«КР Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колтамгаларын чогултуу жана талапкерлер жана (же) алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү сунуш кылган кол коюу барактарындагы колтамгаларды жана маалыматтарды текшерүү тартиби жөнүндө» НУСКАМА

КР БШКнын 2017-жылдын
2017-жылдын 17-июнундагы
№ 165 токтому менен бекитилген

 «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колтамгаларын чогултуу жана талапкерлер жана (же) алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү сунуш кылган кол коюу барактарындагы колтамгаларды жана маалыматтарды текшерүү тартиби жөнүндө» НУСКАМА

(КР БШК 2017-жылдын 5-июлундагы №203 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Жалпы жоболор

 

  1. Ушул «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колдорун чогултуу жана талапкерлер жана (же) алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү берген кол коюу барактарындагы колдорду жана маалыматтарды текшерүү тартиби жөнүндө» нускама (мындан ары текст боюнча – Нускама) Кыргыз Республикасынын Конституциясына, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары текст боюнча – Борбордук шайлоо комиссиясы) ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыкты.
  2. Бул Нускама Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди (мындан ары-талапкер) колдогон шайлоочулардын колдорун чогултуу тартибин жана шайлоочулардын колдорунун аныктыгын, ошондой эле кол коюу барактарында сунуш кылынган маалыматтарды текшерүү тартибин аныктайт.
  3. Талапкерлер жана (же) алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү берген кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча ишти Борбордук шайлоо комиссиясынын Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу тобу (мындан ары текст боюнча – Жумушчу топ) жүзөгө ашырат.
  4. Талапкерлер жана (же) алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү берген кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү учурунда талапкерлерге бирдей шарттар камсыз кылынат, алар төмөнкүдөй факторлор менен аныкталат:

а) ал ушул Нускама менен белгиленип берилген колтамгалардын санына карабастан бардык талапкерлердин кол коюу барактарындагы колдорду текшерүүнүн пропорциялуулугу;

б) кол коюу барактарын текшерүү учурунда, анын ичинде капилет ылгоону жүргүзүү учурунда талапкердин же анын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн катышуусу.

 1. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колдорун чогултуу тартиби
 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 62-беренесинин
  2-пунктунун жана «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын (мындан ары текст боюнча – Конституциялык мыйзам)
  52-беренесинин 1-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер шайлоочулардын кеминде
  30 миң колтамгасы менен колдоого алынууга тийиш.
 2. Шайлоочулардын колдорун чогултуу Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер көрсөтүлгөн күндөн тартып жүзөгө ашырылат жана Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясында катталган талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан уюштурулат.
 3. Талапкерди колдогон колдорду чогултуу боюнча кол коюу барактары ыйгарым укуктуу өкүлдөр тарабынан шайлоо күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылат.
 4. Шайлоочулардын колдорун чогултуу укугу Кыргыз Республикасынын жашы жеткен (колтамгаларды чогултуу башталган учурга карата 18 жашка чыккан) эмгекке жарамдуу жаранына таандык.
 5. Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналбаган адамдар колдорду чогултууга укуксуз.
 6. Талапкер же болбосо анын ыйгарым укуктуу өкүлү шайлоочулардын колтамгаларын чогултууну жүзөгө ашыруучу адам менен тиешелүү келишимди түзөт. Шайлоочулардын колдорун чогултууну жүзөгө ашыруучу адамдын ишине (кызмат көрсөтүүлөрүнө) акы төлөө талапкердин шайлоо фондунун каражаттарынан гана жүргүзүлүүгө тийиш.
 7. Колдорду чогултуу процессинде шайлоочуларды мажбурлоого, кол коюу барагына колтамганы койгондугу үчүн шайлоочуларга сыйакы төлөөгө, ошондой эле колтамгаларды чогултууга тоскоолдук кылууга жол берилбейт.
 8. Колтамгалар жигердүү шайлоо укугу бар шайлоочулардын арасында гана чогултулушу мүмкүн. Тигил же бул талапкерди колдоп кол коюу учуруна карата 18 жашка толгон жарандар жигердүү шайлоо укугуна ээ.
 9. Шайлоочулардын колтамгаларын чогултуу иштеген, кызмат кылган, окуган, жашаган жери боюнча, шайлоо алдындагы иш-чараларда, ошондой эле үгүткө жана колтамгаларды чогултууга конституциялык мыйзамда тыюу салынбаган башка жерлерде жүргүзүлөт.
 10. Колтамгаларды чогултууга менчиктин бардык формаларындагы ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын администрацияларынын катышуусуна жол берилбейт.
 11. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар кызматтык милдеттерин аткарып жаткан мезгилде алар колтамгаларды чогултуусуна жол берилбейт.
 12. Эмгек акыны, пенсияны жана башка социалдык төлөмдөрдү берүү жеринде жана учурунда шайлоочулардын колтамгаларын чогултууга тыюу салынат.
 13. Эмгек жамааттарында колтамгаларды чогултуу ички эмгек тартибинин эрежелерин бузууга тийиш эмес.
 14. Коомдук жерлерде, көчөлөрдө, жашаган жери боюнча колтамгаларды чогултуу коомдук тартипти, жол кыймылынын эрежелерин, эс алууга жарандардын укуктарын жана турак-жайдын кол тийбестигин бузууга тийиш эмес.
 15. Ушул тыюу салууларды бир нече жолу бузуу, чогултулган колтамгаларды жараксыз деп табуу үчүн негиз болушу мүмкүн.

19-1. Кол чогултуунун жүрүшүндө алынган шайлоочулар жөнүндө маалыматтар колдордун ишенимдүүлүгүн текшерүү үчүн гана колдонулууга тийиш. Кол коюу барактарында камтылган шайлоочулар жөнүндө маалыматтарды башка максаттарда колдонууга тыюу салынат.

III. Кол коюу барагын толтуруу тартиби

 1. Кол коюу барактарын талапкерлер өзүнүн шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен даярдайт.
 2. Кол коюу барагы басма ыкмасы менен, А4 форматындагы ак кагаздын барагында, барактын багыты альбомдук болуп жасалууга тийиш.
 3. Кол коюу барактары Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен Кол коюу барагынын формасына (№ 1 тиркеме) ылайык гана даярдалууга жана конституциялык Мыйзамдын талаптарына жана ушул Нускамага ылайык толтурулууга тийиш.
 4. Кол коюу барактарына шайлоочулардын маалыматтары жана колтамгалары шариктүү калем менен гана жазылат. Кол коюу барактарына маалыматтарды башка ыкма менен, анын ичинде машинкалык түрдө басуу ыкмасы же карандаш менен жазууга жол берилбейт.
 5. Кол коюу барагында оңдоолорго жана өчүрүп тазалоого жол берилбейт. Катасы менен киргизилген маалыматтар чийип салынат жана шайлоочу маалыматтарды кайрадан киргизет.
 6. Кол коюу барагындагы бардык графаларды шайлоочу өз колу менен гана толтурат, жалпысынан кабыл алынган кыскартуулардан тышкары: шаар –ш., айылы – а., көчөсү – көч., квартира – кв., бардык жазуулар толугу менен кыскартуусуз жазылат. Шайлоочу өз каалоосу боюнча байланышуу телефонун көрсөтүүгө укуктуу. Шайлоочунун колунун ишенимдүүлүгүн текшерүү максатында кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топ шайлоочуга телефон чалууга жана маалыматтарды тактоого укуктуу. Эгерде шайлоочу киргизген маалыматтар кол коюу барагынын тиешелүү графасына батпаса, анда шайлоочу аларды төмөнкү сапка киргизүүгө укуктуу, мында кийинки шайлоочу өз маалыматтарын төмөнүрөөк жазууга тийиш.
 7. Шайлоочулар ар башка талапкерлерди колдоп, бирок бир эле талапкерди колдоодо бир гана жолу кол коюуга укуктуу.
 8. Шайлоочуларда көзү азиздиги боюнча майыптуулугу бар болгон учурда, мыйндай шайлоочулар жөнүндө маалыматтарды колдорду чогултууну жүзөгө ашырган адам жазышы мүмкүн. Бирок, колун жана кол коюу датасын мындай шайлоочу өз колу менен жазууга тийиш.
 9. Шайлоочунун колдору жок болгон же иштебеген учурда, шайлоочу жөнүндө маалыматтар, анын ичинде колтамганы жана кол коюунун датасын шайлоочунун өтүнүчү боюнча колдорду чогултууну жүзөгө ашырган адам жазууга укуктуу.
 10. Кол коюу барагында оңдоолорго жана өчүрүп тазалоого жол берилбейт. Катасы менен киргизилген маалыматтар чийип салынат жана шайлоочу маалыматтарды кайрадан киргизет.
 11. Кол коюу барактары беттин бир тарабынан гана толтурулат.
 12. Кол коюу барактарын беттин арткы тарабынан толтурууга жол берилбейт.
 13. Колтамгаларды чогултуу аяктагандан кийин колтамгаларды чогулткан адам ар бир кол коюу барагын өзүнүн колтамгасы жана ал киргизилген дата менен тариздейт.
 14. Толтурулган кол коюу барактарын колтамгаларды чогулткан адам талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлүнө берет, ал да ар бир кол коюу барагына өзүнүн колтамгасын, Борбордук шайлоо комиссиясы берген каттоо ырастамасынын номерин жана колтамга киргизилген датаны өз колу менен коет.
 15. Толтурулган кол коюу барактарын Борбордук шайлоо комиссиясына бергенге чейин талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү аларды текшерүүгө жана аныктыгы шектенүүнү пайда кылган шайлоочулардын айрым колтамгаларын алып салууга (шариктүү калем менен чийип салууга) укуктуу. Ыйгарым укуктуу өкүл алып салган шайлоочулардын колтамгалары «Ыйгарым укуктуу өкүл тарабынан бет боюнча чийип салынган колдордун саны» графасында көрсөтүлөт.
 16. Текшерүүнү жүргүзүү учурунда кол коюу барактарындагы алып (чийип) салынган колтамгалар шайлоо комиссиясына бергенге чейин, эгерде бул алар тарабынан «Ыйгарым укуктуу өкүл бет боюнча чийип салган колдордун саны» бөлүмүндө жана колдорду чогултуунун жалпы жыйынтыктары жөнүндө протоколдо  атайын белгиленсе эсепке алынбайт.
 17. Талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү чогултуу жүргүзүлгөн ар бир калктуу пункт боюнча шайлоочулардын чогултулган колтамгаларынын санын эсептейт, аларды өзүнчө папкага брошюралайт, ар бир папкага номер коет жана тиешелүү Шайлоочулардын колдорун чогултуунун жыйынтыктары жөнүндө протоколду түзөт (№ 2 тиркеме). Ар бир папка шайлоочулардын болжол менен 1 000 (бир миң) колтамгасын камтыйт.
 18. Калктуу пункттар боюнча чогултулган шайлоочулардын колтамгаларынын жалпы санын талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү эсептейт, бул жөнүндө Шайлоочулардын колдорун чогултуунун жалпы жыйынтыктары жөнүндө протокол түзүлөт (№ 3 тиркеме).
 19. Протоколдорго Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү кол коет.
 20. Текшерүү үчүн берилген кол коюу барагында ушул Нускаманын 24,25-пункттарында көрсөтүлгөн шайлоочулардын колдору бар болгон учурда, ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан майыптуулугу бар фактысын тастыктаган медициналык документтерин тиркөө менен  ушундай шайлоочулардын өзүнчө тизмесин түзөт. Бул тизме Борбордук шайлоо комиссиясына кол коюу барактар менен бирге берилүүгө тийиш.

IV. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон кол коюу барактарын кабыл алуу тартиби

 1. Шайлоочулардын сунуш кылынган колтамгаларынын ишенимдүүлүгү жана аныктыгы үчүн жоопкерчиликти колтамгаларды чогулткан адам, талапкер жана талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тартат.
 1. Кол коюу барактары бар номер коюлган папкаларды ыйгарым укуктуу өкүлдөр Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырат.
 2. Талапкер же анын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү бардык чогултулган кол коюу барактарын шайлоочулардын колтамгалары менен бир учурда тапшырат.
 3. Талапкердин жана (же) анын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн катышуусунда ар бир кол коюу барагы Борбордук шайлоо комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт, сунуш кылынган кол коюу барактарынын санынын тиешелүү калктуу конуштар боюнча шайлоочулардын колтамгаларын чогултуунун жыйынтыктары жөнүндө протоколдо көрсөтүлгөн санга шайкештиги текшерилет, андан соң кол коюу барактары бар кабыл алынган брошюраланган папкалардын санын жана шайлоочулардын колтамгаларынын билдирилген санын, кабыл алуу датасын жана убактысын (саатын жана мүнөтүн) көрсөтүү менен кол коюу барактарын кабыл алуу жөнүндө ырастоо (№ 4 тиркеме) жазуу жүзүндө берилет.

V.  Кол коюу барактарын текшерүү тартиби

 1. Жумушчу топ колтамгаларды чогултуу, кол коюу барактарын толтуруу тартиби сакталышын, кол коюу барактарында камтылган шайлоочулар жөнүндө маалыматтардын, кол коюу баарктардын таризделгенин, шайлоочулардын колтамгаларынын аныктыгын жана конституциялык мыйзамдын 52-беренесинде каралган талаптардын сакталышын текшерет.
 2. Шайлоочулардын колтамгаларынын аныктыгын текшерүү үчүн шайлоочунун кол коюу барактарында көрсөтүлгөн маалыматтар колдонулат.
 3. Текшерүүнү Жумушчу топ 10 күндүк мөөнөттө жүргүзөт.
 4. Борбордук шайлоо комиссиясы колтамгалардын жана шайлоочулар жөнүндө тиешелүү маалыматтардын ишенимдүүлүгүн текшерүү үчүн каттоо кызматтарынын кызматкерлерин, КР ЮМ алдындагы сот экспертизанын мамлекеттик борборунун, КР ТИМдин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн адистерин, төмөн турган шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн тартууга укуктуу.
 5. Ыйгарым укуктуу өкүлдөр берген колтамгалардын жалпы санынан капилет ылгоо (чүчүкулак) аркылуу тандап алынган шайлоочулардын колтамгаларынын 20 пайызы текшерилүүгө тийиш.
 6. Кол коюу барактары бар папка капилет ылгоонун бирдиги болуп саналат.
 7. Капилет тандоону жүргүзүү үчүн кол коюу барактарын кабыл алуунун иш жүзүндөгү натыйжалары бар шайлоочулардын колтамгаларын чогултуунун жыйынтыктары жөнүндө протокол колдонулат, анда сунуш кылынган папкалардын номерлери, кол коюу барактарынын жана ар бир папка боюнча шайлоочулардын колтамгаларынын саны көрсөтүлөт. Чүчүкулак боюнча капилет ылгоо учурунда папкалардын номерлери ылгап алынат жана аларда камтылган колтамгалардын саны ырааттуу суммаланат. Бул аракеттер колтамгалардын талап кылынган суммасына жеткенге чейин жүргүзүлөт. Эгерде акыркы ылгап алынган папкада бул текшерүү үчүн зарыл болгондон көп сандагы колтамгалар камтылса, анда биринчиден тартып папкалардагы кол коюу барактары гана текшерилет, алар текшерүү үчүн аныкталган колтамгалардын жыйынтык санын берет. Талапкер жана (же) ыйгарым укуктуу өкүл кол коюу барактарын текшерүү убактысы, анын ичинде капилет ылгоо (чүчүкулак) өткөрүү жөнүндө кеминде 1 (бир) календардык күн мурда кабарландырылат.
 8. Кол коюу барактарын текшерүү, анын ичинде капилет ылгоону (чүчүкулакты) өткөрүү учурунда кол коюу барактарын берген талапкер же болбосо анын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катышат, алар жүргүзүлгөн текшерүүдөн жана чүчүкулактан кийин Жумушчу топтун мүчөлөрү менен бирге капилет ылгоонун протоколуна кол коет.
 9. Кол коюу барактарын текшерүүнү жүргүзүүнүн убактысы жана чүчүкулакты өткөрүү убактысы жөнүндө Жумушчу топ талапкерлерге же талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө күн мурунтан кабарлайт.
 10. Кол коюу барактарындагы колтамгаларын ылгап текшерүү учурунда Жумушчу топ капилет ылгоонун протоколу түзүлгөндөн кийин гана бардык ылгап алынган кол коюу барактарын текшерүүгө кирише алат.
 11. Текшерүү үчүн ылгап алынган кол коюу барактарында камтылган шайлоочулардын бардык колтамгалары текшерилүүгө тийиш.
 12. Кол коюу барактарына киргизилген, бирок кол коюу барактары Борбордук шайлоо комиссиясына берилгенге чейин талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү алып (чийип) салган шайлоочулардын колтамгалары, эгерде бул алып салууну алар тиешелүү бөлүмдө белгилесе, текшерилүүгө жана эсепке алынууга тийиш эмес.
 13. Кол коюу барактарында камтылган колтамгалардын аныктыгын текшерүүнүн натыйжалары боюнча Жумушчу топ шайлоочунун колтамгасын ишенимдүү же болбосо ишенимсиз же жараксыз деп табышы мүмкүн.
 14. Кол коюу барактарында камтылган, бекитилген формага (1-тиркеме) ылайык даярдалган жана толтурулган колтамгалар, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер жөнүндө кол коюу барагына киргизилген шайлоочулар жөнүндө бардык маалыматтар, шайлоочулар өз колу менен жазган (ушул Нускаманын 24,25-бөлүктөрүндө белгиленген учурлардан тышкары) шайлоочулар жөнүндө, колтамгаларды чогулткан адам жөнүндө жана талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү, алардын колтамгалары жөнүндө бардык маалыматтар жана конституциялык Мыйзамдын 52-беренесинин жана ушул Нускаманын талаптарына ылайык гана башка зарыл маалыматтар ишенимдүү деп таанылат.
 15. Ишенимсиз колтамга деп төмөнкүлөр таанылат:
 • Бир адамдын атынан башка адам аткарган шайлоочунун колтамгасы (адистин корутундусунун негизинде);
 • Талапкер жөнүндө маалыматтарды киргизүү тууралуу талаптарды бузуу менен даярдалган кол коюу барагындагы шайлоочулардын бардык колтамгалары;
 • Кол коюу барактарын даярдоого талапкердин шайлоо фондунун каражаттарынан акы төлөнгөн күнгө чейин чогултулган шайлоочулардын бардык колтамгалары;
 • Шайлоочулардын колтамгаларын чогулткан адам жана (же) талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү кол коюу барагын күбөлөндүргөндөн кийин кол коюу барагына киргизилген шайлоочунун колтамгасы;
 • Шайлоочу жөнүндө маалыматтарды кол коюу барагына шайлоочу өз колу менен киргизбеген учурда, ушул Нускаманын 24,25-бөлүктөрүндө белгиленген учурлардан тышкары, шайлоочунун колтамгасы;
 • Ал жөнүндө маалыматтар кол коюу барагына кол менен жазуу ыкмасы менен эмес же карандаш менен киргизилген шайлоочунун колтамгасы;
 • Кол коюу барагында көрсөтүлгөн маалыматтар чындыкка дал келбеген шайлоочунун колтамгасы;
 • Борбордук шайлоо комиссиясы белгилеген кол коюу барагынын формасына ылайык бардык зарыл маалыматтар көрсөтүлбөгөн шайлоочунун колтамгасы;
 • Шайлоочу жөнүндө аларга тиешелүү маалыматтарда оңдоолору бар шайлоочунун колтамгасы;
 • Киргизилген датаны шайлоочунун өзү жазбаган ушул Нускаманын 24,25-бөлүктөрүндө белгиленген учурлардан тышкары шайлоочунун колтамгасы;
 • Эгерде тиешелүү кол коюу барагында шайлоочулардын колтамгаларын чогултууну жүзөгө ашырган адам жөнүндө жана (же) талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү жөнүндө маалыматтар толук көлөмдө көрсөтүлбөсө, кол коюу барагындагы шайлоочулардын бардык колтамгалары;
 • Эгерде тиешелүү кол коюу барагы шайлоочулардын колтамгаларын чогултууну жүзөгө ашырган адамдын жана (же) талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн колтамгалары менен күбөлөндүрүлбөсө, кол коюу барагындагы шайлоочулардын бардык колтамгалары;
 • Эгерде тиешелүү кол коюу барагында шайлоочулардын колтамгаларын чогултууну жүзөгө ашырган адамдын күбөлөндүрүүчү жазуусу талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн күбөлөндүрүүчү жазуусунан кийин киргизилген болсо, кол коюу барагындагы шайлоочулардын бардык колтамгалары;
 • Эгерде тиешелүү кол коюу барагында ыйгарым укуктуу өкүлдүн колтамгасы көрсөтүлгөн адам тарабынан өз колу менен киргизилбеген болсо, кол коюу барагындагы шайлоочулардын бардык колтамгалары;
 • Борбордук шайлоо комиссиясы белгилеген кол коюу барагынын формасына ылайык келбеген кол коюу барагына киргизилген шайлоочулардын бардык колтамгалары.
 1. Жараксыз колтамга деп төмөнкүлөр таанылат:
 • Жигердүү шайлоо укугуна ээ эмес шайлоочунун колтамгасы;
 • Кол коюу барагына конституциялык Мыйзамда белгиленген мөөнөткө чейин, башкача айтканда, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди көрсөтүү датасына чейин, ошондой эле талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлүн Борбордук шайлоо комиссиясы каттаганга чейин киргизилген шайлоочунун колтамгасы;
 • Шайлоочулардын колтамгаларын чогултууну конституциялык Мыйзамдын талаптарына ылайык келбеген адамдын жүзөгө ашырышы;
 • Эмгек акыны берүү, пенсияны, жөлөкпулдарды жана башка социалдык төлөмдөрдү алуу, кайрымдуулук жардамын көрсөтүү жерлеринде жана убактысында, ошондой эле колтамгаларды чогултууга тыюу салынган жерлерде чогултулган шайлоочулардын колтамгалары;
 • Эгерде колтамгаларды чогултуу процессинде мажбурлоо чаралары же кол койгондугу үчүн сыйакы колдонулган болсо, шайлоочулардын колтамгалары.
 1. Кол коюу барактарын текшерүү учурунда Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна бир эле талапкерди колдогон бир эле адамдын бир нече колтамгасы табылса, бир колтамга гана ишенимдүү деп эсептелет, ал эми калган колтамгалар жараксыз деп таанылат.
 2. Кол коюу барагында конституциялык Мыйзамдын жана ушул Нускаманын талаптарына ылайык эмес толтурулган сап табылган учурда бул саптагы (бул саптардагы) колтамга гана эсепке алынбайт.
 3. Кол коюу барагында камтылган шайлоочулар жөнүндө маалыматтарда колдорду ишенимсиз ката же жараксыз деп табуу үчүн, эгерде алар колдордун аныктыгын белгилөөгө же шайлоочу жөнүндө башка маалыматтардын жыйындысы шайлоочунун колунун ишенимдүлүгүн аныктоого мүмкүн бергенге жолтоо болбосо негиз болуп саналбайт.
 4. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колтамгаларын эсептөөнү жүргүзүү учурунда Жумушчу топ шайлоочулардын ишенимдүү колтамгаларын эсепке алат.
 5. Шайлоочулардын колтамгаларынын 20%ын текшерүүнүн натыйжалары боюнча Жумушчу топ шайлоочулардын жараксыз жана ишенимсиз колтамгаларынын санын аныктайт.
 6. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колтамгаларынын зарыл санын (30 000ден кем эмес) аныктоо үчүн Жумушчу топ шайлоочулардын колтамгаларынын 20%ын текшерүүнүн натыйжалары боюнча табылган жараксыз жана ишенимсиз колтамгаларынын санын 5ке (бешке) көбөйтөт жана жараксыз жана ишенимсиз колтамгалардын алынган санын ыйгарым укуктуу өкүлдөр берген шайлоочулардын колтамгаларынын жалпы санынан кемитет. Калган сан Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдоп берилген шайлоочулардын ишенимдүү колтамгаларынын саны болуп эсептелет.
 7. Кол коюу барактарын текшерүүнү аяктагандан кийин Жумушчу топ Кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө протоколду ар бир талапкер боюнча өзүнчө түзөт (5-тиркеме), анда талапкерди колдогон шайлоочулардын билдирилген колтамгаларынын саны, берилген колтамгалардын саны, текшерилген колтамгалардын саны, аларды ишенимсиз жана (же) жараксыз деп таануунун негиздерин көрсөтүү менен ишенимсиз жана (же) жараксыз деп таанылган колтамгалардын саны көрсөтүлөт.
 8. Кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө протоколго Жумушчу топтун жетекчиси жана мүчөлөрү кол коет. Протоколго текшерүү фактысын ырастаган документтери менен (Кол коюу барактарын текшерүү ведомосту – 6-тиркеме, адистердин корутундулары ж.б.), Жумушчу топтун жазуу жүзүндөгү корутундусу (№ 7 тиркеме) тиркелет. Жумушчу топтун корутундусуна текшерүүгө катышкан топтун бардык мүчөлөрү кол коет.
 9. Кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө протоколго ал түзүлгөндөн кийин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жол берилбейт.
 10. Кол коюу барактарын текшерүүнү жүргүзгөндөн кийин шайлоочулардын жаңы (кошумча) колтамгаларын киргизүүгө, ага тете аларды талапкерлер, ыйгарым укуктуу өкүлдөр оңдошуна (чийип салышына) жол берилбейт.
 11. Кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө протоколдун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү, Кол коюу барактарын текшерүүнүн ведомосту, Жумушчу топтун корутундусу талапкерге же анын ыйгарым укуктуу өкүлүнө берилет.
 12. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын берилген ишенимдүү колтамгаларынын санынын жетишсиздиги каттоодон баш тартуу үчүн негиз болуп саналат.

2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колдорун чогултуунун жыйынтыктары жөнүндө ПРОТОКОЛ

_______________________________________________________

(талапкердин ФААсы)

              ____________________________________________ аймагында

(калктуу пункттун аталышы)

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 52-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин

_________________________________________________________________________

(талапкердин фамилиясы, аты, атасынын аты)

жана анын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн тапшырмасы боюнча

_____________________________________________________________(аймагында)

(калктуу пункттун аталышы)

шайлоочулардын колдорун чогулткан адамдар тарабынан шайлоочулардын

______________________________________________________колдору чогултулду

(сандар жана жазуу жүзүндө)

Талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан шайлоочулардын колдорун  чогулткан адамдардын берген бардык кол коюу барактардагы колдорду текшерүү процессинде, төмөнкүлөр аныкталды:

- ишенимсиз колдор __________________________________________________

                                                             (сандар жана жазуу жүзүндө)

- жараксыз колдор _______________________________________________

                                                             (сандар жана жазуу жүзүндө)

- ишенимдүү колдор ___________________________________________________

                                                                       (сандар жана жазуу жүзүндө)

Борбордук шайлоо комиссиясына  _____________________________________________________________________________

(сандар жана жазуу жүзүндө)

Толтурулган, брошюраланган, номурланган кол коюу барактар

__________________________________________________________баракта

(сандар жана жазуу жүзүндө)

NN _______________________________папкаларда комплекттелген.

(папкалардын номерлери көрсөтүлсүн)

N 1 папкада ________________________________________ кол коюу барактар

(саны көрсөтүлсүн)

_________________________________________________________ ишенимдүү колдор.

(саны көрсөтүлсүн)

N 2 папкада ________________________________________ кол коюу барактар

(саны көрсөтүлсүн)

_________________________________________________________ ишенимдүү колдор.

(саны көрсөтүлсүн)

N 3 папкада ________________________________________ кол коюу барактар

(саны көрсөтүлсүн)

_________________________________________________________ ишенимдүү колдор.

(саны көрсөтүлсүн)

ж.б.

Бардыгы Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер

_____________________________________________________________________________

(талапкердин ФААсы)

Колдоого ____________________________________________ишенимдүү колдор берилет.

(сандар жана жазуу жүзүндө)

Ыйгарым укуктуу өкүлдөр ________________  _______________________________

(колу)                                   (фамилиясы жана инициалдар)

___________________________________________

(каттоо ырстамасынын номери)

Протокол түзүлгөн дата  20__ жылдын "___" __________

3-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колдорун чогултуунун
жалпы жыйынтыктары жөнүндө
протокол

__________________________________________

(талапкердин ФААсы)

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 52-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер

_____________________________________________________________________________

(талапкердин ФААсы)

колдогон шайлоочулардын бардыгы        ___________________________________колу                                                                                       (сандар жана жазуу жүзүндө)

чогултулду.  

Текшерүүнүн натыйжасында, ишенимсиз жана жараксыз деп ___________________________________________________колдор эсепке алынган жок                                                                           (сандар жана жазуу жүзүндө)

жана жокко чыгарылды.     

Натыйжада, Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясына төмөнкүлөр берилет:

1. __________________NN_____________папкалар, __________________,

                   (жалпы саны)                                                                                    (калктуу пункт)

 аларда ____________ишенимдүү колдорунун ____________жалпы санындагы

_____________кол коюу барактар камтылган, бул колдордун белгиленген санынын

______% түзөт.

2. __________________NN_____________папкалар, __________________,

                   (жалпы саны)                                                                                    (калктуу пункт)

 аларда ____________ишенимдүү колдорунун ____________жалпы санындагы

_____________кол коюу барактар камтылган, бул колдордун белгиленген санынын

______% түзөт.

3. __________________NN_____________папкалар, __________________,

                   (жалпы саны)                                                                                    (калктуу пункт)

 аларда ____________ишенимдүү колдорунун ____________жалпы санындагы

_____________кол коюу барактар камтылган, бул колдордун белгиленген санынын

______% түзөт.

Бардыгы, Кыргыз Республикасынын  Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат оррдуна талапкер

______________________________________________________________________:

(талапкердин ФААсы)

колдоого шайлоочулардын колу менен документтердин төмөнкү саны берилет

-кол коюу барактар менен папкалардын бардыгы ____________________________даана;

(сандар жана жазуу жүзүндө)

-берилген папакаларда камтылган шайлоочулардын колу менен кол коюу барактары, бардыгы ___________________________________________________даана, алардын

(сандар жана жазуу жүзүндө)

ичинде ___________________________________________________барак;

(сандар жана жазуу жүзүндө)

- кол коюу барактарда_____________________________________ишенимдүү колдор бар;

(сандар жана жазуу жүзүндө)

Ыйгарым укуктуу өкүлдөр:           

__________________           _____________________________________________________

(колу)                                    (фамилиясы, инициалдары, каттоо ырастамасынын номери)

 

Протокол түзүлгөн дата   20_____ -жылдын"___"__________

4-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колдору коюлган кол коюу барактарын
кабыл алуу жөнүндө
МААЛЫМДАМА

Ушул маалымдама Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер _____________________________________________________________________________

(талапкердин ФААсы)

анын ыйгарым укуктуу өкүлү _____________________________________________________________________________

(ФАА, каттоо ырстамасынын номери)

төмөнкү документтер кабыл алынгандыгы тууралуу берилет:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колдорун чогултуунун жалпы жыйынтыктары жөнүндө протокол

____________________ баракта.

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колдору менен кол коюу барактары төмөнкү санда:

2.1. _____________________________________________ NN ___________папкалар;

(сандар жана жазуу жүзүндө)

2.2. ___________________________________________ кол коюу барактар,

(сандар жана жазуу жүзүндө)

аларда шайлоочулардын ___________________________________________ колу бар

(сандар жана жазуу жүзүндө)

Тапшырды:  Ыйгарым укуктуу өкүл

_______________ _________________________________________________

(колу)                (Ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы)

Кабыл алды: Жумушчу топтун жетекчиси, мүчөсү

_______________ _________________________________________________

(колу)                                                               (ФАА)

М.О.

20__ -жылдын "___" ______________

саат _________ ________ мүнөт

5-тиркеме

Кол коюу барактарды текшерүүнүн натыйжасы жөнүндө

ПРОТОКОЛ

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 52-беренесине, «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колдорду чогултуу жана талапкерлер жана (же) алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү сунуш кылган кол коюу барактарындагы колдорду жана маалыматтарды текшерүү тартиби жөнүндө» нускамага ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер

_____________________________________________________________________________

(талапкердин ФААсы)

кол коюу барактарында камтылган шайлоочулардын колдорунун жана маалыматтарынын ишенимдүүлүгүнө текшерүү жүргүзүлдү, алар Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү

_____________________________________________________________________________

(ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы, каттоо ырастамасынын номери)

________________________________________________________тарабынан берилген.

Талапкердин колдоосуна берилген шайлоочулардын колдорунун саны

_____________________________________________________________________________

(колдордун саны цифралар жана жазуу жүзүндө)

ыйгарым укуктуу өкүл берген колдордун  _____________________________________________________________________________

(колдордун саны цифралар жана жазуу жүзүндө)

______________________________________________________текшерилүүгө жатат.

(колдордун саны цифралар жана жазуу жүзүндө)

Алардын ичинен ишенимсиз колдор ___________________________________________________________________________,

(сандар жана жазуу жүзүндө)

жараксыз колдор

___________________________________________________________________________,

(сандар жана жазуу жүзүндө)

Бул текшерилген колдордун  ___________________________________түзөт.

(сандар жана жазуу жүзүндө)

Кол коюу барактарды текшерүү ведомосту, кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары, жумушчу топтун натыйжалары жөнүндө корутундусу тиркелет  (N 1 тиркеме ___________ баракта, N 2 тиркеме ___________ баракта, N 3 тиркеме ___________ баракта).

Протокол түзүлгөн дата 200__-ж."___" ________________

Топтун мүчөлөрүнүн колдору:

Жетекчи ___________________________ ________________________

ФАА, колу

Топтун мүчөлөрү:  (алфавиттик тартипте):                                                           М.О.

N 6 тиркеме

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдоого кол коюу барактарын текшерүүнүн

N ______ВЕДОМОСТУ

________________________________________________________________________

(Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин ФААсы)

_________________________________________________________________________

(калктуу пункттун аталышы)

N _________ Папка __________ барактардын саны _______________________ колдордун саны

        

№ к/н

Кол коюу барактын номери

Беттердин номери

Шайлоочунун катар номери

Бузулуш

Ишенимсиз же жараксыз колдордун саны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомость түзүлдү: ____________________________________________

(ведомость түзүлгөн дата)

 

Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн колдору:

Жетекчи ___________________________ ________________________

ФАА                                                              колу

Жумушчу топтун мүчөлөрү:  (алфавиттик тартипте):                                                              

 

___________________________ ________________________

ФАА                                                  колу

 

___________________________ ________________________

ФАА                                                  колу

N 7 тиркеме

Кол коюу барактарда камтылган маалыматтарды жана шайлоочулардын колдорунун аныктыгын текшерүү боюнча жумушчу топтун

КОРУТУНДУСУ

Жумушчу топ Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн катышуусунда : _____________________________________________________________________________

(ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы, каттоо ырастамасынын номери)

_____________________________________________________________________________

Текшерүү жүргүзүлгөн _____________________________________________________

(колдордун саны цифралар жана жазуу жүзүндө)

анын натыйжасында төмөнкүлөр аныкталды:

ишенимсиз: ___________________________________________________

(колдордун саны цифралар жана жазуу жүзүндө)

жараксыз: ________________________________________________

(колдордун саны цифралар жана жазуу жүзүндө)

Бул текшерилгендердин _____________________________________________ түзөт.

(колдордун саны цифралар жана жазуу жүзүндө)

Колдорду ишенимсиз жана жараксыз деп табуу үчүн негиз болуп  эксперттердин (адистердин) корутундалары саналат.

Тиркелет:

Текшерүүнүн ведомосту ____________________________________баракта;

Адистердин корутундусу _______________________________ баракта.

Корутунду түзүлгөн дата 20__ -ж."___" ______________

Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн колдору: __________               _____________________

                        (колу)                                   (фамилиясы жана инициалдары)

Катышкандардын колдору:  ______________                              _______________________

(колу)                                                   (фамилиясы жана инициалдары)

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын талаптарынын бузуунун болжолдуу түрлөрү

 

Бузуунун коду

Бузуунун болжолдуу түрлөрү

 1.  

Белгиленген формага шайкеш келбеген кол коюу барагы

 1.  

Конституциялык мыйзамда белгиленген мөөнөткө чейин кол коюу барагына коюлган шайлоочунун колу

 1.  

Колдорду чогултуу Конституциялык мыйзамдын талаптарына шайкеш келбеген адам тарабынан ишке ашырылган

 1.  

Эмгек акыны, пенсияны жана башка социалдык төлөмдөрдү берүү жеринде жана учурунда шайлоочулардын колтамгаларын чогултулган шайлоочулардын колдору

 1.  

Жигердүү шайлоо укугу жок адамдын колу

 1.  

Колдорду чогултуу процессинде колду коюу үчүн мажбурлоо чаралары же кол койгондугу үчүн сыйакы колдонулган болсо

 1.  

Башка адам үчүн аткарган шайлоочунун колу

 1.  

Талапкердин шайлоо фондунун каражаттарынан кол коюу баарктарын даярдоону төлөгөн күнгө чейин чогулган шайлоочунун колу

 1.  

кол коюу барагында шайлоочулардын колтамгаларын чогултууну жүзөгө ашырган адамдын күбөлөндүрүүчү жазуусу талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн күбөлөндүрүүчү жазуусунан кийин киргизилген шайлоочунун колу

 1.  

Шайлоочу жөнүндө маалыматтар кол коюу барагына шайлоочу өз колу менен киргизбеген колдор

 1.  

Шайлоочу  жөнүндө маалыматтар кол коюу барагына кол менен жазуу ыкмасы менен эмес же карандаш менен киргизилген шайлоочунун колтамгасы

 1.  

Кол коюу барагында көрсөтүлгөн маалыматтар чындыкка дал келбеген шайлоочунун колтамгасы

 1.  

бардык зарыл маалыматтар көрсөтүлбөгөн шайлоочунун колтамгасы

 1.  

Шайлоочу жөнүндө аларга тиешелүү маалыматтарда оңдоолору бар шайлоочунун колтамгасы

 1.  

Киргизилген датаны шайлоочунун өзү жазбаган шайлоочунун колтамгасы

 1.  

кол коюу барагында шайлоочулардын колтамгаларын чогултууну жүзөгө ашырган адам жөнүндө жана (же) талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү жөнүндө маалыматтар толук көлөмдө көрсөтүлбөсө

 1.  

кол коюу барагы шайлоочулардын колтамгаларын чогултууну жүзөгө ашырган адамдын жана (же) талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн колтамгалары менен күбөлөндүрүлбөсө

 1.  

кол коюу барагында шайлоочулардын колтамгаларын чогултууну жүзөгө ашырган адамдын күбөлөндүрүүчү жазуусу талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн күбөлөндүрүүчү жазуусунан кийин киргизилген болсо

 1.  

кол коюу барагында ыйгарым укуктуу өкүлдүн колтамгасы көрсөтүлгөн адам тарабынан өз колу менен киргизилбеген болсо

 1.  

Шайлоочунун кайталанган маалыматтары                       

 1.  

 Башка бузуулар