Шайлоо комиссияларын резервин түзүү жана жүргүзүүнун тартиби жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Шайлоо

 жана референдум өткөрүү боюнча

 борбордук комиссиясынын

 2011-жылдын 18-октябрындагы

№375 токтому менен бекитилген

 

 

Шайлоо комиссияларын резервин түзүү жана

жүргүзүүнун тартиби жөнүндө

ЖОБО 

 

(КР Борбордук шайлоо комиссиясынын 2014-жылдын 29-декабрындагы N 139 токтомунун редакциясына ылайык)

 

I.         Жалпы жоболор.

II. Шайлоо комиссияларынын резервин түзүүнүн жана жүргүзүүнүн тартиби жана шарттары.

III. Шайлоо комиссияларынын резервин даярдоонун тартиби.

IV. Шайлоо комиссияларынын резервин кайра кароонун жана толуктоонун тартиби.

V. Корутунду жоболор.

 

 

I. Негизги жоболор

 

1. Ушул Жобо "Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19 - беренесине ылайык, шайлоо комиссияларынын резервин түзүүнүн жана жүргүзүүнүн, резервде турган адамдарды аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларында иштөөгө даярдоонун тартибин аныктайт.

2. Шайлоо комиссияларынын резервин түзүү, даярдоо жана окутуу боюнча ишти уюштуруу шайлоо комиссияларынын шайлоонун жана референдумдун уюштуруучуларынын укуктук маданиятын жогорулатуу боюнча ишинин курамдык бөлүгү болуп эсептелет.

 

II. Шайлоо комиссияларынын резервин түзүүнүн жана жүргүзүүнүн тартиби

жана шарттары

 

1. Аймактык, участкалык шайлоо комиссияларынын резерви жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары көрсөткөн өкүлдөрдөн тийиштүү шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнун каралган санынан аз эмес санда түзүлөт.

Аймактык, участкалык шайлоо комиссияларынын резервине төмөнкүлөр киргизилбейт:

-Жогорку Кенештин депутаты, жергиликтүү кенештин депутаты;

-мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары;

-судья, укук коргоо органынын жана фискалдык органынын кызматкери, аскер кызматкери;

-талапкер, талапкердин, саясый партийнын өкүлү;

-башка мамлекеттин жарандыгына ээ адам;

-соттолгондугу мыйзам тарабынан аныкталган тартипте алынып салынбаган же жокко чыгарылбаган адам;

-башка шайлоо комиссиясынын мүчөсү.

2. Аймактык шайлоо комиссиясынын резерви жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары көрсөткөн өкүлдөрдөн беш жылдык мөөнөткө, мүчөлөрү он бир адамдан кем эмес курамда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы (андан ары - Борбордук шайлоо комиссиясы) тарабынан түзүлөт.

3. Участкалык шайлоо комиссиясынын резерви жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары көрсөткөн өкүлдөрдөн беш жылдык мөөнөткө, мүчөлөрү жети адамдан кем эмес курамда аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан түзүлөт жана бекитилет.

4. Шайлоо комиссияларынын резервине талапкерлерди көрсөтүүдө көрсөткөн субъектилер шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнө талапкердин, эреже катары, тийиштүү административдик - аймактык бирдиктин аймагында жашоого тийиш экенин эске алуулары зарыл.

5. Шайлоо комиссияларынын резервинин курамына тандоо зарыл кесиптик даярдыгы бар адамдардан шайлоо комиссиялары тарабынан жүргүзүлөт.

6. Шайлоо комиссияларынын резервине талапкерлерди тандоодо шайлоо өнөктүктөрүнө катышуусу, коомдук турмуштагы тажрыйбасы, кесиптик жана жеке сапаттары эсепке алынат.

Шайлоо комиссияларынын резервине киргизилген адамдардын кесиптик жана жекече сапаттарынын көрсөткүчтөрүнүн болжолдуу тизмеси ушул Жобонун №1 тиркемесинде берилген.

7. Талапкерлер каралгандан сон шайлоо комиссияларынын резервинин тизмеси түзүлөт (ушул Жобонун № 2 тиркемеси). Шайлоо комиссиясынын резервине киргизилгендердин ар бирине жекече эсептеги карточка түзүлөт (ушул Жобонун № 3 тиркемеси).

8. Тийиштүү шайлоо комиссияларынын курамына кирбей калган саясый партиялардын өкүлдөрү саясый партиялардан шайлоо комиссиясынын мүчөсү мөөнөтүнөн мурда чыгып кеткенде, анын ордун ээлөөгө саясий партиялардан резервди

түзүшөт.

(9 пункт КР Борбордук шайлоо комиссиясынын 2014-жылдын 29-декабрындагы       № 139 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

 (КР 2014-жылдын 29-декабрындагы N 139 Борбордук шайлоо комиссиясынын токтомунун редакциясына ылайык)

 

III. Шайлоо комиссияларынын резервин даярдоонун тартиби

 

1. Шайлоо комиссияларынын резервин даярдоо шайлоо комиссияларынын резервинде турган адамдарды системалык түрдө тандоону жана окутууну камтыйт.

2. Шайлоо комиссияларынын резервине көрсөтүлгөн талапкерлерди иликтөө алардын оң сапаттарын, шайлоо комиссияларында иштөөгө даярдыгынын деңгээлин аныктоо максатында жүргүзүлөт.

Бул үчүн төмөндөгүлөр пайдаланылат:

-жекече сүйлөшүү жолу аркылуу талапкердин сапаттарын иликтөө жана баалоо;

-анын өткөн шайлоо өнөктүктөрүнө катышкан ишине баа берүү;

3. Шайлоо комиссияларынын резервин окутуу семинарлар, практикалык сабактар формасында: иштиктүү оюндар, тестирлөө, шайлоо комиссияларынын жыйналыштарына катыштыруу, ж.б. жолу менен жүргүзүлөт.

 

 

IV. Шайлоо комиссияларынын резервин кайра кароонун жана толуктоонун тартиби.

 

1. Шайлоо комиссияларынын резервинде турган адамдардын кесиптик, ишкердик жана жекече сапаттарын иликтөө алардын шайлоо комиссияларынын резервинин курамында турган бардык мөөнөттүн ичинде күн сайын жана ар тараптуу жүргүзүлөт.

2. Жогоруда турган шайлоо комиссиясы зарылдыкка жараша жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу шайлоо комиссияларынын резервин толуктоо жөнүндө кайрылат.

3. Саясый партиялардан көрсөтүлгөн талапкерлердин санынан шайлоо комиссияларынын резерви болбой калган учурда, жогоруда турган шайлоо комиссиясы шайлоо комиссияларынын резервине саясый партиялардан кайра көрсөтүлгөн талапкердин арасынан талапкерлерди киргизүүгө укуктуу.

Жогоруда турган шайлоо комиссиясы шайлоо комиссияларынын резервине ар бир саясый партиядан бирден ашпаган өкүлдү киргизе алат.

Шайлоо комиссияларынын резервине саясый партиялардан талапкерлерди көрсөтүүдө, жогоруда турган шайлоо комиссиясы талапкерлер арасында, алардын кезегин

аныктоо үчүн чүчүкулак кармашууну өткөрөт.

4. Шайлоо комиссияларынын резервин саясый партиялар көрсөткөн өкүлдөрдөн толуктоо зарылдыгы пайда болгон учурда жогоруда турган шайлоо комиссиясы жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу резервди толуктоо жөнүндө кайрылат.

Шайлоо комиссияларынын резервин саясый партиялар көрсөткөн өкүлдөрдөн толуктоодо жогоруда турган шайлоо комиссиясы талапкерлер арасында, алардын кезегин аныктоо үчүн чүчүкулак кармашууну өткөрөт.

5. Шайлоо комиссиясынын резерви жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынан болбой калган учурда жогоруда турган шайлоо комиссиясы шайлоо комиссиясынын резервине тийиштүү жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы тарабынан сунушталган талапкерлерди көрсөтөт .

6. Эгерде саясый партиядан мүчө шайлоо комиссиясынын курамынан чыгарылса жана резервде саясый партиялардын өкүлдөрү жок болсо, анда шайлоо комиссиясынын курамына жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын өкүлү киргизилет.

7. Шайлоо комиссияларынын курамы жаңы адамдар менен толукталып турат. Шайлоо комиссияларынын резервине киргизүү үчүн кайрадан тандалып алынган талапкерлерди кароо жана бекитүү туруктуу негизде жана ушул Жобого ылайык ишке ашырылат.

8. Жогоруда турган шайлоо комиссиясы жыл сайын, IV кварталдын аягында шайлоо комиссияларынын резервинин курамын жана шайлоо комиссияларынын резерви менен иштөөнүн абалын анализдейт.

 

V. Корутунду жоболор

 

Ушул Жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор Борбордук шайлоо комиссиясынын токтому менен киргизилет.