Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фондун түзүү, акча каражаттарынын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуу тартиби жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 29 – октябрында

№ 279 токтому

менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фондун түзүү, акча каражаттарынын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуу тартиби жөнүндө

ЖОБО

(Борбордук шайлоо комиссиясын 2020-жылдын 18-ноябрындагы № 347 токтомунун редакциясында)

1. Шайлоо фонддорун түзүү

2. Шайлоо фонддорунун атайын эсептерин ачуу тартиби

3. Шайлоо фонддорун каржылоо булактары

4. Шайлоо фонддоруна кайрымдуулукка тыюу салуулар

5. Шайлоо күрөөсү

6. Шайлоо фонддорунун каражаттарын эсепке алуу жана чыгымдоо...

7. Жарандар жана юридикалык жактар менен эсептешүү

8. Отчеттуулук жана контроль

9. Шайлоо фонддорун каржылоонун айкындуулугу

 

Бул Жобо “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин шайлоо фонддорун ачуу, алардын атайын эсептери боюнча каражаттарды эсепке алууну жүргүзүү жана отчеттуулукту түзүү тартибин жөнгө салат.

1. Шайлоо фонддорун түзүү

1.Президенттин кызмат ордуна көрсөтүлгөн талапкердинКонституциянын,“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынынконституциялык Мыйзамынын талаптарына ылайыктуулугу жөнүндө маалымдама Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан берилгенден кийин 5 календардык күндүн ичинде шайлоо алдындагы өнөктүктү каржылоо үчүн, конституциялык Мыйзамда белгиленген тартипте өзүнүн шайлоо фондун түзөт.

2. Шайлоо фонддорунун каражаттарын тескөө укугу аларды түзгөн талапкерлерге, Борбордук шайлоо комиссиясы берген каттоо күбөлүгүн алган алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө таандык.

3. Талапкердин каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ыйгарым укуктары шайлоонун натыйжалары аныкталгандан кийин 20 календардык күндөн кийин аяктайт.

4. Талапкерди каттоодон расмий баш тартылган учурда шайлоо фондуна келип түшкөн каражаттар аларды кайрымдуулук иретинде берүүнү жана которууну жүзөгө ашырган уюмдарга жана адамдарга кайтарылып берилет.

5. Талапкерлер катталгандан кийин шайлоо алдындагы үгүт иштерин каржылоо үчүн өздөрүнүн шайлоо фонддорунун ачык эсептерин жүргүзүүнү улантат.

6. Шайлоо фондун түзбөгөндүк талапкерди каттоодон баш тартуу үчүн негиз болуп саналат.

2. Шайлоо фонддорунун атайын эсептерин ачуу тартиби

7. Шайлоо фондун түзүүчү бардык акча каражаттары банктагы же башка мекемедеги атайын эсепке которулат. Ушул эсеп Борбордук шайлоо комиссиясынын уруксаты менен талапкер тарабынан ачылат.

8. Банк же башка мекемелердин тизмеги банк же башка мекемелер менен макулдашуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан белгиленет.

9. Шайлоо фондун түзүү үчүн талапкер банкта же башка мекемеде атайын эсеп ачууга документтерди тариздөө жөнүндө 1-форма боюнча арыз менен Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылат.

10. Борбордук шайлоо комиссиясынан атайын эсеп ачууга 2-форма боюнча жазуу жүзүндө уруксат алгандан кийин талапкер шайлоо фондун түзүү үчүн атайын эсеп ачат.

11. Төмөнкү документтер берилгенден кийин банк же башка мекеме тарабынан атайын эсеп ачуу токтоосуз ишке ашырылат:

1) атайын эсеп ачууга арыз (банкта берилет);

2) кардардын анкетасы (банкта берилет);

3) бенефициардык менчик ээсинин анкетасы (банкта берилет);

4) колтамгалардын үлгүсү менен картачалар (банкта берилет);

5) Борбордук шайлоо комиссиясынын 2-форма боюнча жазуу жүзүндөгү уруксаты;

6) талапкердин, каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн паспорттору;

7) каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн күбөлүгү.

12. Каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүл шайлоо фондунун атайын эсеби ачылган күндөн тартып, 3 күндүк мөөнөт ичинде атайын эсептин реквизиттерин 3-форма боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына жазуу жүзүндө билдирүүгө милдеттүү.

13. Эсепти тейлөөнүн бардык шарттары банк эсебин тейлөө жөнүндө келишимде чагылдырылууга тийиш.

3. Шайлоо фонддорун каржылоо булактары

14. Шайлоо фонддору төмөнкү акча каражаттарынын, ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан эске алынуучу үгүттүк-маалыматтык мүнөздөгү материалдардын эсебинен түзүлүшү мүмкүн:

1) эсептик көрсөткүчтөн 150 000 эседен ашуусу мүмкүн болбогон, талапкердин өз каражаттарынан;

2) эсептик көрсөткүчтөн 500 000 эседен ашуусу мүмкүн болбогон, талапкерге саясий партия тарабынан бөлүнгөн каражаттардан;

3) алардын ар бири эсептик көрсөткүчтөн 500 000 эседен ашуусу мүмкүн болбогон, жеке жактардын ыктыярдуу берүүлөрүнөн;

4) алардын ар бири эсептик көрсөткүчтөн 500 000 эседен ашуусу мүмкүн болбогон, юридикалык жактардын ыктыярдуу берүүлөрүнөн.

Талапкердин шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен жумшалуучу чыгымдарынын чектелген суммасы 2 000 000 жолудан көп эсептик көрсөткүчтөн ашпоосу керек.

Кайра добуш берүү өткөрүлгөн учурда талапкердин шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен бардык чыгымдарынын жалпы чектик суммасы бир жарым эсеге көбөйтүлүшү мүмкүн.

15. Жарандардын жана юридикалык жактардын өз акча каражаттарын талапкердин шайлоо фондунун атайын эсебине акы албай төгүүсү ыктыярдуу кайрымдуулук көрсөтүү деп таанылат.

16. Тиешелүү шайлоо фондуна жеке адамдардан түшүүчү ыктыярдуу каражаттарды банк жана башка мекеме Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту көрсөтүлгөндө гана кабыл алат. Төлөм документтеринде кайрымдуулук кылуучунун фамилиясы, аты-жөнү, туулган датасы, жашаган (катталган) жеринин дареги, жарандын паспортунун сериясы жана номуру көрсөтүлөт, аларды банк кызматкери паспорттун маалыматтары менен салыштырып текшерет. Накталай акча взносуна квитанцияларда кайрымдуулук кылуучунун толук маалыматтары “төлөмдүн багыты” деген графада көрсөтүлөт. Көрсөтүлгөн каражаттарды акча каражаттарын алган банктан шайлоо фондунун атайын эсеби ачылган банкка которгон учурда төлөм тапшырмасында кайрымдуулук кылуучу жөнүндө маалыматтар толук көрсөтүлүүгө тийиш.

17. Шайлоо фондуна юридикалык жактардан түшүүчү ыктыярдуу кайрымдуулук банк же башка мекеме тарабынан тийиштүү салык инспекциясынан жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бөлүмчөсүнөн алардын бюджет алдында карызы жок экендиги жөнүндө маалымкат көрсөтүлгөндө гана кабыл алынат. Юридикалык жактардын төлөм документтериндеги “төлөм багыты” деген графада төмөнкү маалыматтар камтылууга тийиш: салык төлөөчүнүн иденттештирүү номуру, юридикалык жактын толук аталышы, жайгашкан дареги.

18. Белгиленген өлчөмдөн ашык келип түшкөн акча каражаттары шайлоо фондуна киргизилүүгө тийиш эмес, алар жарандарга жана уюмдарга кайтарылып берилет. Мында көрсөтүлгөн каражаттарды кайтарып берүүгө байланыштуу чыгымдар аларды төккөн жарандардын жана уюмдардын эсебинен жабылат.

19. Саясий партиялардын шайлоо фонддоруна түшүүчү акча каражаттары шайлоону дайындоо күнүнө карата Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен белгиленген эсептик көрсөткүчтөн эсептелет.

20. Шайлоо фонддоруна түшүүчү акча каражаттары улуттук валютада кабыл алынат. Көрсөтүлгөн эсептер боюнча кирешелер эсептелбейт жана төлөнбөйт.

4. Шайлоо фонддоруна кайрымдуулукка тыюу салуулар

21. Шайлоо фонддоруна төмөнкүлөрдүн ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрүнө жол берилбейт:

- чет мамлекеттердин, чет өлкөлүк мамлекеттик органдардын, мекемелердин жана ишканалардын, башка чет өлкөлүк юридикалык жактардын, алардын бөлүмдөрүнүн жана өкүлчүлүктөрүнүн, катышуучусу чет өлкөлүк жарандар жана юридикалык жактар болуп саналган чет өлкөлүк жарандардын, эл аралык уюмдардын Кыргыз Республикасында катталган юридикалык жактарынын;

- жарандыгы жок адамдардын;

- мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын;

- мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин жана ишканалардын;

- уставдык капиталында мамлекеттик же муниципалдык үлүш бар, ошондой эле салыктар, жыйымдар жана башка милдеттүү төлөмдөр боюнча жеңилдиктерден пайдаланган юридикалык жактардын;

- аскер бөлүктөрүнүн, аскердик мекемелердин жана уюмдардын;

- укук коргоо органдарынын, соттордун;

- кайрымдуулук менен алектенген уюмдардын;

- диний уюмдардын;

- атын атабай кайрымдуулук кылуучулардын (атын атабай кайрымдуулук кылуучу болуп төмөнкү маалыматтардын бирин: фамилиясын, атын, атасынын атын, жашаган жеринин дарегин, паспорттук маалыматтарын көрсөтпөгөн, ошондой эле өзү жөнүндө анык эмес маалыматтарды көрсөткөн жаран түшүнүлөт).

22. Юридикалык жак түзбөстөн ишкердикти жүзөгө ашыруучу жеке жактардын, мамлекеттик бюджеттин же Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун алдында карызы бар юридикалык жактардын талапкердин шайлоо фондуна акча каражаттарын кошууларына жол берилбейт. Көрсөтүлгөн юридикалык, жеке жактар шайлоо фондуна акча каражаттарын которгон учурда талапкер жоопкерчилик тартпайт. Талапкердин шайлоо фондуна жогоруда көрсөтүлгөн жеке жана юридикалык жактардан акча каражаттары келип түшкөн учурда, банк же башка мекеме соттун чечими боюнча ал каражаттарды Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын фондуна (депозит эсеби) которууга милдеттүү, ал өз кезегинде бул каражаттарды мамлекеттик бюджетке же Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна которот.

5. Шайлоо күрөөсү

23. Президенттин кызмат ордуна талапкер өзүнүн жеке каражаттарынан же болбосо шайлоо фондунун каражаттарынан Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын эсебине мыйзамдарда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн он миң эселенген өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсүн төгөт, бул тууралуу тийиштүү банк документин алат.

24. Каттоо үчүн Президенттин кызмат ордуна талапкер же анын ыйгарым укуктуу өкүлү шайлоо күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоо күрөөсү төлөнгөнүн ырастаган документти берет (“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 49-беренесинин жана 52-беренесинин 7-бөлүгүнүн талаптарына ылайык башка документтер менен кошо).

25. Шайлоо күрөөсүПрезиденттин кызмат ордуна талапкерлергетөмөнкүдөй учурларда кайтарып берилет:

1) добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын добуштарынын 1 пайыздан кем эмесин алгандарга, алар шайлоодон кийин 10 календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясына өз фондунун өлчөмү жана аны түзгөн бардык булактар, ошондой эле бардык жүргүзүлгөн чыгымдар жөнүндө отчет бергенден кийин;

2) эгерде Борбордук шайлоо комисиясы тарабынан Президенттин кызмат ордуна талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынса;

3) шайлоо бюлеттенинин тексти жана формасы бекитилгенге чейин шайлоого андан ары катышуудан баш тарткандарга.

Күрөөнүн калган суммасы бюджетке чегерилет.

(Борбордук шайлоо комиссиясын 2020-жылдын 18-ноябрындагы № 347 токтомунун редакциясында)

6. Шайлоо фонддорунун каражаттарын эсепке алуу жана чыгымдоо

26. Шайлоо фонддорунун каражаттары максаттуу болот. Алар шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө байланышкан чыгымдарды жабуу үчүн гана пайдаланылышы мүмкүн.

27. Шайлоо фонддорунун каражаттары төмөнкүлөргө гана пайдаланылышы мүмкүн:

1) шайлоо алдындагы үгүткө багытталган уюштуруу-техникалык чараларды каржылык камсыздоого;

2) ушул конституциялык Мыйзамда белгиленген өлчөмдө шайлоо күрөөсүн төлөөгө;

3) шайлоо өнөктүгүн өткөрүү менен түздөн-түз байланышкан жумуштарды аткарууга, кызматтарды көрсөтүүгө төлөөгө, атап айтканда, төмөнкүлөргө:

- маалыматтык жана кеңеш берүү мүнөздөгү кызмат көрсөтүүлөргө;

- үгүт материалдарын чыгарууга жана таратууга;

- жайларды, жабдыктарды ижарага алууга;

- транспорттук жана иш сапар чыгымдарын жабууга;

- байланыш кызмат көрсөтүүлөрүнө;

- канцеляриялык товарларды, жабдыктарды сатып алууга;

- жарыяларды жана талапкердин сүйлөгөн сөздөрүн жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоого;

- шайлоочулар менен шайлоо алдындагы чогулуштарды, жолугушууларды өткөрүүгө.

28. Президенттин кызмат ордуна талапкерлер кайрымдуулук кылуучулар тарабынан белгиленген тартипте добуш берүү күнүнө чейин которулган жарандардын жана юридикалык жактардын кайрымдуулук берүүлөрүн гана пайдаланууга укуктуу.

29. Президенттин кызмат ордуна талапкерлерге шайлоочулардын колтамгаларын чогултуу, шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү, шайлоо алдындагы башка иш-чараларды жүзөгө ашыруу боюнча жумуштарга акы төлөө үчүн өздөрүнүн шайлоо фонддоруна келип түшкөн каражаттардан тышкары акча каражаттарын пайдаланууга тыюу салынат.

30. Президенттин кызмат ордуна талапкерлер банк же башка мекемедеги өзүнүн шайлоо фондунун эсебине келип түшкөн акча каражаттарынын булактары жана өлчөмдөрү жөнүндө маалымат менен таанышууга укуктуу.

31. Президенттин кызмат ордуна талапкерлер шайлоо фондундагы каражаттардын келип түшүү булактары жана чыгымдалышынын каржылык операциялары жөнүндө маалыматтарды чечмелөө менен өздөрүнүн шайлоо фондунун эсеби боюнча акча каражаттарынын келип түшүүлөрүнүн жана чыгымдалышынын эсебин 4-форма боюнча жүргүзүүгө милдеттүү.

32. Банк же башка мекеме жума сайын, ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын талабы боюнча – күн сайын 24 сааттын ичинде Президенттин кызмат ордуна талапкердин атайын эсебинде турган каражаттардын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө маалыматтарды Борбордук шайлоо комиссиясына 5-форма боюнча берип турууга милдеттүү.

Көрсөтүлгөн маалыматтар банктын же башка мекеменин жетекчисинин колтамгасы жана мөөрү бар кагазда жана электрондук түрдө берилет. Бул маалыматтарды берүү жөнүндө жобо банк эсебин тейлөө жөнүндө келишимге киргизилет.

Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин шайлоо фондунун атайын эсептерин тейлеген банк же башка мекеме үчүн добуш берүү күнүнүн мурунку күнү жумуш күн болуп саналат.

33. Талапкер өз талапкерлигин алган же талапкерди каттоо жокко чыгарылган (алынып салынган) учурда, шайлоо фондуна келип түшкөн акча каражаттары аларды берген жарандарга жана уюмдарга кайтарылып берилүүгө тийиш. Мында көрсөтүлгөн каражаттарды кайтарып берүүгө байланыштуу чыгымдар аларды берген жарандардын жана уюмдардын эсебинен жабылат.

34. Кайра добуш берүү өткөрүүдө Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин атайын эсептери боюнча каржылык операциялар кайра добуш берүү күнү дайындалган күнү жаңыртылат жана кайра добуш берүү күнүнүн мурунку күнү саат 18де токтотулат.

35. Шайлоо фонддорунун каражаттарына, көрсөтүлгөн фонддорго ыктыярдуу кайрымдуулук менен берилген жана чегерилген каражаттарга, ошондой эле көрсөтүлгөн фонддордун чыгымдарына салык салуунун тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленет.

7. Жарандар жана юридикалык жактар менен эсептешүү

36. Президенттин кызмат ордуна талапкердин шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу белгилүү жумуштарды аткаруу (кызмат көрсөтүү) жөнүндө жарандар жана юридикалык жактар менен келишимдер (макулдашуулар) талапкер же болбосо анын ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан түзүлөт.

Талапкерлердин атайын эсептеринен төлөөлөр боюнча келишимдер жана макулдашуулар добуш берүү күнүнүн мурунку күнүнөн кеч түзүлүшү мүмкүн эмес.

37. Бардык каржылык операциялар, анын ичинде жеке жана юридикалык жактар менен атайын эсептер боюнча эсептешүүлөр шайлоо күнүнүн мурунку күнү саат 18де токтотулат.

Кайра добуш берүү өткөрүүдө талапкерликтери боюнча кайра добуш берүү өткөрүлүп жаткан талапкерлердин атайын эсептери боюнча каржылык операциялар кайра добуш берүү күнү дайындалган күнү жаңыртылат жана кайра добуш берүү күнүнүн мурунку күнү саат 18де токтотулат.

38. Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин жана юридикалык жактардын ортосунда белгилүү иштерди (кызмат көрсөтүүнү) аткарганы үчүн эсептешүүлөр которуу жолу менен гана жүзөгө ашырылат.

39. Жарандар жана юридикалык жактар аткаруучу акы төлөнүүчү иштер жана кызмат көрсөтүүлөр жазуу жүзүндө (келишим, эсеп-фактура, коштомо кагаз, кабыл алуу-өткөрүү актысы ж.б.) таризделүүгө тийиш. Келишимдер тараптардын реквизиттерин, тапшырылуучу иштин көлөмү жөнүндө маалыматтарды, анын наркын, иштердин түрлөрү боюнча бааларды (калькуляция, смета), акы төлөө тартибин, иштерди аткаруу мөөнөтүн, тараптардын жоопкерчилигин жана башка шарттарды камтууга тийиш. Иштерди аткарууга жана кызмат көрсөтүүгө жарандарды тартуу жөнүндө келишимдер Кыргыз Республикасынын жашы жеткен жарандары менен гана түзүлүшү мүмкүн. Аткарылган иштер жана кызмат көрсөтүүлөр тапшырыкчы (каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүл) жана аткаруучу кол койгон аларды кабыл алуу актылары же берилген продукцияга коштомо кагаз (накладной) документтери менен ырасталууга тийиш.

40. Шайлоо алдындагы үгүт материалдарын чыгаруу, жайгаштыруу жана таркатуу менен байланышкан тапшырыктарды түзүү учурунда жарандар жана юридикалык жактар мезгилдүү басылманын редакциясына, телерадиоберүү уюмуна, үгүт продукциясын чыгарууну жүзөгө ашыруучу ишканага бул иштерди (кызмат көрсөтүүлөрдү) аткарууга жана аларга шайлоо фондунан акы төлөөгө каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн макулдугун жазуу жүзүндө ырастоону 6-форма боюнча берет.

41. Бардык басылма жана башка үгүт материалдары үгүт материалдарын даярдаган уюмдун аталышын жана дарегин (адамдын фамилиясын, аты-жөнүн жана жашаган жеринин дарегин), үгүт материалдарын даярдоону тапшырык кылган жактын фамилиясын, аты-жөнүн (уюмдун, жеке ишкердин аталышын), алардын тиражы жана чыгаруу датасы жөнүндө маалыматты, даярдагандык үчүн тийиштүү шайлоо фондунун каражаттарынан акы төлөө жөнүндө маалыматты, ошондой эле Президенттин кызмат ордуна талапкердин же болбосо тапшырыкка акы төлөгөн анын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн фамилиясын, аты-жөнүн камтууга тийиш. Көрсөтүлгөн маалыматты камтыбаган үгүт материалдарын таркатууга тыюу салынат.

42. Тийиштүү шайлоо фондунан алдын ала акы төлөөсүз жана ушул Жободо белгиленген талаптарды бузуу менен үгүт материалдарын даярдоого тыюу салынат.

43. Жарандар жана юридикалык жактар талапкерди шайлоого көмөктөшүүчү ишке каржылык (материалдык) колдоону шайлоо фонддору аркылуу гана көрсөтүүгө укуктуу.

Юридикалык жактардын, алардын филиалдарынын, өкүлчүлүктөрүнүн, ошондой эле жеке жактардын шайлоого түздөн-түз же кыйыр түрдө байланышкан иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү акысыз аткаруусуна же негизсиз төмөндөтүлгөн баада аткаруусуна, товарларды жеңилдетилген шартта сатуусуна тыюу салынат.

Талапкердин, саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, өздөрүнүн ыйгарым укуктарын, шайлоого түздөн-түз же кыйыр түрдө байланыштуу жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү бекер аткарууга укуктуу.

(Борбордук шайлоо комиссиясын 2020-жылдын 18-ноябрындагы № 347 токтомунун редакциясында)

8. Отчеттуулук жана контроль

44. Президенттин кызмат ордуна талапкер өз фондун түзүүнүн өлчөмдөрү жана бардык булактары, ошондой эле бардык жумшалган чыгымдар жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына отчет берүүгө милдеттүү. Каржылык отчет кагазда, электрондук версияда (колу жана мөөрү менен сканерленген көчүрмө) жана EXCEL форматында электрондук сактагычта 7-форма боюнча төмөнкүдөй иретте берилет:

1) Биринчи каржылык отчет – Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоо күрөөсү коюлгандыгын ырастаган документтерди жана каттоо үчүн зарыл болгон башка документтерди берүү менен бир учурда;

2) Экинчи каржылык отчет (биринчи каржылык отчеттун маалыматтарын эске алуу менен) – добуш берүү күнүнө чейин 10 күндөн кечиктирбестен;

3) Үчүнчү жыйынтыктоочу каржылык отчет (жыйынды маалыматтар) – добуш берүү күнүнөн кийин 10 күндөн кечиктирбестен.

Отчеттогу маалыматтар отчетту тапшыруу датасына чейинки 3 күндөн ашпаган датага карата түзүлөт.

Жыйынтыктоочу каржылык отчетко төмөнкүлөр тиркелет:

- “Президенттин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фондусуна акча каражаттарынын келип түшүүлөрүн жана чыгымдалышын эсепке алуу” (4-форма);

- шайлоо фондунун атайын эсебине акча каражаттары келип түшкөндүгүн жана чыгымдалгандыгын ырастаган кагаздагы баштапкы каржылык документтер (эсеп-фактура, келишим, коштомо кагаз, кабыл алуу-өткөрүү актысы, банктык көчүрмөлөр ж.б.).

45. Жыйынтыктоочу каржылык отчеттогу баштапкы каржылык документтер каржылык операциялар атайын эсептерде чагылдырылышына жараша хронологиялык ырааттуулукта тандалууга тийиш. Мында шайлоо фонддорунун атайын эсептеринен көчүрмөлөр негиз катары кабыл алынат, аларга акча каражаттарын эсепке кошуу же эсептен чыгаруу үчүн негиз болгон зарыл документтер тиркелет.

46. Жыйынтыктоочу каржылык отчет брошюраланган түрдө берилип, беттерине, анын ичинде тиркемелерине баштан аяк номурлар коюлууга тийиш. Суроо келип чыккан учурда Борбордук шайлоо комиссиясынын суроо-талабы боюнча талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жыйынтыктоочу каржылык отчетко түшүндүрмө кат берет.

47. Каржылык отчетко (биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу) талапкер жана каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүл кол коёт.

Борбордук шайлоо комиссиясына жыйынтыктоочу каржылык отчеттордун берилгендиги кабыл алуу актысы менен таризделет.

48. Жыйынтыктоочу каржылык отчет берилгенге чейин калган бардык накталай каражаттар кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылып берилүүгө тийиш.

49. Атайын эсептеги чыгымдалбаган акча каражаттарынын калдыктары добуш берүү күнүнөн кийин Президенттин кызмат ордуна талапкерге кайтарылып берилет.

50. Саясий партиянын каржылык отчетун берүү милдети Президенттин кызмат ордуна талапкерге же болбосо каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлгө жүктөлөт.

51. Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин шайлоо фонддорун түзүү жана алардын каражаттарын чыгымдоо тартибине Борбордук шайлоо комиссиясы контролдук жүргүзөт.

52. Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин шайлоо фонддоруна акча каражаттарынын келип түшүү булактарын, каражаттардын туура эсептелишин жана пайдаланылышын контролдоо, Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин каржылык отчетторун текшерүү үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында көзөмөлдөө-текшерүү тобу түзүлөт. Көзөмөлдөө-текшерүү тобун уюштуруу жана иш тартибин Борбордук шайлоо комиссиясы аныктайт.

9. Шайлоо фонддорун каржылоонун айкындуулугу

53. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүнүн ачык-айкындуулугун камсыздоо максатында Борбордук шайлоо комиссиясы Президенттин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фонддоруна каражаттардын келип түшүүсү жана чыгымдалышы, Президенттин кызмат ордуна талапкердин каржылык отчеттору жөнүндө шайлоочуларга маалымдап турат.

54. Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына төмөнкү маалыматтар милдеттүү түрдө жайгаштырылууга тийиш:

1) Банк же башка мекеме тарабынан берилүүчү Президенттин кызмат ордуна талапкердин атайын эсебинде турган каражаттардын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө маалыматтар жеке маалыматтар жана банктык сыр жөнүндө мыйзамдарды эске алуу менен. Чагылдыруу форматы кайрымдуулук кылуучулардын акча каражаттарынын келип түшүүсү (түшкөн датасы, юридикалык жактын аталышы/жеке жактын ФАА, берененин аталышы (түшүү түрү), түшкөн сумма) жана каражаттардын чыгымдалышы (чыгымдоо датасы, юридикалык жактын аталышы/жеке жактын ФАА, төлөмдүн багыты жана чыгымдын суммасы) боюнча маалыматтарды камтыйт;

2) Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин каржылык отчеттору (биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу);

3) Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин шайлоо күрөөлөрүнөн түшкөн каражаттардын суммасы жөнүндө маалыматтар;

4) Президенттин кызмат ордуна талапкерлерге кайтарылып берилген шайлоо күрөөлөрүнүн суммасы жана бюджетке чегерилген сумма жөнүндө маалыматтар.

10. Жоопкерчилик

55. Президенттин кызмат ордуна талапкер тарабынан шайлоо фондун түзүү, акча каражаттарын чыгымдоо тартибин бузуу, шайлоо фондунун чыгымдарынын чектүү суммасын ашыруу, каржылык отчетторун бербөө жана жарыялабоо, Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин отчетторунда камтылган анык эмес маалыматтарды берүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликке кириптер кылат.

56. Президенттин кызмат ордуна талапкер өзүнүн шайлоо өнөктүгүн каржылоодо шайлоо фондунун каражаттарынан тышкары, Президенттин кызмат ордуна талапкер шайлоо фондуна келип түшкөн акча каражаттарынын жалпы суммасынын 0,5 пайыздан ашыгын түзгөн башка акча каражаттарын пайдаланганда же Президенттин кызмат ордуна талапкер өзүнүн шайлоо фондунун каражаттарынан чыгымдарды шайлоо фондундагы каражаттардын бардык чыгымдарынын белгиленген суммасынын чегинен 0,5 пайыздан ашыкча чыгымдаганда Президенттин кызмат ордуна талапкердин каттоосу жокко чыгарылат.

57. Өз өкүлдөрүнүн “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын талаптарын бузууга байланыштуу аракеттери үчүн Президенттин кызмат ордуна талапкерлер жоопкерчиликке кириптер кылынат.

58. Борбордук шайлоо комиссиясы бузуу фактысын аныктоо максатында көмөктөшүүсүн өтүнүп мамлекеттик бийлик органдарына, фискалдык жана укук коргоо органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, мекемелерге, уюмдарга, ишканаларга кайрылууга укуктуу.

 

Тиркемелер

Талапкер тарабынан

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясына берилет

 

1орма

 

Кыргыз Республикасынын Президентиншайлоо

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясына

талапкер

__________________________________

(ФАА)

 

Атайын эсеп ачууга

АРЫЗ

 

 

 

Өз шайлоо фондумду түзүү үчүн _______________________________________________________

(банк мекемесинин аталышы, укуктук дареги)

 

 

 

атайын эсеп ачууга уруксат берүүнү өтүнөм.

 

Төмөнкүлөр шайлоо фондунун акча каражаттарын тескөөгө ыйгарым укуктуу адамдар болуп саналат:

 

биринчи кол коюу укугу менен____________________________________________________________________________

 

(талапкердин/талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы)

 

экинчи кол коюу укугу менен_____________________________________________________________________________

 

(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы)

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордунаталапкердин шайлоону өткөрүүдө шайлоо фонддорун ачуу, ал фонддордун каражаттары боюнча атайын эсептерди жүргүзүү тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тааныштык жана сактоого милдеттенебиз.

______________________________________________ ______________________

  • талапкердин ФААсы) (колу)

М.О.

____________________________________________ _______________________

 

  • маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы) (колу)

 

«___» ______________20___-ж.

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясы тарабынан

банк мекемесине берилет

 

2-форма

 

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо

________________________________

________________________________

(банк мекемесинин аталышы)

 

Атайын эсеп ачуу жөнүндө

 

 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 41-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы талапкердин шайлоо фондун түзүү үчүн атайын эсеп ачууга уруксат берет.

 

 

 

_________________________________________________________________________

(талапкердин ФААсы)

 

Төмөнкүлөр талапкердин / саясий партиянын шайлоо фондусунун акча каражаттарын тескөөгө ыйгарым укуктуу болуп саналат:

 

1.___________________________________________________________________________________

(талапкердин / талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы)

 

2.___________________________________________________________________________________

(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы)

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясынынТөрагасы

 

______________________________________

(ФААсы, колу)

 

 

 

М.О.

«___» ______________20___.

 

 

 

 

 

 

 

 

Талапкер тарабынан

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясына

берилет

 

3-форма

 

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо

«___» ______________20___-ж.

(добуш берүү датасы)

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясына

талапкер

__________________________________

(ФАА)

 

 

Шайлоо фондундагы атайын эсептин
реквизиттери жөнүндө

БИЛДИРМЕ

 

 

 

Шайлоо фондунун акча каражаттары боюнча эсепке алуу жана отчеттуулук үчүн

 

________________________________________________________________________

 

(банк мекемесинин аталышы)

 

 

№ ____________________________________ атайын эсеп ачылганын билдиребиз.

 

 

 

_______________________________________ _________________________

(талапкердин / ыйгарым укуктуу

  • ФААсы) (колу)

 

 

«___» ______________20___.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талапкер тарабынан

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясына берилет

 

4-форма

 

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо

20__ -ж. ___” _______________ 20__-ж. “___” ___________________ мезгил үчүн

талапкердин шайлоо фондундагы акча каражаттарынын келип түшүүлөрүн жана чыгымдалышын
ЭСЕПКЕ АЛУУ

 

____________________________________________________________

(талапкердин ФАА)

______________________________________________________

 

(атайын эсептин реквизиттери)

 

1. Шайлоо фондуна акча каражаттарынын келип түшүүлөрү

 

Акча каражаттарынын келип түшүүлөрүнүн датасы

укуктук жактынтолук аталышы/ жеке жактын ФААСы

Реквизиттер (укуктук жактынИННи, укуктук дареги / жеке жактынПИНи, жашаган жеринин дареги)

Берененин аталышы (келип түшүүлөрдүн түрү)

Суммасы, сом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРДЫГЫ, сом

 

анын ичинде

 

жеке жактардан келип түштү, БАРДЫГЫ, сом

 

укуктук жактардан келип түштү, БАРДЫГЫ, сом

 

 

 

 

2. Шайлоо фондунун акча каражаттарынан чыгымдалды

 

Чыгым операциясынын датасы

Алуучу (укуктук жактын толук аталышы/ жеке жактын ФААСы)

Берененин аталышы (чыгымдын түрү)

Чыгымдын сыпатталышы

Чыгымдын негизи (Келишим №, акы төлөө эсеби, ж.б.)

Суммасы, сом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРДЫГЫ, сом

 

анын ичинде

 

кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылды*, БАРДЫГЫ, сом

 

республикалык бюджеттин кирешесине чегерилди*, БАРДЫГЫ, сом

 

 

*Кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылганакча каражаттарынын жана республикалык бюджеттин кирешесине чегерилген, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен атайын эсепке түшкөн акча каражаттарынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.

 

Талапкердин шайлоо фондундагы акча каражаттарынын келип түшүүлөрүн жана чыгымдалышын эсепке алуу боюнча ушул отчеттогу маалыматтардын аныктыгын жана толуктугун ырастайбыз. Шайлоо өнөктүгүн уюштурууга жана өткөрүүгө шайлоо фондундагы акча каражаттарынан башка каражаттар тартылган жок. Анык эмес маалыматтарды бергендик үчүн жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талабы менен таанышканбыз.

 

 

_______________________________________ _________________________

  • маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы) (колу)

 

 

“___” ______________20___-ж.

 

 

 

 

Банк мекемеси тарабынан

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясына берилет

5-форма

 

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо

 

Талапкердин шайлоо фондунун атайын эсебинде турган акча каражаттарынын

келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

____________________________________________________________

(талапкердин ФАА)

 

______________________________________________________

 

(атайын эсептин реквизиттери)

20__ -ж. “___” _______________ 20__-ж. “___” ___________________ чейинки мезгилде каражат келип түштү

 

Каражаттарды эсепке киргизүү датасы

Келип түшүүлөрдүн булагы

(укуктук жактын толук аталышы/ жеке жактын ФААСы)

Реквизиттер (укуктук жактынИННи / жеке жактынПИНи)*

Төлөмдүн багыты*

Суммасы, сом

Каражаттардын түшкөндүгүн ырастоочу

документ*

Төгүүчүнүн маалыматтарды жарыялоого макулдугунун бардыгы (бар/жок)*

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы

 

 

 

 

 

20__ -ж. “___” _______________ 20__-ж. “___” ___________________ чейинки мезгилде каражат чыгымдалды

Чыгымдоо операциясынын датасы

Алуучу (укуктук жактын толук аталышы/ жеке жактын ФААСы)

Төлөмдүн багыты

Суммасы, сом

Каражаттарды чыгымдоо үчүн негиздер*

         

Бардыгы

 

Банк же башка мекеме тарабынан берилүүчү маалыматтар * менен белгиленген тике тилкеде жайгашкандардан башкасы жеке маалыматтар жана банктык сыр жөнүндө мыйзамдардын талаптарына ылайык Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыяланат.

 

_______________________________________________ _________________________

  • башкаруучусунун ФААсы, кызмат орду) (колу)

 

М.О.

«___» ______________20___.

 

 

 

 

 

 

 

 

Талапкер тарабынан иш аткарууга,

кызмат көрсөтүүгө жарандарга жана

укуктук жактарга берилет

 

6-форма

 

 

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо

 

Каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн макулдугун

ЫРАСТОО

 

Талапкер __________________________________________________________

(талапкердин ФАА)

 

каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болуп саналган

 

мен, ___________________________________________________________________

 

(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы)

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы “_____”_______________20___ -ж. берген № ______ каттоо күбөлүгүнүн негизинде жаран, укуктук жак

___________________________________________________________________________

 

(жарандын ФААсы, уюмдун аталышы)

 

20___-жылдын “__”________№ _________келишимине ылайык иштерди аткарууга (товарларды сатууга, кызматтарды көрсөтүүгө) жана аларды

___________________________________________________________________________

(банк мекемесинин аталышы, жайгашкан жери)

 

____________________________________________________________________

 

(шайлоо фондунун атайын эсебинин №)

 

шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен төлөөгө уруксат берем

 

______________________________________________ __________________

 

  • каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы) (колу)

 

 

 

 

М.О.

«___» ______________20___.

 

 

 

 

 

 

Талапкер тарабынан

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясына берилет

 

7-форма

 

 

Кыргыз Республикасынын Президентиншайлоо

20__ -ж. ___” _______________ 20__-ж. “___” ___________________ мезгил үчүн

талапкердин шайлоо фондунун каражаттарынын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө

 

 

КАРЖЫЛЫК ОТЧЕТ

__________________________________

 

биринчи, жкинчи, жыйынтыктоочу (жыйынды маалыматтар)

 

____________________________________________________________

(талапкердин ФААсы)

 

______________________________________________________

 

(атайын эсептин реквизиттери)

 

 

Ирет №

Берененин аталышы

Саптын коду

Суммасы, сом

Эскертүү

1

2

3

4

5

1

Отчеттук мезгилдин башталышына калдык

010

 

 

2

Шайлоо фондуна каражат келип түштү, бардыгы

020

 

 

 

анын ичинде:

 

 

 

2.1

Белгиленген тартипте каражаттардын келип түшкөнү, анын ичинде:

030

 

 

2.1.1

Талапкердин өз каражаттары

040

 

 

2.1.2

Саясий партиянын өз каражаттары

 

050

 

 

2.1.3

Укуктук жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары

060

 

 

2.1.4

Жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары

070

 

 

2.2.

КР мыйзамдарын бузуу менен келип түшкөнү, анын ичинде:

080

 

 

2.2.1

Укуктук жактардан

090

 

 

2.2.2

Жеке жактардан

100

 

 

2.3

Кайтарылган шайлоо күрөөсүнүн келип түшкөн суммалары

110

 

 

2.4

Мыйзам тыюу салбаган башка келип түшүүлөр

120

 

 

3

Шайлоо фондунан акча каражаты кайтарылды, бардыгы

130

 

 

 

анын ичинде:

 

 

 

3.1.

Республикалык бюджеттин кирешесине чегерилди

140

 

 

3.2

Кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылды, бардыгы:

150

 

 

 

анын ичинде:

 

 

 

3.2.1

Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн укуктук жактарга

160

 

 

3.2.2

Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн жеке жактарга

170

 

 

3.3

Кайрымдуулук кылуунун чек өлчөмүнөн ашкан каражаттар

180

 

 

4

Шайлоо фондунан каражаттар чыгымдалды, бардыгы

200

 

 

4.1

Шайлоо күрөөсүн төгүү

210

 

 

4.2

Шайлоо алдындагы үгүткө багытталган уюштуруу-техникалык чараларды каржылык камсыздоо, бардыгы

220

 

 

 

анын ичинде:

 

 

 

4.2.1

Телерадиоберүү уюмдары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө

230

 

 

4.2.2

Мезгилдүү басылмалардын редакциялары, интернет-басылмалары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө

240

 

 

4.2.3

Басылма, укма-көрмө жана башка үгүт материалдарды чыгаруу жана таркатуу

250

 

 

 

анын ичинде:

 

 

 

4.2.3.1

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулар үчүнүгүт материалдарды (үгүт материалдарынын жалпы нускасынын бир пайызынан аз эмес санында) чыгаруу

260

 

 

4.2.4

Кулактандырууларды жана талапкерлердин сөздөрүн жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо

270

 

 

4.2.5

Шайлоо алдындагы чогулуштарды, шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүү

280

 

 

4.3

Шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө түздөн-түз байланыштуу иштерди,кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу үчүн төлөө, бардыгы

290

 

 

 

анын ичинде:

 

 

 

4.3.1

Маалыматтык жана кеңеш берүү мүнөзүндөгү иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү төлөөгө

300

 

 

4.3.2

Имарат-жайларды, жабдыктарды ижарага алууга

310

 

 

4.3.3

Транспорт жана иш сапарлардын чыгымдарын жабууга

320

 

 

4.3.4

Байланыш кызмат көрсөтүүлөрү

330

 

 

4.3.5

Канцелярия товарларын, жабдыктарды сатып алуу

340

 

 

4.4

Шайлоо өнөктүгүн өткөрүү менен түздөн-түз байланыштуу башка чыгымдарды төлөөгө

350

 

 

 

анын ичинде:

 

 

 

4.4.1

Салык чегерүүлөрү жана социалдык милдеттенмелер

360

 

 

4.4.2

Мыйзам тыюу салбаган башка чыгымдар

370

 

 

5.

Отчеттук мезгилдин аягына калдык

380

 

 

 

Ушул каржылык отчетто көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгын жана толуктугун ырастайм. Шайлоо өнөктүгүн уюштурууга жана өткөрүүгө шайлоо фондундагы акча каражаттарынан башка каражаттар тартылган жок. Анык эмес маалыматтарды бергендик үчүн жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талабы менен таанышканбыз.

 

_______________________________________ _________________________

  • ФААсы) (колу)

 

М.О.

 

_______________________________________ _________________________

  • маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы) (колу)

___ ______________20___.