Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү эрежелеринин сакталышына контролдук кылуу боюнча Жумушчу топ жөнүндө ЖОБО

КР БШКнын 2017-жылдын
14-июнунун
№ 154 токтому менен 
БЕКИТИЛГЕН

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү эрежелеринин сакталышына контролдук кылуу боюнча Жумушчу топ жөнүндө ЖОБО

Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү эрежелеринин сакталышына контролдук кылуу боюнча Жумушчу топтун (мындан ары – Жумушчу топ) максаттарын жана милдеттерин, курамын түзүү тартибин, ыйгарым укуктарын жана ишинин тартибин аныктайт.

1. Жалпы жоболор

1.1. Жумушчу топту Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлер үчүн бирдей жана адилеттүү шарттарды камсыз кылуу максатында, ошондой эле үгүт жүргүзүүдө жарандардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын шайлоо укуктарын сактоо, алардын тарабынан Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарынын талаптарын сактоо, шайлоочулардын аңдап-түшүнүү менен эрк билдиришине жана шайлоонун маалымдуулугуна көмөктөшүү максатында түзөт.

1.2. Жумушчу топ өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө», «Массалык маалымат каражаттары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

2.Жумушчу топту түзүү жана курамы

2.1. Жумушчу топ Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен түзүлөт. Жумушчу топтун курамы Төраганын буйругу менен Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн, Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлеринин, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн жана тартылган адистердин ичинен бекитилет.

2.2. Жумушчу топ кеминде 5 мүчөнүн курамында түзүлөт.

2.3. Жумушчу топтун курамын өзгөртүү ушул Жобонун 3-пунктунда каралган Жумушчу топтун курамын бекитүү үчүн белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

Жумушчу топтун жетекчиси жокто анын милдеттерин Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары аткарат.

3. Жумушчу топтун ыйгарым укуктары

3.1. Жумушчу топтун ыйгарым укуктарына төмөнкүлөр кирет:

 • шайлоо мыйзамдарында белгиленген тартипте телерадио берүү уюмдары жана мезгилдүү басылмалар, интернет-басылмалар Борбордук шайлоо комиссиясына берген эфир убактысын, басылма аянтты талапкерлерге, талапкерди көрсөткөн саясий партияларга берүүгө даярдыгы жөнүндө билдирүүлөрдү, ошондой эле аларга акы төлөөнүн өлчөмдөрү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтарды чогултуу жана иретке келтирүү;
 • талапкерлер же алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, талапкерди көрсөткөн саясий партиялардын өкүлдөрү Борбордук шайлоо комиссиясына берген басылма, аудиовизуалдык жана башка үгүт материалдарынын нускаларынын же алардын көчүрмөлөрүнүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына шайкештиги жагынан кароо, аларды макулдашуу, ошондой эле зарыл болгон учурда алар боюнча тиешелүү корутундуларды даярдоо;
 • Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоо жана өткөрүү менен байланышкан шайлоо алдындагы басылма материалдарды, ошондой эле аудиовизуалдык материалдарды кароо жана талдоо;
 • шайлоого байланышкан коомдук пикирди сурамжылоонун натыйжаларын жарыялоого тиешелүү маселелерди кароо;
 • шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү тартибин жана эрежелерин белгилеген шайлоо мыйзамдарынын ченемдерин бузуулар жөнүндө арыздарды (даттанууларды) алдын ала кароо;
 • шайлоо өнөктүгүнүн мезгилинде саясий партиялар, жалпыга маалымдоо каражаттары, интернет-басылмалар жана башка жактар жол берген шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү тартибин жөнгө салуучу колдонуудагы мыйзамдарды бузуулар жөнүндө материалдарды чогултуу жана иретке келтирүү;
 • тиешелүү корутундуларды (чечимдерди) даярдоо жана кабыл алуу;
 • шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү тартиби жана шарттары боюнча участкалык шайлоо комиссияларына, талапкерлерге, саясий партияларга, жалпыга маалымдоо каражаттарынын редакцияларына, интернетбасылмаларга, анын ичинде маалыматтык агенттиктердин жетекчилерине, башка таламдаш уюмдарга жана жактарга консультациялык жана усулдук жардам берүү;
 • табылган бузууларга чара көрүү жана аларды жоюу боюнча чечимдердин долбоорун Борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна киргизүү.

Жумушчу топтун чечимдери жана анын жыйналыштарында кабыл алынган, ал сунуш кылган документтердин долбоорлору Борбордук шайлоо комиссиясыүчүн сунуштама түрүндө болуп саналат.

4. Жумушчу топтун ишинин тартиби

4.1. Келип түшкөн арыздар (даттануулар), башка документтер Жумушчу топтун жыйналыштарында каралат. Жумушчу топтун жыйналышын анын жетекчиси зарылчылыкка жараша чакырат. Жумушчу топтун жыйналышы коллегиялуу жана айкын жүргүзүлөт.

4.2. Жумушчу топтун жыйналышына Жумушчу топтун жетекчиси же анын орун басары төрагалык кылат.

4.3. Жумушчу топтун жетекчиси же Жумушчу топтун жетекчисинин тапшырмасы боюнча анын орун басары:

 • Жумушчу топтун ишин уюштурат, Жумушчу топтун компетенциясына кирген маселелерди кароо боюнча сунуштарды киргизет;
 • Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт, аларга зарыл тапшырмаларды берет жана алардын аткарылышын текшерет;
 • Жумушчу топтун иши жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө маалымдайт.

4.4. Эгерде Жумушчу топтун жыйналышына Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн белгиленген санынын жарымынан ашыгы катышып олтурса, ал чечим кабыл алууга укуктуу болуп саналат.

4.5. Жумушчу топтун жыйналышы анын компетенциясына кирген маселелерди ачык талкуулоонун негизинде жүргүзүлөт.

4.6. Жумушчу топтун жыйналыштарына Жумушчу топтун мүчөсү болуп саналбаган Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү катышууга жана өз пикирин айтууга укуктуу.

4.7. Жумушчу топтун жыйналышына милдеттүү түрдө арыз ээлери, талапкерлер, аракеттери маселени Жумушчу топтун кароосуна алып чыгууга негиз болгон адамдар, алардын таламдарын билдирүүгө ыйгарым укуктуу адамдар жана башка кызыктар адамдар чакырылат. Тиешелүү түрдө кабарландырылган көрсөтүлгөн адамдардын келбей калышы коюлган маселени кароо үчүн тоскоолдук болуп саналбайт. Арыз ээсинин жана башка кызыкдар адамдардын өкүлүнүн ыйгарым укуктары колдонуудагы мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделүүгө тийиш.

4.8. Жумушчу топтун жыйналышына алынып чыккан маселелерди кароо үчүн тиешелүү шайлоо комиссияларынын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын, интернет-басылмалардын, мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, адистер, көзкарандысыз эксперттер чакырылат.

4.9. Жумушчу топ шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүнүн жүрүшүндө шайлоо мыйзамдарынын сакталышын камсыз кылуу маселелери боюнча мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, шайлоо комиссиялары, жалпыга маалымдоо каражаттары, интернет-басылмалар, юридикалык жана жеке жактар менен өз ара аракеттенет.

4.10. Жумушчу топтун жыйналыштары айкын жана ачык өтөт. Жалпыга маалымдоо каражаттары, интернет-басылмалар, талапкерлердин өкүлдөрү, байкоочулар Жумушчу топтун жыйналыштарына катышууга укуктуу.

4.11. Жумушчу топ шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүнүн белгиленген тартибин бузууларды тапкан учурда иштин жагдайларын иликтеп чыгып, чечим чыгаруу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналышына чечимдин долбоорун киргизүүгө укуктуу.

4.12. Мезгилдүү басылмадан же болбосо теле- же радиопрограммалардан, интернет-басылмадан, маалымат агенттигинен шайлоо алдындагы үгүттүн белгилерин камтыган маалыматты тапкан, басылма үгүт материалын алган же шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүнүн белгиленген тартибин конкреттүү бузуу, үгүт материалдарын чыгаруу жана таратуу жөнүндө маалыматты алган учурда Жумушчу топтөмөнкүдөй жагдайларды текшерет:

a) үгүт материалын жайгаштыруу, жарыялоо үчүн тиешелүү талапкердин шайлоо фондунан акы төлөөнүн болушун;

b) талапкердин шайлоо фондунан акы төлөнгөндүгүнүн фактысын финансы-кредиттик мекеменин (банктын), контролдук-текшерүү тобунун ырастоосун;

c) шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүгө тыюу салынган мезгилде же болбосо шайлоо мыйзамдарында тыюу салынган жерлерде аны жүргүзүүнү;

d) шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүгө укуксуз адам үгүт жүргүзгөн фактынын болушун;

e)чыгыш маалыматтарды милдеттүү камтууну белгилеген шайлоо мыйзамдарынын ченемдерине таратылып жаткан үгүт материалдарынын шайкештигин;

f) таратылуучу басылма үгүт материалдарынын жана башка үгүт материалдарынын нускаларын же алардын көчүрмөлөрүн Борбордук шайлоо комиссиясына алдын ала берүүнү;

g) коомдук пикирди сурамжылоонун натыйжаларын жарыялоо учурунда шайлоо мыйзамдарынын талаптары сакталышын;

h) Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүү учурунда шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү жөнүндө жободо каралган шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүнүн башка талаптары сакталышын.

Жумушчу топтун мүчөлөрү маселенин маңызы боюнча тиешелүү чечим кабыл алуу үчүн ушул жагдайлар боюнча катталган талапкерлерден, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнөн, ишенимдүү адамдардан, жалпыга маалымдоо каражаттарынын, интернет-басылмалардын өкүлдөрүнөн түшүндүрмөлөрдү суратат.

5. Жумушчу топтун чечимдери жана сунуштамалары

5.1. Маселени карап чыгуунун натыйжалары боюнча Жумушчу топтун жыйналыштарында Жумушчу топтун чечими кабыл алынат.

Жумушчу топтун чечими жыйналышка катышкан Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн санынын көпчүлүк добушу менен ачык добуш берүү аркылуу кабыл алынат.

5.2. Эгерде Жумушчу топтун кароосунун жүйөсү Жумушчу топтун мүчөсү өкүлү болуп саналган уюмдун, жалпыга маалымдоо каражатынын, интернет-басылманын аракетине (аракетсиздигине) байланышкан арыз (даттануу) болуп саналса, ал мүчө добуш берүүгө катышпайт.

5.3. Жумушчу топтун жыйналыштары протоколго түшүрүлөт, протоколду Жумушчу топтун жетекчиси (жыйналышта төрагалык кылуучу) түзөт жана ага кол коет.

Жумушчу топтун чечимдеринин же башка документтеринин тиешелүү долбоорлору Борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна коюлат.

5.4. Шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүучурунда шайлоо жөнүндө мыйзамдарды бузууларга тиешелүү кайрылуулар, ушул кайрылууларга жооптордун көчүрмөлөрү, ошондой эле телерадиоберүү уюмдары жана мезгилдүү басылмалардын редакциялары берген эфир убактысына, басылма аянтка акы төлөөнүн өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтар, талапкерлерге, саясий партияларга эфир убактысынжана басылма аянтты берүүгө даяр экендиги жөнүндө билдирмелер, башка документтер белгиленген тартипте Борбордук шайлоо комиссиясына сактоого өткөрүп берилет.

5.5. Талапкер, саясий партия мыйзамдарда белгиленген талаптарды бузган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы Жумушчу топтун сунуштамаларынын жана корутундуларынын негизинде талапкерге, саясий партияга бузуулардын жол берилгистиги жөнүндө жазуу жүзүндөгү эскертүүнү берүүгө укуктуу. Талапкер, саясий партия жогоруда көрсөтүлгөн талаптарды бир нече жолу бузган учурда тиешелүү шайлоо комиссиясы Жумушчу топтун сунуштамаларынын жана корутундуларынын негизинде талапкердин каттоосун жокко чыгарууга укуктуу.