Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аймактык шайлоо комиссиясындагы системдик администратору жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасыны Шайлоо жана референдум

өткөрүү боюнча борбордук  комиссиясынын

2013-жылдын  29-апрелиндеги

№ 62 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аймактык шайлоо комиссиясындагы системдик администратору жөнүндө

Жобо

 

1. Жалпы жоболор

2. Системдик адмиистратордун негизги милдеттери жана функциялары

3. Системдик адмиистратордун укуктары жана милдеттери

4. Жоопкерчилик

5. Ишти уюштуруу

6. Ишти финансылоо

 

1. Жалпы жоболор

1.1. Ушул Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары –БШК) аймактык шайлоо комиссиясындагы системдик администратору жөнүндө Жобо (мындан ары-Жобо) аймактык шайлоо комиссиясындагы системдик администратордун (мындан ары-системдик администратор)  негизги милдеттерин, статусун, функцияларын, жоопкерчилигин аныктайт.

1.2. Ар бир аймактык шайлоо комиссиясында системдик администратордун кызмат орду “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык координациялык, уюштуруу-усулдук, материалдык-техникалык жактан камсыз кылууну ишке ашыруу, ошондой эле шайлоочулардын, референдумун катышуучуларынын тизмелерин алып жүрүү, тактоо жана жаңылоо максатында уюштурулат.

1.3. “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялар жөнүндө” жана “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык системдик администратор мамлекеттик кызматчы болуп эсептелинет.

1.4. Системдик администратор  тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясындагы БШК аппаратынын кызматкери болуп саналат, ал кызмат ордуна атайын өкүлдүн сунуштамасы боюнча,  системдик администратордун ишине кураторлук кылган бөлүмдүн жана аппарат жетекчисинин макулдашуусу менен БШКнын төрагасы тарабынан дайындалат жана бошотулат.

1.5. Системдик администратор өз ишинде системдик администратордун ишине кураторлук кылган бөлүмдүн башчысына,  башкармалыктын начальнигине,  аппараттын жетекчисине, БШКнын төрагасына баш ийет.

1.6. Системдик администратордун кызмат ордуна жогорку билими, бир жылдан кем эмес мамлекеттик кызматтын кенже кызматтарында иш стажы же болбосо адистиги боюнча үч жылдан кем эмес иш стажы бар, компьютердик жабдууну, локалдык тарамды  жана интернетти орнотууну жана жөнгө салууну билген адам дайындалат.

КР Эмгек кодексине жана “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” КР Мыйзамына ылайык кесиптик сапаттарды текшерүү жана зарыл тажрыйба алуу үчүн, системдик администратордун  кызмат ордуна биринчи жолу кирген адам БШК төрагасынын чечими боюнча конкурстук талдоо өткөргөнгө чейин текшерүү мөөнөткө дайындалышы мүмкүн.

1.7. Системдик администратор, даярдоону, кайра даярдоону жана квалификацияны жогорулатууну БШК белгилеген тартипте өтүүгө милдеттүү.

1.8. Системдик администратор өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  конституциялык мыйзамдарын, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутатарын шайлоо жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” мыйзамдарын, Борбордук шайлоо комиссиясынын токтомдорун, “Маалыматтык шайлоо системасын колдонуунун тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Шайлоочуларды эсепке алуунун бирдиктүү системасын түзүүнүн жана колдонуунун тартиби жөнүндө” Жоболорун жана Кыргыз Республикасынын укуктук-ченемдик актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

 

 

2. Системдик администратордун негизги милдеттери жана функциялары

2.1. Системдик администратордун негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, Мамлекеттик каттоо кызматынын, Социалдык фонддун, Улуттук статистика комитетинин жана Кыргыз Республикасынын жарандарын каттоонун жана эсепке алуунун ар кандай формаларын жүзөгө ашырган башка органдардын жана мекемелердин катышуусу менен шайлоочулар жөнүндө маалыматтардын негизинде, Шайлоочуларды эсепке алуунун бирдиктүү системасын (мындан ары – ШЭБС) пайдалануу менен шайлоолордун ортосундагы мезгилде шайлоочулардын, референдумдардын катышуучуларынын тизмесин жүргүзүүнү, жаңылоону жана тактоону камсыз кылуу;

2) Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчыларын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө, ошондой эле референдумдарды өткөрүүгө катышуу;

3) шайлоочулардын тизмесин жүргүзүү, жаңылоо жана тактоо маселелери боюнча тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясынын Борбордук шайлоо комиссиясы менен эриш-аркак аракеттенүүсүн жүзөгө ашыруу;

4) Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумдар жөнүндө мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизүү;

5) шайлоочулардын тизмелерин түзүү маселелери боюнча аймактык шайлоо комиссиясынын атайын өкүлү жана мүчөлөрү менен эриш-аркак аракеттенүү;

6) шайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары берген катталган жана тизмеден чыгарылган шайлоочулар жөнүндө маалыматтардын негизинде шайлоочулардын такталган тизмесин түзүү;

7) шайлоочулардын келиши жөнүндө, участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун, жыйынды таблицалардын талдоосунун жана добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө отчеттордун маалыматтарын маалыматтык шайлоо системасына (мындан ары – МШС) киргизүү;

8) МККнын белгиленген регламентине ылайык автоматташтыруу каражаттарынын комплексинин (мындан ары – АКК) иштешин камсыз кылуу, анын ичинде:

-         техникалык документацияга ылайык АККны техникалык тейлөөнү жүзөгө ашыруу;

-         запастык бөлүктөрдүн жана чыгымдалуучу материалдардын ордун толтуруу боюнча сунуштарды, бул материалдардын чыгымдалышы жөнүндө маалыматтарды даярдоо;

-         запастык бөлүктөрдү жана материалдарды алуу жана аларды эсепке алуу;

-         АККнын ишинде кырсыктуу кырдаалдарды пайдалануу документациясына ылайык жоюу;

-         маалымат массивдерин, маалымат базаларын, программалык каражаттарды түзүү жана коштоо.

9) АККга бекитип берилген байланыш каналдарынын сапатын пландуу текшерүүнү уюштурат жана аны жүргүзүүгө катышат. Байланыш каналдарынын сапатын сактоо боюнча уюштуруу-техникалык иш-чараларды жүргүзүү;

10) МШСнын региондук фрагментинин иштешин уюштуруу, анын ичинде:

-         республикалык шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүүдө МШСнын фрагментин пайдаланууну камсыз кылуу;

-         жергиликтүү деңгээлдеги шайлоону өткөрүүдө МШСнын программалык-техникалык каражаттарынын пайдаланылышына усулдук контролду камсыз кылуу жана жүзөгө ашыруу;

11) катталган жарандар жагынан маалымат берүүгө көмөктөшүү маселеси боюнча мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен эриш-аркак аракеттенүү;

2.2. Коюлган милдеттерди турмушка ашыруу үчүн системдик администратор төмөнкү функцияларды ишке ашырат:

1)   каттап эсепке алуучу органдар ай сайын бере турган каттоонун даректик баракчасынын Шайлоочуларды эсепке алуу талонунун жана чыгып кетүүнүн даректик баракчасынын Шайлоочуларды эсепке алуу талонунун маалыматтарын киргизет;

2) шайлоочулардын ШЭБСте иштетилген арыздарын атайын өкүлгө берет;

3) тиешелүү участкалык шайлоо комиссияларына берүү үчүн шайлоочулардын тизмелерин принтерден чыгарат;

4) компьютердик техниканын иштеп турушун камсыз кылат;

5) ШЭБСтин жогорку ишенимдүүлүгүн жана маалыматтык коопсуздугун сактайт;

6) маалыматтык ресурстарды уруксатсыз жеткиликтүүлүктөн коргоону камсыз кылат;

7) АККнын имарат-жайларында эмгекти коргоо эрежелерин жана ченемдерин сактоону, коопсуздук техникасын, өрткө каршы коргоону жана режимди камсыз кылат;

8) МКК жана ШЭБС үчүн жооп берген түзүмгө АККнын абалынын өзгөрүшү (баш тартуулар, конфигурациянын өзгөрүшү ж.б.) жөнүндө маалыматты берет;

9) кепилдик берилген жана кепилдиктен кийинки мезгилде АККны оңдоо жана иштөөгө кудуреттүүлүгүн калыбына келтирүү маселелери боюнча сервистик уюмдар менен эриш-аркак аракеттенет;

10) МКК жана ШЭБС үчүн жооп берген түзүмдүн жетекчисинин оперативдүү көрсөтмөлөрүн аткарууну, аларды бир эле учурда системдик журналда каттоо менен шайлоо комиссияларынын ишин координациялайт;

11) комиссия кабыл алган чечимдердин долбоорлорунун АККны, МККны жана ШЭБСти пайдалануу боюнча нускама материалдарына жана ченемдик документтерге шайкештигин камсыз кылат;

12) электрондук документтерди алат жана таратат;

13) каттап эсепке алуу органдарынан, ЖӨБлардан жана АШКлардан келип түшкөн жана системада иштелип чыккан шайлоочулардын тизмелерин түзүү жагынан маалыматтар боюнча жума сайын отчетту даярдайт жана аны Бөлүмгө берет;

14) «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага ылайык, аймактык шайлоо комиссиясынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча ишти аткарат, аймактык шайлоо комиссиясынын, атайын өкүлдүн кириш жана чыгыш документтерин каттайт, ошондой эле келип түшкөн документтерди аткарууга контролдук кылат жана мониторинг жүргүзөт;

15) БШКнын, бөлүмдүн, башкармалыктын жетекчилигинин тапшырмаларына ылайык башка функцияларды аткарат.

3. Системдик администратордун укуктары жана милдеттери

3.1. Системдик администратор төмөнкүлөргө укуктуу:

1) кызматтык ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматты, документтерди жана башка материалдарды белгиленген тартипте алууга;

2) белгиленген тартипте квалификацияны жогорулатууга;

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка укуктарга ээ.

3.2. Өз ыйгарым укуктарын аткарууда системдик администратор төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого;

2) тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясынын иши жөнүндө маалыматтарды өз учурунда берүүгө;

3) өзүнүн иши жөнүндө отчетту БШКга белгиленген мөөнөттөрдө берүүгө;

4) өзүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон кесиптик квалификациянын деңгээлине ээ болууга;

5) мамлекеттик, кызматтык жана мыйзам тарабынан кайтарылуучу башка сырларды сактоого, анын ичинде ыйгарым укуктары токтогондон кийин да сактоого;

6) БШКнын төрагасынын тапшырмаларына ылайык башка милдеттерди аткарууга.

3.3. Системдик администраторго «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесинде белгиленген чектөөлөр жайылтылат.

4. Жоопкерчилик

Системдик администратор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

5. Системдик администратордун ишин уюштуруу

Системдик администратордун ишин БШКнын аппараты камсыз кылат.

6. Системдик администратордун ишин финансылоо 

Системдик администратордун ишин материалдык-техникалык, социалдык-турмуш-тиричилик, документтик, маалыматтык, транспорттук жана башкача камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эмгек акы төлөө шарттарын эске алуу менен аны күтүүгө чыгымдардын сметасынын чектеринде республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлөт.