Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө шайлоочуларга жана шайлоонун башка катышуучуларына маалымдоо маселелери боюнча Жумушчу топ жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Шайлоо

жана референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясынын

2015-жылдын 28-июлундагы

№ 83 токтому менен бекитилген

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө шайлоочуларга жана шайлоонун башка катышуучуларына маалымдоо маселелери боюнча Жумушчу топ жөнүндө Жобо

 

1. Жалпы жоболор

2. Жумушчу топту түзүү жана анын курамы

3. Жумушчу топтун ыйгарым укуктары жана ишинин тартиби

 

1. Жалпы жоболор

1.1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө шайлоочуларга жана шайлоонун башка катышуучуларына маалымдоо маселелери боюнча Жумушчу топтун (мындан ары - Жумушчу топ) ишинин максатын жана милдеттерин, ыйгарым укуктарын жана тартибин аныктайт.

1.2. Жумушчу топ шайлоонун эркиндигин, шайлоочулардын жана шайлоонун башка катышуучуларынын, жарандардын өз эркин аң-сезимдүү билдирүүсүн жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоонун айкындуулугун маалыматтык камсыз кылуу максатында түзүлөт.

1.3. Жумушчу топ өзүнүн ишинде “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, “Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

2. Жумушчу топту түзүү жана анын курамы

2.1. Жумушчу топ жумушчу топтун жетекчиси, орун басарлары жана мүчөлөрү курамында Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын буйругу менен Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн, Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлеринин, жалпы маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн жана тартылган адистердин ичинен түзүлөт.

2.2. Жумушчу топ 5 мүчөдөн кем эмес курамда түзүлөт.

2.3. Жумушчу топтун курамын өзгөртүү ушул беренеде белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

3. Жумушчу топтун ыйгарым укуктары жана ишинин тартиби

3.1. Жумушчу топтун ыйгарым укуктарына төмөнкүлөр кирет:

- шайлоо өткөрүү мезгилинде Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат саясатын аныктоо;

- маалыматтык материалдардын (теле жана радио роликтер, баннерлер, теле жана радио берүүлөр) тематикасын иштеп чыгуу;

- маалыматтык материалдарды (теле жана радио роликтер, баннерлер, теле жана радио берүүлөр) даярдоочулар менен келишимдерди түзүү;

- Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат материалдарын чогултуу жана системалаштыруу;

- иш-чаралардын календардык планына ылайык маалыматтарды жана материалдарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоонун зарылдыгы жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына маалымдоо;

- шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө шайлоочуларга жана шайлоонун башка катышуучуларына маалымдоо боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын иш-чараларына катышуу жана шайлоо мыйзамдарынын жоболорун түшүндүрүү.

3.2. Жумушчу топтун жыйналышын зарылчылыгына жараша Жумушчу топтун жетекчиси чакырат. Жумушчу топтун жыйналышы коллегиалдуу жана айкын жүргүзүлөт.

Жумушчу топтун жыйналышы, эгерде ага Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн белгиленген санынан жарымынан көбү катышса укук ченемдүү болуп саналат.

Жумушчу топтун жыйналышы анын компетенциясына кирген маселелерди ачык талкуулоонун негизинде жүзөгө ашырылат.

Жумушчу топтун жыйналыштарына Жумушчу топтун мүчөсү болуп эсептелбеген Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү катышууга жана өздөрүнүн пикирин айтууга укуктуу. Жумушчу топтун жыйналышына Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлери, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, ошондой эле адистер жана эксперттер чакырылышы мүмкүн.

Жумушчу топтун ишин камсыз кылууну Борбордук шайлоо комиссиясынын аппараты жүзөгө ашырат.

Ишке тартылган адистерге шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө бөлүнгөн каражаттардын эсебинен сый акы төлөнүшү мүмкүн.