КР БШКнын жана КР Өкмөтүнө караштуу МККнын КР Президентин, КР ЖКнын депутаттарын шайлоону жана Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоо жана өткөрүү мезгилиндеги өз ара аракеттенүүсүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдум өткөрүү

боюнча борбордук шайлоо

комиссиясынын

2017-жылдын“20”-июнундагы

№168токтому менен

БЕКИТИЛГЕН

 

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнө караштуу

Мамлекеттик каттоо кызматынын

2017-жылдын «20» - июнундагы

№ 135буйругу менен

МАКУЛДАШЫЛГАН

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча  борбордук комиссиясынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоонужана Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоо жана өткөрүү мезгилиндеги өз ара аракеттенүүсүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО

(Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 4-июлундагы №202 токтомунун редакциясында. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 2017-жылдын 6-июлундагы №151 буйругу менен макулдашылган) 

1.  Жалпы жоболор.

2.  Шайлоочулардын, референдум катышуучуларынын тизмесин (мындан ары – шайлоочулардын тизмеси) түзүү жана өткөрүп берүү боюнча өз ара аракеттенүүнүн тартиби.

3.  Шайлоочулардын тизмеси менен тааныштыруунун, шайлоочулардын жана референдум катышуучуларынын (мындан ары – шайлоочулар) тизмесинде алардын жоктугу, андагы катачылыктар же так эместиктер жөнүндө арыздарын кароо тартиби.

4.  Шайлоочуларды идентификациялоону даярдоонун жана жүргүзүүнүн тартиби.

1. Жалпы жоболор

1.1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону жана Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоо жана өткөрүү мезгилиндеги өз ара аракеттенүүсүнүн тартиби жөнүндө ушул Жобо (мындан ары- Жобо) “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык иштелип чыкты.

1.2. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары-БШК) жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын (мындан ары- МКК) шайлоочулардын тизмесин түзүү, өткөрүп берүү, шайлоочулардын тизмеси менен тааныштыруу, шайлоочулардын тизмесинде алардын жоктугу, андагы катачылыктар же так эместиктер, добуш берүү күнүндө шайлоочуларды идентификациялоо жөнүндө кайрылууларын кароо, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону, Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоо жана өткөрүү мезгилинде оперативдүү чечүүнү талап кылган башка маселелер боюнча өз ара аракеттенүүн тартибин аныктайт.

1.3. Ушул Жобонун максаты - жалпы шайлоо укугу принцибин, жарандардын шайлоо укугунун кепилдиктерин камсыз кылуу жана адилет, ачык шайлоону өткөрүү болуп саналат.

1.4. Шайлоо жана референдум айкалышып өткөрүлгөн учурда ушул Жободо көрсөтүлгөн шайлоо аракеттеринин мөөнөттөрү БШКнын “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” конституциялык Мыйзамынын негизинде кабыл алынган чечимдерине ылайык кыскартылышы мүмкүн.

2.Шайлоочулардын тизмесин түзүү жана өткөрүп берүү боюнча өз ара аракеттенүүнүн тартиби

2.1. Шайлоочулардын укугун жүзөгө ашыруу, шайлоочуларды өзү жөнүндө маалыматтар менен тааныштыруу, ошондой эле добуш берүүнү өткөрүү максатында МКК ар бир шайлоо участогу жана референдум участогу (мындан ары-шайлоо участогу) боюнча шайлоочулардын тизмесин түзөт.

БШК шайлоо участокторунун схемаларын жана чектерин карап чыгат жана бекитет жана шайлоо участогунун номерин, аталышын жана дарегин көрсөтүү менен алар бекитилген күндөн тартып 5 (беш) календарлык күндөн кечиктирбей расмий түрдө МККга өткөрүп берет.

Шайлоо участокторунун тизмеси алардын чектерин жана даректерин көрсөтүү менен БШК тарабынан алар бекитилген күндөн тартып 5 (беш) календарлык күндөн кечиктирбей жалпыга маалыдоо каражаттарында жарыяланат.

2.2. МККнын шайлоочулар тарабынан участкалык шайлоо комиссиясына (мындан ары – УШК) берилген арыздарын иштеп чыгуу боюнча жооптуу өкүлдөрүнүн тизмесин МКК бекитетжана добуш берүү күнүнө чейин 70 (жетимиш) календарлык күндөн кечиктирбей БШКга өткөрүп берет.

МКК жарандардын биометрикалык маалыматтарын чогултуу пункттарынын тизмесин (дареги, телефону жана иш тартиби) добуш берүү күнүнө чейин 70 (жетимиш)календарлык күндөн кечиктирбей БШКга өткөрүп берет.

2.3. Шайлоочулардын тизмесине добуш берүү күнүнө карата жигердүү шайлоо укугуна ээ жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте биометрикалык каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын жарандары киргизилет.

2.4. Шайлоочулардын тизмеси МКК тарабынан шайлоочулардын маалыматтарынын негизинде (алардын жеке жана биометрикалык маалыматтары), шайлоочулардын тизмесин маалыматтык башкаруу системасын (мындан ары- ШТМБС) пайдалануу менен, Кыргыз Республикасынын Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестринин базасында, БШК тарабынан бекитилген шайлоо участкаларынын схемаларын жана чектерин эсепке алуу менен түзүлөт.

2.5. Кыргыз Республикасынын чектеринен тыш жашаган жана жүргөн, консулдук каттоого турган жана биометрикалык каттоодон өткөн шайлоочулар жөнүндө маалыматтар Кыргыз Республикасынын чет элдеги тиешелүү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелеринин жетекчилери тарабынан түзүлөт жана Кыргыз Республикасынын тышкы иштер маселелери менен алектенгенмамлекеттик органы аркылуу добуш берүү күнүнө чейин 80 (сексен) календарлык күндөн кечиктирбей 2 -Формадагы (ушул Жобонун 2 -тиркемеси), 3 -Формадагы (ушул Жобонун 3-тиркемеси) арыздарды жана шайлоочулардын инсандыгын тастыктаган документтердин көчүрмөсүн тиркөө менен МККга өткөрүлүп берилет.

2.6. Добуш берүү күнү дарылоочу-профилактикалык мекемелеринде,кылмыш жасоого шектелип жана айыпталуучу катары камакта кармоо жайларында, же аскер кызматын өтөөчү жайларда турган шайлоочулар жөнүндө маалыматтар көрсөтүлгөн мекемелердин жетекчилери тарабынан түзүлөт жана 2-Форма, 3-Формадагы арыздарын жана шайлоочулардын личностун тастыктаган документтердин көчүрмөсүн тиркөө менен МККга жана тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына (мындан ары – УШК) добуш берүү күнүнө чейин 12 (он эки) календарлык күндөн кечиктирилбей өткөрүлүп берилет.

2.7. Ушул Жобонун 2.4. жана 2.5-пункттарында көрсөтүлгөн шайлоочулар жөнүндө МККга келип түшкөн маалыматтар ШТМБСта иштелип чыккандан кийин, тиешелүү УШК боюнча шайлоочулардын тизмесине киргизүүгө жатат.

2.8. Шайлоочулардын алдын ала түзүлгөн тизмеси шайлоочулардын таанышуусу жана тактоосу үчүн МКК тарабынан формага (ушул Жобонун 1-тиркемеси) ылайык, ар бир шайлоо участогу боюнча алфавиттик тартипте түзүлүп, электрондук түрдө добуш берүү күнүнө 70 (жетимиш) календарлык күн калганга чейин БШКга берилет.

БШК шайлоочулардын алдын ала тизмесин басып чыгарат жана шайлоочулардын таанышуусу жана тактоосу үчүн тийиштүү УШКга добуш берүү күнүнө60 (алтымыш) календарлык күн калганга чейин өткөрүп берет.

2.9. Жеке маалыматтар менен таанышуу жана тийиштүү тактоолор, катачылыктарды жана так эместиктерди аныктоо үчүн шайлоочулардын тизмелери бир эле учурда БШК тарабынан участоктор, район, шаарлар боюнча жалпыланат жана добуш берүү күнүнө 60 (алтымыш) календарлык күндөн кечиктирилбей шайлоочунун туруктуу же иш жүзүндө жашаган орду, туулган датасы жөнүндө маалыматтар көрсөтүлбөй туруп шайлоочунун фамилиясын, аты жөнүн (мындан ары- ФАА), шайлоо участогунун номерин, дарегин жана аталышын көрсөтүү менен БШКнын жана МККнын расмий сайттарына жайгаштырылат.

2.10.  Шайлоочулар тарабынан 2 -Форма, 3 -Форма боюнча берилген арыздарды иштеп чыгуунун жыйынтыгы боюнча формага (ушул Жобонун 1-тиркемеси) ылайык МКК алфавиттик тартипте ар бир шайлоо участогу боюнча шайлоочулардын контролдук тизмесин түзөт жана электрондук түрдө добуш берүү күнүнө чейин 30 (отуз) календарлык күндөн кечиктирбей БШКга өткөрүп берет.

БШК шайлоочулардын контролдук тизмесин басып чыгарат жана шайлоочулардын таанышуусу жана тактоосу үчүн тийиштүү УШКга добуш берүү күнүнө20 (жыйырма) календарлык күн калганга чейин өткөрүп берет.

2.11.  Электрондук тизмени БШКга өткөрүп берүү Кыргыз Республикасынын электрондук документтер жана электрондук санариптик кол коюу жаатындагы мыйзамдарында каралган тартипте жүзөгө ашырылат.

2.12.  МКК ШТМБСты пайдалануу менен БШК тарабынан бекитилген шайлоо участокторунун схемаларына жана чектерине ылайык шайлоочулардын тизмесин тактоо, оңдоо боюнча туруктуу негизде иш жүргүзөт.

2.13.  БШКнын, МККнын расмий сайттарына жана Мамлекеттик “Тизме” Порталына жайгаштырылган шайлоочулардын тизмеси жаңыртуу датасын көрсөтүү менен маалыматтын келип түшкөнүнө жана иштелгенине жараша актулдаштырылат.

2.14.  Шайлоочу өзүнүн ПИНин көрсөтүү менен өзү жазылган шайлоо участогунун номерин тактоо үчүн 119 номерине (уюлдук байланыштын бардык операторлоруна акысыз) смс-билдирүү жөнөтө алат.

2.15.  Шайлоо аралык мезгилде шайлоо участоктору боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына (мындан ары –ЖӨБО) өткөрүп берүү үчүн отчеттук мезгилди жана тизмени жаңыртуунун датасын көрсөтүү менен МКК 6 (алты) айда бир жолу шайлоочулардын тизмесин түзөт.

Шайлоо аралык мезгилде ЖӨБО менен макулдашуу боюнча МКК тарабынан тактоо үчүн алфавиттик тартипте жана/же даректери боюнча тизме түзүлөт. Тизмени түзүү отчеттук мезгилдин 15-чи (он бешинчи) числосуна чейин жүзөгө ашырылат.

3.Шайлоочулардын тизмеси менен тааныштыруунун, шайлоочулардын

тизмесинде алардын жоктугу жөнүндө арыздарын кароонун тартиби,

андагы катачылыктар же так эместиктер

3.1. УШК шайлоочулардын алдын ала/контролдук тизмесин добуш берүү күнүнө чейин 60 (алтымыш) календарлык күндөн кечиктирбей, демек 20 (жыйырма) календарлык күн калганга чейин тиешелүү шайлоо участогунда жашаган шайлоочуларга тааныштыруу үчүн илет.

Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү күнүнө чейин 60 (алтымыш) календарлык күн ичинде тизме менен таанышуу зарылдыгы жөнүндө шайлоочуларга жалпыга маалымдоо каражаттары жана башка жеткиликтүү ыкмалар менен кабарлоого милдеттүү.

3.2. Тизме менен таанышуу үчүн шайлоочу добуш берүү күнүнө 15 (он беш) календарлык күн калганга чейин тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына кайрылууга укуктуу.

3.3. Тиешелүү шайлоо участогунун тизмесинде шайлоочу жөнүндө маалыматтар жок болгон учурда УШКнын мүчөсү МККнын телефондук тейлөө Борборуна 119 номерине (чалуу бардык уюлдук жана стационардык байланыш операторлору үчүн акысыз) чалат жана шайлоочунун жалпы тизмеде бар же жогун тактайт.

3.4. Шайлоочу шайлоочулардын жалпы тизмесинде жок болуп чыккан учурда УШКнын мүчөсү шайлоочулардын тизмесине кирүү үчүн шайлоочуга биометрикалык каттоодон өтүү керектигин маалымдайт жана биометрикалык маалыматтарды чогултуу боюнча жакынкы пункттун дарегин кабарлайт.

3.5. Биометрикалык каттоодон өткөндөн кийин белгиленген мөөнөттөн кечиктирбестен, МКК шайлоочуну Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунда көрсөтүлгөн маалыматтарга ылайык тийиштүү шайлоо участогундагы шайлоочулардын тизмесине киргизет.

3.6. УШКнын мүчөсү МККнын телефондук тейлөө Борборунун 119 номерине (чалуу бардык уюлдук жана стационардык байланыш операторлору үчүн акысыз) чалып, шайлоочуга шайлоочулардын тизмесинде анын бар экенин тактоого кол кабыш кылат.

3.7. Шайлоочу тиешелүү шайлоо участогунун алдын ала/контролдук тизмесинде жок болуп чыккан (ID-картадагы, ID-картадагы каттоосуна ылайык) жана анын башка участоктогу шайлоочулардын тизмесинде барлыгы аныкталган учурда ар бир шайлоочу добуш берүү күнүнө 15 (он беш) календарлык күн калганга чейин тиешелүү УШКга УШКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн ID-картанын же ID-картанын көчүрмөсүн тиркөө менен 3 -Формадагы (ушул Жобого 3-тиркеме) үлгү боюнча арыз менен кайрылууга укуктуу.

3.8. Шайлоочу шайлоочулардын тизмеси менен таанышкан учурдан тартып добуш берүү күнүнө чейин 15 (он беш) календарлык күндөн кечиктирбестен өзү каалаган шайлоо дареги боюнча добуш берүүгө ниети бар экени жөнүндө тиешелүү УШКга паспортунун көчүрмөсү тиркелген, УШКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн №2 Формадагы арыз берүү жолу менен билдирүүгө укуктуу.

№2 Формадагы арыз шайлоочунун шайлоочулардын тизмесинде бар экени тастыкталгандан кийин УШК тарабынан кабыл алынат.

3.9. Шайлоочу тарабынан №2 Формадагы арыз берилгенде МККнын аймактык органынын ыйгарым укуктуу кызматкери шайлоочуну №2 Формадагы арызда көрсөтүлгөн шайлоо участогуна же эгерде аталган район боюнча шайлоо участокторундагы шайлоочулардын саны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген бир шайлоо участогу боюнча шайлоочулардын санынан ашык болсо кошумча түзүлгөн шайлоо участогуна жылдырат.

3.10.  №2 Формадагы, №3 Формадагы арызга жооп шайлоочуга МККнын аймактык органынын кызматкери тарабынан кайра иштелип чыккан күндөн тартып 2 (эки) календарлык күндөн кечиктирилбей берилет, же УШКнын мүчөсү арыз берүүчүгө арыз берилген күндөн тартып 5 (беш) календарлык күн өткөндөн кийин шайлоочуга берилген арыздын иштетилүү статусун БШКнын жана МККнын расмий сайттарында, МККнын телефондук тейлөө Борборунун 119 номери (чалуу бардык уюлдук жана стационардык байланыш операторлоруна акысыз) боюнча тактап алууга боло турганын маалымдайт.

Тиешелүү шайлоо участогуна жылдыруу жөнүндө берилген арыздын кайра иштетилгенин тастыктоо үчүн шайлоочу жеке ПИНин көрсөтүү менен 119 номерине (чалуу бардык уюлдук жана стационардык байланыш операторлоруна акысыз) смс-билдирүү жибере алат.

3.11.  Шайлоочудан №2 Формадагы, №3 Формадагы арызды кабыл алууда УШКнын мүчөсү туура толтурулганын жана көрсөтүлгөн маалыматтардын паспортундагы маалыматтарга дал келерин текшергенден кийин, шайлоочуга №2 Формадагы, №3 Формадагы арыздын төмөн жагында жайгашкан,арыздын иштелип чыгуу статусунтактап алуу боюнча маалыматтар камтылган,УШКнын номери, өзүнүн фамилиясы, койгон колу көрсөтүлгөн жана УШК мөөрү басылган айырма талонду тапшырат.

3.12.  Шайлоочулардын №2 Формадагы, №3 Формадагы арыздарында, арыздарды кабыл алып жана иштеп чыккан УШК мүчөсүнүн жана МККнын аймактык органынын кызматкеринин жеке колу коюлган жана УШКнын мөөрү басылган фамилиялары, аты жөнү көрсөтүлөт.

3.13.  №2 Формадагы, №3 Формадагы арыздар арыз ээсинин каалоосу боюнча мамлекеттик же расмий тилде толтурулат.

Паспорттун көчүрмөсү УШКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

№2 Формадагы, №3 Формадагы арыздар шайлоочунун жеке өзү тарабынан берилет.

3.14.  УШК мүчөсү шайлоочулардан түшкөн №2-Формадагы арыздардын реестрин (мындан ары- №2 Формадагы арыздардын реестри) (ушу Жобонун 4-тиркемеси) жана шайлоочулардан түшкөн №3-Формадагы арыздардын реестрин (мындан ары- №3 Формадагы арыздардын реестри) (ушу Жобонун 5-тиркемеси) түзөт.

№2-Формадагы арыздардын реестри жана №3 Формадагы арыздардын реестри түзүлгөндөн кийин УШКнын мүчөсү арыздардын түп нускасын 2 (эки) нускадагы көчүрмөсүн жасайт жана ар бир нускага өз колун коет. Реестрдин ар бир нускасы УШКнын мөөрү жана төрагасынын колу менен күбөлөндүрүлөт.

Реестрдин түп нускасы УШКда калат. Арыздын реестринин экинчи жана үчүнчү нускасын (көчүрмөсү) УШК мүчөсү реестрге катталган арызга, №2 Формадагы, №3Формадагы арызды тиркеп, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аймактык шайлоо комиссиясындагы системдик администраторуна (мындан ары- АШКнын системдик администратору) өткөрүп берет.

3.15.  УШКдагы шайлоочулардын тизмесин тактоо учурунда, ар бир 3 (үч) календарлык күндө арыздардын №2 Формадагы, №3 Формадагы арыздардын реестрин жана аларга тиркелген №2 Формадагы, №3 Формадагы арыздарды АШКнын системдик администраторуна берүүнү милдеттүү түрдө камсыз кылат.

3.16.  АШКнын системдик администратору арыздардын реестри туура толтурулганын жана алынган арыздын №2 Формага, №3 Формага шайкештигин текшерет, арыздардын реестрлерине кол коет, бир нускасын өзүнө калтырат,башка нускасын андан ары ШТМБСта иштелип чыгуусу үчүн МККнын аймактык кызматкерине кол койдуруп өткөрүп берет.

3.17.  АШКнын системдик администратору шайлоочулардын тизмесин тактоо учурунда №2-Форма, №3 Форма боюнча кабыл алынган арыздарды арыздын реестрдеги тиркемеси менен МККнын аймактык органындагы өкүлүнө ар бир 3 (үч) календарлык күндө өткөрүп берүүнү камсыз кылат.

3.18.  МККнын аймактык органындагы өкүлү арыздардын реестринде ар бир №2-Формадагы, №3 Формадагы арыздын иштелип чыгуу статусун көрсөтөт.

№2 Формадагы, №3 Формадагы арыздардын иштелип чыгуу жыйынтыгы боюнча, МККнын аймактык органынын кызматкери арыздардын реестрине кол коет, андан кийин аны 2 (эки) нускада көчүрүп алат жана арыздардын реестринин 2 (эки) нускасынсистемдик администраторго колун койдуруу менен өткөрүп берет.

3.20.  АШКнын системдик администратору ШТМБСда иштелип чыккан №2 Формадагы, №3 Формадагы арыздардын реестрлерин текшерип, андан кийин шайлоо участкасына илип шайлоочуларды тааныштыруу үчүн УШКга өткөрүп берет.

Зарылдык болгон учурда №2 Формадагы, №3 Формадагы арыздар текшерүү үчүн УШК тарабынан талап кылынышы мүмкүн.

3.21.  Арыздарды ШТМБСда иштеп чыгуу МККнын аймактык органын кызматкери тарабынан жүзөгө ашырылат.

АШКнын системдик администратору МККнын аймактык органынын кызматкерине арыздарды ШТМБСда иштеп чыгууда УШКнын чектерин аныктоого кол кабыш кылат.

3.22.  ШТМБСка маалыматтарды туура киргизүү боюнчажоопкерчилик - МККнын аймактык органынын кызматкерине, УШКнын чектерин туура аныктоо боюнча жопкерчилик -БШКнын атайын өкүлүнө жана АШКнын системдик администраторуна жүктөлөт.

3.23.  БШКнын атайын өкүлү, шайлоочулардын даттанууларын ШТМБСте иштеп чыгуу боюнча УШКнын, АШКнын системдик администраторунун жана МККнын аймактык органынын кызматкеринин өз ара аракеттенүүсүн координациялайт.

3.24.  №2 Формасы, № 3 Формасы боюнча шайлоочулардан келип түшкөн арыздарды кабыл алуу добуш берүү күнүнө 15 (он беш) календарлык күн калганда токтотулат.

3.25.  №2 Формасындагы, № 3 Формасындагы арыздар жана ушул Жобонун 2.4. жана 2.5.-пункттарында көрсөтүлгөн маалыматтар иштелип чыккандан кийин, МКК шайлоочулардын биротоло тизмесин (мындан ары- шайлоочулардын кагаз тизмеси) ар бир участок боюнча алфавиттик тартипте, алардын схмаларына жана чектерине ылайык жана БШК тарабынан бекитилген формага (ушул Жобонун 6-тиркемеси) ылайык түзөт. Мында ар бир шайлоо участогу боюнча биротоло тизменин экинчи кагаздагынускасы (ушул Жобонун 6-1 тиркемеси) биротоло тизмеге киргизилген шайлоочулардын жашаган жери туурасындагы маалыматтарды камтыбоого тийиш.

УШК добуш берүү күнүнө чейин 3 (үч) календарлык күндөн кечиктирбей тиешелүү шайлоо участогундагы шайлоочулардын биротоло тизмесинин экинчи кагаз нускасын шайлоо участогуна илип коюуга милдеттүү.

3.26.  Шайлоочулардын биротоло тизмеси МКК тарабынан түзүлөт жана добуш берүү күнүнө 10 (он) календарлык күндөн кечиктирбей БШКга электрондук түрдө өткөрүлүп берилет.

3.27.  БШК шайлоочулардын тизмесин басып чыгарат жана номерленген, көктөлгөн жана күбөлөндүрүлгөн шайлоочулардын тизмесин добуш берүү күнүнө чейин 3 (үч) календарлык күндөн кечиктирбей тиешелүү УШКга өткөрүп берет.

3.28.  Добуш берүүгө катышууга шайлоочулардын тизмесине киргизилген жарандар укуктуу.

3.29.  Шайлоочулардын алдын ала, контролдук, биротоло тизмеси тиешелүү шайлоо участокторунда ырааттуу түрдө илинүүгө тийиш.

3.30.  Шайлоого катышкан шайлоочулардын тизмеси же анын мөөр менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү 3 (үч) календарлык күндөн кечиктирилбей участкалык шайлоо комиссияларынын жайларынын маңдайындагы стенддерге илинүүгө тийиш.

3.31.  Шайлоого катышкан шайлоочулардын тизмеси добуш берген күндөн тартып 5 (беш) календарлык күндөн кечиктирилбей Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылат.

4.Шайлоочуларды идентификациялоону даярдоонун  жана жүргүзүүнүн тартиби

4.1. Аймагында тиешелүү УШК турган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары МККга МККнын базалык квалификациялык талаптарына ылайык идентификация жүргүзүү боюнча МККнын операторунун жана «УШКнын маалымдамасы» автоматтык маалымдоо системасынын операторунун (мындан ары – «УШКнын маалымдамасы» АИС оператору) милдетин аткарууга талапкерлерди тандоо боюнча кол кабыш кылат.

4.2. Жарандарды идентификациялоо процессин олуттуу кечиктирүүлөрсүз камсыз кылуу максатында операторлордун саны шайлоо участогундагы шайлоочулардын санына карата аныкталат.

4.3. Идентификациялоо боюнча жабдууларды жана автоматташтырылган эсептөөчү урналарды техникалык тейлөөнү камсыз кылууүчүн жабдуулар иштебей калган учурлардагы маселелерди чечүү боюнча техникалык колдоо топторун (мындан ары- ТКТ) түзүү үчүн БШК кызматкерлерди жалдоону жүзөгө ашырат.

МКК ТКТнын кызматкерлерин тандоодо БШКга кол кабыш кылат.

4.4. БШК МКК менен биргеликте:

-      МККнын идентификациялоо боюнча операторлорун, АЭУ боюнча ТКТнын операторлорун окутуп үйрөтүүнү жүргүзүү графигин иштеп чыгат;

-      добуш берүү күнү биргелешип иштөө үчүн идентификациялоо боюнча операторлорду,АЭУнун операторлорун окутуп үйрөтүүнү жүргүзөт.

4.5. МКК шайлоого 3 (үч) календарлык күн калганда жабдуулардын комплектин, чыгымдалуучу материалдарды жеткирет жана жабдуулардын коопсуздугун, сактоо талаптарын камсыз кылуу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берет.

4.6. Добуш берүүгө 1 (бир) календарлык күн калганда МККнын операторлору шайлоо участокторундагы жабдууларды кошот жана идентификациялоону өткөрбөй туруп жабдуунун жана системанын идентификациялоого даярдыгын текшерүүнүн толук циклин жүргүзөт.

4.7. Шайлоочуларды идентификациялоо системасын ишке киргизүү үчүн МККнын оператору логинди жана паролду киргизүү менен авторизациялоо жүргүзүлөт.

4.8. Паролдор ар бир УШК үчүн борбордук деңгээлде түзүлөт жана шайлоо участокторуна алдын ала атайын чапталган конверттерде жеткирилип берилет.

4.9. Пароль туура эмес киргизилген учурда система аны кайталап киргизүүнү талап кылат. Пароль 5 (беш) жолудан ашык туура эмес киргизилген учурда система автоматтык түрдө 5 (беш) мүнөткө жабылып калат. Бул убакыт пайдалануучуга паролду текшерүү жана тактоо үчүн керек.

4.10.  Системада ийгиликтүү авторизация болгондо МККнын оператору тарабынансерверде дата жана убакыт коюлат.

Параметрлер коюлгандан кийин МККнын оператору жарандарды идентификациялоо системасын ишке киргизет жана баштапкы отчетту басып чыгарат (ушул Жобонун7-тиркемеси).

МККнын оператору баштапкы отчеттун бир нускасын УШКнын төрагасына берүүгөмилдеттүү. Баштапкы отчеттун экинчи нускасын ММКнын оператору добуш берүү күнү аяктаганга чейин сактоого милдеттүү.

МККнын оператору байкоочулардын суроо-талабы боюнча баштапкы отчеттун экземплярларын кошумча басып чыгарып берүүгө укуктуу.

4.11.  Шайлоочуларды добуш берүү үчүн добуш берүүчү жайдан тышкары идентификациялоо МККнын оператору УШКнын мүчөсү менен бирге добуш берүүгө 1 (бир) күн калганда чүчүкулак кармашуу жолу менен аныкталган добуш берүүгө 2 (эки)күн калганда идентификациялоону добуш берүүчү жайдан тышкары жүргүзүүнүн ушул Жободо белгиленген тартибинде жүзөгө ашырат.

4.12.  Добуш берүү күнү добуш берүүнүн жол-жобосу башталаганга чейин чүчүкулак кармашуу жолу менен УШКнын мүчөсү аныкталат, ал МККнын оператору менен бирге шайлоочуну анын жеке (паспорттун МRZ–зонасы) жана биометрикалык маалыматтары боюнча идентификациялайт (манжаларынын изи жана бети боюнча).

4.13.  Шайлоочуларды добуш берүүчү жайда идентификациялоо МККнын оператору менен УШКнын мүчөсү тарабынан бирге жүзөгө ашырылат жана алардын аты жөнү идентификациялоо системасын ишке киргизүүдө системага киргизилет.

4.14.  МККнын оператору жана УШКнын мүчөсү идентификациялоо жол-жобосунжарандарга бирге түшүндүрөт.

4.15.  МККнын оператору жаран тарабынан паспорт көрсөтүлгөндө милдеттүү түрдө шайлоочуну паспорттогу сүрөтү менен карап салыштырат.

Ал дал келген учурда МККнын оператору шайлоочунун паспортунун МRZ–зонасынсканер кылган камера аркылуу сканерлейт, андан кийин шайлоочуну шайлоо участогундагы электрондук тизмеден автоматтык түрдө издөө кое берилет.

4.16.  Шайлоочуну идентификациялоо ийгиликтүү өткөн учурда шайлоочуну биометрикалык маалыматтар боюнча – колунун манжаларынын изи боюнча идентификациялоо жүргүзүлөт.

Манжалардын изин сканерлөөгө аракеттин саны – 10 (он).

4.17.  Шайлоочуну манжаларынын изи боюнча идентификациялоо ийгиликтүү өткөн учурда ноутбуктун мониторуна жана көрүү мониторуна идентификациялоодон өткөн шайлоочунун сүрөтү, шайлоочулардын тизмесиндеги катар номери жана ФАА, аталган шайлоо участогундагы шайлоочулардын тизмесине кирген шайлоочулардын жалпы саны жана аталган шайлоо участогунда идентификациялоодон өткөн шайлоочулардын саны чыгат, шайлоочулардын тизмесиндеги катар номерин көрсөтүү менен шайлоочуну идентификациялагандан кийин чек чыгарылат.

4.18.  Чекте төмөнкүлөр: чектин катар номери, УШКнын номери, шайлоочуну идентификациялоонун датасы жана убактысы, шайлоочунун жеке идентификациялык номери (мындан ары-ПИН), шайлоочунун ФААсы, шайлоочулардын тизмесиндеги шайлоочунун катар номери көрсөтүлөт.

4.19.  Шайлоочу манжаларынын изи боюнча идентификациялоодон өтпөй калган учурларда, шайлоочуну өңү боюнча идентификациялоо, сканерлөө камерасы аркылуу жүргүзүлөт. Мында шайлоочунун өңү менен менен тийиштүү шайлоо участогундагы биометриялык маалыматтардын базасындагы фотосүрөтү салыштырылат.

Өңү боюнча идентификациялап таануунун аракетинин саны – 1 (бирөө).

Өңү боюнча идентификациялоо ийгиликтүү өткөндө –шайлоочунун идентификациядан өткөндүгү жөнүндө автоматтык түрдө чек басылып чыгат.

4.20.  Шайлоочуну идентфикациялоо чек басылып чыккандан кийин бүттү деп эсептелинет.

4.21.  Эгерде шайлоочу манжаларынын изи же өңү боюнча идентификациядан өтүп, бирок чек басылып чыкпаган учурлардаидентификация өтпөгөн болуп эсептелет жана идентификациялоодон кайра өтүүгө тийиш.

4.22.  Идентификациядан өткөндүгү жөнүндө чеги жок болгондо, шайлоочуга добуш берүү үчүн бюллетень берилбейт, шайлоочу добуш берүүгө кое берилбейт.

4.23.  Идентификациялоодон мурда өткөн шайлоочуну кайрадан идентификациялоодо МККнын операторунун ноутбугунун мониторуна жана көрүү мониторуна аталган шайлоочунун идентификациялоодон өткөндүгүнүн датасы жана убактысы көрсөтүлгөн маалымдоо чыгат, чек басып чыгарылбайт, шайлоочу кайрадан добуш берүүгө киргизилбейт.

4.24.  Идентификациялоо процесси аяктагандан кийин МККнын оператору шайлоочуга ID-картаны кайтарып берет жана добуш берүү үчүн керек болгон бюллетенди алуу үчүн чек берет.

4.25.  Жеке маалыматтары же биометрикалык маалыматтары боюнча идентификациялоодон өтпөгөн шайлоочуларга чек басылбайт жана добуш берүү үчүн бюллетень берилбейт, мында МККнын операторунун ноутбугунун мониторунда жана көрүү мониторунда тиешелүү кабарлоо чыгарылат.

4.26.  Шайлоочуларды идентификациялоо боюнча системанын жана/же жабдуунун ишинде үзгүлтүк болгондо МККнын оператору үзгүлтүктүн датасын, убактысын, мүнөзүн белгиленген үлгүдөгү актыда көрсөтөт (ушул Жобонун8-тиркемеси).

4.27.  Шайлоо участогундагы добуш берүү жол-жобосунун аягында МККнын оператору УШКнын мүчөсү менен бирге системанын жана/же жабдуунун ишиндеги үзгүлтүктөр жөнүндө 2 (эки) нускадагы акты түзөт жана ага кол коет. Актынын бир нускасы УШКнын төрагасына өткөрүлүп берилет, экинчи нускасы МККнын операторунда калат.

4.28.  Шайлоону өткөрүүнүн жүрүшүндө добуш берүү күнү жана добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүү күнүндө УШК идентификациялоодон өтпөгөн шайлоочуларды эсепке алуунун УШКнын төрагасы жана УШКнын бардык мүчөлөрү кол койгон Реестрин түзөт (ушул Жобонун 9-тиркемеси).

Идентификациялоодон өтпөгөн шайлоочуларды эсепке алуунун Реестринин көчүрмөсү МККга өткөрүлүп берилет.

4.29.  Шайлоочуларды идентификациялоону жүзөгө ашырган МККнын оператору жана УШКнын мүчөсү жаран паспортун көрсөтпөгөн учурда идентификациялоо жол-жобосунан баш тартууга милдеттүү.

4.30.  Добуш берүү күнүндө биометрикалык каттоодон өткөн жаран аталган шайлоо участогу боюнча шайлоочулардын тизмесине кирбей калган учурда, аталган шайлоочу же УШКнын мүчөлөрү МККнын телефондук тейлөө Борборуна аталган шайлоочу боюнча түшүнүк алуу үчүн 119 номери боюнча кайрылууга укуктуу (чалуу бардык уюлдук жана стационардык байланыш операторлору үчүн акысыз).

4.31.  Шайлоо участоктору ошондой эле добуш берүү күнү шайлоочулар жөнүндө маалыматтарды тактоо үчүн «УШКнын маалымдамасы» автоматтык маалымдоо системасы (мындан ары – «УШКнын маалымдамасы» АИС) орнотулган компьютерлер менен жабдылат.

«УШКнын маалымдамасы» АИС аталган шайлоо участогу боюнча шайлоочулардын тизмесине кирбей калган шайлоочуларга кол кабыш кылууга дайындалган. «УШКнын маалымдамасы» АИС боюнча сурап билүү шайлоочунун паспортунда көрсөтүлгөн ПИНдин негизинде жүзөгө ашырылат. Жооп шайлоочу тизмесине киргизилген шайлоо участогунун адресин, номерин көрсөткөн маалымат түрүндө калыптанат.

«УШКнын маалымдамасы» АИСтин ишине жоопкер болуп, кирүүгө тиешелүү формасы бар атайын даярдалган оператор саналат.

«УШКнын маалымдамасы» АИСке кирүү жекече логин жана пароль боюнча жүзөгө ашырылат.

4.32.  Шайлоочуларды идентификациялоо системасы добуш берүү күнү саат 21-00дө автоматтык түрдө жаап коюулууга тийиш. 21-00 сааттан кийин шайлоочуларды идентификациялоого мүмкүн эмес.

Добуш берүү күнү шайлоочуларды добуш берүүчү жайдан тышкары идентификациялоо системасыушул күнү 21-00 саатта автоматтык түрдө жаап коюулууга тийиш.

4.33.  МККнын оператору УШКнын төрагасына отчет берет. Шайлоо участогунда добуш берүү аяктагандан кийин УШКнын төрагасы МККнын операторунан кол коюлган баштапкы жана жыйынтыктоочу отчетторду, техникалык мүчүлүштүктөр жөнүндө актыны талап кылууга милдеттүү.

Шайлоо участогунда добуш берүү аяктагандан кийин МККнын оператору шайлоочуларды идентификациялоону жүзөгө ашырган УШКнын мүчөсү менен бирге УШКнын төрагасына тиешелүү шайлоо участогу боюнча идентификациялоо жүргүзүлгөндүгү жөнүндө баштапкы жана жыйынтыктоочу отчетту токтоосуз берүүгө милдеттүү (ушул Жобонун7 –тиркемеси).

4.34.  Добуш берүү күнү идентификациялоо боюнча МККнын операторунун иш-аракетине жана аракетсиздигине даттануу шайлоочуга анын шайлоо укугу бузулгандыгы маалым болгон учурдан тартып токтоосуз түрдө тиешелүү УШКга берилет. Тиешелүү УШК келип түшкөн даттанууну токтоосуз карайт жана тиешелүү чечим кабыл алат, бул туурасында акт түзүлөт.

Шайлоочулардын тизмесинде шайлоочунун жок экени жөнүндө даттануу келип түшкөн учурда УШК токтоосуз акт түзөт, андан кийин 3 (үч) календарлык күн ичинде даттанууну жана УШКнын тиешелүү актысын кароо жана чечим кабыл алуу үчүн АШКга жиберет.

Шайлоочулардын тизмесин иштеп чыгуу боюнча МККнын операторлорунун иш-аракеттерине же аракетсиздигине даттануулар шайлоочуга анын шайлоо укуктары бузулганы маалым болгон учурдан тартып 3 (үч) календарлык күн ичинде тиешелүү АШКга берилет. Тиешелүү АШК 3 (үч) календарлык күн ичинде келип түшкөн даттанууну карайт жана жүйөөлөштүрүлгөн чечим кабыл алат.

Даттанууну кароонун жыйынтыгы боюнча АШК Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык шайлоочулардын тизмесин иштеп чыгуу боюнча МККнын операторунун иш-аракетине юридикалык баа берүү үчүн укук коргоо органдарына кайрылууга укуктуу.

4.35.  Шайлоо процессинин катышуучуларынын шайлоо укуктарын бузган УШКнын, алардын кызмат адамдарынын чечимдери, иш-аракеттери, (аракетсиздиги) АШКга даттанылат.

4.36.  Шайлоо процессинин катышуучуларынын шайлоо укуктарын бузган АШКнын, алардын кызмат адамдарынын чечимдери, иш-аракеттери, (аракетсиздиги) Борбордук шайлоо комиссиясына даттанылат.

4.37.  Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери жана иш-аракети (аракетсиздиги) биринчи истанциядагы сотко даттанылат, биринчи инстанциядагы соттун чечими Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна даттанылат. Жогорку соттун чечими акыркы болуп эсептелет жана даттанууга жатпайт.