«Шайлоо участокторунун чек араларын башкаруу тартиби жөнүндө» НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын Шайлоо

 жана референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясынын

2017-жылдын 27-июнундагы

№ 177 токтому менен бекитилген

 

 «Шайлоо участокторунун чек араларын башкаруу тартиби жөнүндө» НУСКАМА

1. Жалпы жоболор

«Шайлоо чек араларын башкаруунун тартиби жөнүндө» ушул Нускама (андан ары – Нускама)  Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайык жана Кыргыз Республикасынын  Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары- Борбордук шайлоо комиссиясы) укуктук-ченемдик актыларына ылайык иштелип чыкты.

2. Шайлоо участокторунун чек араларын түзүү тартиби

1. Ушул Нускама тиешелүү шайлоо участокторундагы шайлоочулардын санына жараша шайлоо участокторунун чек араларын башкаруу тартибин аныктайт.

2. Шайлоо участокторунун чек араларын тиешелүү аймактык комиссиялар жергиликтүү бийлик органдары менен макулдашуу боюнча, шайлоочуларга максималдуу ыңгайлуулуктарды түзүү максатында жергиликтүү жана башка шарттарды эсепке алуу менен, эреже катары, 2500 шайлоочудан ашык эмес эсебинен түзүлөт. 

3.  Шайлоо участогунда шайлоочулардын белгиленген көрсөткүчү ашып кеткен учурда тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы жаңы шайлоо участогун ачуу жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына сунуш киргизет. 

4.  Жаңы шайлоо участогун ачуу мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда аймактык шайлоо комиссиясы алардын добуш берүүсү үчүн максималдуу ыңгайлуулуктарды түзүүнү эсепке алуу менен көчөлөрдү (көчөлөрдүн бир бөлүгүн) жакын жердеги башка шайлоо участогуна которуу жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына сунуш киргизет.

5. Аталган жердин географиялык өзгөчөлүгү болгон учурда (аталган аймакта жаңы шайлоо участогун ачуу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу, же жергиликтүү бийлик органдары менен макулдашуу боюнча жана алардын жүйөлөштүрүлгөн чечими менен көчөлөрдү (көчөлөрдүн бир бөлүгүн) жакын жердеги шайлоо участогуна өткөрүп берүү), ошондой эле шайлоо дареги боюнча (2-форма) арыз берген шайлоочулардын саны көбөйгөн учурда шайлоо участогундагы шайлоочулардын санын 2500 шайлоочудан көбөйтүүгө жол берилет.     

6. Борбордук шайлоо комиссиясы аймактык шайлоо комиссиясынын жаңы шайлоо участогун ачуу же көчөлөрдү (көчөлөрдүн бир бөлүгүн) жакын жердеги шайлоо участогуна которуу жөнүндө сунушун карайт жана тийиштүү чечим кабыл алат.

7. Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо участокторунун чек араларына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча чечими токтоосуз ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга өткөрүлүп берилет.

3. Кошумча шайлоо участокторун түзүү

1. Жарандардын, убактылуу турган жерлердеги шайлоо дареги боюнча добуш берүү укугун кошкондо, шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууну камсыз кылуу, шайлоочулар үчүн максималдуу ыңгайлуулуктарды түзүү максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын сунушу боюнча аймактык шайлоо комиссиялары тарабынан кошумча шайлоо участоктору түзүлүшү мүмкүн.

2. Кошумча шайлоо участоктору шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилине гана түзүлөт жана иш алып барат. Аларды түзүү төмөнкү учурларда жүргүзүлөт:

- аталган аймакта убактылуу жүргөн жана добуш бере турган жери боюнча каттоосу болбогон шайлоочулардын саны көп болгондо; 

- жакын жерде жайгашкан шайлоо участокторунда шайлоочулардын саны шайлоочулардын мыйзамда белгиленген санынан көп болгондо.

3. 2-форма боюнча арыздар массалык түрдө келип түшкөн учурда аймактык шайлоо комиссиясы шайлоочулардын санын аларды шайлоо участоктору боюнча бөлүштүрүү жолу менен же кошумча шайлоо участоктору боюнча жөнгө салат.

4. Кошумча шайлоо участоктору, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аймактык шайлоо комиссияларына киргизген сунушу боюнча тиешелүү шайлоо дареги боюнча жайгаштырылат.

4. Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жайгашкан шайлоо участокторун түзүү

1. Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары шайлоо участоктору Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрилигинин сунушу боюнча түзүлөт.

2. Кыргыз Республикасынын, анын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн жарандары Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн, консулдук мекемелеринин аймагында гана добуш беришет.

3. Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн, консулдук мекемелеринин аймагы шайлоо участогунун чек арасы болуп эсептелет.

5. Шайлоо участокторунун чек араларын жарыялоо

Борбордук шайлоо комиссиясы аймактык шайлоо комиссияларынын сунушу боюнча шайлоо участокторунун чек араларын карайт жана бекитет жана аларды бекитилген күндөн тартып 5 календарлык күндөн кечиктирбей жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялайт жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга өткөрүп берет.