Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө саясий партиянын шайлоо фондун түзүү, акча каражаттарынын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуу тартиби жөнүндө ЖОБО

         Кыргыз Республикасынын

         Шайлоо жана референдум

         өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын

         2020-жылдын “26”- июнундагы

         № 112- токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө саясий партиянын шайлоо фондун түзүү, акча каражаттарынын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуу тартиби жөнүндө

ЖОБО

Мазмуну

 

1. Шайлоо фонддорун түзүү ................................................................ 3

2. Шайлоо фонддорунун атайын эсептерин ачуу тартиби ................. 4

3. Шайлоо фонддорун каржылоо булактары ..................................... 5

4. Шайлоо фонддоруна кайрымдуулукка тыюу салуулар ................ 6

5. Шайлоо күрөөсү ................................................................................ 7

6. Шайлоо фонддорунун каражаттарын эсепке алуу

жана чыгымдоо...................................................................................... 8

7. Жарандар жана укуктук жактар менен эсептешүү ........................... 9

8. Отчеттуулукжана контроль ............................................................... 10

9. Шайлоо фонддорун каржылоонун айкындуулугу ........................... 12

10. Жоопкерчилик ................................................................................ 12

 

Бул Жобо “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону  өткөрүүдө саясий партиялардын атайын шайлоо эсептерин ачуу жана жүргүзүү,шайлоо фонддорунункаражаттары боюнча эсепке алуу жана отчеттуулук тартибинжөнгө салат.

1. Шайлоо фонддорунтүзүү

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгынаталапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партия өзүнүн шайлоо өнөктүгүн каржылоо үчүн шайлоо фондун түзүүгө милдеттүү.

Талапкерлердин тизмесинин курамында талапкерлигин койгондор өздөрүнүн шайлоо фонддорун түзүүгө укуксуз.

2. Шайлоо фонддорунун каражаттарын тескөө укугу аларды түзгөн саясий партияларга, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө таандык.

3. Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо дайындалгандан кийин 5 календардык күндүн ичинде шайлоого катышууну каалаган саясий партиялар шайлоого катышууга байланыштуу маселелер, анын ичинде,каржы маселеси боюнча жана “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 19-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык саясий партиядан талап кылынуучу шайлоо документтерине кол коюу укугуна ээыйгарым укуктуу эки өкүлүнүнаты-жөнүн жана маалыматтарын көрсөтүү менен Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоого катышары тууралуу жазуу жүзүндө билдирме  (тиркемелер менен кошо) жиберүүлөрү керек.

4. Борбордук шайлоо комиссиясына берилүүчү документтер саясий партиянын жетекчисинин колу жана саясий партиянын мөөрү менен ырасталууга тийиш.

5. Борбордук шайлоо комиссиясы саясий партияга ушул билдирмени алганы жөнүндө токтоосуз жазуу жүзүндө ырастама жана саясий партиянын шайлоо фондун түзүү максатында атайын шайлоо эсебин ачуу үчүн маалымкат берүүгө милдеттүү.

6. Борбордук шайлоо комиссиясы зарыл документтер келип түшкөн күндөн тартып 3 календардык күндүн ичинде ыйгарым укуктуу өкүлдөргө,анын ичинде саясий партиянын каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнө ырастама берет же “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 61-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайыккаттоодон баш тартуу жөнүндө жүйөлүү чечим кабыл алат.

7. Саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, анын ичинде каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүБорбордук шайлоо комиссиясы тарабынан катталып, каттоо күбөлүктөрү берилгенден кийин дайындалган болуп эсептелет жана ыйгарым укуктуу өкүлдүн укуктарына жана милдеттерине ээ болот.

8. Каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн ыйгарым укуктарынын мөөнөтү шайлоонун натыйжалары аныкталган күндөн тартып 20 календардык күндөн кийин аяктайт.

9. Талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партия өзүнүн шайлоо өнөктүгүн каржылоо үчүн саясий партиянын каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү катталгандан кийин 5 календардык күндүн ичинде шайлоо фондун түзөт.

10. Талапкерлердин тизмеси каттоодон расмий баш тартылган учурда шайлоо фондуна келип түшкөн каражаттар аларды кайрымдуулук иретинде берүүнү жана которууну жүзөгө ашырган уюмдарга жана адамдарга кайтарылып берилет.

11. Талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялар катталгандан кийин шайлоо алдындагы үгүт иштерин каржылоо үчүн өздөрүнүн ачылган шайлоо фонддорунун эсептерин жүргүзүүнү улантат.

12. Шайлоо фондун түзбөгөндүк талапкерлердин тизмесин каттоодон баш тартуу үчүн негиз болуп саналат.

2. Шайлоо фонддорунун атайын эсептерин ачуу тартиби

13. Шайлоо фондун түзүүчү бардык акча каражаттары банктагы же башка мекемедеги атайын эсепке которулат. Ушул эсеп Борбордук шайлоо комиссиясынын уруксаты менен саясий партия тарабынан ачылат.

14. Шайлоо фондун түзүү үчүн саясий партия банкта же башка мекемеде атайын эсеп ачууга документтерди тариздөө жөнүндө 1-форма боюнча арыз менен Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылат.

15. Банк же башка мекемелердин тизмегибанк же башка мекемелер менен макулдашуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан белгиленет.

16. Борбордук шайлоо комиссиясынан атайын эсеп ачууга 2-форма боюнча жазуу жүзүндө уруксат алгандан кийинсаясий партияшайлоо фондун түзүү үчүн атайын эсеп ачат.

17. Төмөнкү документтер берилгенден кийин атайын эсеп ачуубанк же башка мекеме тарабынан токтоосуз ишке ашырылат:

1) атайын эсеп ачууга арыз (банкта берилет);

2) кардардын анкетасы (банкта берилет);

3) бенефициардык менчик ээсинин анкетасы (банкта берилет);

4) кол тамгалардын үлгүсү менен картачалар (банкта берилет);

5) Борбордук шайлоо комиссиясынын 2-форма боюнча жазуу жүзүндөгү уруксаты;

6) каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүнпаспорту;

7) каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн күбөлүгү.

18. Каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлшайлоо фондунунатайын эсеби ачылган күндөн тартып, 3 күндүк мөөнөт ичинде Борбордук шайлоо комиссиясына атайын эсептин реквизиттерин 3-форма боюнчажазуу жүзүндө билдирүүгө милдеттүү.

19. Эсепти тейлөөнүн бардык шарттары банк эсебин тейлөө жөнүндө келишимде чагылдырылууга тийиш.

3. Шайлоо фонддорун каржылоо булактары

20. Шайлоо фонддорутөмөнкү акча каражаттарынын, ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан эсепке алынуучу үгүттүк-маалыматтык мүнөздөгү материалдардын эсебинен түзүлүшү мүмкүн:

1) талапкерлердин тизмесине киргизилген талапкердин эсептик көрсөткүчтөн 15000 эседен ашуусу мүмкүн болбогон өз каражаттарынан;

2) саясий партиянын эсептик көрсөткүчтөн 1000000 эседен ашуусу мүмкүн болбогон өз каражаттарынан;

3) жеке жактардын өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 2000 эседен ашуусу мүмкүн болбогон ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрүнөн;

4) укуктук жактардын өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 30000 эседен ашуусу мүмкүн болбогон ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрүнөн.

Талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен чыгымдарынын чектик суммасы эсептик көрсөткүчтөн 3000000 эседен ашуусу мүмкүн эмес.

21. Кайра добуш берүү өткөрүлгөн учурда саясий партиянын бардык чыгымдарынын жалпы чектик суммасы шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен бир жарым эсеге көбөйтүлүшү мүмкүн.

22. Саясий партиянын шайлоо фондунун атайын шайлоо эсебине өз акча каражаттарын акы албай киргизүү ыктыярдуу кайрымдуулук көрсөтүү деп таанылат.

23. Тиешелүү шайлоо фондуна жеке адамдардан түшүүчү ыктыярдуу каражаттарды банк жана башка мекеме Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту көрсөтүлгөндө гана кабыл алат. Төлөм документтеринде кайрымдуулук кылуучунун фамилиясы, аты-жөнү, туулган датасы, жашаган (катталган) жеринин дареги, жарандын паспортунун сериясы жана номуру көрсөтүлөт, аларды банк кызматкери паспорттун маалыматтары менен салыштырат. Накталай акча взносуна квитанцияларда кайрымдуулук кылуучунун толук маалыматтары “төлөмдүн багыты” деген графада көрсөтүлөт. Көрсөтүлгөн каражаттарды акча каражаттарын алган банктан шайлоо фонду ачылган банкка которгон учурда төлөм тапшырмасында кайрымдуулук кылуучу жөнүндө маалыматтартолук көрсөтүүлгө тийиш.

24. Шайлоо фондуна укуктук жактардан түшүүчү ыктыярдуу каражаттар банк же башка мекеме тарабынан тийиштүү салык инспекциясынан жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бөлүмчөсүнөналардын бюджет алдында карызы жок экендиги жөнүндө маалымкат көрсөтүлгөндө гана кабыл алынат. Укуктук жактардын төлөм документтериндеги “төлөм багыты” деген графада салык төлөөчүнүн иденттештирүү номуру, укуктук жактын толук аталышы, жайгашкан дареги камтылууга тийиш.

25. Белгиленген өлчөмдөн ашык келип түшкөн акча каражаттары шайлоо фондуна киргизилүүгө тийиш эмес, алар жарандарга жана уюмдарга кайтарылып берилет. Мында көрсөтүлгөн каражаттарды кайтарып берүүгө байланыштуу чыгымдар аларды берген жарандардын жана уюмдардын эсебинен жабылат.

26. Саясий партиялардын шайлоо фонддоруна түшүүчү акча каражаттарышайлоону дайындоо күнүнө карата Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен белгиленген эсептик көрсөткүчтөн эсептелет.

27. Шайлоо фонддоруна түшүүчү акча каражаттары улуттук валютада кабыл алынат. Көрсөтүлгөн эсептер боюнча кирешелер эсептелбейт жана төлөнбөйт.

4. Шайлоо фонддоруна кайрымдуулукка тыюу салуулар

28. Шайлоо фонддоруна төмөнкүлөрдүн ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрүнө жол берилбейт:

- чет мамлекеттердин, чет өлкөлүк мамлекеттик органдардын, мекемелердин жана ишканалардын, башка чет өлкөлүк укуктук жактардын, алардын бөлүмдөрүнүн жана өкүлчүлүктөрүнүн, катышуучусу чет өлкөлүк жарандар жана укуктук жактар болуп саналган чет өлкөлүк жарандардын, эл аралык уюмдардын Кыргыз Республикасында катталган укуктук жактарынын;

- жарандыгы жок адамдардын;

- мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын;

- мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин жана ишканалардын;

- уставдык капиталында мамлекеттик же муниципалдык үлүш бар, ошондой эле салыктар, жыйымдар жана башка милдеттүү төлөмдөр боюнча жеңилдиктерден пайдаланган укуктук жактардын;

- аскер бөлүктөрүнүн, аскердик мекемелердин жана уюмдардын;

- укук коргоо органдарынын, соттордун;

- кайрымдуулук менен алектенген уюмдардын;

- диний уюмдардын;

- атын атабай кайрымдуулук кылуучулардын (атын атабай кайрымдуулук кылуучу болуп төмөнкү маалыматтардын бирин: фамилиясын, атын, атасынын атын, жашаган жеринин дарегин, паспорттук маалыматтарын көрсөтпөгөн, ошондой эле өзү жөнүндө анык эмес маалыматтарды көрсөткөн жаран түшүнүлөт).

Саясий партиянын шайлоо фондуна мамлекеттик бюджеттин же Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун алдында карызы бар укуктук жактардын, укуктук жак түзбөстөн ишкердикти жүзөгө ашыруучу жеке жактардын акча каражаттарын кошууларына жол берилбейт. Көрсөтүлгөн укуктук, жеке жактар шайлоо фондуна акча каражаттарын которгон учурда талапкер, саясий партия жоопкерчилик тартпайт. Саясий партиянын шайлоо фондуна жогоруда көрсөтүлгөн жеке жана укуктук жактар которгон акча каражаттары келип түшкөн учурда, соттун чечими боюнча банк же башка мекеме, ал каражаттарды Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын фондуна(депозит эсеби)  которууга милдеттүү, ал өз кезегинде бул каражаттарды мамлекеттик бюджетке же Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна которот.

5. Шайлоо күрөөсү

30. Талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялар өзүнүн шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын фондуна(депозит эсеби) мыйзамдарда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн элүү миң эселенген өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсүн төгөт, бул тууралуу тийиштүү банкдокументин алат.

31.Талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү шайлоо күнүнө чейин 40 календардык күндөн кечиктирбестен, жергиликтүү убакыт боюнча саат 18ге чейин Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоо күрөөсү төлөнгөнүн ырастаган документти берет(“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 61-беренесинин 1-бөлүгүнүн талаптарына ылайык башка документтер менен кошо).

32. Шайлоо күрөөсү Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партияларга төмөнкүдөй учурларда кайтарып берилет:

1) добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын добуштарынын 5 пайыздан кем эмесин алгандарга, алар шайлоодон кийин 10 календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясына өз фондунун өлчөмү жана аны түзгөн бардык булактар, ошондой эле бардык жүргүзүлгөн чыгымдар жөнүндө отчет бергенден кийин;

2) эгерде Борбордук шайлоо комисиясы тарабынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынса;

3) шайлоо бюлеттенинин тексти жана формасы бекитилгенге чейин шайлоого андан ары катышуудан баш тарткандарга.

Күрөөнүн калган суммасы бюджетке чегерилет.

6. Шайлоо фонддорунун каражаттарын эсепке алуу жана чыгымдоо

33. Шайлоо фонддорунун каражаттары максаттуу болот. Алар шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө байланышкан чыгымдарды жабуу үчүн гана пайдаланылышы мүмкүн.

34. Шайлоо фонддорунун каражаттары төмөнкүлөргө гана пайдаланылышы мүмкүн:

1) шайлоо алдындагы үгүткөбагытталган уюштуруу-техникалык чараларды каржылык  камсыздоого;

2) ушул конституциялык Мыйзамда белгиленген өлчөмдө шайлоо күрөөсүн төлөөгө;

3) шайлоо өнөктүгүн өткөрүү менен түздөн-түз байланышкан жумуштарды аткарууга, кызматтарды көрсөтүүгө төлөөгө, атап айтканда, төмөнкүлөргө:

- маалыматтык жана кеңеш берүү мүнөздөгү кызмат көрсөтүүлөргө;

- үгүт материалдарын чыгарууга жана таратууга;

- жайларды, жабдыктарды ижарага алууга;

- транспорттук жана иш сапар чыгымдарын жабууга;

- байланыш кызмат көрсөтүүлөрүнө;

- канцеляриялык товарларды, жабдыктарды сатып алууга;

- жарыяларды жана талапкердин сүйлөгөн сөздөрүн жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоого;

- шайлоочулар менен шайлоо алдындагы чогулуштарды, жолугушууларды өткөрүүгө.

35. Саясий партиякайрымдуулук кылуучулар тарабынан добуш берүү күнүнө чейин белгиленген тартипте которулган жарандардын жана укуктук жактардын кайрымдуулук берүүлөрүн гана пайдаланууга укуктуу.

36. Саясий партияларга шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүгө, башка шайлоо алдындагы иш-чараларды жүзөгө ашырууга өздөрүнүн шайлоо фонддоруна келип түшкөн каражаттардан тышкары акча каражаттарын пайдаланууга тыюу салынат.

37. Саясий партия банк же башка мекемедеги өзүнүн шайлоо фондунун эсебине келип түшкөн акча каражаттарынын булактары жана өлчөмдөрү жөнүндө маалымат менен таанышууга укуктуу.

Саясий партия өзүнүн шайлоо фондунун эсептериндеги акча каражаттарынын келип түшүүлөрүнүн жана чыгымдалышынын эсебин шайлоо фондундагы каражаттардынкелип түшүүлөрү жана чыгымдалышынын каржылык операциялары жөнүндө маалыматтарды чечмелөө менен 4-форма боюнча жүргүзүүгө милдеттүү.

38. Банк же башка мекемежума сайын, ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын талабы боюнча – күн сайын 24 сааттын ичинде саясий партиянын атайын эсебинде турган каражаттардын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө маалыматтарды Борбордук шайлоо комиссиясына 5-форма боюнча берип турууга милдеттүү.

Көрсөтүлгөн маалыматтарбанктын же башка мекеменин жетекчисинин колтамгасы жана мөөрү бар кагазда жана электрондук түрдө берилет. Бул маалыматтарды берүү жөнүндө жобо банк эсебин тейлөө жөнүндө келишимге киргизилет.

Саясий партиялардын шайлоо фондунун атайын эсептерин тейлеген банк же башка мекеме үчүн добуш берүү күнүнүн мурунку күнү жумуш күн болуп саналат.

39. Саясий партия талапкерлердин тизмесин чакырып алган же талапкерлердин тизмесин каттоо жокко чыгарылган (алынып салынган) учурда, шайлоо фондуна келип түшкөн акча каражаттары аларды берген жарандарга жана уюмдарга кайтарылып берилүүгө тийиш. Мында көрсөтүлгөн каражаттарды кайтарып берүүгө байланыштуу чыгымдар аларды берген жарандардын жана уюмдардын эсебинен жабылат.

40. Кайра добуш берүү өткөрүүдө саясий партиялардын атайын эсептери боюнча каржылык операциялар кайра добуш берүү күнү дайындалган күнү кайра ачылат жана кайра добуш берүү күнүнүн мурунку күнү саат 18де токтотулат.

41. Шайлоо фонддорунун каражаттарына, көрсөтүлгөн фонддорго ыктыярдуу кайрымдуулук менен берилген жана чегерилген каражаттарга, ошондой эле көрсөтүлгөн фонддордун чыгымдарына салык салуунун тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленет.

7. Жарандар жана укуктук жактар менен эсептешүү

42. Саясий партиянын шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу белгилүү жумуштарды аткаруу (кызмат көрсөтүү) жөнүндө жарандар жана укуктук жактар менен келишимдер (макулдашуулар) саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан түзүлөт.

Саясий партиялардын атайын эсептеринен төлөөлөр боюнча келишимдер жана макулдашуулар добуш берүү күнүнүн мурунку күнүнөн кеч түзүлүшү мүмкүн эмес.

Бардык каржылык операциялар, анын ичинде жеке жана укуктук жактар менен атайын эсептер боюнча эсептешүүлөр шайлоо күнүнүн мурунку күнү саат 18де токтотулат.

Саясий партиялардын жана укуктук жактардын ортосунда белгилүү иштерди (кызмат көрсөтүүнү) аткарганы үчүн эсептешүүлөр которуу жолу менен гана жүзөгө ашырылат.

43. Жарандар жана укуктук жактар аткаруучу акы төлөнүүчү иштер жана кызмат көрсөтүүлөр жазуу жүзүндө (келишим, эсеп-фактура, коштомо кагаз, кабыл алуу-өткөрүү актысы ж.б.) таризделүүгө тийиш. Келишимдер тараптардын реквизиттерин, тапшырылуучу иштин көлөмү жөнүндө маалыматтарды, анын наркын, иштердин түрлөрү боюнча бааларды (калькуляция, смета), акы төлөө тартибин, иштерди аткаруу мөөнөтүн, тараптардын жоопкерчилигин жана башка шарттарды камтууга тийиш. Иштерди аткарууга жана кызмат көрсөтүүгө жарандарды тартуу жөнүндө келишимдер Кыргыз Республикасынын жашы жеткен жарандары менен гана түзүлүшү мүмкүн.Аткарылган иштер жана кызмат көрсөтүүлөр тапшырыкчы (каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүл) жана аткаруучу кол койгон аларды кабыл алуу актылары же берилген продукциягакоштомо кагаз(накладной) документтери менен ырасталууга тийиш.

44. Шайлоо алдындагы үгүт материалдарын чыгаруу, жайгаштыруу жана таркатуу менен байланышкан тапшырыктарды түзүү учурунда жарандар жана укуктук жактар мезгилдүү басылманын редакциясына, телерадиоберүү уюмуна, үгүт продукциясын чыгарууну жүзөгө ашыруучу ишканага 6-тиркемеде келтирилген форма боюнча бул иштерди (кызмат көрсөтүүлөрдү) аткарууга жана аларга шайлоо фондунан акы төлөөгө каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн макулдугун жазуу жүзүндө ырастоону берет.

45. Бардык басылма жана башка үгүт материалдары үгүт материалдарын даярдаган уюмдун аталышын жана дарегин (адамдын фамилиясын, аты-жөнүн жана жашаган жеринин дарегин), үгүт материалдарын даярдоону тапшырык кылган жактын фамилиясын, аты-жөнүн (уюмдун, жеке ишкердин аталышын), алардын тиражы жана чыгаруу датасы жөнүндө маалыматты, даярдагандык үчүн тийиштүү шайлоо фондунун каражаттарынан акы төлөө жөнүндө маалыматты, ошондой эле тапшырыкка акы төлөгөн саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн фамилиясын, аты-жөнүн камтууга тийиш.Көрсөтүлгөн маалыматты камтыбаган үгүт материалдарын таркатууга тыюу салынат.

46. Тийиштүү шайлоо фондунун каражаттарынан алдын ала акы төлөнмөйүнчө үгүт материалдарын даярдоого тыюу салынат.

47. Жарандар жана укуктук жактаршайлоо фонддору аркылуу гана талапкерлердин тизмесин шайлоого көмөктөшүүчү ишке каржылык (материалдык) колдоо көрсөтүүгө укуктуу.

Укуктук жактардын, алардын филиалдарынын, өкүлчүлүктөрүнүн, ошондой эле жеке жактардын шайлоого түздөн-түз же кыйыр түрдө байланышкан иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү акысыз аткаруусуна же негизсиз төмөндөтүлгөн баада аткаруусуна, товарларды жеңилдетилген шартта сатуусуна тыюу салынат.

8. Отчеттуулук жана контроль

48. Саясий партияларөз фондун түзүүнүн өлчөмдөрү жана бардык булактары, ошондой эле бардык жумшалган чыгымдар жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына отчет берүүгө милдеттүү.Отчет кагазда, электрондук версияда (колу жана мөөрү менен сканерленген көчүрмө) жана EXCEL форматындаэлектрондук сактагычта 7-форма боюнча төмөнкүдөй иретте берилет:

1) биринчи каржылык отчет – Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоо күрөөсү коюлгандыгын ырастаган документтерди жана каттоо үчүн зарыл болгон башка документтерди берүү менен бир учурда;

2)  экинчи каржылык  отчет (биринчи каржылык отчетту эске алуу менен) – добуш берүү күнүнө чейин 10 күндөн кечиктирбестен;

3) үчүнчү жыйынтыктоочу каржылык  отчет (жыйынды маалыматтар) – добуш берүү күнүнө чейин 10 күндөн кечиктирбестен.

Отчеттогу маалыматтар отчетту тапшыруу датасына чейинки 3 күндөн ашпаган датага карата түзүлөт.

Жыйынтыктоочукаржылык  отчетко төмөнкүлөр тиркелет:

-“Саясий партиянын шайлоо фондусунаакча каражаттарынын келип түшүүлөрүн жана чыгымдалышын эсепке алуу” (4-форма);

- шайлоо фондунун атайын эсебине акча каражаттары келип түшкөндүгүн жана чыгымдалгандыгын ырастаган кагаздагы баштапкы каржылык документтер(эсеп-фактура, келишим, коштомо кагаз, кабыл алуу-өткөрүү актысы, банктык көчүрмөлөр ж.б.).

49.Жыйынтыктоочу каржылык отчеттогу баштапкы каржылык документтер каржылык операциялар атайын эсептерде чагылдырылышына жараша хронологиялык ырааттуулукта тандалууга тийиш. Мында шайлоо фонддорунун атайын эсептеринен көчүрмөлөр негиз катары кабыл алынат, аларга акча каражаттарын эсепке кошуу же эсептен чыгаруу үчүн негиз болгон зарыл документтер тиркелет.

50.Жыйынтыктоочу каржылык отчет брошюраланган түрдө берилип, беттерине, анын ичинде тиркемелерине баштан аяк номурларкоюлууга тийиш. Борбордук шайлоо комиссиясынын суроо-талабы боюнча маселе келип чыккан учурда саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү каржылык отчетко түшүндүрмө кат берет.

51.  Каржылык отчетко (биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу) саясий партиянын жетекчиси жана каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү кол коётжана саясий партиянын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

Борбордук шайлоо комиссиясына жыйынтыктоочу каржылык отчеттордун берилгендиги кабыл алуу актысы менен таризделет.

52. Жыйынтыктоочу каржылык отчет берилгенге чейин калган бардык накталай каражаттар кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылып берилүүгө тийиш.

53. Атайын эсептеги чыгымдалбаган акча каражаттарынын калдыктарыдобуш берүү күнүнөн кийинсаясий партияга кайтарылып берилет.

54. Саясий партиянын каржылык  отчетун берүү милдети каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлгө жүктөлөт.

55. Саясий партиялардын шайлоо фонддорун түзүү жана алардын каражаттарын чыгымдоо тартибине Борбордук шайлоо комиссиясы контролдук жүргүзөт.

56. Саясий партиялардын шайлоо фонддоруна акча каражаттарынын келип түшүү булактарын, каражаттардын туура эсептелишин жана пайдаланылышын контролдоо, саясий партиялардын каржылык отчетторун текшерүү үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында контролдоо-текшерүү тобу түзүлөт. Контролдоо-текшерүү тобун уюштуруунун жана иштөө тартибин Борбордук шайлоо комиссиясы аныктайт.

9. Шайлоо фонддорун каржылоонун айкындуулугу

57. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону  өткөрүүнүн ачык-айкындуулугу максатында төмөнкү маалыматтар Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына милдеттүү түрдө жайгаштырылууга тийиш:

1) Банк же башка мекеме тарабынан берилүүчү саясий партиянын атайын эсебинде турган каражаттардын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө маалыматтаржекече маалыматтар жана банктык сыр жөнүндө мыйзамдарды эске алуу менен. Чагылдыруу форматы кайрымдуулук кылуучулардын акча каражаттарынын келип түшүүсү (түшкөн датасы, укуктук жактын аталышы/жеке жактын ФАА, кайрымдуулуктунсуммасы) жана каражаттардын чыгымдалышы (чыгымдоо датасы, укуктук жактын аталышы/жеке жактын ФАА, төлөмдүн багыты жанасуммасы) боюнча маалыматтарды камтыйт;

2) Саясий партиялардын каржылык отчетко (биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу);

3)Саясий партиялардын шайлоо күрөөлөрүнөн түшкөн каражаттардынсуммасыжөнүндө маалыматтар;

4)Саясий партияларга кайтарылып берилгеншайлоо күрөөлөрүнүн суммасыжанабюджетке чегерилген сумма жөнүндө маалыматтар.

10. Жоопкерчилик

58. Саясий партия тарабынан шайлоо фондун түзүү, акча каражаттарын чыгымдоо тартибин бузуу, шайлоо фондунун чыгымдарынын чектүү суммасын ашыруу, каржылык отчетторун бербөө жана жарыялабоо,саясий партиялардынотчетторунда камтылган анык эмес маалыматтарды берүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликке кириптер кылат.

59. Саясий партия өзүнүн шайлоо өнөктүгүн каржылоодо шайлоо фондунун каражаттарынан тышкары, саясий партиянын шайлоо фондуна келип түшкөн акча каражаттарынын жалпы суммасынын 0,5 пайыздан ашыгын түзгөн башка акча каражаттарын пайдаланганда же саясий партия өзүнүн шайлоо фондунун каражаттарынан чыгымдарды шайлоо фондундагы каражаттардын бардык чыгымдарынын белгиленген суммасынын чегинен 0,5 пайыздан ашыкча чыгымдагандаБорбордук шайлоо комиссиясынынконтролдоо-текшерүү тобунун сунушу мененталапкерлердин тизмесининкаттоосужокко чыгарылат.

60. Өз өкүлдөрүнүн “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын талаптарын бузууга байланыштуу аракеттери үчүнсаясий партиялар жоопкерчиликке кириптер кылынат.

61. Борбордук шайлоо комиссиясы бузуу фактысын аныктоо максатында көмөктөшүү үчүн мамлекеттик бийлик органдарына, фискалдык жана укук коргоо органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруунуноргандарына, мекемелерге, уюмдарга, ишканаларга кайрылууга укуктуу.

 

 

Тиркемелер

Саясий партия тарабынан

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясына берилет

 

1орма

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясына

__________________________________

(саясий партиянын аталышы)

саясий партиясынан

Атайын эсеп ачууга

АРЫЗ

 

 

 

Өз шайлоо фондун түзүү үчүн  _______________________________________________________

                           (банк мекемесинин аталышы, укуктук дареги)

 

 

 

атайын эсеп ачууга уруксат берүүнү өтүнөбүз.

 

Төмөнкүлөр шайлоо фондунун акча каражаттарын тескөөгө ыйгарым укуктуу адамдар болуп саналат:

 

биринчи кол коюу укугу менен____________________________________________________________________________

 

(саясий партиянын жетекчисинин / саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы)

 

экинчи кол коюу укугу менен_____________________________________________________________________________

 

            (каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы)

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө саясий партиялардын шайлоо фонддорун ачуу, ал фонддордун каражаттары боюнча атайын эсептерди жүргүзүү тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тааныштык жана сактоого милдеттенебиз. 

______________________________________________               ______________________

(саясий партиянын жетекчисинин ФААсы)                                                        (колу)

М.О.

____________________________________________            _______________________

 

(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы)                               (колу)

 

«___» ______________20___-ж.

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясы тарабынан

саясий партияга берилет

 

2-форма

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо

  ________________________________

    ________________________________

  (банк мекемесинин аталышы)

 

Атайын эсеп ачуу жөнүндө

 

 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 41-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы саясий партиянын шайлоо фондун түзүү үчүн атайын эсеп ачууга уруксат берет. 

 

 

 

_________________________________________________________________________

(саясий партиянын аталышы)

 

 

Төмөнкүлөр саясий партиянын шайлоо фондусунун акча каражаттарын тескөөгө ыйгарым укуктуу болуп саналат:

 

1.___________________________________________________________________________________

(саясий партиянын жетекчисинин / саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы)

 

2.___________________________________________________________________________________

(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы)

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясынын Төрагасы

 

______________________________________

  (ФААсы, колу)

 

 

 

  М.О.

«___» ______________20___.

 

 

 

 

 

 

 

Саясий партия тарабынан

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясына берилет

 

3-форма

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо

«___» ______________20___-ж.

(добуш берүү датасы)

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясына

__________________________________

(саясий партиянын аталышы)

саясий партиясынан

 

 

Шайлоо  фондундагы атайын эсептин
реквизиттери жөнүндө

БИЛДИРМЕ

 

 

 

Шайлоо фондунун акча каражаттары боюнча эсепке алуу жана отчеттуулук үчүн

 

________________________________________________________________________

 

(банк мекемесинин аталышы)

 

 

№ ____________________________________ атайын эсеп ачылганын билдиребиз.

 

 

 

_______________________________________               _________________________

          (саясий партиянын жетекчисинин /                                                                  (колу)

саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы)

                                                  

М.О.

«___» ______________20___.

 

 

 

 

 

 

 

Саясий партия тарабынан

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясына берилет

 

4-форма

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо

                                                                       20__ -ж. ___” _______________  20__-ж. “___” ___________________ мезгил үчүн

саясий партиянын шайлоо фондундагы акча каражаттарынын келип түшүүлөрүн жана чыгымдалышын
ЭСЕПКЕ АЛУУ

 

____________________________________________________________

(саясий партиянын аталышы)

 

______________________________________________________

 

(атайын эсептин реквизиттери)

 

1. Шайлоо фондуна акча каражаттарынын келип түшүүлөрү

 

Акча каражаттарынын келип түшүүлөрүнүн датасы

укуктук жактын толук аталышы/ жеке жактын ФААСы

Реквизиттер (укуктук жактын ИННи, укуктук дареги / жеке жактын ПИНи, жашаган жеринин дареги)

Берененин аталышы (келип түшүүлөрдүн түрү)

Суммасы, сом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРДЫГЫ, сом

 

анын ичинде

 

жеке жактардан келип түштү, БАРДЫГЫ, сом

 

укуктук жактардан келип түштү, БАРДЫГЫ, сом

 

 

 

 

2. Шайлоо фондунун акча каражаттарынан чыгымдалды

 

Чыгым операциясынын датасы

Алуучу (укуктук жактын толук аталышы/ жеке жактын ФААСы)

Берененин аталышы (чыгымдын түрү)

Чыгымдын сыпатталышы

Чыгымдын негизи (Келишим №, акы төлөө эсеби, ж.б.)

Суммасы, сом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРДЫГЫ, сом

 

анын ичинде

 

кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылды*,  БАРДЫГЫ, сом

 

республикалык бюджеттин кирешесине чегерилди*, БАРДЫГЫ, сом

 

 

* Кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылган акча каражаттарынын жана республикалык бюджеттин кирешесине чегерилген, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен атайын эсепке түшкөн  акча каражаттарынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.

 

Саясий партиянын шайлоо фондундагы акча каражаттарынын келип түшүүлөрүн жана чыгымдалышын эсепке алуу боюнча ушул отчеттогу маалыматтардын аныктыгын жана толуктугун ырастайбыз. Шайлоо өнөктүгүн уюштурууга жана өткөрүүгө шайлоо фондундагы акча каражаттарынан башка каражаттар тартылган жок. Анык эмес маалыматтарды бергендик үчүн жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талабы менен таанышканбыз.

 

 

_______________________________________                                                  _________________________

          (саясий партиянын жетекчисинин ФААсы)                                                                                            (колу)

                                                  

М.О.

___ ______________20___.

 

 

 

 

Банк мекемеси тарабынан

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясына берилет

5-форма

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо

 

Саясий партиянын шайлоо фондунун атайын эсебинде турган акча каражаттарынын

келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

____________________________________________________________

(саясий партиянын аталышы)

 

______________________________________________________

 

(атайын эсептин реквизиттери)

20__ -ж. “___” _______________  20__-ж. “___” ___________________ чейинки мезгилде каражат келип түштү

 

Каражаттарды  эсепке киргизүү датасы

Келип түшүүлөрдүн булагы

(укуктук жактын толук аталышы/ жеке жактын ФААСы)

Реквизиттер (укуктук жактын ИННи / жеке жактын ПИНи)*

Төлөмдүн багыты*

Суммасы, сом

Каражаттардын түшкөндүгүн ырастоочу

документ*

Төгүүчүнүн маалыматтарды жарыялоого макулдугунун бардыгы (бар/жок)*

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы

 

 

 

 

 

20__ -ж. “___” _______________  20__-ж. “___” ___________________ чейинки мезгилде каражат чыгымдалды

Чыгымдоо операциясынын датасы

Алуучу (укуктук жактын толук аталышы/ жеке жактын ФААСы)

Төлөмдүн багыты

Суммасы, сом

Каражаттарды  чыгымдоо үчүн негиздер*

         

Бардыгы

 

Банк же башка мекеме тарабынан берилүүчү маалыматтар * менен белгиленген тике тилкеде жайгашкандардан башкасы жекече маалыматтар жана банктык сыр жөнүндө мыйзамдардын талаптарына ылайык Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыяланат.

 

_______________________________________________                                                  _________________________

          (банктын башкаруучусунун ФААсы, кызмат орду)                                                                                            (колу)

                                                  

М.О.

«___» ______________20___.

 

 

 

 

 

 

Саясий партия тарабынан иш аткарууга,

кызмат көрсөтүүгө жарандарга жана

укуктук жактарга берилет

 

6-форма

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо

 

Каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн макулдугун

ЫРАСТОО

 

______________________________________________________________________

(саясий партиянын аталышы)

 

саясий партиясынан каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүл болуп саналган

 

мен, ___________________________________________________________________

 

(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы)

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы “_____”_______________20___ -ж. берген № ______ каттоо күбөлүгүнүн негизинде жаран, укуктук жак

___________________________________________________________________________

 

(жарандын ФААсы, уюмдун аталышы)

 

20___-жылдын  “__”________№ _________келишимине ылайык иштерди аткарууга (товарларды сатууга, кызматтарды көрсөтүүгө) жана аларды

___________________________________________________________________________

(банк мекемесинин аталышы, жайгашкан жери)

 

____________________________________________________________________

 

(шайлоо фондунун атайын эсебинин №)

 

 шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен төлөөгө уруксат берем

 

______________________________________________          __________________

 

(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы)                    (колу)

 

 

 

 

М.О.

«___» ______________20___.

 

Саясий партия тарабынан

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясына берилет

 

7-форма

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо

20__ -ж. ___” _______________  20__-ж. “___” ___________________ мезгил үчүн

саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарынын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө

 

 

КАРЖЫЛЫК  ОТЧЕТ

__________________________________

 

биринчи, жкинчи, жыйынтыктоочу (жыйынды маалыматтар)

 

____________________________________________________________

(саясий партиянын аталышы)

 

______________________________________________________

 

(атайын эсептин реквизиттери)

 

 

Ирет №

Берененин аталышы

Саптын коду

Суммасы, сом

Эскертүү

1

2

3

4

5

1

Отчеттук мезгилдин башталышына калдык

010

 

 

2

Шайлоо фондуна каражат келип түштү, бардыгы

020

 

 

 

анын ичинде:

 

 

 

2.1

Белгиленген тартипте каражаттардын келип түшкөнү,  анын ичинде:

030

 

 

2.1.1

Талапкердин өз каражаттары

040

 

 

2.1.2

Саясий партиянын  өз каражаттары

 

050

 

 

2.1.3

Укуктук жактардын  ыктыярдуу кайрымдуулуктары

060

 

 

2.1.4

Жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары

070

 

 

2.2.

КР мыйзамдарын бузуу менен  келип түшкөнү,  анын ичинде:

080

 

 

2.2.1

Укуктук жактардан 

090

 

 

2.2.2

Жеке жактардан

100

 

 

2.3

Кайтарылган шайлоо күрөөсүнүн келип түшкөн суммалары

110

 

 

2.4

Мыйзам тыюу салбаган башка келип түшүүлөр

120

 

 

3

Шайлоо фондунан акча каражаты  кайтарылды, бардыгы

130

 

 

 

анын ичинде:

 

 

 

3.1.

Республикалык бюджеттин кирешесине чегерилди

140

 

 

3.2

 Кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылды, бардыгы:

150

 

 

 

анын ичинде:

 

 

 

3.2.1

Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн укуктук жактарга

160

 

 

3.2.2

Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн жеке жактарга

170

 

 

3.3

Кайрымдуулук кылуунун чек өлчөмүнөн ашкан  каражаттар 

180

 

 

4

Шайлоо фондунан  каражаттар чыгымдалды,  бардыгы

200

 

 

4.1

Шайлоо күрөөсүн төгүү

210

 

 

4.2

Шайлоо алдындагы үгүткө багытталган уюштуруу-техникалык чараларды каржылык камсыздоо,  бардыгы

220

 

 

 

анын ичинде:

 

 

 

4.2.1

Телерадиоберүү уюмдары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө

230

 

 

4.2.2

Мезгилдүү басылмалардын редакциялары, интернет-басылмалары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө

240

 

 

4.2.3

Басылма, укма-көрмө жана башка үгүт материалдарды чыгаруу жана таркатуу

250

 

 

 

анын ичинде:

 

 

 

4.2.3.1

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулар үчүн үгүт материалдарды ( үгүт материалдарынын жалпы нускасынын бир пайызынан аз эмес санында)  чыгаруу

260

 

 

4.2.4

Кулактандырууларды жана талапкерлердин сөздөрүн жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо

270

 

 

4.2.5

Шайлоо алдындагы чогулуштарды, шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүү

280

 

 

4.3

Шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө түздөн-түз байланыштуу иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу үчүн төлөө,  бардыгы

290

 

 

 

анын ичинде:

 

 

 

4.3.1

Маалыматтык жана кеңеш берүү мүнөзүндөгү иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү төлөөгө

300

 

 

4.3.2

Имарат-жайларды, жабдыктарды ижарага алууга

310

 

 

4.3.3

Транспорт жана иш сапарлардын чыгымдарын жабууга

320

 

 

4.3.4

Байланыш  кызмат көрсөтүүлөрү

330

 

 

4.3.5

Канцелярия товарларын,  жабдыктарды сатып алуу

340

 

 

4.4

Шайлоо өнөктүгүн өткөрүү менен түздөн-түз байланыштуу башка чыгымдарды төлөөгө

350

 

 

 

анын ичинде:

 

 

 

4.4.1

Салык чегерүүлөрү жана социалдык милдеттенмелер

360

 

 

4.4.2

Мыйзам тыюу салбаган башка чыгымдар

370

 

 

5.

Отчеттук мезгилдин аягына калдык

380

 

 

 

Ушул каржылык  отчетто көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгын жана толуктугун ырастайм. Шайлоо өнөктүгүн уюштурууга жана өткөрүүгө шайлоо фондундагы акча каражаттарынан башка каражаттар тартылган жок. Анык эмес маалыматтарды бергендик үчүн жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талабы менен таанышканбыз.

 

_______________________________________                                                  _________________________

          (саясий партиянын жетекчисинин ФААсы)                                                                                            (колу)

                                                  

М.О.

 

_______________________________________                                                                     _________________________

(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы)                                                                   (колу)

 

 

___ ______________20___.