Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо талапкерлер, саясий партиялар тарабынан берилген шайлоо документтерин кабыл алуунун жана текшерүүнүн тартиби жѳнүндѳ ЖОБО

Кыргыз Республикасынын
Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын
2021-жылдын 29-августундагы
№659-токтомуна 1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо талапкерлер, саясий партиялар тарабынан берилген шайлоо документтерин кабыл алуунун жана текшерүүнүн тартиби жѳнүндѳ

ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо талапкерлер, саясий партиялар тарабынан берилген шайлоо документтерин кабыл алуунун жана текшерүүнүн тартиби жѳнүндѳ ушул жобо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамында (мындан ары – конституциялык Мыйзам) белгиленген тартипте бирдиктүү шайло округу боюнча саясий партиялардан жана бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлерден, саясий партиялардан келип түшкѳн документтер менен иштѳѳнүн тартибин белгилейт.

2. Борблордук шайлоо комиссиясына келип түшкѳн шайлоо документтерин кабыл алууну жана текшерүүнү шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү боюнча Жумушчу топ (мындан ары – Жумушчу тор) ишке ашырат. Шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү боюнча Жумушчу топтун милдеттери, ыйгарым укуктары, курамы жана ишин уюштуруу Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2015-жылдын 28-июлундагы № 93 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө саясий партиялар тарабынан берилүүчү шайлоо документтерин кабыл алуу жана маалыматтарда камтылган маалыматтардын аныктыгын текшерүү боюнча Жумушчу топ жөнүндө Жободо белгиленет.

3. Кабыл алынган документтерди сапаттуу иштеп чыгууну жана текшерүүнү камсыз кылуу максатында аларды кабыл алуу Жумушчу топтун мүчѳлѳрү тарабынан жүргүзүлѳт.

4. Конституциялык Мыйзамда белгиленген мѳѳнѳттүн алкагында шайлоо комиссияларына келишкен талапкер, талапкердин, саясий партиянын ыйгарым укуктуу ѳкүлү документтерди берүүнүн мѳѳнѳтү жѳнүндѳ конституциялык мыйзамдын талаптарын аткарган болуп эсептелинет. Шайлоо комиссияларына талапкердин, саясий партиянын ыйгарым укуктуу ѳкүлүнүн келген убактысы документтерди берүү убактысы катары эсепке алынууга жатат, ал эми документтерди кабыл алуу шайлоо комиссияларына келген убакыт боюнча белгиленген кезектүүлүк тартибинде Жумушчу топтун мүчѳлѳрү тарабынан ишке ашырылат.

5. Шайлоо документтерин кабыл алуу Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жүргүзүлѳт, мында бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлердин документтери Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчѳсүнүн катышуусунда же онлайн режиминде округдук шайлоо комиссиясы аркылуу кабыл алынышы мүмкүн.

6. Жумушчу топ документтерди кабыл алууну Борбордук шайлоо комиссиясынын токтому менен бекитилген тизмек жана формага ылайык ишке ашырат.

7. Шайлоо документтеринин берилиши, аларда камтылган маалыматтардын толуктугу жана аныктыгы үчүн, ошондой эле берилген документтерди жол-жоболоштуруунун шайлоо мыйзамдарынын талаптарына ылайык келиши үчүн жоопкерчиликти талапкер, талапкердин, саясий партиянын ыйгарым укуктуу ѳкүлү алып жүрѳт.

8. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышкан талапкер жана талапкердин, саясий партиянын ыйгарым укуктуу ѳкүлү документтерди кагаз түрүндѳ сыяктуу эле, машина окуган түрүндѳ «Электрондук талапкер» маалымат системасында Борбордук шайлоо комиссиясына берет.

9. Биридиктүү шайлоо округу боюнча саясий партиялардын ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳрү катталгандан кийин аларга саясий партиялар жана талапкерлердин тизмеси боюнча маалыматтарды толук кѳлѳмдѳ киргизүү үчүн «Электрондук талапкер» маалымат системасында эсептик жазуу берилет.

Округдук шайлоо комиссиялары аркылуу бир мандатту шайлоо округдары боюнча талапкерлерден документтерди кабыл алууда «Электрондук талапкер» маалымат системасына талапкерлер жѳнүндѳ баштапкы маалыматтарды киргизүү Жумушчу топ кабыл алынган документтердин туура экендиги текшерилгенден кийин округдук шайлоо комиссиясынын мүчѳлѳрү тарабынан ишке ашырылат.

2. Талапкерлерди, талапкерлердин тизмесин кѳсѳтүү
жана каттоо үчүн документтерди берүү тартиби

10. Шайлоо күнүнө карата 25 жашка толгон жана шайлануу укугуна ээ болгон, жогорку кесиптик билими бар Кыргыз Республикасынын жараны Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болуп шайлана алат.

11. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 90 депутаттан турат жана 5 жылдык мөөнөткө шайланат:

- Жогорку Кеңештин 54 депутаты пропорционалдык система боюнча бирдик түү шайлоо округу боюнча шайланат, талапкерлердин тизмесин кѳрсѳтүү укугу саясий партияларга таандык.

- Жогорку Кеңештин 36 депутаты мажоритардык система боюнча бир мандаттуу шайлоо округу боюнча шайланат, талапкерлерди кѳрсѳтүү укугу саясий партияларга жана ѳзүнѳзү кѳрсѳтүү аркылуу жарандарга таандык.

12. Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо дайындалгандан кийин 5 календардык күндүн ичинде шайлоого катышууга ниеттенген саясий партиялар Борбордук шайлоо комиссиясына бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин дептутаттарын шайлоого катышуу тууралуу сасий партиянын билдирмесин (№1 форма) жѳнѳтүүгѳ тийиш, мында тѳмѳндѳгүлѳрдү тиркелет:

1) саясий партияны каттоонун кѳчүрмѳсүн;

2) нотариуста күбѳлѳндүрүлгѳн саясий партиянын уставнынын кѳчүрмѳсүн;

3) саясий партиянын лидеринин паспортунун кѳчүрмѳсүн;

4) катоо үчүн саясий партиянын ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳрүнүн тизмесин (№6 форма);

5) саясий партиянын ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳрүнүн арыздарын (№7 форма);

6) саясий партиянын лидери жана ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳрү тарабынан толтурулган субъекттин жеке маалыматтарын топтоо жана иштеп чыгууга макулдугу жѳнүндѳ типтүү форманы;

7) саясий партиянын ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳрүнүн паспортторунун кѳчүрмѳсүн.

13. Бирдиктүү шайлоо округдары боюнча талапкерлердин тизмесин кѳрсѳтүү мѳѳнѳтү шайлоо дайындалган күндѳн башталып, шайлоо күнүнѳ чейин 45 календардык күн калганда аяктайт.

14. Бирдиктүү шайлоо округдары боюнча талапкерлердин тизмесин кѳрсѳтүү жѳнүндѳ саясий партиянын чечими саясий партиянын курултайында жашыруун добуш берүү менен кабыл алынат (№2 форма).

Саясий партиянын курултайында кѳрсѳтүү учурунда жашыруун добуш берүүнү камсыз кылуу жана анын жол-жобосун сактоо үчүн жоопкерчилик саясий партияга жүктѳлѳт.

Талапкерлердин тизмесин кѳрсѳтүү боюнча саясий партиянын курултайына Борбордук шайлоо комиссиясынын, Жумушчу топтун мүчѳлѳрү катышууга укуктуу.

15. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча саясий партия 54 талапкерден ашпаган сандагы саясий партиядан талапкердин тизмесин кѳрсѳтѳт (№3 форма), мында тѳмѳндѳгү ѳкүлчүлүктү эске алууга милдеттүү:

- бир жыныстагы талапкерлердин 70 пайыздан ашпоосун, мында саясий партиялардан көрсөтүлгөн аял жана эркек талапкерлердин тизмесиндеги кезектешүү айырмасы үч позициядан ашпоосун;

- 35 жаштан ашпаган талапкерлердин 15 пайыздан кем болбоосун, мында алардын ичинен кеминде 3 талапкер алгачкы 25 талапкердин тизмесине киргизилиши керек;

- ар кандай этносторго таандык талапкерлердин 15 пайыздан кем болбоосун, мында алардын ичинен кеминде 3 талапкер алгачкы 25 талапкердин тизмесине киргизилиши керек;

- кеминде 2 талапкердин - ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардан болуусун, мында булардын бири биринчи 25 талапкердин тизмесине киргизилиши керек.

16. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн саясий партиянын ыйгарым укуктуу ѳкүлү добуш берүү күнүнѳ чейин 40 календардык күндѳн кеч эмес, жергиликтүү убакыт боюнча 18.00 саатка чейин Блорблордук шайлоо комиссиясына саясий партиянын жетекчисинин кол тамгасы жана мѳѳрү менен күбѳлѳндүрүлгѳн тѳмѳндѳгү документтерди берет:

1) Бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин кѳрсѳтүү жѳнүндѳ саясий партиянын курултайынын чечимин (№ 2 форма);

2) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин (№3 форма);

3) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына саясий партия тарабынын кѳрсѳтүлгѳн талапкерлер жѳнүндѳ маалыматтарды (№4 форма);

4) башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу тууралуу маалыматты (№5 форма);

5) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесине киргизилген талапкерлердин паспортунун кѳчүрмѳсүн;

6) саясий партиядан талапкерлердин тизмесине киргизилген талапкерлерде жогорку кесиптик билимдин бар экендигин тастыктаган, нотариуста күбѳлѳндүрүлгѳн документти;

7) Иштеген же окуган жеринен маалымкатты;

8) Ар бир талапкердин жеке маалыматтарын иштетүүгѳ макулдугунун типтүү формасын толтуруусу:

9) 1 000 000 сом ѳлчѳмүндѳ шайлоо күрѳѳсүн тѳккѳндүгүн тастыктаган документти (саясий партиянын шайлоо фондунан тѳлѳнгѳн);

10) Саясий партия жѳнүндѳ маалыматты жана саясий партиянын программасын (№ 15, 16 формалар).

17. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген талапкер кѳрсѳтүлгѳн учурда жана ушуга байланыштуу ѳзүн ѳзү кѳрсѳтүү жѳнүндѳ ѳз алдынча арыз жазууга, ушул конституциялык мыйзамда каралаган башка документтерди толтурууга мүмкүнчүлүгү жок ошол адам бул үчүн башка адамдын жардамынын пайдалануу укугуна ээ. Мында катттоо документтерин толтурууга жардам берген адамдын ыйгарым укуктары нотариуста күбѳлѳндүрүлүүгѳ тийиш.

18. Саясий партиянын ыйгарым укуктуу ѳкүлү талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн документтер менен бирге Борбордук шайлоо комиссиясына талапкерлер жѳнүндѳ берилген маалыматтарда ѳзгѳрүүлѳрдүн бар экендиги тууралуу маалыматтарды берүүгѳ милдеттүү (ФААА ѳзгѳрүлгѳндүгү, негизги иштеген жери жана кызматы, ээлеген кызмат орду, паспортунун алмаштырылгандыгы ж.б. жѳнүндѳ). Кѳрсѳтүлгѳн маалыматтарды тастыктоо үчүн тийиштүү документтердин нотариуста күбѳлѳндүрүлгѳн кѳчүрмѳсү берилет.

19. Талапкерлердин тизмеси Борбордук шайлоо комиссиясына берилгенден кийин анын курамы жана аларда талапкерлердин жайгашкан ирети ѳзгѳртүлүшү мүмкүн эмес. Талапкерлердин тизмесинен талапкер чыккан учурда чыгып кеткен талапкердин катар номери тизмедеги башка талапкер менен толтурулууга жатпайт.

20. Бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлерди кѳрсѳтүү мѳѳнѳтү Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо округдарынын тизмесин расмий жарыялаган күндѳн башталып, шайлоо күнүнѳ чейин 45 календардык күн калганда аяктайт.

21.Талапкер бир гана шайлоо округу боюнча кѳрсѳтүлүшү мүмкүн.

22. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлерди кѳрсѳтүү жѳнүндѳ саясий партиянын чечими саясий партиянын курултайында жашыруун добуш берүү менен кабыл алынат (№2-1форма).

Саясий партиянын курултайында кѳрсѳтүү учурунда жашыруун добуш берүүнү камсыз кылуу жана анын жол-жобосун сактоо үчүн жоопкерчилик саясий партияга жүктѳлѳт.

Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлерди кѳрсѳтүү боюнча саясий партиянын курултайына Борбордук шайлоо комиссиясынын, Жумушчу топтун мүчѳлѳрү катышууга укуктуу.

23. Бир мандаттуу округ боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлерди кѳрсѳтүүнү ниеттенген саясий партия Борбордук шайлоо комиссиясына форма (№1-1 форма) боюнча саясий партиянын билдирмесин жѳнѳтүүгѳ тийиш., мында тѳмѳндѳгүлѳр тирелет:

1) саясий партияны каттоо күбѳлүгүнүн кѳчүрмѳсү;

2) нотариуста күбѳлѳндүрүлгѳн саясий партиянын уставнынын кѳчүрмѳсү;

3) саясий партиянын лидеринин паспортунун кѳчүрмѳсү;

4) катоо үчүн саясий партиянын ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳрүнүн тизмеси (№6 форма);

5) саясий партиянын ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳрүнүн арыздары (№7 форма);

6) саясий партиянын лидери жана ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳрү тарабынан толтурулган субъекттин жеке маалыматтарын топтоо жана иштеп чыгууга макулдугу жѳнүндѳ типтүү форма;

7) саясий партиянын ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳрүнүн паспортторунун кѳчүрмѳсү.

24. Өзүн ѳзү кѳрсѳтүү аркылуу бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлерди кѳрсѳтүү ошол шайлоо округу боюнча талапкер катары катталуу ниети жѳнүндѳ арызды Борбордук шайлоо комиссяисына берүү жолу менен жүргүзүлѳт (№1-2 форма), мында тѳмѳндѳгүлѳр тиркелет:

1) талапкердин паспортунун кѳчүрмѳсү;

2) катоо үчүн талапкердин ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳрүнүн тизмеси (№6-1форма);

3) ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳрүнүн арыздары (№7-1 форма);

4) талапкер жана ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳр тарабынан толтурулган субъекттин жеке маалыматтарын топтоо жана иштеп чыгууга макулдугу жѳнүндѳ типтүү форма;

5) талапкердин ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳрүнүн паспортторунун кѳчүрмѳсү

25. Жумушчу топ талапкерден, саясий партиядан маалымдама алганда (№ 1, 1-1, 1-2 формасы) ошол маалымдаманы, арызды алгандыгы жѳнүндѳ талапкерге, саясий партияга жазуу жүзүндѳгү тастыктаманы жана талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондун түзүү үчүн атайын шайлоо эсебин ачуу үчүн маалымкатты берүүгѳ милдеттүү.

26. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерди каттоо үчүн талапкердин, саясий партиянын ыйгарым укуктуу ѳкүлү добуш берүү күнүнѳ чейин 40 календардык күндѳн кеч эмес, жергиликтүү убакыт боюнча 18.00 саатка чейин Блорблордук шайлоо комиссиясына тѳмѳндѳгү документтерди берет:

1) Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлерди кѳрсѳтүү жѳнүндѳ саясий партиянын курултайыда кабыл алынган, саясий партиянын жетекчисинин кол тамгасы жана партиянын мѳѳрү менен күбѳлѳндүрүлгѳн чечимин (№ 2-1 форма);

2) Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча саясий партия сунуш кылган талапкерлердин тизмесин (№3-1 форма);

3) Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча сунуш кылынган талапкерлер жѳнүндѳ маалыматтарды (№4-1форма);

4) башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу тууралуу маалыматты (№5-1 форма);

5) Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча сунуш кылынган талапкерлердин паспортунун кѳчүрмѳсүн;

6) Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча сунуш кылынган талапкерлерде жогорку кесиптик билимдин бар экендигин тастыктаган, нотариуста күбѳлѳндүрүлгѳн документти;

7) Иштеген же окуган жеринен маалымкатты;

8) Жеке маалыматтарын иштетүүгѳ макулдугунун типтүү формасын талапкердин толтуруусу:

9) 1 00 000 сом ѳлчѳмүндѳ шайлоо күрѳѳсүн тѳккѳндүгүн тастыктаган документти (шайлоо фондунан тѳлѳнгѳн);

10) Талапкер жѳнүндѳ маалыматты жана талапкердин шайлоо алдындагы программасын (№15, 16 формалар).

27. Талапкер, талапкердин, саясий партиянын ыйгарым укуктуу ѳкүлү талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн документтер менен бирге Борбордук шайлоо комиссиясына талапкерлер жѳнүндѳ берилген маалыматтарда ѳзгѳрүүлѳрдүн бар экендиги тууралуу маалыматтарды берүүгѳ милдеттүү (ФААА ѳзгѳрүлгѳндүгү, негизги иштеген жери жана кызматы, ээлеген кызмат орду, паспортунун алмаштырылгандыгы ж.б. жѳнүндѳ). Кѳрсѳтүлгѳн маалыматтарды тастыктоо үчүн тийиштүү документтердин нотариуста күбѳлѳндүрүлгѳн кѳчүрмѳсү берилет.

28. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча кѳрсѳтүлгѳн талапкерлердин документи Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан округдук шайлоо комиссиялары аркылуу кабыл алынышы мүмкүн.

29. Жумушчу топ талапкерден, талапкердин, саясий партиянын ыйгарым укуктуу ѳкүлүнѳн документтерди алуу фактысын каттайт, андан кийин тийиштүү шайлоо документтерин кабыл алгандыгы тууралуу жазуу жүзүндѳгү тастыктаманы берет.

Тастыктамада алардын ар биринин барактарын жана нусакамаларын кѳрсѳтүү менен кабыл алынган бардык документтер тисмектелет.

Тастыктамага БШКнын мүчѳсү, Жумушчу топтун жетекчиси тарабынан кол коюлат. Тастыктаманы түзүү датасы документтерди кабыл алуу датасы болуп саналат. Тастыктама эки нускада түзүлѳт, алардын бир саясий партиянын ыйгарым укуктуу ѳкүлүнѳ берилет, экинчиси Борбордук шайлоо комиссиясында сакталат.

3. Шайлоо документтерин текшерүүнүн тартиби

30. Шайлоо документтерин кабыл алгындан кийин, 10 календардык күндүн ичинде Жумушчу топ келип түшкѳн шайлоо документтеринин «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын талаптарына ылайык келерин, анын ичинде «Түндүк» электрондук ведомстволор аралык ѳз ара аркеттенүү системасын колдонуу менен текшерүүгѳ киришет.

31. Талапкерди, саясий партиянын талапкерлерин тьизмесин каттоо үчүн талапкерлер, саясий партиялар тарабынан берилген документтерде ылайык келбестик белгилүү болгон учурда Жумушчу топ документтерди алгандан кийин 48 сааттын ичинде саясий пиартиянын ыйгарым укуктуу ѳкүлүнѳ ылайык келбестик тууралуу кабарлоого милдеттүү. Талапкер, саясий партия кабарламаны алган учурдан тартып 48 сааттын ичинде зарыл ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүүгѳ жана оңдолгон документтерди берүүгѳ укуктуу.

32. Берилген документтердеги белгилүү болгон мүчүлүштѳр жѳнүндѳ талапкерге, саясий партияга маалымдама тууралуу маселе каралган Жумушчу топтун жыйынына талапкердин, саясий партиянын ыйгарым укуктуу ѳкүлү чакырылат.

33.Маалымдамада белгилүү болгон мүчүлүштѳрдү четтетүү мѳѳнѳтү кѳрсѳтүлүү менен жетишсиз документтердин тизмеси, берилген документтердеги толук эмес маалыматтар, конституциялык Мыйзамдын талаптарын бузуу менен жол-жоболоштурулган документтер кѳрсѳтүлѳт.

34. Документтердеги мүчүлүштѳрдү талапкерлер, саясий партиялар бир нече ирет, бирок Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан талапкерге, саясий партияга маалымдалгандан кийин 48 сааттан кеч эмес четтетиши мүмкүн,

35. Эгерде берилген документтердеги мүчүлүштѳр жѳнүндѳ тийиштүү түрдѳ маалымдалган талапкер, талапкердин, саясий партиянын ыйгарым укуктуу ѳкүлү белгилүү болгон мүчүлүштѳрдү четтетпесе же болбосо толук кѳлѳмдѳ эмес четтетсе, анда Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерди, талапкерлердин тизмесин каттоодон баш тартууга укуктуу.

36. Талапкерди, сяасий партияны каттоо үчүн берилген документтердин мыйзамдардын талаптарына ылайык келүүсүн текшерүүнүн натыйжасы боюнча Жумушчу топ талапкерди, талапкерлердин тизмесин каттоо же болбосо каттоодон баш тартуу жѳнүндѳ корутунду чыгарт.

37. Жумушчу топ чыгарылган корутундунун негизинде талапкерди, талапкерлердин тизмесин каттоо же болбосо каттоодон баш тартуу жѳнүндѳ Борбордук шайлоо комиссиясынын тийиштүү чечиминин долбоорун Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынына киргизет.

38. Бир эле адамды бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмесине бир жолудан ашык, бир мандаттуу шайлоо округудары боюнча бир жолудан ашык же болбосо талапкерлердин тизмеси жана бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча экѳѳсүнѳ тең каттоого жол берилбейт.

39. Талапкерди, талапкерлердин тизмесин каттоодон баш тартуу тууралуу чечим кабыл алынган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы сутканын ичинде (24 саатта) талапкерге, талапкердин, саясий партиянын ыйгарым укуктуу ѳкүлүнѳ баш тартуунун негиздерин баяндоо менен чечимдин кѳчүрмѳсүн берүүгѳ милдеттүү.

40. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерди, талапкерлердин тизмесин каттоодон баш тартуу тууралуу чечим чечим кабыл алынган учурдан тартып, бирок чечим жарыяланган учурдан тартып үч календардык күндѳн кеч эмес, чечимди алган учурдан тартып 3 календардык күндүн ичинде сотко даттанылышы мүмкүн.

4. Машина окуучу түрүндѳ берилген документтерди текшерүүнүн тартиби

41. «Электрондук талапкер» маалымат системасында машина окуучу түрүндѳ берилген документтер кагаз түрүндѳ берилген документтерге ылайык келишин жана окшоштугун текшерүүгѳ жатат.

42. Документтердин машина окуучу жана кагаз түрлѳрүндѳ ылайык келбестик табылганда документтердин түп нускасына тийштүү түзѳтүүлѳрдү киргизүү жолу менен талапкер, талапкердин, саяий партиянын ыйгарым укуктуу ѳкүлү тарабынан кол тамгалары менен күбѳлѳндүрүү аркылуу алар четтетилүүгѳ жатат.

5. Жумушчу топтун ишине байланыштуу маселелер боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдеринин долбоорлорун даярдоо

43. Борбордук шайлоо комиссиясында кароо үчүн Жумушчу топтун ишине байланыштуу материалдарды даярдоо жоопкерчилиги анын жетекчисине жүктѳлѳт.

44. Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынына: чечимдин долбоору, Жумушчу топтун корутундусу, документтерди жүргүзүлгѳн текшерүү жѳнүндѳ маалыматтар, жыйынга чакырылган кызыктар жактардын тизмеси даярдалат.

45. Жумушчу топ тарабынан даярдалган Борбордук шайлоо комиссиясынын чечиминин долбооруна Жумушчу топтун жетекчиси жана мүчѳлѳрү кол коюшат.

46. Жумушчу топ талапкерди, талапкерлердин тизмесин каттоо жѳнүндѳ Борбордук шайлоо комиссиясы чечим кабыл алган күндѳн тартып 2 календардык күндүн ичинде катталган талапкерлерге тийиштүү кѳчүрмѳсүн тиркѳѳ менен бекитилген үлгүдѳгү күбѳлүктѳрдү тапшырууну ишке ашырат.