Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө саясий партиянын шайлоо фондун түзүү, акча каражаттарынын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуу тартиби жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдум

өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын

2020-жылдын «26» - июнундагы

№ 112- токтому менен бекитилген

 

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондун түзүү, акча каражаттарынын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуу тартиби жөнүндө»

ЖОБО

(КР БШКнын 2021-жылдын 29-августундагы №662-токтомунун редакциясына ылайык)

Мазмуну

Бул Жобо «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына (мындан ары – конституциялык Мыйзам) ылайык иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө талапкерлердин, саясий партиялардын атайын шайлоо эсептерин ачуу жана жүргүзүү, талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддорунун каражаттары боюнча эсепке алуу жана отчеттуулук тартибин жөнгө салат.

1. Шайлоо фонддорун түзүү

1. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча кѳрсѳтүлгѳн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлер, ошондой эле бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин кѳрсѳткѳн саясий партиялар өздѳрүнүн шайлоо өнөктүгүн каржылоо үчүн шайлоо фондун түзүүгө милдеттүү.

Талапкерлердин тизмесинин курамында талапкерлигин койгондор өздөрүнүн шайлоо фонддорун түзүүгө укуксуз.

 

2. Шайлоо фонддорунун каражаттарын тескөө укугу аларды түзгөн талапкерлерге, саясий партияларга, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө таандык.

 

2-1. Талапкерлер, саясий партиялар талапкерлердин, саясий партиялардын атынан чыккан экиден ашык эмес ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳрүн: шайлоого катышууга байланыштуу маселелер боюнча ыйгарым укуктуу ѳкүлүн жана финансы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу ѳкүлүн дайындоого укуктуу.

 

2-2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү мезгилинде Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими боюнча округдук шайлоо комиссиялары арыздарды, кабарламаларды кабыл алууга, андан ары аларды Борбордук шайлоо комиссиясына берүү үчүн бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлерден шайлоо фондунун атайын эсебин ачууга уруксат берүүгѳ укуктуу.

 

3. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкер кѳрсѳтүлгѳн учурдан тартып, каттоо үчүн документтерин бергенге чейин Борбордук шайлоо комиссиясына же тийиштүү округдук шайлоо комиссиясына финансылык документтерге кол коюуга укугу бар, шайлоо фондусунун акча каражаттарын тескѳѳгѳ ыйгарым укуктуу адамдын аты-жѳнүн жана маалыматтарын кѳрсѳтүү менен шайлоо фондунун атайын эсебин ачууга арызын жѳнѳтүүгѳ тийиш.

Бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмесин кѳрсѳткѳн, шайлоого катышуу ниетин билдирген саясий партия Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо дайындалгандан кийин 5 календардык күндүн ичинде Борбордук шайлоо комиссиясына финансылык документтерге кол коюуга укугу бар, шайлоо фондусунун акча каражаттарын тескѳѳгѳ ыйгарым укуктуу адамдын аты-жѳнүн жана маалыматтарын кѳрсѳтүү менен шайлоо фондунун атайын эсебин ачууга арызын жѳнѳтүүгѳ тийиш.

 

4. Борбордук шайлоо комиссиясына (тийиштүү округдук шайлоо комиссиясына) берилүүчү документтер тѳмѳндѳгүлѳр менен тастыкталууга тийиш:

- бир мандаттуу шайлоо округу боюнча- ѳзүн ѳзү кѳрсѳткѳн учурда талапкердин кол тамгасы менен;

- саясий партия кѳрсѳткѳн бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкердин кол тамгасы менен;

- талапкерлердин тизмесин кѳрсѳткѳн саясий партиянын жетекчисинин колу жана саясий партиянын мөөрү менен.

 

5. Борбордук шайлоо комиссиясы (тийиштүү округдук шайлоо комиссиясы) талапкерге, саясий партияга ушул билдирмени алганы жөнүндө токтоосуз жазуу жүзүндө ырастама жана талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондун түзүү максатында атайын шайлоо эсебин ачуу үчүн маалымкат берүүгө милдеттүү.

 

6. Борбордук шайлоо комиссиясы зарыл документтер келип түшкөн күндөн тартып 3 календардык күндүн ичинде ыйгарым укуктуу өкүлдөргө, анын ичинде каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлгѳ ырастама берет же болбосо конституциялык Мыйзага ылайык каттоодон баш тартуу жөнүндө жүйөлүү чечим кабыл алат.

 

7. Саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, анын ичинде каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүБорбордук шайлоо комиссиясы тарабынан катталып, каттоо күбөлүктөрү берилгенден кийин дайындалган болуп эсептелет жана ыйгарым укуктуу өкүлдүн укуктарына жана милдеттерине ээ болот.

8. Каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн ыйгарым укуктарынын мөөнөтү шайлоонун натыйжалары аныкталган күндөн тартып 20 календардык күндөн кийин аяктайт.

9. Талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партия өзүнүн шайлоо өнөктүгүн каржылоо үчүн саясий партиянын каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү катталгандан кийин 5 календардык күндүн ичинде шайлоо фондун түзөт.

Финансы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу ѳкүлүн дайындаган бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкер Борбордук шайлоо комиссиясы финансы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу ѳкүлүн каттагандан кийин, талапкерди каттоо үчүн документтерин бергенге чейин жана Борбордук шайлоо комиссиясынан же тийиштүү округдук шайлоо комиссиясынан атайын эсебин ачуу үчүн маалымкат алгандан кийин шайлоо фондун түзѳт.

Финансы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу ѳкүлүн дайындабаган бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкер Борбордук шайлоо комиссиясынан же тийиштүү округдук шайлоо комиссиясынан атайын эсебин ачуу үчүн маалымкат алгандан кийин шайлоо фондун түзѳт.

10. Талапкерди, талапкерлердин тизмесин каттоодон баш тартылган, талапкер ѳзүнүн талапкерлигин алган, саясий партия талапкерлердин тизмесин чакыртып алган же талапкерди, талапкерлердин тизмесин каттоо жокко чыгыралган учурда шайлоо фондуна келип түшкөн каражаттар аларды кайрымдуулук иретинде берүүнү жана которууну жүзөгө ашырган уюмдарга жана адамдарга кайтарылып берилет. Мында аталган каржаттарды кайтарууга байланышкан чыгымдар которушкан жарандардын жана уюмдардын эсебинен жабылат.

11. Талапкерлер, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялар катталгандан кийин шайлоо алдындагы үгүт иштерин каржылоо үчүн өздөрүнүн ачылган шайлоо фонддорунун эсептерин жүргүзүүнү улантат.

12. Шайлоо фондун түзбөгөндүк талапкерди, талапкерлердин тизмесин каттоодон баш тартуу үчүн негиз болуп саналат.

 

2. Шайлоо фонддорунун атайын эсептерин ачуу жана жабуу тартиби

 

13. Шайлоо фондун түзүүчү бардык акча каражаттары банктагы же башка мекемедеги атайын эсепке которулат. Ушул эсеп Борбордук шайлоо комиссиясынын уруксаты менен талапкер, саясий партия тарабынан ачылат.

 

13-1. Талапкер, саясий партия ѳзүнүн шайлоо фондунун бир гана атайын эсебин ачууга укуктуу.

 

14. Шайлоо фондун түзүү үчүн бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкер Борбордук шайлоо комиссиясына же тийиштүү округдук шайлоо комиссиясына, ал эми талапкерлердин тизмесин кѳрсѳткѳн саясий партия банкта же башка мекемеде атайын эсеп ачууга документтерди тариздөө жөнүндө 1-форма боюнча арыз менен Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылат.

 

15. Банк же башка мекемелердин тизмегибанк же башка мекемелер менен макулдашуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан белгиленет.

 

16. Борбордук шайлоо комиссиясынан (тийиштүү округдук шайлоо комиссиясынан) атайын эсеп ачууга 2-форма боюнча жазуу жүзүндө уруксат (маалымкат) алгандан кийин саясий партия шайлоо фондун түзүү үчүн атайын эсеп ачат.

Талапкер, саясий партия Борбордук шайлоо комиссиясы белгилеген банк мекемелеринде шайлоо фондун түзүү үчүн атайын эсеп ачышат.

 

17. Банк мекемелери талап кылган документтер берилгенден кийин, жана Борбордук шайлоо комиссиясы (тийиштүү округдук шайлоо комиссиясы) тарабынан тѳмѳнкү документтер берилгенден кийин атайын эсеп ачуу ишке ашырылат:

1) Борбордук шайлоо комиссиясынын (тийиштүү округдук шайлоо комиссиясынын) № 2 форма боюнча жазуу жүзүндѳгү уруксаты;

2) талапкердин финансы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу ѳкүлүн каттоо жѳнүндѳ Борбордук шайлоо комиссиясынын чечиминин кѳчүрмѳсү (ал дайындалган учурда);

3) финансы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу ѳкүлдү катоо күбѳлүгүнүн кѳчүрмѳсү (ал дайындалган учурда).

 

18. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкер (финансы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу ѳкүлү жок болгон учурда) жеке ѳзү же болбосо каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүл шайлоо фондунун атайын эсеби ачылган күндөн тартып, 3 күндүк мөөнөт ичинде Борбордук шайлоо комиссиясына же тийиштүү округдук шайлоо комиссиясына атайын эсептин реквизиттерин 3-форма боюнча жазуу жүзүндө билдирүүгө милдеттүү.

 

18-1. Шайлоо фондунун атайын эсеби талапкер, саясий партия корутунду финансылык отчетун бергенден кийин Борбордук шайлоо комиссиясынын кѳрсѳтмѳсү боюнча банк мекемелери тарабынан жабылат.

 

19. Эсепти тейлөөнүн бардык шарттары банк эсебин тейлөө жөнүндө келишимде чагылдырылууга тийиш.

 

3. Шайлоо фонддорун каржылоо булактары

 

20. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмесин кѳрсѳткѳн саясий партиянын шайлоо фонду мыйзамдардын талаптарын эске алуу менен түзүлгѳн тѳмѳндѳгү акча каражаттарынын эсебинен, ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясы эске алган үгүт-маалыматтык мүнѳздѳгү материалдардан түзүлүшү мүмкүн:

1) талапкерлердин тизмесине киргизилген талапкердин жеке каражаттары, ал эсептик көрсөткүчтөн 15 000 эседен ашуусу мүмкүн эмес;

2) саясий партиянын менчик каражаттары, ал эсептик көрсөткүчтөн 1 000 000 эседен ашуусу мүмкүн эмес;

3) жеке адамдардын кайрымдуулугу, анын ѳлчѳмү эсептик көрсөткүчтөн 2 000 эседен ашуусу мүмкүн эмес;

4) юридикалык жактын кайрымдуулугу, анын ѳлчѳмү эсептик көрсөткүчтөн 30 000 эседен ашуусу мүмкүн эмес.

Талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиянын шайлоо фондунун келип түшкѳн жана чыгымдалган акча каражаттарынын чектик суммасы эсептик көрсөткүчтөн 3 000 000 эседен ашуусу мүмкүн эмес.

 

  1. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкердин шайлоо фонду мыйзамдардын талаптарын эске алуу менен түзүлгѳн тѳмѳндѳгү акча каражаттарынын эсебинен түзүлүшү мүмкүн, ал Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан эсепке алынат:

1) талапкерлердин тизмесине киргизилген талапкердин жеке каражаттары, ал эсептик көрсөткүчтөн 1 500 эседен ашуусу мүмкүн эмес;

2) аны кѳрсѳткѳн саясий партия бѳлгѳн каражаттар, ал эсептик көрсөткүчтөн 10 000 эседен ашуусу мүмкүн эмес;

3) жеке адамдардын кайрымдуулугу, анын ѳлчѳмү эсептик көрсөткүчтөн 2 000 эседен ашуусу мүмкүн эмес;

4) юридикалык жактын кайрымдуулугу, анын ѳлчѳмү эсептик көрсөткүчтөн 5 000 эседен ашуусу мүмкүн эмес.

Талапкердин шайлоо фондунун келип түшкѳн жана чыгымдалган акча каражаттарынын чектик суммасы эсептик көрсөткүчтөн 1 00 000 эседен ашуусу мүмкүн эмес.

 

21. Кайра добуш берүү өткөрүлгөн учурда талапкердин, саясий партиянын бардык чыгымдарынын жалпы чектик суммасы шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен бир жарым эсеге көбөйтүлүшү мүмкүн.

 

22. Талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондунун атайын шайлоо эсебине өз акча каражаттарын акы албай киргизүү ыктыярдуу кайрымдуулук көрсөтүү деп таанылат.

 

23. Тиешелүү шайлоо фондуна жеке адамдардан түшүүчү ыктыярдуу каражаттарды банк жана башка мекеме Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту көрсөтүлгөндө гана кабыл алат. Төлөм документтеринде кайрымдуулук кылуучунун фамилиясы, аты-жөнү, туулган датасы, жашаган (катталган) жеринин дареги, жарандын паспортунун сериясы жана номуру көрсөтүлөт, аларды банк кызматкери паспорттун маалыматтары менен салыштырат. Накталай акча взносуна квитанцияларда кайрымдуулук кылуучунун толук маалыматтары “төлөмдүн багыты” деген графада көрсөтүлөт. Көрсөтүлгөн каражаттарды акча каражаттарын алган банктан шайлоо фонду ачылган банкка которгон учурда төлөм тапшырмасында кайрымдуулук кылуучу жөнүндө маалыматтартолук көрсөтүүлгө тийиш.

 

24. Шайлоо фондуна укуктук жактардан түшүүчү ыктыярдуу каражаттар банк же башка мекеме тарабынан тийиштүү салык кызматынан жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бөлүмчөсүнөн алардын бюджет алдында карызы жок экендиги жөнүндө маалымкат көрсөтүлгөндө гана кабыл алынат. Укуктук жактардын төлөм документтериндеги "төлөм багыты" деген графада салык төлөөчүнүн иденттештирүү номуру, укуктук жактын толук аталышы, жайгашкан дареги камтылууга тийиш.

 

25. Белгиленген өлчөмдөн ашык келип түшкөн акча каражаттары шайлоо фондуна киргизилүүгө тийиш эмес, алар жарандарга жана уюмдарга кайтарылып берилет. Мында көрсөтүлгөн каражаттарды кайтарып берүүгө байланыштуу чыгымдар аларды берген жарандардын жана уюмдардын эсебинен жабылат.

 

26. Саясий партиялардын шайлоо фонддоруна түшүүчү акча каражаттарышайлоону дайындоо күнүнө карата Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен белгиленген эсептик көрсөткүчтөн эсептелет.

 

27. Шайлоо фонддоруна түшүүчү акча каражаттары улуттук валютада кабыл алынат. Көрсөтүлгөн эсептер боюнча кирешелер эсептелбейт жана төлөнбөйт.

 

4. Шайлоо фонддоруна кайрымдуулукка тыюу салуулар

 

28. Шайлоо фонддоруна төмөнкүлөрдүн ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрүнө жол берилбейт:

- чет мамлекеттердин, чет өлкөлүк мамлекеттик органдардын, мекемелердин жана ишканалардын, башка чет өлкөлүк укуктук жактардын, алардын бөлүмдөрүнүн жана өкүлчүлүктөрүнүн, катышуучусу чет өлкөлүк жарандар жана укуктук жактар болуп саналган чет өлкөлүк жарандардын, эл аралык уюмдардын Кыргыз Республикасында катталган укуктук жактарынын;

- жарандыгы жок адамдардын;

- мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын;

- мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин жана ишканалардын;

- уставдык капиталында мамлекеттик же муниципалдык үлүш бар, ошондой эле салыктар, жыйымдар жана башка милдеттүү төлөмдөр боюнча жеңилдиктерден пайдаланган укуктук жактардын;

- аскер бөлүктөрүнүн, аскердик мекемелердин жана уюмдардын;

- укук коргоо органдарынын, соттордун;

- кайрымдуулук менен алектенген уюмдардын;

- диний уюмдардын;

- атын атабай кайрымдуулук кылуучулардын (атын атабай кайрымдуулук кылуучу болуп төмөнкү маалыматтардын бирин: фамилиясын, атын, атасынын атын, жашаган жеринин дарегин, паспорттук маалыматтарын көрсөтпөгөн, ошондой эле өзү жөнүндө анык эмес маалыматтарды көрсөткөн жаран түшүнүлөт).

29. Саясий партиянын шайлоо фондуна мамлекеттик бюджеттин же Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун алдында карызы бар укуктук жактардын, укуктук жак түзбөстөн ишкердикти жүзөгө ашыруучу жеке жактардын акча каражаттарын кошууларына жол берилбейт. Көрсөтүлгөн укуктук, жеке жактар шайлоо фондуна акча каражаттарын которгон учурда талапкер, саясий партия жоопкерчилик тартпайт. Талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондуна жогоруда көрсөтүлгөн жеке жана укуктук жактар которгон акча каражаттары келип түшкөн учурда, соттун чечими боюнча банк же башка мекеме, ал каражаттарды Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын фондуна (депозит эсеби) которууга милдеттүү, ал өз кезегинде бул каражаттарды мамлекеттик бюджетке же Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна которот.

29-1. Эгерде ушул Жобонун 28, 29-пункттарына ылайык мындай кайрымдуулукту ишке ашырууга укугу жок жаран же юридикалык жак тарабынан кайрымдуулук жасалса, ал толук кѳлѳмүндѳ кайрымдуулук жасаганга кайтарылууга жатат.

 

29-2. Эгерде кайрымдуулук ушул Жобонун 20, 20-1-пункттарынын талаптарын бузуу менен жасалса, анда ал толук кѳлѳмүндѳ кайрымдуулук жасаганга кайтарылууга жатат же кайтаруунун себеби кѳрсѳтүлүү менен конституциялык мыйзамда белгиленген кайрымдуулуктун максималдуу ѳлчѳмүнѳн ашкан бѳлүгү кайтарылууга жатат.

 

29-3. Аталган каржаттарды кайтарууга байланышкан чыгымдар аларды которушкан жарандардын жана уюмдардын эсебинен жабылат.

 

5. Шайлоо күрөөсү

 

30. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялар өзүнүн шайлоо фондунун атайын эсебинен Борбордук шайлоо комиссиясынын депозиттик эсебине мыйзамдарда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн он миң эселенген өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсүн төгөт, бул тууралуу тийиштүү банк документин алат.

Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлер өзүнүн шайлоо фондунун атайын эсебинен Борбордук шайлоо комиссиясынын депозиттик эсебине мыйзамдарда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн миң эселенген өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсүн төгөт, бул тууралуу тийиштүү банк документин алат.

 

31. Талапкерлердин тизмесин, талапкерди каттоо үчүн саясий партиялардын, талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, же болбосо бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлер (алардын ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳрү жок болгон учурда) шайлоо күнүнө чейин 40 календардык күндөн кечиктирбестен, жергиликтүү убакыт боюнча саат 18ге чейин Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоо күрөөсү төлөнгөнүн ырастаган документти берет (конституциялык Мыйзамынын 61-беренесинин 1, 1-1-бөлүктѳрүнүн талаптарына ылайык башка документтер менен кошо).

 

32. Шайлоо күрөөсү талапкерлерге, Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партияларга төмөнкүдөй учурларда кайтарып берилет:

1) Шайлоодон кийин 10 календардык күндѳн кеч эмес ѳзүнүн фондунун ѳлчѳмү жана аны түзүүнүн бардык булактары, ошондой эле жүргүзүлгѳн бардык чыгымдар жѳнүндѳ отчетун Борбордук шайлоо комиссиясына бергенден кийин бирдиктүү шайлоо округу боюнча добуш берүүгѳ катышкан шайлоочулардын добуштарынын 1 пайыздан кем эмесин алгандарга, ошондой эле бир мандаттуу шайлоо округу боюнча добуш берүүгѳ катышкан шайлоочулардын добуштарынын 5 пайыздан кем эмесин алгандарга;

2) эгерде Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерди, талапкерлердин тизмесин катоодон баш тартуу тууралуу чечим кабыл алса;

3) шайлоо бюллетендеринин тексти жана формасы бекитилгенге чейин шайлоого андан ары катышуудан баш тартканда;

4) эгерде шайлоо болгон жок же анык эмес деп таанылса, ушул пункттун 1) пунктчасында кѳрсѳтүлгѳн отчетту Борбордук шайлоо комиссиясына бергенден кийин.

Күрѳѳнүн калган суммасы бюджеттин эсебине чегерилет.

 

32-1. Мыйзамдарды бузгандыгынын натыйжасында добуш берүү күнүнѳ чейин талапкерди, саясий панртиянын талапкерлеринин тизмесин каттоо жокко чыгарылган учурда, ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер, талапкерлердин тизмеси боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгын анык эмес деп тааныса, конституциялык мыйзамдын 37-беренесинин 4-1-бѳлүгүндѳ каралган, талапкер, саясий партия тарабынын киргизилген шайлоо күрѳѳсү кайтарылып берилбейт жана бюджетке чегерилүүгѳ жатат.

 

 

6. Шайлоо фонддорунун каражаттарын эсепке алуу жана чыгымдоо

 

33. Шайлоо фонддорунун каражаттары максаттуу болот. Алар шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө байланышкан чыгымдарды жабуу үчүн гана пайдаланылышы мүмкүн.

 

34. Шайлоо фонддорунун каражаттары төмөнкүлөргө гана пайдаланылышы мүмкүн:

1) шайлоо алдындагы үгүткөбагытталган уюштуруу-техникалык чараларды каржылык камсыздоого;

2) ушул конституциялык Мыйзамда белгиленген өлчөмдө шайлоо күрөөсүн төлөөгө;

3) шайлоо өнөктүгүн өткөрүү менен түздөн-түз байланышкан жумуштарды аткарууга, кызматтарды көрсөтүүгө төлөөгө, атап айтканда, төмөнкүлөргө:

- маалыматтык жана кеңеш берүү мүнөздөгү кызмат көрсөтүүлөргө;

- үгүт материалдарын чыгарууга жана таратууга;

- жайларды, жабдыктарды ижарага алууга;

- транспорттук жана иш сапар чыгымдарын жабууга;

- байланыш кызмат көрсөтүүлөрүнө;

- канцеляриялык товарларды, жабдыктарды сатып алууга;

- жарыяларды жана талапкердин сүйлөгөн сөздөрүн жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоого;

- шайлоочулар менен шайлоо алдындагы чогулуштарды, жолугушууларды өткөрүүгө.

 

35. Талапкер, саясий партия кайрымдуулук кылуучулар тарабынан добуш берүү күнүнө чейин белгиленген тартипте которулган жарандардын жана укуктук жактардын кайрымдуулук берүүлөрүн гана пайдаланууга укуктуу.

 

36. Талапкерлерге, саясий партияларга шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүгө, башка шайлоо алдындагы иш-чараларды жүзөгө ашырууга өздөрүнүн шайлоо фонддоруна келип түшкөн каражаттардан тышкары акча каражаттарын пайдаланууга тыюу салынат.

 

37. Талапкер, саясий партия банк же башка мекемедеги өзүнүн шайлоо фондунун эсебине келип түшкөн акча каражаттарынын булактары жана өлчөмдөрү жөнүндө маалымат менен таанышууга укуктуу.

Талапкерлер, саясий партиялар өздѳрүнүн шайлоо фонддорунун эсептериндеги акча каражаттарынын келип түшүүлөрүнүн жана чыгымдалышынын эсебин жүргүзүүгө жана Борбордук шайлоо комиссиясына тийиштүү финансылык отчетторун берүүгѳ милдеттүү.

 

 

 

 

38. Банк же башка мекемежума сайын, ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын талабы боюнча – күн сайын 24 сааттын ичинде саясий партиянын атайын эсебинде турган каражаттардын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө маалыматтарды Борбордук шайлоо комиссиясына берип турууга милдеттүү.

Көрсөтүлгөн маалыматтар ведомстволор аралык электрондук ѳз ара аракеттенүү системасы аркылуу электрондук форматта жана/же кагаз жүзүндѳ банктын же башка мекеменин жетекчисинин колтамгасы жана мөөрү менен тастыкталып берилет. Бул маалыматтарды берүү жөнүндө жобо банк эсебин тейлөө жөнүндө келишимге киргизилет.

Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фондунун атайын эсептерин тейлеген банк же башка мекеме үчүн добуш берүү күнүнүн мурунку күнү жумуш күн болуп саналат.

 

39. Талапкерди, талапкерлердин тизмесин каттоодон баш тартылган, талапкер ѳзүнүн талапкерлигин алып койган учурда саясий партия талапкерлердин тизмесин чакырып алган же талапкерди, талапкерлердин тизмесин каттоо жокко чыгарылган (алынып салынган) учурда, шайлоо фондуна келип түшкөн акча каражаттары аларды берген жарандарга жана уюмдарга кайтарылып берилүүгө тийиш. Мында көрсөтүлгөн каражаттарды кайтарып берүүгө байланыштуу чыгымдар аларды берген жарандардын жана уюмдардын эсебинен жабылат.

 

40. Кайра добуш берүү өткөрүүдө аларга карата кайра добуш берүү ѳткѳрүлүп жаткан талапкерлердин атайын эсептери боюнча каржылык операциялар кайра добуш берүү күнү дайындалган күнү кайра ачылат.

 

41. Шайлоо фонддорунун каражаттарына, көрсөтүлгөн фонддорго ыктыярдуу кайрымдуулук менен берилген жана чегерилген каражаттарга, ошондой эле көрсөтүлгөн фонддордун чыгымдарына салык салуунун тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленет.

 

7. Жарандар жана укуктук жактар менен эсептешүү

 

42. Талапкердин, саясий партиянын шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу белгилүү жумуштарды аткаруу (кызмат көрсөтүү) жөнүндө жарандар жана укуктук жактар менен келишимдер (макулдашуулар) талапкердин жеке ѳзү тарабынан же болбосо шайлоого катышууга байланышкан маселелер боюнча ыйгарым укуктуу ѳкүл тарабынан, саясий партиянын шайлоого катышууга байланышкан маселелер боюнча ыйгарым укуктуу ѳкүлү тарабынан түзүлөт.

Талапкерлердин, саясий партиялардын атайын эсептеринен төлөөлөр боюнча келишимдер жана макулдашуулар добуш берүү күнүнүн мурунку күнүнөн кеч түзүлүшү мүмкүн эмес.

Жеке жана юридикалык жактар менен эсептешүү боюнча бардык финансылык операциялар, ошондой эле атайын эсепте турган чыгымдалбаган акча каражаттарын кайтаруу боюнча операциялар добуш берүү күнүнѳн кийин 5 календардык күндѳн кеч эмес токтотулат.

Талапкерлердин, саясий партиялардын ортосунда шайлоо ѳнѳктүгүн жүргүзүүгѳ байланышкан иштерди (кызмат көрсөтүүнү) аткарганы(кѳрсѳткѳнү) үчүн эсептешүүлөр которуу жолу менен гана жүзөгө ашырылат.

 

42-1. Талапкер, саясий партия үгүт жүргүзүү боюнча кызмат кѳрсѳткѳндүгү тууралуу келишимди Кыргыз Республикасынын жарандары менен тѳмѳндѳгү чектерде түзүүгѳ укуктуу:

- саясий партиялар – 10 000 агитатордон ашык эмес;

- бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкер - 500 апгитатордон ашык эмес.

 

43. Жарандар жана укуктук жактар аткаруучу акы төлөнүүчү иштер жана кызмат көрсөтүүлөр жазуу жүзүндө (келишим, эсеп-фактура, коштомо кагаз, кабыл алуу-өткөрүү актысы ж.б.) таризделүүгө тийиш. Келишимдер тараптардын реквизиттерин, тапшырылуучу иштин көлөмү жөнүндө маалыматтарды, анын наркын, иштердин түрлөрү боюнча бааларды (калькуляция, смета), акы төлөө тартибин, иштерди аткаруу мөөнөтүн, тараптардын жоопкерчилигин жана башка шарттарды камтууга тийиш. Иштерди аткарууга жана кызмат көрсөтүүгө жарандарды тартуу жөнүндө келишимдер Кыргыз Республикасынын жашы жеткен жарандары менен гана түзүлүшү мүмкүн.Аткарылган иштер жана кызмат көрсөтүүлөр тапшырыкчы (каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүл) жана аткаруучу кол койгон аларды кабыл алуу актылары же берилген продукциягакоштомо кагаз(накладной) документтери менен ырасталууга тийиш.

 

44. КР БШКнын 2021-жылдын 29-августундагы №662-токтомунун редакциясына ылайык күчүн жоготту 

 

45 Бардык басылма жана башка үгүт материалдары үгүт материалдарын даярдаган уюмдун, жеке ишкердин аталышын жана дарегин (адамдын фамилиясын, аты-жөнүн), үгүт материалдарын даярдоону тапшырык кылган талапкердин фамилиясын, аты-жөнүн, саясий партиянын аталышын, алардын тиражы жана чыгаруу датасы жөнүндө маалыматты, даярдагандык үчүн тийиштүү шайлоо фондунун каражаттарынан акы төлөө жөнүндө маалыматты, ошондой эле тапшырыкка акы төлөгөн талапкердин же финансы маселеси боюнча талапкердин, саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн фамилиясын, аты-жөнүн камтууга тийиш.

Көрсөтүлгөн маалыматты камтыбаган үгүт материалдарын таркатууга тыюу салынат.

 

46. Тийиштүү шайлоо фондунун каражаттарынан алдын ала акы төлөнмөйүнчө үгүт материалдарын даярдоого тыюу салынат.

 

47. Жарандар жана юридикалык жактар шайлоо фонддору аркылуу гана талапкерди, талапкерлердин тизмесин шайлоого көмөктөшүүчү ишке каржылык (материалдык) колдоо көрсөтүүгө укуктуу.

Акысыз негизде шайлоого тике же кыйыр түрдѳ байланышкан ѳздѳрүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашырууга, иштерди жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү жүргүзүүгѳ укуктуу болгон талапкерлердин, саясий партиялардын ыйгарым куктуу ѳкүлдѳрүн, ишенимдүү адамдарын, байкоочуларды, ѳкүлдѳрдү кошпогондо, юридикалык жактардын, алардын филиалдарынын, өкүлчүлүктөрүнүн, ошондой эле жеке жактардын шайлоого түздөн-түз же кыйыр түрдө байланышкан иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү акысыз аткаруусуна же негизсиз төмөндөтүлгөн баада аткаруусуна, товарларды жеңилдетилген шартта сатуусуна тыюу салынат.

 

8. Отчеттуулук жана контроль

 

48. Талапкерлер, саясий партиялар өз фондун түзүүнүн өлчөмдөрү жана бардык булактары, ошондой эле бардык жумшалган чыгымдар жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына отчет берүүгө милдеттүү. Отчет кагазда, электрондук версияда (колу жана мөөрү менен сканерленген көчүрмө) жана EXCEL форматында электрондук сактагычта 4-форма боюнча төмөнкүдөй иретте берилет:

1) Биринчи каржылык отчет – добуш берүү күнүнѳ чейин 10 күндѳн кеч эмес;

2) Экинчи каржылык отчет (топтомо маалыматтар) - добуш берүү күнүнө чейин 10 күндөн кечиктирбестен.

Отчеттогу маалыматтар отчетту тапшыруу датасына чейинки 3 күндөн ашпаган датага карата түзүлөт.

Топтомо отчетко шайлоо фондунун атайын эсебине акча каражаттары келип түшкөндүгүн жана чыгымдалгандыгын ырастаган кагаздагы баштапкы финансылык длокументтердин бардык түп нускалары (эсеп-фактура, келишим, коштомо кагаз, кабыл алуу-өткөрүү актысы, банктык көчүрмөлөр ж.б.) тиркелет.

 

49. Жыйынтыктоочу каржылык отчеттогу баштапкы каржылык документтер каржылык операциялар атайын эсептерде чагылдырылышына жараша хронологиялык ырааттуулукта тандалууга тийиш. Мында шайлоо фонддорунун атайын эсептеринен көчүрмөлөр негиз катары кабыл алынат, аларга акча каражаттарын эсепке кошуу же эсептен чыгаруу үчүн негиз болгон зарыл документтер тиркелет.

 

50. Топтомо каржылык отчет брошюраланган түрдө берилип, беттерине, анын ичинде тиркемелерине баштан аяк номурлар коюлууга тийиш. Суроолор пайда болгон учурда Борбордук шайлоо комиссиясынын суроо-талабы боюнча талапкер ѳзү (финансы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу ѳкүл юок болгон учурда) талапкерлердин, саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү каржылык отчетко түшүндүрмө кат берет.

 

51. Каржылык отчетко (биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу) бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкер жана финансы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу ѳкүл (бар болсо) же болбосо бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмесин кѳрсѳткѳн саясий партиянын жетекчиси жана каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү кол коёт жана саясий партиянын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

Борбордук шайлоо комиссиясына жыйынтыктоочу каржылык отчеттордун, бардык баштапкы документтердин берилгендиги кабыл алуу актысы менен таризделет.

 

52. Жыйынтыктоочу каржылык отчет берилгенге чейин калган бардык акча каражаттары кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылып берилүүгө тийиш.

 

53. Атайын эсептеги чыгымдалбаган акча каражаттарынын калдыктары добуш берүү күнүнөн кийин талапкерге, саясий партияга кайтарылып берилет.

 

54. Талапкердин, саясий партиянын каржылык отчетун берүү милдети талапкердин жеке ѳзүнѳ (финансы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу ѳкүлү жок болгон учурда), саясий партиянын каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнѳ жүктөлөт.

 

55. Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддорун түзүү жана алардын каражаттарын чыгымдоо тартибине Борбордук шайлоо комиссиясы контролдук жүргүзөт.

 

56. Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддоруна акча каражаттарынын келип түшүү булактарын, каражаттардын туура эсептелишин жана пайдаланылышын контролдоо, талапкерлердин, саясий партиялардын каржылык отчетторун текшерүү үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында контролдоо-текшерүү тобу түзүлөт.

 

9. Шайлоо фонддорун каржылоонун айкындуулугу

 

57. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүнүн ачык-айкындуулугу максатында Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддорунун каражаттарынын келип түшүшү жана чыгымдалышы жѳнүндѳ, талапкерлердин, саясий партиялардын финансылык отчетторун шайлоочуларга маалымдап турат.

 

 

10. Жоопкерчилик

 

58. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүнүн ачык-айкындуулугу максатында төмөнкү маалыматтар Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына милдеттүү түрдө жайгаштырылууга тийиш:

1) Банк же башка мекеме тарабынан берилүүчү талапкердин, саясий партиянын атайын эсебинде турган каражаттардын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө маалыматтар жекече маалыматтар жана банктык сыр жөнүндө мыйзамдарды эске алуу менен. Чагылдыруу форматы кайрымдуулук кылуучулардын акча каражаттарынын келип түшүүсү (түшкөн датасы, укуктук жактын аталышы/жеке жактын ФАА, кайрымдуулуктун түрү жана суммасы) жана каражаттардын чыгымдалышы (чыгымдоо датасы, укуктук жактын аталышы/жеке жактын ФАА, төлөмдүн багыты жана суммасы) боюнча маалыматтарды камтыйт;

2) Шайлоо ѳнѳктүгүн каржылоо жѳнүндѳ талапкердин, саясий партиялардын каржылык отчету (биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу);

3) Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо күрөөлөрүнөн түшкөн каражаттардын суммасы, талапкерлерге, саясий партияларга кайтарылып берилген шайлоо күрөөлөрүнүн суммасы жана бюджетке чегерилген сумма жөнүндө маалыматтар.

 

59. Талапкерлер, саясий партия тарабынан шайлоо фондун түзүү, акча каражаттарын чыгымдоо тартибин бузуу, шайлоо фондунун чыгымдарынын чектүү суммасын ашыруу, каржылык отчетторун бербөө жана жарыялабоо, талапкерлердин, саясий партиялардын отчетторунда камтылган анык эмес маалыматтарды берүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликке кириптер кылат.

 

60. Саясий партия өзүнүн шайлоо өнөктүгүн каржылоодо шайлоо фондунун каражаттарынан тышкары, талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондуна келип түшкөн акча каражаттарынын жалпы суммасынын 0,5 пайыздан ашыгын түзгөн башка акча каражаттарын пайдаланганда же талапкер, саясий партия өзүнүн шайлоо фондунун каражаттарынан чыгымдарды шайлоо фондундагы каражаттардын бардык чыгымдарынын белгиленген суммасынын чегинен 0,5 пайыздан ашыкча чыгымдаганда Борбордук шайлоо комиссиясынын контролдоо-текшерүү тобунун сунушу менен талапкерди, талапкерлердин тизмесинин каттоосу жокко чыгарылат.

 

61. Өз өкүлдөрүнүн конституциялык Мыйзамдын талаптарын бузууга байланыштуу аракеттери үчүн талапкерлер, саясий партиялар жоопкерчиликке кириптер кылынат.

 

62. Борбордук шайлоо комиссиясы бузуу фактысын аныктоо максатында көмөктөшүү үчүн мамлекеттик бийлик органдарына, фискалдык жана укук коргоо органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун органдарына, мекемелерге, уюмдарга, ишканаларга кайрылууга укуктуу.

 

 

Талапкер, саясий партия тарабынан

шайлоо комиссиясына берилет

 

1-форма

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо

 

                                                                                   Кыргыз Республикасынын ________________

шайлоо комиссиясына талапкерден, саясий партиядан

_______________________________________

(талапкердин аты-жѳнү, саясий партиянын аталышы)

 

 

Атайын эсеп ачууга

АРЫЗ

 

 

Өз шайлоо фондун түзүү үчүн _________________________________________________

(банк мекемесинин аталышы, юридикалык дареги)

 

атайын эсеп ачууга уруксат берүүнү өтүнөбүз.

 

Төмөнкүлөр шайлоо фондунун акча каражаттарын тескөөгө ыйгарым укуктуу адамдар болуп саналат:

 

биринчи кол коюу укугу менен_________________________________________________

 

(талапкердин/саясий партиянын жетекчисинин Ф.А.А.)

 

экинчи кол коюу укугу менен_________________________________________________

(талапкердин / саясий партиянын каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Ф.А.А.)

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө саясий партиялардын шайлоо фонддорун ачуу, ал фонддордун каражаттары боюнча атайын эсептерди жүргүзүү тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тааныштык жана сактоого милдеттенебиз.

______________________________________________ __________________________

  • талапкердин/саясий партиянын жетекчисинин Ф.А.А.) (колу)

М.О.

____________________________________________         __________________________

(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Ф.А.А.) (колу)

 

«___» ______________20___-ж.

 

ТАСТЫКТАЛГАН*:                 ____________________

                                                                     (колу)

М.О.                                      ________________________________

(ОШК төрагасынын Ф.А.А.)

 

*округдук шайлоо комиссиясына арыз бергенде толтурулат

 

 

Шайлоо комиссиясы тарабынан

талапкерге, саясий партияга берилет

2-форма

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо                      

________________________________

    ________________________________

 (банк мекемесинин аталышы)

 

Атайын эсеп ачуу жөнүндө

МААЛЫМКАТ

 

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 41-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы талапкердин/саясий партиянын шайлоо фондун түзүү үчүн атайын эсеп ачууга уруксат берет. __________________________________________________________

(талапкердин Ф.А.А./саясий партиянын аталышы)

 

Төмөнкүлөр талапкердин/саясий партиянын шайлоо фондусунун акча каражаттарын тескөөгө ыйгарым укуктуу болуп саналат::

1._____________________________________________________________

(талапкердин/саясий партиянын жетекчисинин Ф.А.А.)

 

2._____________________________________________________________

(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Ф.А.А.)

 

 

 

 

______________________шайлоо комиссиясынын Төрагасы

 

______________________________

          (Ф.А.А., колу) 

 

 

 

 

  М.О.

«___» ______________20____-ж.

 

 

Талапкер, саясий партия тарабынан

шайлоо комиссиясына берилет

 

3-форма

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо

 «______» _______________20____-ж.

(добуш берүү датасы)

Кыргыз Республикасынын ________________

шайлоо комиссиясына талапкерден, саясий партиядан

_______________________________________

(талапкердин аты-жѳнү, саясий партиянын аталышы)

 

 

)

                                                                                                                                                         

Шайлоо фондусундагы атайын эсептин

реквизиттери жөнүндө

БИЛДИРМЕ

Шайлоо фондунун акча каражаттары боюнча эсепке алуу жана отчеттуулук үчүн ____________________________________________________

(банк мекемесинин аталышы)

№ ____________________________________ атайын эсеп ачылганын билдиребиз.

 

 

 

_____________________________________

(талапкердин/саясий партиянын  жетекчисинин Ф.А.А.)

 

М.О.

 

 

 

____________________________

(колу)

 

 

 

«___» ______________20____-ж.

 

 

 

 

 

ТАСТЫКТАЛГАН*:                 ____________________

                                                                     (колу)

М.О.                                      ________________________________

(ОШК төрагасынын Ф.А.А.)

 

*округдук шайлоо комиссиясына арыз бергенде толтурулат

           

 

 

                                                                                                                                                                                                                         4-форма

5-форма

6-форма

 

 

 

 

(4, 5, 6-формалар КР БШКнын 2021-жылдын 29-августундагы № 662 токтомуна ылайыкн күчүн жоготушкан)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саясий партия тарабынан

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясына берилет

7-форма

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо

 

_________________________________________________________________________

(шайлоо ѳнѳктүгүнүн аталышы)

 

202__ ж. «___» _______________  202___ж. «___» __________________ мезгил үчүн

талапкердин/саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарынын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө

 

КАРЖЫЛЫК ОТЧЕТ
 

______________________________________________________________________________________________________
(
талапкердин Ф.А.А. / саясий партиянын аталышы)

_______________________________________________________________________________________________________
(банк реквизиттери, атайын эсептин )

 

Саптын коду

Каражат булагынын жана чыгым түрүнүн аталышы

Суммасы, сом

 

Отчеттук мезгилдин башталышына калдык

 

55220000

Шайлоо фондуна/референдум фондуна акча каражаттары келип түштү,

анын ичинде:

 

55221000

Талапкердин өз каражаттары

 

55222000

Саясий партиянын өз каражаттары

 

55223000

Жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары

 

55224000

Юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары

 

 

Акча каражаттарын кайтарып берүү, анын ичинде:

 

55211000

Төлөм тапшырмасында реквизиттердин туура эмес көрсөтүлүшүнө байланыштуу акча каражаттарынын кайтарылышы (сторно)

 

 

Кайрымдуулук кылуучуларга каражаттырын кайтарып берүү (сторно)

 

 

Шайлоо фондунан  каражаттар чыгымдалды,  бардыгы анын ичинде

 

10000000

Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр, бардыгы:

 

11111100

Салык агенти төлөгөн киреше салыгы

 

11111200

Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы

 

11122100

Милдеттүү патенттик салык

 

11122200

Ыктыярдуу патенттик салык

 

12111000

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү, анын ичинде:

 

12111110

Пенсиялык фондго, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна, эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү

 

12111120

Полистер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтоочу пенсиялык фондду кошпогондо)

 

12111210

Мамлекеттик топтоочу пенсиялык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү

 

12111220

Мамлекеттик топтоочу пенсиялык фонддун полиси боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү

 

14511900

Башка салыктык эмес кирешелер (шайлоо күрөөсүн төлөө)

 

41000000

Товарлар үчүн төлөмдөр, бардыгы:

 

41090400

Кийим жана аксессуарлар

 

41100400

Кеңсе товарларын сатып алуу

 

41100500

Күйүүчү-майлоочу материалдарын (бензин, дизель жана башка күйүүчү отун) сатып алуу

 

41100600

Запастык бөлүктөрдү сатып алуу

 

42000000

Кызмат төлөмдөрү, бардыгы:

 

42110000

Иш сапар чыгымдары, бардыгы:

 

42111000

Ички иш сапар чыгымдары, анын ичинде:

 

42111100

Транспорт чыгымдары

 

42111200

Мейманкана чыгымдары

 

42111300

Күнүмдүк чыгымдар

 

42111900

Башка чыгымдар

 

42112000

Чет өлкөгө иш сапар чыгымдары, анын ичинде:

 

42112100

Транспорт чыгымдары

 

42112200

Мейманкана чыгымдары

 

42112300

Күнүмдүк чыгымдар

 

42112900

Башка чыгымдар

 

42121000

Коммуналдык кызматтар, анын ичинде:

 

42121100

Муздак суу жана саркынды суулар үчүн төлөмдөр

 

42121200

Электр энергиясы үчүн төлөм

 

42121300

Жылуулук жана ысык суу үчүн төлөмдөр

 

42121400

Газ үчүн төлөм

 

42121500

Лифт үчүн төлөм

 

42121600

Таштанды чыгаруу үчүн төлөм

 

42121999

Башка кызматтар үчүн төлөмдөр

 

42122000

Байланыш кызматтары, анын ичинде:

 

42122100

Интернет кызматтары

 

42122500

Программаларды берүү кызматтары - телеберүүлөр, радиоуктуруулар

 

42122600

Телефон жана факс кызматтары

 

42122700

Мобилдик байланыш кызматтары

 

42122800

Почта жана курьер кызматтары

 

42122900

Башка телекоммуникация кызматтары

 

42131000

Ижара төлөмү, анын ичинде:

 

42131100

Имараттарды жана жайларды ижарага алуу

 

42131200

Жабдууларды жана инвентарды ижарага алуу

 

42131300

Транспорт каражаттарын ижарага алуу

 

42131900

Башка мүлктү ижарага алуу

 

42151000

Башка кызматтар (маалыматтык жана кеңеш берүүчү кызматтар), анын ичинде:

 

42151110

Юридикалык кызматтар

 

42151210

Башка консультациялык кызматтар

 

42151310

Коопсуздук кызматтары

 

42151410

Маалыматтык технологиялар кызматтары

 

42151510

Банктык кызматтар

 

42151610

Аудитордик кызматтар

 

42151710

Бухгалтердик кызматтар

 

42151900

Келишим боюнча көрсөтүлгөн башка кызматтар

 

42152000

Мүлктү, машиналарды жана жабдууларды тейлөө, анын ичинде:

 

42152110

Имараттарды жана жайларды учурдагы тейлөө

 

42152130

Жабдууларды жана инвентарды учурдагы тейлөө

 

42152140

Эмеректи учурдагы тейлөө

 

42152150

Компьютердик техниканы жана офистик оргтехниканы учурдагы тейлөө

 

42152190

Башка учурдагы тейлөө

 

43000000

Активдер үчүн төлөмдөр, бардыгы:

 

43410000

Эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу үчүн төлөмдөр, анын ичинде:

 

43411000

Эмерек сатып алуу

 

43412000

Компьютердик жабдууларды сатып алуу

 

44000000

Кызматкерлерге эмгек акы, анын ичинде:

 

44001100

Эмгек акысы

 

44001200

Келишимдер боюнча алдын ала төлөмдөр

 

44001300

Жөлөкпулдар

 

44001400

Кошумча төлөмдөр жана компенсациялар

 

44001900

Башка төлөмдөр

 

45000000

Социалдык камсыздандыруу боюнча жөлөкпулдар жана пенсиялар, анын ичинде:

 

45010000

Мамлекеттик эмес пенсиялык фонддун пенсиялары

 

46000000

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматтар көрсөтүүлөрү, бардыгы:

 

46001100

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызмат көрсөтүүлөрү, анын ичинде:

 

46001200

Басмаканалардын кызмат көрсөтүүлөрү

 

46001300

Жарнама-басмаканалык кызмат көрсөтүүлөр 

 

46001400

Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулар үчүн маалымат материалдарын даярдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр

 

46001900

Башка кызмат көрсөтүүлөр

 

 

Отчеттук мезгилдин аягына калдык

 

 

Ушул каржылык отчетто көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгын жана толуктугун ырастайм. Шайлоо өнөктүгүн уюштурууга жана өткөрүүгө шайлоо фондусундагы акча каражаттарынан башка каражаттар тартылган жок. Анык эмес маалыматтарды бергендик үчүн жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талабы менен таанышканбыз.

 

 

_________________________________________________

          ______________________

(талапкердин / саясий партиянын жетекчисинин Ф.А.А)

(колу)

М.О.

_________________________________________________

          ______________________

(каржы маселе боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Ф.А.А.)

                (колу)

 

 

 "___" _________________ 202__ г.