“Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө саясий партиялар тарабынан берилүүчү шайлоо документтерин кабыл алуу жана маалыматтарда камтылган маалыматтардын аныктыгын текшерүү боюнча Жумушчу топту түзүү жөнүндө” Жобо

Кыргыз Республикасынын Шайлоо

жана референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясынын

2015-жылдын 28-июлундагы

№ 93 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө саясий партиялар тарабынан берилүүчү шайлоо документтерин кабыл алуу жана маалыматтарда камтылган маалыматтардын аныктыгын текшерүү боюнча Жумушчу топ жөнүндө Жобо

 

1. Жалпы жоболор

2. Жумушчу топтун милдеттери жана ыйгарым укуктары

3. Жумушчу топтун курамы жана ишин уюштуруу

 

1. Жалпы жоболор

1.1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө саясий партиялар тарабынан берилүүчү шайлоо документтерин кабыл алуу жана маалыматтарда камтылган маалыматтардын аныктыгын текшерүү боюнча Жумушчу топтун максаттарын жана милдеттерин, ыйгарым укуктарын жана ишинин тартибин аныктайт. Жумушчу топ Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилине Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы тарабынан түзүлөт (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы).

1.2. Жумушчу топ жарандардын, талапкерлердин тизмесинен киргизилген талапкерлердин, саясий партиялардын, шайлоонун башка катышуучуларынын шайлоо укуктарынын кепилдиктерин камсыз кылуу, ошондой эле шайлоо документтеринин мыйзамдардын талаптарына ылайыктуулугун жана аныктыгын текшерүү максатында түзүлөт.

1.3. Жумушчу топ өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, башка мыйзамдарды жана ченемдик укуктук актыларды, Борбордук шайлоо комиссиясынын актыларын, ошондой эле ушул Жобону жана шайлоо комиссиясынын төрагасынын тескемелерин жетекчиликке алат. 

 

2. Жумушчу топтун милдеттери жана ыйгарым укуктары 

2.1. Шайлоо комиссиясына берилген шайлоо документтеринин, анын ичинде талапкерлердин тизмелерин каттоо үчүн “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын жана “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайыктуулугун жана аныктыгын текшерүү Жумушчу топтун милдеттери болуп саналат.

2.2. Бул милдеттерди ишке ашыруу үчүн Жумушчу топ төмөнкүлөрдү жүзөгө ашырат:

- саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо үчүн документтерди кабыл алууну жана каттоо күбөлүктөрүн даярдоо;

- шайлоо документтерин кабыл алуу, бардык шайлоо документтеринин болушун жана саясий партиялар тарабынан көрсөтүлүүчү Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлер жөнүндө маалыматтардын аныктыгын текшерүү;

- талапкерлердин тизмелерин каттоо же болбосо каттоодон баш тартуу тууралуу жүйөлөштүрүлгөн чечимдер жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналыштарында кароо жана чечимдерди кабыл алуу үчүн шайлоо мыйзамдары менен белгиленген шайлоо документтериндеги маалымдамалардын жана маалыматтардын аныктыгын текшерүүнүн натыйжалары боюнча материалдарды даярдоо;

- документтерди кабыл алууда, талапкерлердин тизмелерин каттоодо баш тартуу тууралуу чечимдер даттанылган учурда зарыл материалдарды даярдоо;

- саясий партиялардын ишенимдүү адамдарын каттоо үчүн документтерди кабыл алуу жана алар үчүн ырастамаларды даярдоо;

- шайлоо комиссияларына өкүлдөрдү дайындоого документтерди кабыл алуу жана алар үчүн ырастамаларды даярдоо;

- саясий партиялар же алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан берилген бардык шайлоо документтерин белгиленген тартипте жана мыйзамдарда белгиленген мөөнөттөрдө даярдоо жана Борбордук шайлоо комиссиясынын архивине өткөрүп берүү.

2.3. Талапкерлердин тизмесине, талапкерлердин тизмелерине киргизилген талапкердин документтеринен талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн тоскоол болуп саналган ылайыктуулук эмес табылган учурда Жумушчу топ Борбордук шайлоо комиссиясына билдирүүгө милдеттүү, ал документтерди алгандан кийин 24 сааттын ичинде саясий партияга ылайык келбөө маалыматтары жөнүндө кабарлоого милдеттүү. Саясий партия кабарлоону алган учурдан тартып 48 сааттын ичинде зарыл өзгөртүүлөрдү киргизип, оңдолгон документтерди берүүгө укуктуу.

2.4. Иштин натыйжалары боюнча Жумушчу топ жыйынтыктоочу протоколдордун, отчеттордун, маалымкаттардын, корутундулардын, башка документтердин негизинде талапкерлердин тизмелерин каттоо жөнүндө, саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн, ишенимдүү адамдарын каттоо жөнүндө же болбосо аларды каттоодон баш тартуу тууралуу чечимдердин долбоорлорун даярдайт жана Борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна киргизет.

 

3. Жумушчу топтун курамы жана ишин уюштуруу

3.1. Жумушчу топтун курамына төмөнкүлөр кирет:

- Жумушчу топтун жетекчиси;

- Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары;

- Жумушчу топтун мүчөлөрү.

Жумушчу топ төмөнкүдөй эки топчолорго бөлүнөт:

- саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн, ишенимдүү адамдарын каттоо жөнүндө жана шайлоо комиссияларына алардын өкүлдөрүн дайындоо жөнүндө чечимдерди кабыл алуу максатында Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан кароо үчүн материалдарды даярдоону камсыз кылуучу шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү боюнча топчо;

- саясий партиялар тарабынан берилген талапкерлердин тизмелерин каттоо үчүн берилүүчү шайлоо документтерин кабыл алуу боюнча, маалыматтарда камтылган маалыматтардын аныктыгын текшерүү боюнча топчо.

3.2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо өткөрүүдө Жумушчу топтун жетекчиси, анын орун басары Борбордук шайлоону комиссиясынын мүчөлөрүнүн ичинен, ал эми Жумушчу топтун мүчөлөрү Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлеринин жана тартылган адистердин ичинен Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын буйругу менен бекитилет.

Жумушчу топтун курамын өзгөртүү түзүү тартибинде жүзөгө ашырылат.

3.3. Топчолордун курамы жана алардын жетекчилери Жумушчу топтун жетекчисинин сунуштоосу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын буйругу менен бекитилет.

3.4. Жумушчу топтун ишин жана анын милдеттерин аткарууну камсыз кылуу үчүн шайлоо комиссиялары эксперттерди жана адистерди, ошондой эле мамлекеттик органдардын жана мекемелердин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана башка органдардын жана мекемелердин кызматкерлерин келишимдик негизде тартууга укуктуу.

3.5. Жумушчу топто иштөө үчүн тартылуучу адистердин курамы Жумушчу топтун милдеттерине, саясий партиялар тарабынан берилүүчү документтердин көлөмдөрүнө, Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналыштарында кароо үчүн зарыл материалдарды даярдоонун мөөнөттөрүнө жараша аныкталат жана Жумушчу топтун ишинин ар түрдүү этаптарында алмашылып турушу мүмкүн.

3.6. Жумушчу топтун иши Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилген шайлоо документтерин кабыл алуу, текшерүү жана сактоо тартибине ылайык жүзөгө ашырылат.

3.7. Шайлоо документтерин текшерүүдө саясий партиялардын өкүлдөрү катышууга укуктуу.

3.8. Топчолордо ишти уюштуруу Жумушчу топтун жетекчиси же жетекчинин орун басары менен макулдашуу боюнча топчолордун жетекчилери тарабынан аныкталат.

3.9. Жумушчу топтун жетекчисинин жана анын орун басарынын оозеки жана жазуу жүзүндөгү көрсөтмөлөрү келишимдик негизде тартылган адистерди кошо алганда, Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн аткаруусу үчүн милдеттүү болуп саналат.

3.10. Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо шайлоонун натыйжалары расмий жарыяланган күндөн тартып бир айдын ичинде Жумушчу топтун документтери мыйзамдарда белгиленген тартипте Борбордук шайлоо комиссиясынын архивине сактоого өткөрүлүп берилет.