“Шайлоо округдары менен шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын башкаруу тартиби жөнүндө” Жобо

Бекитилди 
Кыргыз Республикасынын
Шайлоо жана референдум
ткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 
2020-жылдын 20-январындагы № 4 токтому

“Шайлоо округдары менен шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын башкаруу тартиби жөнүндө” 
Жобо

1. Жалпы жоболор
2. Шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын түзүү жана башкаруу тартиби
3. Шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын түзүү жана башкаруу тартиби
4. Шайлоо округдары менен шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын аныктоо боюнча мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттешүү тартиби
5. Кошумча шайлоо участокторун түзүү
6. Кыргыз Республикасынын чектеринен тышкары шайлоо участокторун түзүү

1. Жалпы жоболор

1. “Шайлоо округдары менен шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын башкаруу тартиби жөнүндө” бул Жобо (мындан ары – Жобо) “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыкты.

2. Бул Жобо тиешелүү аймактардагы шайлоочулардын санына жараша шайлоо округдары менен шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын башкаруу тартибин аныктайт.

2. Шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын түзүү жана башкаруу тартиби

3. Борбордук шайлоо комиссиясы аймактык шайлоо комиссияларынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын сунушу боюнча шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын карайт жана бекитет.

4. Округдардын схемалары жана чек аралары 10 жылдык мөөнөткө түзүлөт.

5. Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагы шайлоо округу болуп саналат.

6. Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо тутумуна жараша тиешелүү аймакта катталган шайлоочулардын саны жөнүндө маалыматтардын негизинде бирдиктүү шайлоо округдары жана көп мандаттуу шайлоо округдары түзүлөт.

Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган шайлоочулар шайлоо округуна катталган болуп эсептелет.

7. Пропорциялуу тутум боюнча шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо өткөрүүдө тиешелүү администрациялык-аймактык бирдиктин бүткүл аймагы бирдиктүү шайлоо округу болуп саналат.

8. Көп мандаттуу шайлоо округдары боюнча айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө аймактык шайлоо комиссиялары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен, ушул Жобонун 9, 10-пункттарынын ченемдерин эске алуу менен шайлоо округдарынын схемасын жана чек араларын иштеп чыгат.

Шайлоо округдарынын схемасы жана чек аралары добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен иштелип чыгып бекитүү үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына киргизилет.

9. Шайлоо округдарын түзүүдө төмөнкүдөй талаптар сакталууга тийиш:

1) шайлоочулардын саны боюнча шайлоочулардын өкүлчүлүгүнүн орточо ченеминен 10 пайыздан ашпаган, ал эми жетүүгө кыйын жана алыскы жерлерде 15 пайыздан ашпаган жол берилген орточо ченеминен четтөө менен шайлоочулардын саны боюнча шайлоо округдарынын болжолдуу бирдейлиги;

2) шайлоо округу бирдиктүү аймакты түзөт, бири-бири менен чектешпеген аймактарда шайлоо округун түзүүгө жол берилбейт.

10. Шайлоо округдарынын схемасында шайлоо округдарынын чек аралары, ар бир шайлоо округуна кирген калктуу конуштардын (көчөлөрдүн, үйлөрдүн) тизмеги, ар бир шайлоо округунун аталышы, номуру жана борбору, ар бир шайлоо округундагы шайлоочулардын саны төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш.

11. Шайлоо округдарынын тизмеги жана алардын чек аралары аларды түзүү үчүн каралган тартипте өзгөртүлүүгө жатат.

Шайлоо округдарынын схемалары жана чек аралары аймактык шайлоо комиссияларынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылган сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан өзгөртүлүшү мүмкүн.

12. Борбордук шайлоо комиссиясы чек араларын жана даректерин көрсөтүү менен шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын алар бекитилген күндөн баштап беш календардык күндөн кечиктирбестен жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялайт.

3. Шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын түзүү жана башкаруу тартиби

13. Добуш берүүнү өткөрүү жана шайлоочулардын добуштарын эсептөө үчүн шайлоо участоктору шайлоочуларга эң жогорку ыңгайлуулуктарды түзүү максатында жергиликтүү жана башка шарттарды эске алуу менен түзүлөт.

14. Борбордук шайлоо комиссиясы аймактык шайлоо комиссияларынын бекитилген таризде (тиркелет) берилген сунушу боюнча тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылган шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын карайт жана бекитет.

15. Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоо участокторунун схемалары жана чек аралары 5 жылдык мөөнөткө ар бир участокто 2500дөн ашпаган шайлоочу эсебинде түзүлөт, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо, эреже катары, ар бир участокто 2500 шайлоочудан ашпаган эсептен алганда түзүлөт. Шайлоо округдарынын чек араларынын участоктордун чек аралары менен кесилишүүсүнө жол берилбейт.

16. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өткөрүүдө ошол жердин географиялык өзгөчөлүктөрү орун алган учурда, ал аймакта жаңы шайлоо участогун ачуу мүмкүнчүлүгү жок болсо, көчөлөрдү (көчөлөрдүн бөлүгүн) жакын жайгашкан шайлоо участогуна өткөрүү мүмкүнчүлүгү болбосо жана башка учурларда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашуу боюнча шайлоо участогунда шайлоочулардын саны 2500 шайлоочудан ашык болуусуна жол берилет.

17. Шайлоо участокторунун тизмеги, алардын схемалары жана чек аралары аларды түзүү үчүн каралган тартипте өзгөртүүгө жатат.

Шайлоо участокторунун схемалары жана чек аралары аймактык шайлоо комиссияларынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылган сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан өзгөртүлүшү мүмкүн.

18. Шайлоо участогунда шайлоочулардын саны белгиленген көрсөткүчтөн ашкан учурда тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашуу боюнча жаңы шайлоо участогун ачуу зарылдыгы жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына сунуш киргизет.

19. Жаңы шайлоо участогун ачуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда аймактык шайлоо комиссиясы шайлоочулардын добуш берүүсү үчүн эң жогорку ыңгайлуулуктарды түзүүнү эске алуу менен көчөлөрдү (көчөлөрдүн бөлүгүн) жакын жайгашкан башка шайлоо участогуна кошуу жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына сунуш киргизет.

20. Борбордук шайлоо комиссиясы аймактык шайлоо комиссиясынын жаңы шайлоо участогун ачуу же көчөлөрдү (көчөлөрдүн бөлүгүн) жакын жайгашкан башка шайлоо участогуна кошуу жөнүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылган сунушун карайт жана тиешелүү чечим кабыл алат.

21. Борбордук шайлоо комиссиясы бекитилген күндөн тартып беш календардык күндөн кечиктирбестен чек араларын жана даректерин көрсөтүү менен шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялайт жана шайлоо участокторунун бекитилген схемаларына жана чек араларына ылайык Кыргыз Республикасынын Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестринен шайлоочулардын алдын ала тизмесин түзүү үчүн калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга өткөрөт.

22. Шайлоо участокторунун чек араларын Даректик каттоонун Геомаалыматтык тутумунун электрондук картасында чагылдыруу үчүн аймактык шайлоо комиссиясынын тутумдук администратору чек араларды аныктоону жана түзүүнү, курулмаларды жана көчөлөрдү шайлоо участогуна байланыштырууну жүргүзүлөт.

4. Шайлоо округдары менен шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын аныктоо боюнча мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттешүү тартиби

23. Шайлоо округдары менен шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын аныктоо процессинде Борбордук шайлоо комиссиясы статистика чөйрөсүндөгү, калкты каттоо чөйрөсүндөгү, кыймылсыз мүлккө укукту мамлекеттик каттоо, ошондой эле даректик регистр чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттешет. Ыйгарым укуктуу органдар өздөрү берүүчү расмий маалыматтардын өз убагында, толук жана анык берилүүсү үчүн жоопкерчилик тартат. Өз ара аракеттешүү, анын ичинде мыйзамдар менен бекитилген ведомстволор аралык электрондук  өз ара аракеттешүү тутумун колдонуу менен жүргүзүлөт.

24. Шайлоо округдары менен шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын иштеп чыгуу процессинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кыймылсыз мүлккө укукту мамлекеттик каттоо,  ошондой эле даректик регистр чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен өз ара аракеттешет жана биргелешип төмөнкү иштерди жүргүзөт:

- ар бир шайлоо участогунун чек араларынын чегинде жайгашкан калктуу конуштарды жана көчөлөрдү инвентарлаштыруу;

- Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык жана аймактык бирдиктердин объектилерин белгилөө тутумунун мамлекеттик классификатору (ААБОТ МК) боюнча поселоктордун, айылдардын аталыштарын тактоо;

- ар бир курулманы эсепке коюу, аларды номурлоо;

- жаңыдан катталган объектилерди дайыма актуалдаштыруу;

- кыймылсыз мүлктүн кадастрын жана ага укукту каттоону жүргүзүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмчөлөрүнө тиешелүү документтерди жөнөтүү;

- тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары менен шайлоо округдарынын жана шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын тактоо.

25. Борбордук шайлоо комиссиясы зарыл болгондо тиешелүү мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан зарыл маалыматты сурап алууга укугу бар.

5. Кошумча шайлоо участокторун түзүү

26. Жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну камсыздоо, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо убактылуу жүргөн жериндеги шайлоо дареги боюнча добуш берүү укугун ишке ашырууну камсыздоо, шайлоочулар үчүн эң жогорку ыңгайлуулукту түзүү максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын сунушу боюнча аймактык шайлоо комиссиялары тарабынан кошумча шайлоо участоктору түзүлүшү мүмкүн.

27. Кошумча шайлоо участоктору шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилине гана түзүлөт жана иштейт. Алар төмөнкү учурларда түзүлөт:

- ошол аймакта убактылуу жүргөн жана добуш берген жери боюнча каттоосу жок шайлоочулардын саны көп болсо;

- жакын жайгашкан шайлоо участокторундагы шайлоочулардын саны мыйзамдарда белгиленген шайлоочулардын санынан ашып кетсе.

28. Шайлоо дарегин өзгөртүү жөнүндө белгиленген үлгүдөгү арыздар массалык түрдө түшсө, аймактык шайлоо комиссиялары шайлоочулардын санын аларды жакын жайгашкан шайлоо участоктору боюнча же кошумча шайлоо участоктору боюнча бөлүштүрүү жолу менен жөнгө салат.

29. Кошумча шайлоо участоктору жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аймактык шайлоо комиссияларына киргизилүүчү сунушу боюнча тиешелүү шайлоо даректери боюнча жайгаштырылат.

6. Кыргыз Республикасынын чектеринен тышкары шайлоо участокторун түзүү

30. Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоо участоктору чет өлкөлөрдө тышкы иштер маселелерин тескеген органдын сунушу боюнча жана аккредиттелген өлкөнүн компетенциялуу органдары менен макулдашуу боюнча, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн, консулдук мекемелеринин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөрүнүн аймагында түзүлөт.

31. Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн, консулдук мекемелеринин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөрүнүн аймагы шайлоо участокторунун чек арасы болуп саналат.

32. Эгерде Кыргыз Республикасынын чектеринен тышкары жашаган же жүргөн бир аймактагы шайлоочулардын саны мыйзамда белгиленген шайлоочулардын санынын көрсөткүчүнөн ашса, тышкы иштер маселелерин тейлеген органдын сунушу боюнча жана аккредиттелген өлкөнүн компетенциялуу органдарынын макулдугу боюнча бир жайда эки же андан ашык шайлоо участогу түзүлүшү мүмкүн.

33. Кыргыз Республикасынын чектеринен тышкары түзүлгөн шайлоо участоктору жөнүндө маалымат алар бекитилген күндөн баштап 5 календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясынын, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн, консулдук мекемелеринин жана аккредиттелген чет өлкөдөгү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын өкүлчүлүктөрүнүн сайттарында жайгаштырылат.

__________________________________________________________________

 

 

Тиркеме

 

№ ______­­­­­­_____    _______________________________________

        (номур)                     (УШК аталышы )           

 Шайлоо участогунун схемасы жана чек арасы

Дареги: _________________________________________________________________

Чек арасы: (Шайлоо участогунун чек арасын түзүүдө бардык көчөлөр – проспект, чолок көчө, туюк көчө көрсөтүлүүгө тийиш).

Жибек Жолу пр., Манас пр., Турусбеков көчөсүнөн Жибек Жолу пр. чейин

Шайлоочулардын саны: _______

(Шайлоо участогунун схемасын түзүүдө шайлоо участогунун чек арасынын чегинде жайгашкан кыймылсыз объектилердин бардык номурлары, көчөнүн жуп жана так тараптары эске алынат) 

  № УШК

Көчөнүн номуру

Көчөнүн аталышы

Шайлоо участогунун чек арасынын чегинде жайгашкан кыймылсыз объектилердин тизмеси

1001

1

Жибек-Жолу

Жуп тарап:____________________

Так тарап:___________________