн даярдоону;

- Каттоо документтерди кабыл алууну, бардык документтердин болушун жана Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна саясий партиялар тарабынан жана өзүн өзү көрсөтүү тартибинде көрсөтүлгөн талапкерлер жөнүндө маалыматтардын аныктыгын текшерүүнү;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо же болбосо каттоодон баш тартуу тууралуу жүйөлөштүрүлгөн чечимдер боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумдарында кароо жана чечимдерди кабыл алуу үчүн документтердин пакетин даярдоону;

- Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер катары каттоо жөнүндө чечим кабыл алынган талапкерлер үчүн күбөлүктөрдү даярдоону;

- Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин документтерин кабыл алуудан, талапкерлерди же алардын өкүлдөрүн каттоодон баш тартуу жөнүндө токтомдору даттанылган учурда зарыл болгон документтерди даярдоону;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин ишенимдүү адамдарын каттоо үчүн документтерди кабыл алууну, текшерүүнү жана аларга ырастама даярдоону;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлер тарабынан шайлоо комиссияларына дайындалган өкүлдөрдүн документтерин кабыл алууну, текшерүүнү жана аларга күбөлүк даярдоону;

III. Жумушчу топту түзүү жана анын курамы

6. Жумушчу топ Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилине карата түзүлөт.

7. Жумушчу топту түзүү жөнүндө чечим Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчулүк добушу менен кабыл алынат.

8. Жумушчу топтун курамына Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлери, чакырылган эксперттер жана адистер киргизилет.

IV. Жумушчу топтун иштөө тартиби

9. Жумушчу топтун курамы, анын ичинде Жумушчу топтун жетекчиси жана орун басары Борбордук шайлоо комиссиянын төрагасынын буйругу менен бекитилет.

10. Жумушчу топтун жетекчиси Жумушчу топтун ишине жетекчилик кылууну жүзөгө ашырат, аны зарылдыкка жараша чакырат жана топтун мүчөлөрүнүн ортосунда тапшырмаларды бөлүштүрөт, ошондой эле кошумча адистерди жана эксперттерди тартуу боюнча маселелерди чечет.

11. Жумушчу топтун жетекчисинин оозеки жана кат түрүндөгү көрсөтмөлөрү Жумушчу топтун мүчөлөрү тарабынан, келишимдик негизинде чакырылган штаттан тышкаркы адистерди жана эксперттерди кошкондо, милдеттүү түрдө аткарылууга жатат.

12. Жумушчу топ өз ишин мыйзамдуулуктун, коллегиалдуулуктун, көз карандысыздыктын, айкындуулуктун жана адилеттүүлүктүн принциптеринде жүзөгө ашырат.

13. Жумушчу топтун чечимдери Жумушчу топтун отурумдарында добуш берүү жолу менен топтун мүчөлөрүнүн көпчүлүгү тарабынан кабыл алынат.

14. Жумушчу топтун бардык мүчөлөрү тең укукка ээ жана тең милдет аткарышат.

15. Жумушчу топтун отурумдарында анын ар бир мүчөсү бир добушка ээ.

16. Жумушчу топтун кабыл алган чечими менен макул болбогон Жумушчу топтун мүчөсү кат түрүндө өзгөчө пикирин билдире алат жана ал Жумушчу топтун чечимине тиркелет.

17. Жумушчу топтун ишин камсыздоону Борбордук шайлоо комиссиясынын аппараты жүзөгө ашырат.

V. Жумушчу топтун чечимдери

18. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлер тарабынан берилген документтерди текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча Жумушчу топ Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди каттоо же каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарат.

19. Жумушчу топтун чечими сунуштоо мүнөзүнө ээ.

20. Жумушчу топтун чечимдери Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди каттоо же каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумуна чыгарылат.

VI. Жумушчу топтун документтери

21. Жумушчу топтун иши аяктаганда Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлер, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана өкүлдөрү тарабынан Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо этаптарында Борбордук шайлоо комиссиясына берилген бардык документтер Борбордук шайлоо комиссиясынын архивине мыйзам тарабынан белгиленген тартипте жана мөөнөттө өткөрүлүп берилет.

22. Документтерди өткөрүп берүү үчүн жоопкерчиликти Жумушчу топтун жетекчиси тартат.