Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын Ардак грамотасы жѳнүндѳ ЖОБО

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 3-февралындагы № 31 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын Ардак грамотасы жѳнүндѳ

ЖОБО

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары - БШК) Ардак грамотасы менен сыйлоонун тартибин белгилейт.

 

2. БШКнын Ардак грамотасы Кыргыз Республикасынын шайлоо системасын ѳнүктүрүүдѳ Кыргыз Республикасында шайлоо процессинин субъекттеринин укуктук маданиятынын кѳтѳрүү боюнча, жаңы шайлоо технологияларын ишке киргизүү боюнча, шайлоо укугун жана процессин ѳркүндѳтүү боюнча кѳмѳк кѳрсѳткѳндүгү жана активдүү иши үчүн, шайлоо ѳнѳктүктѳрүн даярдоо жана ѳткѳрүү боюнча милдеттерди үлгүлүү аткаргандыгы үчүн эмгегин жана салымын баалоонун жана таануунун формасы болуп саналат.

 

3. БШКнын Ардак грамотасы менен Кыргыз Республикасынын жарандары, БШКнын мүчѳлѳрү жана аппаратынын кызматкерлери, шайлоо комиссияларынын мүчѳлѳрү, чет ѳлкѳлүк жарандар, эл аралык жана коммерциялык эмес уюмдардын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын ѳкүлдѳрү, башка юридикалык жактар сыйлана алышат.

 

4.Ардак грамотанын формасы БШК тарабынан белгиленет.

 

5. БШКнын Ардак грамотасы менен сыйлоого кѳрсѳтүлгѳн талапкерлерди кароо үчүн курамында 5 мүчѳдѳн кем эмес Сыйлык боюнча комиссия (мындан ары – Комиссия) түзүлѳт. Комиссиянын курамы БШКнын буйругу менен бекитилет.

6. Комиссиянын иштѳѳ регламенти Комиссиянын жыйынында бекитилет.

7. БШКнын Ардак грамотасы менен сыйлоо Комиссиянын жыйынын протоколунун негизинде БШКнын чечими менен ишке ашырылат.

 

2. Сыйлыкка документтерди кѳрсѳтүүнүн тартиби

 

8. Кыргыз Республикасынын жарандарын, чет ѳлкѳлүк жарандарды, эл аралык жана коммерциялык эмес уюмдарды, шайлоо комиссияларынын мүчѳлѳрүн, БШКнын аппаратынын кызматкерлерин, башка юридикалык жана жеке жактарды сыйлоо жѳнүндѳ сунуштама БШКнын түзүмдүк бѳлүмдѳрү тарабынан, анын ичинде аймактык шайлоо комиссияларынын сунуштары боюнча Комиссияга киргизилет.

Чет ѳлкѳлүк жарандарды, эл аралык уюмдарды сыйлыкка кѳрсѳтүү тейлеген БШКнын тѳрагасынын орун басары менен макулдашуу боюнча киргизилет.

 

3. Жол-жоболоштуруунун жана Ардак грамота менен сыйлоонун тартиби

 

9. Жогоруда кѳрсѳтүлгѳн талаптарды сактоо менен БШКнын аппаратынын адам ресурстарын башкаруу маселеси боюнча түзүмдүк бѳлүмү БШКнын чечиминин тийиштүү долбоорун даярдайт.

10. Ардак грамотага БШКнын тѳрагасы кол коет жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби түшүрүлгѳн мѳѳр менен күбѳлѳндүрүлѳт.

11. Сыйланган адамдарды жеке эсеби БШКнын аппаратынын адам ресурстарын башкаруу маселеси боюнча түзүмдүк бѳлүмү тарабынан жүргүзүлѳт.