Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын архивдик иштер боюнча Эксперттик комиссиясы жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын
Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясынын
2018-жылдын 13-августундагы
№ 162 токтому менен БЕКИТИЛГЕН

 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын архивдик иштер боюнча Эксперттик комиссиясы жөнүндө

ЖОБО

 

1. Жалпы жоболор

1.1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары БШК) туруктуу иштөөчү Эксперттик комиссиясы (ЭК) БШКнын ишмердүүлүк процессиндепайда болгон башкаруу документтерин ичине алган документтердин баалуулугун экспертизалоо, тандоо жана Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фондуна өткөрүүгө даярдоо боюнча усулдук жана практикалык жардам көрсөтүүнү уюштуруу жана ишке ашыруу үчүн түзүлөт.

1.2. Туруктуу иштөөчү ЭК кеңешүүчү орган болуп эсептелет. ЭКнын чечимдери алар БШКнын төрагасы тарабынан бекитилгенден кийин күчүнө кирет. Зарыл учурларда ЭКнын чечимдери КР БМА менен макулдашылгандан кийин күчүнө кирет.

1.3. ЭКнын жекече курамы БШКнын төрагасынын орун басарынын жетекчилигинде өзгөчө кесипкөй кызматкерлердин ичинентөраганын буйругу менен дайындалат.

1.4. ЭК өз ишмердүүлүгүндө “Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фонду жөнүндө” КР Мыйзамын, жана Кыргыз Республикасынын архив иши жана иш кагаздары боюнча башка укуктук ченемдик актыларын жетекчиликке алат.

2. Туруктуу иштөөчү Эксперттик комиссиянын милдеттери

2.1. Көктөмөлөрдү түзүү жана көктөмөлөрдүн номенклатурасын иштеп чыгуу баскычында документтердин баалуулугун экспертизалоону уюштуруужана өткөрүү.

2.2. Ведомстволук архивде сактоого документтерди даярдоо баскычында алардын баалуулугун экспертизалоону уюштуруу жана өткөрүү.

2.3. Мамлекеттик сактоого өткөрүп берүүгө документтерди тандоо жана даярдоону уюштуруу жана өткөрүү.

3. Туруктуу Эксперттик комиссиянын функциялары

3.1. Иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү, архивариус менен биргеликте БШКнын документтерин андан ары сактоо же жок кылуу үчүн документтерди жыл сайын тандоо боюнча иштеринуюштурат жана жүргүзөт.

3.2. Көктөмөлөрдүн номенклатурасын иштеп чыгуу, БШКнын документтеринин баалуулугун экспертизалоо жана аларды архивде сактоого даярдоо боюнча усулдук жетекчилик жүргүзөт, аталган маселелер боюнча ченемдик-усулдук документтердин долбоорлору боюнча корутунду берет;

3.3. КР БМА Эксперттик текшерүү усулдук комиссиясынын (ЭПМК) кароосуна төмөнкүлөрдү жиберүү жөнүндө карап чыгып жана чечимди кабыл алат:

- туруктуу сакталуучу көктөмөлөрүнүн тизмелеништери;

- өздүк курам боюнча көктөмөлөрүнүн тизмелеништери;

- БШК көктөмөлөрүнүн номенклатурасы;

- эксперттик комиссия жана ведомстволук архив жөнүндө жоболор;

- “ЭПМК” деп белгиси менен документтерди бөлүп чыгаруу жана жок кылуу жөнүндө актылар.

3.4. Сактоо мөөнөтү бүткөн документтерди жок кылууга бөлүү жөнүндө актыларды, жоголгон же оңолбогондой болуп бузулган документтер, көктөмөлөрдүн номенклатурасы,жоболор жана тизмелеништер жөнүндө актыларды БШКнын төрагасына бекитүү үчүн берет.

3.5. Архив агенттигинин Борбордук эксперттик-текшерүү комиссиясынын (ЦЭПК) кароосуна Тизмегинде каралбаган документтердин категорияларынын сактоо мөөнөттөрүн аныктоо жана өзгөртүү боюнча сунуштарды киргизет.

3.6. Иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү менен биргеликте БШКнын кызматкерлерине документтер менен иштөө маселелери боюнча консультацияларды өткөрөт, алардын квалификациясын жогорулатуу боюнча иш чараларды өткөрүүгө катышат.

4. Туруктуу иштөөчү Эксперттик комиссиянын укуктары

4.1. Өз компетенциясынын чегинде бөлүмдөргө жана айрым кызматкерлерге көктөмөлөрдүн номенклатурасын иштеп чыгуу, иш кагаздарын жүргүзүүдө көктөмөлөрдү түзүү, документтердин баалуулугуна экспертиза жүргүзүү, жетишпей жаткан туруктуу сакталуучу жана өздүк курам боюнча иш кагаздарын издөө, документтерди иретке келтирүү боюнча сунуштарды берет.

4.2. Бөлүм башчыларынан төмөнкүлөрдү сурап алууга:

- туруктуу жана узак мөөнөткө сакталуучу документтердин, ошондой эле өздүк курам боюнча документтердин жоголушунун, бузулушунун же мыйзамсыз жок кылынышынын себептери тууралуу жазуу жүзүндө түшүндүрмөлөрдү;

- документтердин сактоо мөөнөтүн аныктоого керектүү сунуштарды жана корутундуларды.

4.3. Өз отурумдарындадокументтерди архивдик сактоого даярдоонун жүрүшү, документтерди сактоо шарттары жана аларды сактоону камсыздоо боюнча бөлүм башчылардын маалыматын угууга.

4.4. Комиссиянын отурумдарына консультант жана эксперт катары КР БМАнын бөлүмдөрүнүн адистерин жана өкүлдөрүн чакырууга.

4.5. Сапатсыз жана көңүл кош даярдалган документтерди кароого кабыл албай, жеткире иштеп чыгууга кайтарууга.

4.6. Комиссиянын компетенциясына кирген маселелер боюнча БШКнын төрагасына маалымат берүүгө.

4.7. Архив иштерин башкаруу боюнча Республикалык органда БШКнын өкүлү катары чыгууга.

5. Туруктуу иштөөчү Эксперттик комиссиянын ишин уюштуруу

5.1. БШКнын Эксперттик комиссиясы КР БМАнын ЭПМКсы менен тыгыз байланышта иштеп, алардан тиешелүү уюштуруучулук-усулдук көрсөтмөлөрдү алат.

5.2. ЭК Төрага тарабынан бекитилген жылдык план боюнча иш алып барат.

5.3. ЭКнын компетенциясына кирген маселелерди алардын зарылдыгына жараша жылына эки жолудан кем эмес өткөрүлүүчү отурумдарында каралат. Комиссиянын бардык отурумдарында протокол жүргүзүлөт.

5.4. ЭКнын отуруму жана андагы кабыл алынган чечимдер, эгерде отурумда катышкан мүчөлөрдүн кеминде жарымынан көбү добуш берүүгө катышса, мыйзамдуу деп эсептелет. Берилген добуштар тең бөлүнүп калганда чечимди ЭКнын төрагасы кабыл алат.

5.5. ЭКнын иш кагаздарын жүргүзүү жана анын документтерин сактоо жана пайдалануу, ошондой эле ЭК кабыл алган чечимдердин аткарылышын контролоо комиссиянын катчысына жүктөлөт.

 

МАКУЛДАШЫЛДЫ

КР БШК ЭКнын отурумунун протоколу

______________2018-ж.№_____

 

 

МАКУЛДАШЫЛДЫ

КР БМАЭПМКнын протоколу

______________2018-ж.№____