Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо коомдук байкоочулардын статусу, ыйгарым укуктары жана аларды аккредитациялоо тартиби жөнүндө ЖОБО

КР БШКнын 2017-жылдын
11-июлундагы № 226 токтому
менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо коомдук байкоочулардын статусу, ыйгарым укуктары жана аларды аккредитациялоо тартиби жөнүндө

ЖОБО

(Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын  2017-жылдын 15-сентябрындагы N 453 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1.1. Ушул Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо коомдук байкоочулардын статусу, ыйгарым укуктары жана аларды аккредитациялоо тартиби жөнүндө жобо (мындан ары –Жобо) Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо коомдук байкоочулардын ишинин тартибин, статусунжана ыйгарым укуктарын аныктайт.

(Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын  2017-жылдын 15-сентябрындагы N 453 токтомунун редакциясына ылайык).

1.2. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – конституциялык Мыйзам) негизинде иштелип чыкты.

1.3. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Жободо каралган тартипте Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүүнүн жүрүшүнө байкоо үргүзүү үчүн, Кыргыз Республикасынын коммерциялык эмес уюму (мындан ары – коммерциялык эмес уюм) тарабынан дайындалган адам коомдук байкоочу болуп саналат.

2. Коомдук байкоочуларды жөнөтүү жана аккредитациялоо тартиби

2.1. Коммерциялык эмес уюмдар шайлоого байкоо жүргүзүүгө катышуу жана өзүнүн коомдук байкоочуларын жөнөтүү жөнүндө өздөрүнүн уставдарында белгиленген тартипте чечим кабыл алууга укуктуу.

2.2. Коомдук байкоочунун ыйгарым укуктары ушул коомдук байкоочу анын атынан иш алып барып жаткан коммерциялык эмес уюмдун мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн жазуу жүзүндөгү жолдомодо аныкталууга тийиш.

Жолдомодо төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- коомдук байкоочунунфамилиясы, аты-жөнү;

- анын жашаган жеринин дареги;

- байкоочу жөнөтүлүп жаткан шайлоо комиссиясынын аталышы (шайлоо участогунун номери);

- ушул Жобонун 2-7-пунктунда каралган чектөөлөр жоктугу жөнүндө жазуу жазылат.

Жолдомо коомдук байкоочуКыргыз Республикасынын жаранынын паспортун, ошондой эле шайлоого байкоо жүргүзүүгө катышуу жөнүндө коммерциялык эмес уюмдун чечиминин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн көрсөткөндө анык.

2.3. Коомдук байкоочуларушул Жобонун 2.2-пунктунда көрсөтүлгөн документтерди берген учурдан тартып 3 календардык күндөн ашпаган мөөнөттө тиешелүү шайлоо комиссиясынын чечими менен аккредитацияланат. Коммерциялык эмес уюм мурда аккредитацияланган байкоочуну башкасы менен алмаштырган учурда, жаңы байкоочуну аккредитациялоо ушул Жобонун 2.2-пунктунда көрсөтүлгөн документтерди берген учурдан тартып тез арада жүргүзүлөт.

(Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын  2017-жылдын 15-сентябрындагы N 453 токтомунун редакциясына ылайык).

Бир шайлоо комиссиясынын алдында бир коммерциялык эмес уюмдан бирден ашык коомдук байкоочуну аккредитациялоого жол берилбейт.

Коомдук байкоочунун ыйгарым укуктары тиешелүү шайлоо комиссиясы аны аккредитациялаган күндөн тартып башталат. Коомдук байкоочунун ыйгарым укуктары шайлоонун натыйжалары расмий жарыяланган күнү аяктайт.

2.4. Тиешелүү шайлоо комиссиясы коомдук байкоочуну аккредитациялагандан кийин белгиленген үлгүдөгү күбөлүктү (1-тиркеме) же аккредитациялоодон баш тартуу жөнүндө негизделген чечимин тапшырат, коомдук байкоочуларды каттоо журналында тиешелүү белги коюлат.

Коммерциялык эмес уюм өзүнүн коомдук байкоочусун мөөнөтүнөн мурда кайра чакырткан учурда берилген күбөлүк тиешелүү шайлоо комиссиясына кайра кайтарылат, коомдук байкоочуларды каттоо журналында берилген күбөлүктү кайра кайтаруу жөнүндө белги коюлат.

2.5. Күбөлүк коомдук байкоочуга ушул бөлүмдүн 2.3-пунктунда көрсөтүлгөн мезгилде өз ишин жүзөгө ашырууга укук берет.

2.6. Тиешелүү шайлоо комиссиясы төмөнкүдөй учурда коомдук байкоочуну аккредитациялоодон баш тартууга укуктуу:

- аккредитациялооүчүн ушул Жободо белгиленген документтерди бербегенде же аларды толук эмес же ишенимсиз маалыматтары менен бергенде;

- эгерде мурда коомдук байкоочуКыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын одоно бузгандыгы үчүн аккредитациядан ажыратылган болсо.

2.7. Жогорку Кеңештин, жергиликтүү кеңештин депутаты, мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын кызмат адамы, шайлоо комиссиясынын мүчөсү, талапкердин, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиянын өкүлдөрү жана байкоочулары, судьялар, прокурорлор, укук коргоочужана фискалдык органдардын кызматкерлери, аскер кызматчылары шайлоо комиссияларында коомдук байкоочу болуп дайындалышы мүмкүн эмес.

3. Коомдук байкоочулардын ыйгарым укуктары жана ишинин тартиби

3.1. Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого коомдук байкоочулардын иши шайлоо мыйзамдарыменен жөнгө салынат.

3.2. Коомдук байкоочу төмөнкүлөргө укуктуу:

1) ар кандай деңгээлдеги шайлоо комиссиясынын курамын түзүүгө байкоо жүргүзүүгө;

2) шайлоочулардын тизмелерин түзүүнүн жүрүшүнө байкоо жүргүзүүгө;

3) шайлоочулардын эсебин алуунун жүрүшүнө байкоо жүргүзүүгө;

4) шайлоону маалыматтык камсыз кылууга байкоо жүргүзүүгө;

5) шайлоо комиссиясында болгон шайлоочулардын тизмеси, добуш берүүчү жайдан тышкары жерде добуш берүү жөнүндө арыздардын (кайрылуулардын) реестри менен таанышууга;

6) добуш берүү күнү сутканын каалаган убагында добуш берүүүчүн жайда болууга;

7) добуш берүүчү жайдан тышкары жерде шайлоочулар добуш берип жаткан учурда катышууга;

8) өз пикирин эл алдында, жалпыга маалымдоо каражаттарыаркылуу айтууга, шайлоону даярдоо жана өткөрүү жөнүндө билдирүү жасоого;

9) добуш берүүнүн жашыруундугун бузбастан, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамында белгиленген шайлоону уюштуруужана добуш берүү тартибине, анын ичинде шайлоо бюллетендерин берүүгө, шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулардын, шайлоочуларга берилген шайлоо бюллетендеринин, жокко чыгарылган шайлоо бюллетендеринин санын эсептөөгө; шайлоочулардын добуштарын эсептөөгө шайлоо бюллетендеринин мазмуну өздөрүнө көрүнүп тургудай аралыкта жана шарттарда байкоо жүргүзүүгө, шайлоочулардын добуштарын эсептөөдө ар кандай толтурулган же толтурулбаган шайлоо бюллетени менен таанышууга; шайлоо комиссиясыдобуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколду жана башка шайлоо документтерин түзүшүнө байкоо жүргүзүүгө.

10) добуш берүүнү уюштуруунун маселелери боюнча сын-пикирлер жана сунуштар менен – өзү жөнөтүлгөн участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасына, ал эми ал жокто аны алмаштырган адамга кайрылууга;

11) өзү жөнөтүлгөн шайлоо комиссиясынынпротоколу менен таанышууга;

12) шайлоо комиссиясынан протоколдордун жана аларга тиркелген документтердин көчүрмөлөрүн алууга;

13) тиешелүү шайлоо комиссияларында шайлоочулардын добуштарын кайталап эсептөөгө катышууга;

14) өзүнүн статусун, фамилиясын, аты-жөнүн, байкоочуну шайлоо комиссиясына жөнөткөн уюмдун аталышын белгилөө менен шайлоо алдындагы үгүттүн белгилерин камтыган төш белгилерин тагынууга;

15) шайлоочулардын добуш берүүсүнүн жашыруундугун бузбастан, добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгарууга тоскоолдук кылбастан фото, видео тартууну, аудио жазууну жүргүзүүгө.

3.3. Коомдук байкоочу төмөнкүлөргө укуксуз:

1) шайлоочуларга шайлоо бюллетендерин берүүгө;

2) шайлоо бюллетендерин алгандыгы үчүн шайлоочунун өтүнүчү боюнча ал үчүн кол коюуга;

3) шайлоочунун өтүнүчү боюнча ал үчүншайлоо бюллетенин толтурууга;

4) добуш берүүнүн жашыруундугун бузган аракеттерди жасоого;

5) шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүжүргүзүп жаткан шайлоо бюллетендерин эсептөөгө түздөн-түз катышууга;

6) шайлоо комиссиясынын ишине тоскоолдук кылган аракеттерди жасоого;

7) шайлоочулардын арасында үгүт жүргүзүүгө;

8) тиешелүү шайлоо комиссиясы чечимдерди кабыл алышына катышууга.

3.4. Ушул Жобого ылайык коомдук байкоочулар Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүнө байкоо жүргүзүүменен байланышпаган ишти жүзөгө ашырууүчүн өзүнүн статусун колдонууга укуксуз.

3.5. Тиешелүү шайлоо комиссиясы коомдук байкоочу ушул Жобону жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузган учурда анын аккредитациясын кайра чакыртыл алууга укуктуу.

№ 1 тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо

2017-жылдын15-октябры

 

 

№ ___ күбөлүк

(ким экенин тастыктаган документти көрсөткөндө анык)

 

CIK_KR12

 

КООМДУК БАЙКООЧУ

 

 

_______________________________________________

Фамилиясы

_______________________________________________

Аты

_______________________________________________

Атасынын аты

 

 

_______________________________________________________

(Коомдук байкоочуну жөнөткөн коммерциялык эмес уюмдун аталышы)

 

 

Шайлоо комиссиясынын аталышы

(шайлоо участогунун номери):

____________________________________

____________________________________

____________________________________                            ______________

                                                                                             (төрага)

 

               М.О.          (Шайлоонун натыйжалары расмий

жарыяланган күнгө чейин анык)