«Мамлекеттик телерадио уюмдардын каналдарында акысыз эфир убактысын жана мамлекеттик мезгилдүү басылмаларда акысыз басма аянтын бөлүштүрүү боюнча чүчүкулакты өткөрүү тартиби жөнүндө» НУСКАМА

КР БШКнын 2017-жылдын
11-сентябрындагы № 437 токтому
менен бекитилген

«Мамлекеттик телерадио уюмдардын каналдарында акысыз эфир убактысын жана мамлекеттик мезгилдүү басылмаларда акысыз басма аянтын бөлүштүрүү боюнча чүчүкулакты өткөрүү тартиби жөнүндө» НУСКАМА

1. Ушул Нускама Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо мамлекеттик телерадио уюмдардын каналдарында акысыз эфир убактысын жана мамлекеттик мезгилдүү басылмаларда акысыз басма аянтын бөлүштүрүү боюнча чүчүкулакты өткөрүү жол-жобосун жөнгө салат.

2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) мамлекеттик телерадио уюмдардын каналдарында акысыз эфир убактысын жана мамлекеттик мезгилдүү басылмаларда акысыз басма аянтын бөлүштүрүү боюнча чүчүкулакты өткөрүү датасын, убактысын жана ордун өз алдынча аныктайт.

3. Уюштуруучулары (тең уюштуруучулары, ээлери) мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары же аларга караштуу мекемелер жана ишканалар болуп саналган, толугу менен же жарым-жартылай республикалык же жергиликтүү бюджеттен финансыланган жалпыга маалымдоо каражаттары же интернет-басылмалар, ошондой эле башка жалпыга маалымдоо каражаттарына салыштырганда салыктарды жана милдеттүү төлөмдөрдү төлөө боюнча жеңилдиктерге ээ болгон жалпыга маалымдоо каражаттары талапкерлерге, саясий партияларга шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүнүн бирдей мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылууга милдеттүү.

4. Катталган талапкерлер, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялар өздөрүнө мамлекеттик телерадио уюмдардын каналдарында акысыз эфир убактысы жана мамлекеттик мезгилдүү басылмаларда акысыз басма аянты берилишине укуктуу. Көрсөтүлгөн эфир убактысы теле- жана радиопрограммалар алда канча көп аудиторияны чогулткан – саат 20.00дөн саат 24-00гө чейинки мезгилге туура келүүгө тийиш.

5. Биргелешкен үгүт иш-чараларына катталган талапкерлер – жеке гана, талапкерлердин тизмелерин көрсөткөн саясий партиялар өздөрүнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, ишенимдүү адамдары аркылуу катыша алат. Биргелешкен үгүт иш-чарасына катышуудан баш тартуу катталган, биргелешкен үгүт иш-чарасына катышуудан баш тарткан талапкерлерге, талапкерлердин тизмелерин көрсөткөн саясий партияларга берилген эфир убактысынын көлөмүн көбөйтүүгө алып келбейт.

6. Борбордук шайлоо комиссиясы чүчүкулакты өткөрүү күнүнө чейин үч календардык күндөн кечиктирбестен катталган талапкерлерге, талапкерлердин тизмелерин көрсөткөн саясий партияларга чүчүкулакты өткөрүү датасы, убактысы жана орду жөнүндө маалымдайт жана акысыз эфир убактысын жана басма аянтын алуу үчүн чүчүкулакка катышууга алардан келип түшкөн арыздарды каттайт.

7. Чүчүкулакты өткөрүү датасы, убактысы жана орду жөнүндө билдирүүнү алгандан кийин катталган талапкерлер, талапкерлердин тизмелерин көрсөткөн саясий партиялар чүчүкулакты өткөрүү күнүнө чейин бир календардык күн мурда Борбордук шайлоо комиссиясына чүчүкулакка катышуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү арызды жөнөтүүгө тийиш. Чүчүкулакка талапкерлер, саясий партиялар Борбордук шайлоо комиссиясына арызды берүү датасы жана убактысы боюнча кезек тартибинде киргизилет.

8. Чүчүкулакка төмөнкүлөр катышат:

- катталган талапкерлердин, талапкерлердин тизмелерин көрсөткөн саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү;

- жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү.

Чүчүкулакты өткөрүү учурунда байкоочулар катары коомдук, анын ичинде эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катыша алат.

9. Чүчүкулак ар бир телерадио уюм жана басылма боюнча өз-өзүнчө өткөрүлөт.

10. Мезгилдүү басылмалардагы басма аянт тилкеде жайгашкан орду боюнча жана газета чыгуучу дата боюнча чүчүкулак аркылуу бөлүштүрүлөт. Телерадио уюмдардын каналдарындагы эфир убактысы эфирге чыгуу датасы, убактысы жана шайлоо алдындагы үгүттүн түрлөрү боюнча (жеке сөз сүйлөө, дебаттар жана «тегерек столдор») чүчүкулак аркылуу ар бир телерадио уюм боюнча өз-өзүнчө бөлүштүрүлөт.

11. Чүчүкулакты уюштуруу жана өткөрүү үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын буйругу менен Борбордук шайлоо комиссиясынын кызматкерлеринин ичинен үч адамдан турган Чүчүкулак боюнча топ түзүлөт.

12. Чүчүкулакты өткөрүү үчүн Чүчүкулак боюнча топ катталган талапкерлердин, талапкерлердин тизмелерин көрсөткөн саясий партиялардын саны боюнча бирдей, номер коюлган шарларды даярдайт, алар эркин формадагы тунук эмес сыйымдуулукка жайгаштырылат. Катталган талапкерлер же катталган талапкерлердин, талапкерлердин тизмелерин көрсөткөн саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү номер коюлган шарларды кезек-кезеги менен алып чыгат.

13. Алынып чыккан шарлардын номерлерине ылайык акысыз эфир убактысын жана акысыз басма аянтын берүүнүн тиркемеге (№ 1 тиркеме) ылайык Графиги түзүлөт.

14. Чүчүкулактын учурунда катталган талапкердин ФАЖ, катталган талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФАЖ, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиянын аталышы, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн, чүчүкулакка катышкан саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФАЖ,  кезектүүлүк аныкталуучу позиция (жеке сөз сүйлөө, дебаттар, «тегерек стол», басылмалардын тилкелеринде материалдарды жайгаштыруу орду) жана алынып чыккан шардын номери жарыя кылынат. Маалыматтар тиркемеге (№ 2 тиркеме) ылайык Чүчүкулакты өткөрүү протоколуна киргизилет.

15. Эфир убактысын, басма аянтты бөлүштүрүү боюнча чүчүкулактын протоколуна тиешелүү телерадио уюмдардын жана басылмалардын катышып олтурган өкүлдөрү, ошондой эле катталган талапкерлер, катталган талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, талапкерлердин тизмелерин көрсөткөн саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү кол коет.

16. Чүчүкулактын натыйжалары Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыяланат.

17. Эгерде катталган талапкерлер, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын өкүлдөрү объективдүү себептер боюнча биргелешкен үгүт иш-чараларына катыша албаса, анда алар башка катталган, биргелешкен үгүт иш-чараларына катышпаган талапкерлер, талапкерлердин тизмелерин көрсөткөн саясий партиялар менен катар өзүнүн эфир убактысын пайдаланууну өтүнүүгө укуктуу.

18. Айрым катталган талапкерлер, талапкерлердин тизмелерин көрсөткөн саясий партиялар акысыз эфир убактысын жана басма аянтты пайдалануудан баш тартышынын натыйжасында же башка себептер боюнча бошогон акысыз эфир убактысы жана басма аянт тиешелүү телерадио уюмдар жана мезгилдүү басылмалар менен макулдашуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан пайдаланылат.